(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thường Xuân đã nỗ lực nâng cao chất lượng công tác dân vận với nhiều hình thức thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, góp phần huy động các nguồn lực trong Nhân dân để chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu, cũng như giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bq64bqr4buPNOG7s2Thu480w7Phu4nhur/DtTThu6fDucO14buP4buLNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7j+G7l+G7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buNcMSpNHM04bum4buJ4buvceG7j+G7izThu7bFqeG6q+G7j10v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4bum4buJccSpNOG7i8Spw6Phu480w7rFqcOjPDThurnEg+G6uTThurlidTThu7Hhu7k04bq94bq34buP4buLPDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu4nFqeG7uWjhu4804bum4buJ4buvceG7j+G7izThu7bFqeG6q+G7jzThur3hurM04buP4bufNMOyeOG6uTThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bq74bqr4buPNOG7s2Thu4804buzcMSpNOG7j+G7icSpZ8WpNOG7iWvhu4/hu4k04bun4buJduG6uTThu6fhu4nEqWbhu6c04bun4buJeOG6uTw04buJ4buvcOG7j+G7izThu43hurHhu4/hu4k04buzZzThurnhu6E04bulcz40w5rFqcOjNOG6vcO0PDThu4vDtHU0deG7iWPhu4804buJxanhu7k04bq94bud4buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG7j+G7i8Wp4bub4buPNMOyeOG6uTThu6fDucO14buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804bq9aTThurnhu4nFqeG7j+G7izThu6fDo+G7uTThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTR94buO4bum4buMWzw04buO4bum4buMNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1PDThu4nhu69w4buP4buLNOG7p3DEqTThu47hu6bhu4w0w7PEqWnFqTThu41lxak8NOG6ueG7reG7j+G7izThu4/hu4nhu6804buLxKnhurfEqTTDusWp4bu5ZuG7pzThur3hu69y4bq5NOG7j+G7icSpZ8WpNOG7s2Lhu4804bq9ZzTDqXbhurk04bu3xrDhurk04bunw7nDteG7j+G7izThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDThurnDquG7j+G7p8Oqw7kpMyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNMOhNTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NznDoC83OWHhurs1NsOhN8OgOeG6o+G7p+G6oeG6ozc34bqjw7I1Pm914buLIcO5P8OgNzgzNMOjw7Lhu6c/M+G6uuG6q+G7jzThu7Nk4buPNMOz4buJ4bq/w7U04bunw7nDteG7j+G7izThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTRzNOG7puG7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu2xanhuqvhu48zNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zw6E1NTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7puG7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p8ah4bunNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThurvhuqvhu4804buzZOG7jzw04buP4buJxKlnxak04buJ4budNOG6u+G6q+G7jzRzNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu7bFqeG6q+G7jzTDkmR1PDThu7fhurM04buO4buL4buT4bq5NFXhu4nhu6vhu4/hu4s04bq94bqzNMSDdTThurvhu6vhu4/hu4s0w7Phu4nDtcOjNOG7ieG7k+G6uTQtNMOz4bqiNOG7p+G7icWpZOG7pzThu7Phuq/DtTThu6Xhurfhu4804bu3xali4bunPDR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu480w7PEqeG7j+G7iTThu6dmPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buyxanEqTThu4134buP4buLNOG7s+G6rzR14buJYuG7jzTDs+G7iXPEqTTDs+G7icSpNOG7j8O0xKk04buzZzThu4/hu4nDveG7j+G7izThur3hu6PEqTThu6fhu4nDo+G7uTThurnhu7HDozTDusWp4buFNOG7ieG7r+G7oeG7j+G7izw0w6nhuq80w5Lhu4U04bum4buJbDThurzEqWfhu488NMOJajThu6fhu4nhu6804bq54buJxKk0w6nhu5004bun4buJ4buX4buPNDc04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOG7juG6teG7jTQ3NTbhuqM8NOG7p+G7ieG7l+G7jzQ3NOG6veG7r3Lhurk04bu34bqzNOG7puG7ieG7kzThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThurnhu4nhu5Phu480w7Lhuq/hu4004bq9xKlp4buNNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu47hu6bhu4w0w7PEqWnFqTThu41lxak+NOG7psO5w7Xhu4/hu4s0w7rFqcSDNOG7p8O5a+G7j+G7iTTDqcOi4bunNOG7p8Oj4bu5NOG7s+G6r8O1NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG6ueG7reG7j+G7izThu4vhuqd1NMO5YuG7pzThu4/hu4nEqWfFqTTDs+G7icO0NMOz4buJ4bq14buPPDThur3huqfhurk0w6nEqWjhu6c0w7Lhuq804bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bunxKnhu4XFqTThurnhu4lqNOG7s2c04bq54buhNOG7pXM04buJ4bqxNOG7p2Phu4/hu4s8NMOJ4buI4bu44bumPDThu4/hu69w4bq5NOG7peG6seG6ueG7iT4+PjThu7JrNOG7s2Thu7k8NOG6vWk04buP4buJZOG7jzThur3hu69y4bq5NOG7pXg04bq94bub4buP4buLNOG7p2vhu4/hu4k8NOG7seG7j+G7izThu4nhu5004bq54buxw6M04bq5xIPhurk04buJ4budNOG6u+G6q+G7jzw04bu3xIPhurk04bq9bOG7j+G7iTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bq7ZOG7jzThu7Nk4buPNMOz4buJ4bq/w7U0w7Lhuq804buN4bud4bunNOG7uWbFqTThu6fGoTTDusWpw6Phu4804bunw7nhu5Phu4/hu4s8NOG6ueG7icSpNMOp4budNOG6veG6szThurnhu4ltNOG6veG6scO1NOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7rFqeG7uWfhu4804buz4bqvNOG6ucSD4bq5NOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG6vcO14bqv4buPNOG7p+G7iWk04bun4buJ4buX4buPNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu6fFqeG7ueG7heG7jzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThur1pNMOp4bqvNOG6ucO14buPNOG7p3g04buP4buLxanhu7lo4buPNOG6vcO04buP4buLNOG7i8O0dTThu6V24bq5NOG7j+G7i+G7r3HEqTw04bulduG6uTThurnhu7HDozThu6fhu4nDo+G7jTThu4vEqcOjNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7juG7puG7jDw04bq94bqn4bq5NMOpxKlo4bunNMOy4bqvNHXhu4nEg+G7pzThu4nFqeG7uTThu7PDo8SpNOG7p8O54buRNOG7i+G7r+G7oeG7j+G7izThu41lxak04bq54buxw6M04bq5xIPhu480w6nhu508NOG6veG6t+G7j+G7izThu7PEqeG7heG7jzThur3EqTThur1jxak04bq9aTThu6fhurHDtTR14buJw7Xhu4/hu4s04bunw7nhuq/DtTw04buJxKloxak0duG7j+G7izTDssOj4buPNOG7p+G7mcOjPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buO4buJcTTDsuG6r+G7jTThu6fGoeG7pzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu488NOG7s2Thu4804bq94bud4buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804buz4bqvNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p8ah4bunNMO6xanhu7k04bq54buJZjThurvhuqvhu4804bq54buJ4buxNHM04bq54buhNOG7pXM04bun4buJw6rDtTR14buJ4buv4buh4buP4buLNOG6ueG7ieG6q+G7jTTigJzhurrhuqvhu480w6nEqWbhu6c8NOG6u+G6q+G7jzTDqeG6r+G7jzw04bq74bqr4buPNMOy4bqv4buNPDThurvhuqvhu480w7PEqWnhu4004bunw7nDo+KAnTw04bq94bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTR14buJxIPhu6c04buJxanhu7k04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThurnhu4nhu7E04bun4buJaTThurnhu7HDozThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7j+G7heG7jzThu6fhurHDtTThur3hu69y4bq5NOG7pXg04bq94bub4buP4buLNOG7p+G7icWpZOG7jzThurnDo8O1NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buzxKlo4bq5NOG6vcO04buP4buLNOG7i8O0dTThurnhu5fhu4/hu4s04bulduG6uTw04bunxKln4buPNOG6ueG7scOjNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buO4bum4buMPjThu6bDucO14buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG7j+G6teG7jTQ3NTbhuqMtNzU3NjThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buO4bum4buMNMOzxKlpxak04buNZcWpPDThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPNOG7p+G7ieG7l+G7jzQ3NOG6veG6szThur1jxak04bun4buvNOG7p8SpZ+G7jzThu43huqfhu6c04buz4bqvNOG6ueG7l+G7j+G7izTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG7p8O5bDThu4vEqcSDNOG7i2Phu480NjThu6fhuqA04bq94bub4buP4buLNOG6vWk04buP4bqr4buP4buLNOG6uWJ1NOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s0w6nhu4U04bun4buX4buP4buLNOG7icO0w6M0NTzhuqE0w7Phu4004bq94buvceG7j+G7izThu4vEqcOjw7U04bun4buJ4buX4buP4buLNOG7j+G7i+G7lTThu7fDtOG7jTw04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04bun4buvceG7j+G7izTDueG6r8O1NOG7p+G7icO1xIPhu4/hu4s0Nzc14buNPDThu7fhuqvhu7k0Njg1NMOp4bub4buPNOG7icO1w6M8NDc8w6A0w7Phu400w7nhurPhu4/hu4k04bun4buJw7XEg+G7pzThu4/hu69w4bq5Pj4+NOG7juG6teG7jTQ3NTc2PDThu6fhu4nhu5fhu480NzThur3hu69y4bq5NOG6ueG7l+G7j+G7izThu4/hu4lk4buPNOG7p+G7ieG7l+G7jzThur3hurHhu6c04bq54buJxanEkeG7jzThu6fhu4nhu5fhu4804buO4bum4buMNMOzxKlpxak04buNZcWpPjThu4jEqWjhu4804buPw6Phu7k04bq9w6Phu4/hu4s04bunxKlmdTThu6fhu6vhurk04buLxKnDvTThu7PDveG7j+G7izThu7Phuq804buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq5xIPhurk04bunxKnhu4XFqTThurnhu4lqPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buW4buP4buLNOG6uuG7r+G7oeG7j+G7izThu4zEqeG7j+G7iTThurjhu4lq4buP4buJPDTDiWo04bun4buJ4buvNOG6vOG6t+G7j+G7izThu7Hhu7k04bu34bqzNOG7puG7ieG7kzThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04bu2xIPhurk04bq9bOG7j+G7iTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04oCc4bq64bqr4buPNOG7s2Thu480w7Phu4nhur/DteKAnTTDsuG6rzThu43hu53hu6c04bunw7nDteG7j+G7izThu4/hu4nDveG7j+G7izThu7lmxak04bunxqE04buNw6Phu4/hu4s0w7LhurHEqTThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buX4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0deG7icSD4bunNOG7p8O5xKlp4buPNMOzxKnhu4/hu4k04bunZjQtNOG7t+G6szThu4nhu53EqTw04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buO4bum4buMPDThurzhurfhu4/hu4s04bux4bu5PDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPPDThu4zhu6bhu6bDmjThu7Phuq804bq5xIPhurk04bq9w7Xhuq/hu4804bun4buJaTThu7fhurM04bum4buJ4buTNOG7puG7icOj4buP4buJNMOyxanhu5fhu4804bq54buJ4buxNOG6veG7neG7j+G7izThur3hu6PEqTThu41wxKk0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fhu4l24bq5PDThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s04bun4buJw6rDtTThu4nhu69w4buP4buLNOG7i2Phu4804bq74bqr4buPPDThu6XEg+G7pzThurvhuqvhu488NMOyw6Lhu4/hu4s04buP4buL4buJw6o8NOG7j8Oi4buNNMOpw6Lhu6c0w7NsdTThu6fhu4lxxKk04bun4bqr4buNNOG7p+G7rzw04buP4buLxanhu7lo4buPNOG7s+G7k+G7j+G7izThurnhu4lq4buP4buJNOG6vcSD4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804bq9aTThurnDtDTDqcSpaOG7jzR14buJxIN1NOG7i8Sp4bq3xKk0w7rFqeG7uWbhu6c0deG7ieG7qTThu4lydT404bq84bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTR14buJxIPhu6c04buJxanhu7k04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThurnhu7HDozThurnEg+G6uTThur3DteG6r+G7jzThu6fhu4lpNOG6ueG7iWrhu4/hu4k04bunw7lsNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu488NOG7s2Thu4804bq94bud4buP4buLNOG7s3DEqTThu4/hu4nEqWfFqTThu43hu5c04buJa+G7j+G7iTw04bq5xIPhurnhu4k0w7Lhuq/hu4004bun4buJxKlm4bunNOG7p+G7iXjhurk8NMO6xanDozThur3DtDThur3hurM04bunxIPhurk04bq94bud4buP4buLNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThur1m4buPNOG7j+G7iWThu4804bun4buJduG6uTThurnhu7HDozThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPPjThu7LEqWjhurk04bunw7nEqWnhu480w7Phu4nDo8SpNHXhu4nDteG7j+G7izThu6fDueG6r8O1NOG7p+G7icSpNOG6vcWpw6M04oCc4bq64bqr4buPNOG7s2Thu480w7Phu4nhur/DteKAnTThu4vDouG7jzThu7NwxKk04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04buO4bum4buMNOG6veG6szThu6fhu4nGsOG6uTThur3EkeG7uTThu7fhurM04bum4buJ4buTNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThurnhu5fhu4/hu4s04bu34bqzNOG7juG7puG7jDThu4/hurXhu400NzU24bqjNOG7s+G6rzThu4nEqWjhu4804buPw6Phu7k04bu34bqzNOG6vcOj4buP4buLNOG7p8SpZnU04bun4bur4bq5NOG7icO14bqv4buPNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThurnEg+G6uTThu6fEqeG7hcWpNOG6ueG7iWo04bq9aTThu4nhu69w4buP4buLNOG7p3DEqTThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu7fhurM04buO4bum4buMNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1PDThu7fhurM04buO4bum4buMNMOzxKlpxak04buNZcWpPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buIxanhu7lo4buPNOG7puG7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu2xanhuqvhu4804bq5w7Q0NsOhNMOz4buJxqHEqTThurvhuqvhu4804buzZOG7jzThu7fhurM8NOG7p+G7iWw04bunw7li4buPNOG7s3DEqTQ2Nzk04bun4bujNOG6u+G6q+G7jzThu7Nk4buPNOG7p+G7ieG7l+G7jzThur3hu69y4bq5NMOzxKlo4buPNOG7p8O14bqv4buPPjThu7bEg+G6uTThur1s4buP4buJNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThurvhuqvhu4804buzZOG7jzTDs+G7ieG6v8O1NOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7Lhuq804buN4bud4bunNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4buJw73hu4/hu4s04bu5ZsWpNOG7p8ahNMO6xanhu7lm4bunNOG6vWzhu4/hu4k04buleDThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buX4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buzxKlo4bq5NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7juG7puG7jDw04buzazThu7Nk4bu5NOG7iWg04bun4buJxqHhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG7s2Thu4804bundzThu4nFqeG7uWjhu4804bq9ZuG7jzThurnhu6E04bulczThur3hurM0deG7icSD4bunNOG7icWp4bu5NOG7s8OjxKk04bunw7nhu5E8NOG7s2w04bunw7lqNOG6ueG7scOjNOG7jWvhu4/hu4k8NOG6ueG7qeG7j+G7izThu7NwxKk04bq5YnU04bux4bu5PDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPPDThu4zhu6bhu6bDmjw04bq5xIPhurk04bq9w7Xhuq/hu4804bun4buJaTThu6dq4bq54buJNOG6uXjhurk04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu488NOG7s2Thu4804bq94bud4buP4buLNOG7s+G6rzThu6fhu6M04bq54buJduG6uTThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq5xIPhurk04bq54buJbTThu6fhu4lsPDThu4/hu4vhu4lsNMO6xanhu7lm4bunNOG6ueG7scOjNOG6vOG6t+G7j+G7izw04bq54buJauG7j+G7iTThu6XEg+G6ueG7iTw0deG7icSDdTTDssWpZOG7pzThurnhu7HDozThu47hu4nhuq804buP4buvcOG6uT40VeG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04bun4buJxKk04bq9xanDozTigJzhurrhuqvhu4804buzZOG7jzTDs+G7ieG6v8O14oCdNOG6veG7r3Lhurk04bunw7nEqWnhu480w7Phu4nDo8SpNOG7s3DEqTThu4/hu4nEqWfFqTThu4lr4buP4buJNOG7p+G7iXbhurk8NOG7j+G7ncSpNOG6u8Wp4buP4buLNHXhu4nDteG7j+G7izR14buJxrA04buLw6Lhu4804buzcMSpNOG6vcSR4bu5NOG7jeG6seG7j+G7iTThu4nhu5Phurk04bunZHU04buz4bqvNMOy4bqv4buNNOG7p+G7icOqw7U04bun4buvNOG7p+G7r3Phu4/hu4s8NOG6veG6scO1NOG6vXbhurk8NHXhu4nDteG7j+G7izThurnEg+G6ueG7iTThu4jhu5s04bq44buJajThu4zEqeG7j+G7iTThu6fDucO14buP4buLNOG6ucSD4buPNMOp4budPDThur3hurfhu4/hu4s04buzxKnhu4Xhu488NOG6vcO14bqv4buPNOG7s8Sp4buF4buPPDThu4nhu53EqTThu7PEqeG7heG7jzThu7Phuq804buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jyk0w7NsdTThu6fhu4lxxKk0w6nEqWnFqTThurvhu6/hu6Hhu4/hu4s8NMOz4buJw6rhu4804bun4buJ4buvc+G7j+G7izw04buP4buJ4bqr4buPNMO54bud4buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG6vcSpaeG7jzThu4lr4buP4buJNOKAnOG6uuG6q+G7jzThu7Nk4buPNMOz4buJ4bq/w7XigJ004bunw7nhu4Xhu4804bq5xIPhurk0w7Ju4buP4buJNOG7s3jhurk+Pj5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIlXhu4nDteG7j+G7izThu6fDueG6r8O1NOG7p+G7icSpNOG6vcWpw6M04oCc4bq64bqr4buPNOG7s2Thu480w7Phu4nhur/DteKAnTThu6fDucO14buP4buLNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7juG7puG7jDThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804buJxanhu7lo4buPNOG7puG7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu2xanhuqvhu4804bq94buvcuG6uTThu4zhu6bhu6bDmjw04bq5xIPhurk0w6nDo+G7jzw04buP4buL4bqv4buP4buJPDThur3DteG6r+G7jzThu6fhu4lpNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu4nhu69z4buP4buLNHbhu4/hu4s+NOG6vMSpaeG7jzThu4lr4buP4buJNOG7j+G7ieG7rzThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThurnFqeG7neG6uTThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izTigJzhu6bDteG6r+G7jzThurvhuqvhu4804bq9w7Xhuq/hu480w7Nm4bunNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7juG7puG7jDw04bq94buXNOG7p+G7iWw04buz4bq14buPNOG7jcSp4buP4buJ4oCdKTTigJzhu47hu4vhuq/hu7k04buzazThu4/hu4vhu69xxKk04buP4buL4buJw6jDteKAnSk04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk04buP4buL4bqv4bu5NOG7ieG7ncSpNOG6veG6scSpNOG6vcO14bqv4buPNMOzZuG7pzThu6fDteG6r+G7jzThurvhuqvhu4804bun4bud4bq5NOG7p+G6scSpNOG6ucSD4bq5NMOz4buJxak04bq74bqr4buPNOG6ueG7rzThurnhu7HDozThu4zhu6bhu6bDmik04bq5xIPhurk0deG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04oCcw5LDo8O1NOG6veG7neG7j+G7izThu4vEqeG7mcSpPDTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG7pcSD4buP4buLNOG7p+G6scO14oCdNOG6ueG7scOjNMOyxKnhu4Xhu4804bq9w7Xhuq/hu480w7LDo8O1NOG6veG7neG7j+G7iyk04oCc4buO4buX4buP4buLNOG6u+G6q+G7jzThu6fhu4nEqTThur3FqcOjNOG7peG6t+G7jzThu7fFqWLhu6c8NMOzxKnhu4/hu4k04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu4vEqeG7mcSpPDThur3DteG6r+G7jzTDs2bhu6c04buLxKnGsHU04buP4buJw6PFqTTDsuG6r+G7jTThu4vEqeG6r8WpNOG7s+G6rzThu4vEqeG6t+G7jTThu4/hu4vhu4nDqMO1NMOpZ+G7jzThu7PDveG7j+G7i+KAnSk04oCc4bumxanhu6PEqTThu6fDueG7hzThu6bhu4nhu69x4buP4buLNOG7tsWp4bqr4buPNOG6ueG7icWp4buP4buLNOG7p8Oj4bu5NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7juG7puG7jDThu7Phuq804bq94buXNOG7p+G7iWw04buz4bq14buPNOG7jcSp4buP4buJ4oCdKTTigJzhurh4xak04bq54buJxKlm4buPNMOpxKnhu4/hu4k04buL4buv4buh4buP4buLNOG7jWXFqeKAnT4+PjTDieG7heG7jzThurnhurHhu4/hu4k04bq9w7Q8NOG6uWJ1NOG7seG7uTw04bq54buJauG7j+G7iTTDusWp4bu5Z+G7jzThurnEg+G6uTThu7fhurM8NOG7p+G7iWw04bunw7li4buPNOG6veG6szTDsuG6r+G7jTThu6fGoeG7pzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu488NOG7s2Thu4804bq94bud4buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804bq9w7Thu4/hu4s04buLw7R1NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG6veG7r3Hhu4/hu4s0w7Lhuq/hu4/hu4s04buP4buL4buVNOG7t8O04buNPDThur3hu69x4buP4buLNOG7i8Spw6PDtTThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzw04bq54buhNOG7pXM04buJ4bqxNOG7p2Phu4/hu4s04bun4buJxKlm4bunNOG7uWbFqTR14buJ4bur4bq5NOG7s+G7qzThur1xxKk04bulxqHhu4/hu4s8NOG7peG6t+G7jzThu7fFqWLhu6c+NOG7ssSpaOG6uTThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThu6fGoeG7pzTDusWp4bu5NOG6ueG7iWY04bq74bqr4buPNOG6ueG7ieG7sTw04bq54buX4buP4buLNMOz4buJw6PEqTw04buNxKnhu4/hu4k0w6nhurHhurnhu4k04buzcMSpNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq54buJ4bqr4buNNOKAnOG6uuG6q+G7jzTDqcSpZuG7pzw04bq74bqr4buPNMOp4bqv4buPPDThurvhuqvhu480w7Lhuq/hu408NOG6u+G6q+G7jzTDs8SpaeG7jTThu6fDucOj4oCdNOG6ueG7qeG7j+G7izThu7NwxKk0w7rFqeG7uWbhu6c04bun4bqr4buNNOG6ueG7iWrhu4/hu4k04bunw7lsNOG6ucOjw7U8NOG7pcSD4buP4buLNOG7p+G6scO1NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izR14buJxIN1NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p3c04bq9w7Q04bq94bqzNOG6veG7r3Lhurk04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzThur3hu5vhu4/hu4s04buna+G7j+G7iTThu7Hhu4/hu4s04buJ4budPjThurxm4buPNOG7j8Oj4bu5PDThu4nFqeG7uWjhu4804bum4buJ4buvceG7j+G7izThu7bFqeG6q+G7jzThur3hurM04bq5w7Q0w6E04bu34bqzNOG6veG7r3Lhurk04bq54buX4buP4buLNOG7j+G7iWThu4804bu34bqzNOG6veG6seG7pzThurnhu4nFqcSR4buPNOG7juG7puG7jDw0NjThu7fhurM04bq94bqx4bunNOG6ueG7icWpxJHhu4804buO4bum4buMNOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bum4buJccSpNOG7i8Spw6Phu4804buncMSpPDTDicOj4buPNOG6uuG6q+G7jzThu7Nk4buPNOG7iMWp4bu5aOG7jzThu7Hhu7k04bum4buJ4buvceG7j+G7izThu7bFqeG6q+G7jzThu6Xhu4M04bunxKlmdTThu6fhu6vhurk04bq94bujxKk04buNcMSpNOG7j+G7ncSpNOG6u8Wp4buP4buLPDR14buJ4buv4buh4buP4buLNHXhu4nEg3U8NOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7p+G7icOj4buNNOG7jeG7r8WpPDThur1nNOG7t8WpYuG7pzThu7NwxKk04bq5YnU04bux4bu5NOG6ucSD4bq5NOG7i8Sp4bq3xKk0deG7icSDdTThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThu4/hu4nEqWjhu4004buz4burKTThu6fEqWZ1NOG7p+G7q+G6uTTDsuG6r+G7jTThu6fGoeG7pzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0deG7icahxKk04buJcnU04buzcMSpNOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7rFqeG7uWfhu4804buz4bqvNMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04buz4butNOG7p8O5w6Phu4/hu4s+NOG7psSpZnU04bun4bur4bq5NOG6vcSR4bu5NOG7jeG6seG7j+G7iTThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThu6fGoeG7pzR14buJw7Xhu4/hu4s04bunw7nhuq/DtTThu6fhu4nEqTThur3FqcOjNOKAnOG6uuG6q+G7jzThu7Nk4buPNMOz4buJ4bq/w7XigJ08NOG7p8O54buT4buP4buLNOG7p+G6q+G7jTTDsuG6rzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu43hu5c04buJa+G7j+G7iTTigJzhurjhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG6ueG7oTThu6VzNOG6u+G6q+G7jzThu7Nk4buPNMOz4buJ4bq/w7XigJ0pNOG6u+G6q+G7jzThu7Nk4buPNMOz4buJ4bq/w7U04bunw7nDteG7j+G7izThurnhurfEqTThurnEg+G6ueG7iTThu6fhu4nhu7E04bun4bur4bq5NOG7ieG6r+G7j+G7iTThurnhu4lq4buP4buJPDThu4vEqeG6t8SpNHXhu4nDtOG7j+G7izThu43huqfhu6c0w6nhuqXhu4/hu4s04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq5xIPhurk04bq7eDTEg+G7jzThur1jxak04bun4buvKTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bq74bqr4buPNOG7s2Thu4804bunw7nDteG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s0w6nhuq/DtTThurvhuqvhu4804bun4bud4bq5PDThu6fhu5fhu4804buLxKnEg8O1PjThurzhu5vhu4/hu4s04bun4buJccSpNOG7j8Oi4buNNOG6ueG7icOi4bq5NOG7p2vhu4/hu4k04buJa+G7j+G7iTThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPPDThurnEg+G6uTThu7Ni4buPNOG6vWc0w6li4bunNOG6uWR1PDThu7Phu69w4buP4buLNOG7jcOi4bq5PDR14buJxIPhu6c04bulxKnhu4/hu4k0czThurnhu6E04bulczw04bun4buJw6Phu4004buN4buvxak04bq54buJw7U04bq5YnU04bux4bu5PDThurnhu4lq4buP4buJNMO6xanhu7ln4buPNOG7i8Sp4bq3xKk0w7rFqeG7uWbhu6c0w7NsdTThu6fhu4lxxKk8NOG6veG6t+G7jTTDqeG6t8O1NOG7o+G7jzThur1s4buP4buJNOG7p2vhu4/hu4k04buJa+G7j+G7iTThur1pNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzTDs8Sp4buP4buJNOG7p2Y0LTThu7fhurM04buJ4budxKk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDg8Wp4bun4buJw7XDuTMiw4nhuq/EqTThu7Phuq804bq34buP4buJKDThu6bhu4nFqTThu6bhu4nhu7Hhu7ldL3Ui

Bài và ảnh: Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]