(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Toàn dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT)”, 3 năm qua, cùng với nhiều hội viên khác, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Tài, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) đã đảm nhận thực hiện mô hình “Cổng trường đảm bảo ATGT”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eOG6tcOdVOG7mEzhu7nhu6rhurThu5hM4bu54buA4bu24bus4bu54buATU7DjOG7mOG7ueG6vk7hu5hN4bu5w6lM4busJUrhu5jhu7nGoeG6qOG7mOG7uW7Dgk53L03DgXh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xajDouG7hOG6suG7huG7t3huTeG7tuG7gOG7uU1O4buI4buY4bu5xahN4buU4buYTOG7ueG7sOG7qMOC4buU4bu54oCcbuG7lMOC4buY4bu54buGReG7mOG7ueG7sE/hu4BN4bu54buA4bu24buA4bu54buwTeG6suG7kuG7uUxO4bqy4bu5TE5A4bu5TMOT4buY4bu54buw4buo4bq64buw4bu54buw4bu24bu54bqy4buY4bu54buw4buUw4Lhu5jhu7lMTuG6suG7lOG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu54buvLG7hurVuduKAneG7q+G7ueG6oOG7ueG7mOG6qOG7kuG7ucav4bus4bqy4bur4bu54buAVuG7mEzhu7kjVU7hu7nhu5hNTuG7iuG7rOG7uU1RTuG7uSNOw43hu5jhu7nDlE3hurThu4Dhu6vhu7nhu4Dhu7bhu6zhu7nhu4BNTsOM4buY4bu54bq+TuG7mE3hu7nhu682NjV24bu5w6lM4busJUrhu5jhu7nGoeG6qOG7mOG7uW7Dgk7hu6vhu7nFqE3DncOa4buYTOG7ucOpTOG7muG7gOG7uW7hu6jhuqThu5Thu7nhu69uauG7uW5N4bqy4buYTeG7ucOi4buW4bqyduG7ueG7guG6rOG7ueG7guG6puG7kuG7ueG7mE3hurrhu5jhu7nhu7BN4bu24buA4bu5TU7hu4jhu5jhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu54oCcNlLhu5hM4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7nhu4Lhuqbhu5Lhu7nhur7huqbhu5Thu7ksbuG6tW7igJ3hu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDbhurLFqOG7sE7hu5Thu5jhu7d4d07hu5JM4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t+G7huG7sE3hu6zhu5Lhur7hu7lONuG7hOG7mOG7sOG7hOG7qOG7t+G7ueG7quG7sCXhu5Dhu4R14bu3PU7hu4bhu7BNxrDhu7nhurBBQcWoJOG7qeG7uU3hu4ROTE3hu7DGsOG7ueG6ouG6tuG6sMWoJOG7qeG7t+G7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OAw4FB4bqiL8OB4bqu4bqu4buGw4DDgEHhuqDhuqLDgeG6tuG7sOG6oOG6sMOA4bq24bqi4buQQeG7scOVxahMxanhu6h1xILDgeG7t+G7ueG6suG7kOG7sHXhu7fhurXDnVThu5hM4bu54buq4bq04buYTOG7ueG7gOG7tuG7rOG7ueG7gE1Ow4zhu5jhu7nhur5O4buYTeG7ucOpTOG7rCVK4buY4bu5xqHhuqjhu5jhu7luw4JO4bu34bu5PU7hu4bhu7BNdeG7t+G6sEFB4bu34bu5TeG7hE5MTeG7sHXhu7fhuqLhurbhurDhu7fhu7kveDXhurThu4Dhu7nDqUzhu6wlSuG7mOG7ucah4bqo4buY4bu5bsOCTuG7uU3DnVXhu5hM4bu54buGw4rhu5jhu6vhu7nFqE1F4buY4bu54buQ4busUOG7mEzhu7lMTuG6suG7lOG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu54buw4buow51V4buA4bu54buAUuG7mEzhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7uU3hu5rhu4Dhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eDfhu5rhu4Dhu7nhu7Dhu6wlw4zhu5jhu7nhu4LDncOa4buYTOG7ucOpTOG7rCVK4buY4bu5xqHhuqjhu5jhu7lu4buoU07hu7nhu4Dhu5bhu7nhu4BNTuG7iuG7rOG7ueG7hsOCTuG7ucOUTeG7lOG6puG7mEzhu7nDg0FB4buS4bu54buYTcOd4buYTOG7ueG7gOG7luG7ueG7sFVO4bu54bqg4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7lN4bua4buA4bu5I1VO4bu54buwUuG7mEzhu7nhu6rhu6Dhu7lM4bq44buY4bu54bqg4buxQUFB4bu5TeG7muG7gOG7ueG7qk7hu5hN4bux4bu5xJHDneG7rOG7ueG7kMOdw5nhu5hM4bu54buYTMOdw5pO4bu5I8OC4bu5xahNw51U4buYTOG7ueG7sE7hu4jhu5jhu7nhu7BN4bqy4buS4bu5TE7hurLhu7lMTuG6suG7lOG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu5xq/hu6zhurLhu7nhu4JFJeG7ueG7qMOJ4buw4bu54buC4bue4buYTOG7q+G7ueG7mE3DieG7sOG7ueG7kMOC4bu5I8OC4buU4bu54buC4bq44bus4bu5TE7DmuG7ueG7quG6tOG7mEzhu7kjw4Lhu7nhu4Dhu6zhu6BO4bu5TE7DmuG7ueG7gE1O4buK4bus4bu5w5RNTuG7uU3hu5rhu4Dhu7nhu6pO4buYTeG7ueG7sOG6suG7mOG7ueG7sOG7qMOdw5rhu5hM4bu54buYw43hu5jhu7nhu7DDk+G7mE3hu7nhu7Dhu6jhuqThu5hM4bu5VuG7mOG7ueG7sOG6quG7gOG7uUxO4bqy4buU4bu54buwTeG7nuG7mEzhu7nhu7BNw53DmuG7mEzhu7kk4busJcON4buY4bu5JOG6piXhu7nhu6jhurLhu7Hhu7k4xKjhu7lN4bqk4buY4bu54buATcOM4bu54buw4bugTuG7ueG7guG6suG7ueG7sMOT4buYTeG7ueG7sOG7qOG6pOG7mEzhu7lW4buY4bu54buw4bqq4buA4bu5TE7hurLhu5Thu7nhu7BN4bue4buYTOG7q+G7uTY2NeG7ucOpTOG7rCVK4buY4bu5xqHhuqjhu5jhu7luw4JO4bu54buC4bqs4bu54buwTeG6suG7kuG7ueG7ksOd4bus4bu54buATeG7lOG7ucOiUU7hu7k2NjXhu7nFqE3DncOa4buYTOG7ucOpTOG7muG7gOG7uW7hu6jhuqThu5Thu7nhu7BN4bu24buA4bu5TU7hu4jhu5jhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu54bq+4bqm4buU4bu54buC4bqm4buS4bu5LG7hurVu4bu54buw4buow51V4buA4bu54buAUuG7mEzhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7uU3hu5rhu4Dhu7Hhu7nGoVVO4bu54buq4bu24bu54buwTeG7oOG7mEzhu7nhu5hNw4nhu7Dhu7nhu4DhurLhu5Thu7nhu4BY4bqy4bu54buwUuG7ueG7gE3hu7Lhu4Dhu7lNUU7hu6vhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu54buYTeG6suG7mE3hu7nhu4BN4buW4buYTOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7nhu4LDneG6suG7uSPDguG7lOG7ueG7sE3hu7bhu4Dhu7lNTuG7iOG7mOG7seG7uW3hu6zhu6Dhu7Dhu7nhuqDhu7nhu5jhuqjhu5Lhu7nGr+G7rOG6suG7q+G7ueG7klNO4bu54buYTMOCJeG7ucOA4bu54bq+4busUk7hu6vhu7nhu7Dhu7Thu7nhu7BN4buy4bu5w4Dhu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7sE3hu7Lhu7nEguG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu7Dhu6zhurjhu5jhu6vhu7k2NjXhu7nDqUzhu6wlSuG7mOG7ucah4bqo4buY4bu5bsOCTuG7uSPDguG7ueG7gOG6tOG7gOG7uTY2NeG7ucWoTcOdw5rhu5hM4bu5w6lM4bua4buA4bu5buG7qOG6pOG7lOG7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nGr+G7rOG6puG7mOG7ueG7ksOd4bqy4bur4bu54buY4bqq4buYTOG7q+G7uUxO4buW4bu54buoRuG7sOG7ueG7guG7suG7mEzhu7nGr+G7rOG6suG7mE3hu7nDlE3hu6zhu7kj4bu24buA4bu54buA4bq04buA4bu54buAUuG7mEzhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7ueG7gsSo4bu5TcOdVeG7mEzhu7nhu4bDiuG7mOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG6vuG6uuG7gOG7ucWoTVfhu7lN4busJeG7mE3hu7nhu4bhu7Thu5hM4bu5JOG7hOG7ueG7guG7ruG7mEzhu7nhu5hUTuG7ucav4busJeG7ueG7gsOS4buYTeG7q+G7ucWoTUXhu5jhu7nhu5Dhu6xQ4buYTOG7uSThu4Thu7nhu7Dhu6jDnVXhu4Dhu7nhu4BS4buYTOG7ueG7sOG7qMOdw5rhu5hM4bur4bu54bq+4bqm4buU4bu54buC4bqm4buS4bu54bqy4buY4bu54buw4buUw4Lhu5jhu7nhu4BN4buU4bu5TeG7muG7gOG7ueG7qk7hu5hN4bu5I8OC4bu5xahNV+G7uU3hu6wl4buYTeG7ueG7gsOd4bqy4bu54buA4buU4buY4bu54buCw4zhu5jhu7nhu7Dhu6jDncOa4buYTOG7ueG7gFnhu5hM4bu54buYTcOd4bu54buC4buW4buY4bu54buA4buU4buY4bu5I+G7iuG7seG7uTbhurThu4Dhu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu5I07DjeG7mOG7ueG7sE3hurLhu5Lhu7lMTuG6suG7ueG7kuG7nuG7uU3Dk+G7mE3hu7nhu4Lhuqzhu7nhu4BNWOG7ueG7glHhu5hM4bu5xahNReG7mOG7ueG7gE1O4bqy4bu5w5RN4bus4bu5I+G7tuG7gOG7ucOUTsSo4buS4bu54buq4buU4bq04buw4bur4bu5TcOdVeG7mEzhu7nhu4bDiuG7mOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7hkXhu5jhu7kkw4zFqOG7uSThu4Thu7lM4bua4buY4bu5TMOC4buYTOG7uU3hurJO4bu54bq+w43hu5jhu7nhu4LDncOa4buYTOG7q+G7ueG7sOG6pOG7lOG7ueG7quG7tuG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu54buwTeG7lOG6tOG7mEzhu7nhu4BN4buU4bu54buA4bq04buA4bu5xahNw51U4buYTOG7ueG7sE7hu4jhu5jhu7nDlE3hurThu4Dhu7nhu5DDneG7rOG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu54buGSuG7ueG7hsOC4buYTOG7seG7ucahTuG7iOG7gOG7ueG6vuG6puG7lOG7ueG7guG6puG7kuG7uSxu4bq1buG7ueG7sOG7qMOdVeG7gOG7ueG7gFLhu5hM4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7lN4bua4buA4bu54buAWOG6suG7ueG7gOG6tOG7gOG7uTY2NeG7ucWoTcOdw5rhu5hM4bu5w6lM4bua4buA4bu5buG7qOG6pOG7lOG7ueG7mOG7lk7hu7nhu4BN4bus4buYTOG7ueG7guG6rOG7uUxO4buuxajhu7nhu4BN4buU4bu54buA4bq04buA4bu54bq+4bq64buA4bu5xahNV+G7uU3hu6wl4buYTeG7ueG7sE3hu6zhurrhu5jhu7nhu7BO4buI4buY4bu5TVThu5jhu7nhu7Dhu6jhu5Thu5hM4bu5I07hu4jhu4Dhu7nhu4LDneG6suG7ueG7guG7luG7mOG7ueG7gOG7lOG7mOG7ueG7gk7hu7lN4bua4buA4bux4bu5bk3hu57hu5hM4bu5xq/hu6zhurLhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu5TE7hu67FqOG7ueG7mEXhu5hM4bu54buA4bqy4buU4bu54buYTeG6uuG7mOG7ueG7sE3hu7Lhu4Dhu7nhu4BN4buU4bu5TeG7muG7gOG7ueG7qk7hu5hN4bu5I8OC4bu54buA4bq04buA4bu54bq+4bq64buA4bu5xahNV+G7uU3hu6wl4buYTeG7uSPhu4rhu7kq4bu54buwTeG7suG7gOG7ueG7gE3DicWo4bu5TcOC4buYTeG7uUxO4bqy4buU4bu54buwTeG7nuG7mEzhu6vhu7kkRSXhu7nhu4bhu7bhu5hM4bu54buYRuG7sOG7ueG7gkfFqOG7uSPhuqjhu5jhu7lN4buW4bqy4bu5TE7hurLhu5Thu7nhu7BN4bue4buYTOG7uSPDguG7ueG7guG6puG7kuG7ueG6vuG6puG7lOG7ueG7kjvhu7nGr+G7rOG6suG7mOG7q+G7ueG6suG7mOG7ueG7mE7hu5hN4bu54buw4buo4bq64buw4bu54buw4bu24bu54buw4bqkTuG7ueG7gFLhu5hM4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7lN4bua4buA4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3g4xKjhu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu5TeG7lOG6pOG7sOG7ueG7glHhu5hM4bu5TU7hu4jhu6zhu7nGr+G7rOG6puG7q+G7ueG6vuG6tOG7gOG7uW7Dgk7hu7nhu4Lhuqzhu7nhu4BNWOG7ueG7glHhu5hM4bu54buwTeG6suG7kuG7ueG7ksOd4bus4bu54buATeG7lOG7ucOiUU7hu7k2NjXhu7nFqE3DncOa4buYTOG7uSRFJeG7ueG7huG7tuG7mEzhu7nGr+G7rCXhu7nhu4BNw4zhu7lN4buU4bqk4buw4bu54buCUeG7mEzhu6vhu7nFqE1F4buY4bu54buA4bue4buYTOG7ueG7mE1O4buI4buS4bu5I1fhu7nhu4BX4bu54buwTcSo4bu54buATeG7lOG7ueG7sOG7tOG7mEzhu7nhu7BS4bu5I8OC4bu54buw4bu04buYTOG7ueG7sE3DguG7mE3hu7kjTsON4buY4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7sFLhu6vhu7kkw4zFqOG7ueG7kMOS4buATeG7ucWoTUXhu5jhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buw4buo4bu24buA4bu54buAV+G7ueG7sE3EqOG7ueG7sOG6pE7hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4BS4buYTOG7ueG7sOG7qMOdw5rhu5hM4bux4bu5OFDhu5hM4bu54buwTcOaTuG7q+G7ueG7sE3hurLhu5Lhu7nhu5LDneG7rOG7ueG7gE3hu5Thu7lNUU7hu7k2NjXhu7nFqE3DncOa4buYTOG7ucWoTeG7oE7hu7lNw5nFqOG7uSNVTuG7ueG7kOG7tuG7gOG7ueG7kMOdw5nhu5hM4bu54buA4bue4buYTOG7ueG6suG7mOG7ucWoTcOdw5rhu5hM4bu54buw4bqo4buYTOG7ueG7gMOdw5rhu5hM4bu5w5ROxKjhu5Lhu7nhu7Dhu6jhurLhu6vhu7nGr+G7rOG6puG7mOG7ueG7kCrhu6vhu7nhu5hN4bqq4buA4bu54buYTeG7pOG7uSPDguG7uSThu7jhu7nhu5Aq4bu5w5TDksWo4bu54buwTcOaTuG7ueG7mE1A4buYTOG7ueG7mEzDncOaTuG7ueG7gOG7oOG7ueG7sMOT4buYTeG7uSNO4bu5xahN4bqk4buS4bu5xJHhu6zhurrhu7Dhu7nhurVO4bqy4buU4bu54buwTeG7nuG7mEzhu7Hhu7lu4bu04bu5w5RNTuG7ueG7sE3hu7bhu4Dhu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7mE1O4buI4buS4bu5I1fhu7nhu5jDgiXhu6vhu7k2NjXhu7nDqUzhu6wlSuG7mOG7ucah4bqo4buY4bu5bsOCTuG7ueG7gMag4buY4bu54buwTcOdw5rhu5hM4bu5JOG7rCXDjeG7mOG7uSPhurrhu5jhu7nhu4JR4buYTOG7q+G7ueG7mE3huqrhu4Dhu7nhu5hN4buk4bu54buA4bq04buA4bu5TVHhu7nhu4ZF4buY4bu5TOG6uOG7mOG7ueG7gFDhu5hM4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7lN4bua4buA4bu54buATcOJxajhu7lNw4Lhu5hN4bu54buYTE1Ow43hu5Lhu7nGr+G7rCXhu7nhu4LDkuG7mE3hu7kj4buK4bu54bq+4bqm4buU4bu5I+G7iOG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7nhu7Dhu6jDk+G7mE3hu7lMTuG6suG7lOG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu5I8OC4bu5TcOC4buYTeG7ueG7kOG6suG7mEzhu7ksbuG6tW7hu7Hhu7nDkOG7oE7hu7kjVU7hu7nhu4DhurThu4Dhu7lNUeG7ucOUTuG7mE3hu7nhu4bhu5ThurLhu5hN4bur4bu54bq+4bus4bue4buY4bu54bq+4bq04buY4bu5I+G6uuG7mOG7ueG7glHhu5hM4bu5TeG7muG7ueG7gE3DicWo4bu5TcOC4buYTeG7ueG7sOG7oOG7sOG7ucav4busJeG7ueG7gsOS4buYTeG7q+G7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu5DDieG7mOG7ueG7gE1Ow4zhu5Lhu7nhu5DGoOG7mEzhu7nhu4LDncOa4buYTOG7q+G7uSPhu4zhurLhu7lNw6jhu7nhu5DDguG7kuG7ueG7mFRO4bu54bq+4bus4bue4buY4bu54bq+4bq04buY4bu54buw4buo4bq0TuG7ucav4busJeG7ueG7gsOS4buYTeG7uUxFJeG7ueG7ksOJ4buw4bu54buw4buo4bq64buw4bu54buw4bu24bu5LG7hurVu4bux4bu5w6lM4bua4buA4bu5buG7qOG6pOG7lOG7ueG7kMOC4bu54buSUeG7sOG7ueG7sOG7qOG7lOG7mEzhu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu4LDkuG6suG7ucWoTcOdVOG7mEzhu7nhu4JO4bu54buC4bq44bus4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7sOG7qE7EqOG7mOG7ucOUTeG6sk7hu7nhu5Lhu57hu7lNw5Phu5hN4bu54oCcNlLhu5hM4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7nhu4Lhuqbhu5Lhu7nhur7huqbhu5Thu7ksbuG6tW7igJ3hu6vhu7nhu4LDncOZ4buA4bu54buAw4nFqOG7uVgl4bur4bu54buATU/hu5hN4bu5xq/hu6wl4buK4buY4bu5I8OC4bu5xahNV+G7uU3hu6wl4buYTeG7uU3hu5rhu4Dhu7nhu6pO4buYTeG7ueG7guG6tOG7mE3hu7lMTuG6tOG7ueG7gOG6suG7lOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4w6LDk+G7mE3hu7nhu4bhurThu5hM4bu5NjY14bu5w6lM4busJUrhu5jhu7nGoeG6qOG7mOG7uW7Dgk7hu7nhu5JD4buA4bu54bq04buU4bu54buQT+G7mE3hu7nhu7BNw53DmuG7mEzhu7kk4busJcON4buY4bu54buC4buy4buYTOG7ueG7sOG7qMOdVeG7gOG7ueG7gFLhu5hM4bu54buw4buow53DmuG7mEzhu7nhu5DDguG7kuG7ueG7mE1O4buI4buS4bu5I1fhu7lNw51V4buYTOG7ueG7hsOK4buY4bur4bu5TE7hu67FqOG7ueG7guG7puG7ueG7gE3hu5Thu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu7BN4bqy4buS4bu5TE7hurLhu7lMTuG6suG7lOG7ueG7sE3hu57hu5hM4bu54buCw53DmeG7gOG7ueG7sE3hu6zhurrhu5jhu7nhu5DDmU7hu7lNVOG7mOG7ueG7guG6rOG7ueG7sOG7qOG7pOG7ueG7mMON4buY4bu5xq/hu6zhu4Thu5jhu7nhu7BN4busUeG7gOG7uSPDguG7uUzhurjhu5jhu7lMWU7hu7kjVU7hu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu4Thu5Lhu7lN4bua4buA4bu54buqTuG7mE3hu7kjw4Lhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhur7hurrhu4Dhu7nFqE1X4bu5TeG7rCXhu5hN4bux4bu5OMOdw5rhu5hM4bu54buwTeG7nuG7mEzhu7nhu7BN4buU4bq04buYTOG7q+G7ucOUTeG7nuG7mEzhu7nhu4DGoOG7mOG7uU1O4buI4buY4bu54buww53DmeG7mEzhu7nhu4BN4buE4buY4bu54buQw4nhu5jhu7nhu4BNT+G7mE3hu7nhu5DDguG7ueG7glHhu5hM4bu54buQ4bu24buA4bu54buCxKjhu7k2NjXhu7nDqUzhu6wlSuG7mOG7ucah4bqo4buY4bu5bsOCTuG7ueG7sE7DjMWo4bu54buwV+G7gOG7ueG7guG7luG7mEzhu7lM4buWxajhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buq4buy4buA4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ucWoTeG7lOG7mEzhu7nhu7Dhu6jDguG7lOG7uSRFJeG7ueG7huG7tuG7mEzhu7nhu5jDjMWo4bu54buq4bug4buYTOG7uSPhuqjhu5jhu7lN4buW4bqy4bu5w5RNTuG7ueG7sE3hurLhu5Lhu7lMTuG6suG7uUxO4bqy4buU4bu54buwTeG7nuG7mEzhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu34bu54buq4buwJeG7kOG7hHXhu7fhu7Dhu4Qk4buwLeG6suG7kE5M4buYxrDhu7nhu6hOTE3hu7Dhu6nhu7d4d+G7quG7sOG7qOG7lOG7mEx4NcOCTuG7uSPDguG7ueG6puG7mE3GsOG7uW5N4bus4bu5w6JO4buK4buYdy/hu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeHcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7fhu7nhu6rhu7Al4buQ4buEdeG7t+G7sOG7hCThu7At4bqy4buQTkzhu5jGsOG7ueG7qE5MTeG7sOG7qeG7t3h34buq4buw4buo4buU4buYTHjhu69u4buo4bus4buYTOG7ueG7sEXhu5Lhu7nGocOi4bur4bu5bm7hu6vhu7lubuG7ueG7p+G7uTfEkeG7uW5q4bu5bk3hurLhu5hN4bu5w6Lhu5bhurJ2dy/hu6rhu7Dhu6jhu5Thu5hMeHcvxah4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]