(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-3 -2021, (tức ngày 16 tháng 2 âm lịch), tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Độc Cước, UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức Lễ hội cầu phúc đền Độc Cước năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlw6Lhuq7hurDEguG7qcaw4buh4bql4buOw73DsmPhu4/hu4Phu6lj4bun4bujY3DDvXFjw5Js4bq2YyVw4bqyw7Jj4buOxqHGsGPhu47DvcOyY8OS4bqs4bu5w7Jjw6Iv4bqu4bqwxILhu6nGsOG7oeG6pcOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bqlxq/hu6Hhu4XhurhjZeG6vy3DqWMtZWRlxJHhuq9j4bqz4bqw4bqow7JjxrDhu6Hhu4XhurhjxJHhur1j4bqwcOG7g8aw4buhY2VjasWpY+G7p3TDsnDhurXhuq9j4bqwZnFj4buMcWPhurByw7JwY+G7p3TDsnBj4bquQ2MtY8SQacawY3Dhu6vhu4dj4buOxqHGsGPhu47DvcOyY8OS4bqs4bu5w7Lhuq9jO8OTxq/hu4xjOiVjP2zFqWM/4bu3xrBj4buPaGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bum4bujY3DDvXFjw7Js4bq2Y+G6onDhurLDsmPhu4/GocawY+G7jsO9w7Jjw5Lhuqzhu7nDsmPGsGnFqWNlZGXEkeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4buN4bqwcOG6tsWpw7NjccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur3hurtk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6ucOpxJHhuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lxJHEkWUvxJFk4bq74buNZGThur/hurvDqmThur3hurDDqcOqZMSRZeG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOeG6v2TDqWJj4buH4bun4bqwOWLhu47DvcOyY+G7j+G7g+G7qWPhu6fhu6NjcMO9cWPDkmzhurZjJXDhurLDsmPhu47GocawY+G7jsO9w7Jjw5Lhuqzhu7nDsmNiY0Vx4buN4bqwcDli4bq94bq7ZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6ucOpxJFiYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4bum4bujY3DDvXFjw5Js4bq2Y+G6onDhurLDsmPhu47GocawY+G7jsO9w7Jjw5Lhuqzhu7nDsmM6JWM/bMWpYz/hu7fGsGPGsGnFqWNlZGXEkWPhu6fhu4Vj4bun4bujY3DDvXFj4bqwxILhurbhurjGocawY+G6sHB4xrDhu6Fj4bunauG6tmPhu49BceG6r2Phu4/huqzDgcOyY8Oy4bqsY+G7jWrGsGPDs3Hhu53GsGM/bMWpYz/hu7fGsGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7JjcOG7hcaw4buhY8awacWp4bqvY8awcMOsxalj4bqw4bqsw4DGsOG7oWPGsHDhu7ljw7J3xrDhu6Fj4bun4buH4bupY8Oy4bqk4buHY+G6sHBsxrBj4buOw73DsmPDkuG6rOG7ucOyY8SQ4buFY8Oy4buDw7Jjw7Ntw7Jj4bqwccahxrBjxrBwasaw4bqvY8OybOG6tmPDsnDhu6ljw4PhurZ4w7Jj4bqwcOG7g3Fj4buNasawY+G7h8aw4bqvY8awcGrGsGPhu6Vw4buHxrDhu6FjxJBt4bqwY+G6sHB0xrBw4bqvY+G6sHfFqWPDsuG7g2Phu49s4bq4Y+G7pXDhu6nhu4fGsOG7oeG6r2PFqeG6tOG7h2PFqeG7hcaw4buhY+G6sHDDrcaw4buhY+G7p8OBceG6r2Phu43hurZj4bundMOycGPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7puG7o2Nww71xY8OybOG6tmPhuqJw4bqyw7Jj4buPxqHGsGPhu47DvcOyY8OS4bqs4bu5w7JjOiVjP2zFqWM/4bu3xrBjxrBpxaljZWRlxJFjxanDgGPhu49s4bq2Y8SQ4bu5cWPGsOG7oXBxY+G7p+G7o2PEguG6rOG7ucOyY+G7pXHhu5vhurbhuq9j4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu4/hu6tjw7Lhu6tj4bquQmPhurBw4buHxalj4buhceG7h2PDsuG6pOG7h2PDsuG7g8OyY+G7j+G7qeG7hcawY+G7j+G7l8awY+G6sOG6qmPEkcSRY8OJaOG6r2PhuqJw4bqsQcaw4buhY+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcawYzolYz9sxaljP+G7t8aw4bqxY8OS4buDw7Jj4buP4bup4buFxrBjxILhuqzhu7nDsmPhu6Vx4bub4bq2Y+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwxILhu4fGsOG7oWPhuqJww4LDsmPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4bqwcHjGsOG7oWPEkOG7uXFj4bquQmPhurBw4buHxalj4buhceG7h2PDsuG6pOG7h2Phu493xrDhu6Fj4buPZ+G7qWPGr3BqxrBj4buNasawY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY8SQ4buFY+G7jeG6tmPhu6Vw4buDw7JwY+G6sHBt4bqiY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oeG6sWM6ceG7l+G6omPhu4/hu6tj4bun4buFY+G7p+G7o2PDsmzhurZj4bqicOG6ssOy4bqvY+G7p+G7o2PhurDhu5fhuq9jw7Nx4bud4bq2Y3Bx4bubxrBj4bqwa8WpY+G7p+G7scaw4buhY+G6sHDhu4XGsHBj4bulcsawcGPhu494cWPEkOG7uXFjw7Ntw7Jj4bqwccahxrBjxrBwasaw4bqvY+G7j3nGsOG7oWPhurBwQXFj4bqwcOG7nWNwceG7m8awY+G6rOG7ucOyY8Wp4bupxrDhu6Fjw7LhuqThu4djxrDhu6HhuqxBcWPhu41qxrBjP2zFqWM/4bu3xrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPGsGnFqWPFqeG7uXFjxJDhu7lxY8Wp4bq04buHY8Wp4buFxrDhu6Fj4bqwcOG6tm3GsGPhu6fDgXHhuq9j4bqwd8WpY8Oy4buDY+G7j2zhurhj4buhcMO14bqvY+G7jeG6tmPhu6d0w7JwY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq94bq7ZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2PhurnDqcSR4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcSRxJFlL8SRZOG6u+G7jWRk4bq/4bq7w6rhurvhu4HhurDhurvEkWXEkcOq4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54bq/w6nhu4FiY+G7h+G7p+G6sDli4buOw73DsmPhu4/hu4Phu6lj4bun4bujY3DDvXFjw5Js4bq2YyVw4bqyw7Jj4buOxqHGsGPhu47DvcOyY8OS4bqs4bu5w7JjYmNFceG7jeG6sHA5YuG6veG6u2RiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurnDqcSRYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTrEguG7qcaw4buhY+G7pXDhurZ3xrBj4bulcOG7s2Phu6fhu6NjcMO9cWPGsGnFqWPGsOG7h+G6uOG6r2M6JWM/bMWpYz/hu7fGsGPDsuG6psaw4buhY+G7j2hj4bul4buX4bqwY3DDgeG6omPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bulcOG7h3Fjxalmw7Jj4buOZnFjcMO9cWPhurBw4budY+G7jcOCw7Jj4bqwcOG7nWPhurBw4buH4bupY+G6sHDhu4XGsHBj4bqicHhj4bunbMawY+G6sHDhuqhjUTBjxJDhu7lxY8Oy4buDw7Jjxal3xrBj4bqwcHFj4buPa+G6tmPhu6F5xanDo2Phu6XDtOG7qWPDsuG7qeG6r2Phu49u4bq4Y+G7oW3hurjhuq9jxJBt4bqwY+G6sOG7h+G6uOG6r2PDskFj4bqwcOG7k+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bqlxq/hu6Hhurbhurjhu6PGsGPhu45m4bqww6Iv4bqi4bql

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]