(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-8, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh về công tác ứng phó với thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và Văn ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNuG7hMOz4buzw6BndMahb8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4bu5xqFvw6Dhu6vDs+G7ncOg4bqi4bulw7LDoHbDs8Oy4buJxqHDoHbhuqXDsjUvw7PhuqM2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNsOg4buEw7PDsmp3w6DEg+G6oS3hurUww6Bnc8ahb8Og4buFw7Phu43DoOG7lOG7icOgR+G7j8ahw7PDoFbDs+G7nzDDoFbDs+G7ucOgduG7reG7t8awxqFvw6Dhu4J0w6BPw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoC3DoCXhur/GocOgduG6q8OyMMOgdsOz4bqtxqHDs8Og4bqiw7Lhu4nGocOg4buC4bqlxqHDoOG7hcOzw7TDoGfhuqnhu5vDoFbhu613xqFvw6Dhu7fDucahb8Og4bqiasOg4burw7Phu6PGoW/DoOG7hcOzcsahb8OgdsOzw7Lhu4nGocOgduG6pcOyMMOgduG7reG7t8awxqFvw6Bn4bub4bqtxqHDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoGdiw6Dhu4Xhu53DoOG7g3d1w7LDoOG7leG6reG7l8Og4bqiw7Jr4buFw6DhuqLhu6XDssOg4buC4bqlxqHDoOG7hMOzw7TDoMOzd+G6rsOg4buqw7Phu6PGoW/DoOG7hcOzcsahb8OgdsOzw7Lhu4nGocOgduG6pcOyw6DhuqLhuq3DoFbhu4/hu5fDoOG7mcOyxKnhu5fDoOG7heG7uXfDoMah4bqpxqHDoDPhu6rhu4RWVltW4buY4buExqA0w6B2w7TGocOzw6DhuqJqw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu7nGoW/DoOG7q8Oz4budw6DhuqLhu6XDssOgdsOzw7Lhu4nGocOgduG6pcOyMcOgVsOyxKnhu6vDoOG6ouG6rcOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4XDoOG6ouG7pcOyw6Bn4bub4bqtxqHDoOG7heG7ncOg4buF4bqn4buFw6Bnc8ahb8Og4buFw7Phu40iw6DGoG934bqubcahw6BH4buPxqHDs8OgJuG7ucahbzDDoOG7qsOz4budw6Dhu4Lhu43DoHbDs+G7t8OgVsO0xqHDs8Og4buz4bquMMOg4buEw7Phu7PDoHbDteG7hcOzw6BX4buCxqBGw6B2w7TGocOzIMOg4buU4buJw6DhuqTGocOzw6BWd+G6vcahMMOgVsO0xqHDs8Og4buz4bquw6DhuqLDsuG7icahMMOg4buqw7Phu53DoOG7hMOz4buzw6B2w7Xhu4XDs8OgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8Og4buFecahb8Og4buVYsahw7PDoGfhuqnhu5vDoOG7heG6p+G7hcOg4buvxrAww6DGoW/huq3GocOzw6Dhu5XDsuG7icahw6Dhu7F34bqlxqHDoOG7heG7s+G6pcOgdsO0xqHDs8Og4bqi4bqtw6AlY8ahw6Dhu6vDs+G7o8ahb8OgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDszE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/huqPhurXEg+G6sS/huq/hurVm4bqvw6PhuqPhuqPhuq/huqPhuqN24bqz4bq14bq3xIPhu5XDozHhu5Phu6tvw6HDoC82w6BHc8ahb8Og4buFw7Phu43DoOG7lOG7icOgR+G7j8ahw7PDoFbDs+G7nzDDoFbDs+G7ucOgduG7reG7t8awxqFvw6Dhu4J0w6BPw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoC3DoCXhur/GocOgduG6q8Oyw6Dhu6vDs+G6p3bDoOG7g8OybHfDoHbhuqnDssOg4buDd3XDssOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4Uxw6A14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VkHDoGfDqnfDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHhuqPhurXDoGfEqcahw6DGoeG6peG6rjDDoHbDs8Oy4buJxqHDoHbhuqXDssOgxILhuqvhuq7DoOG7reG6pcOgduG7reG7icahw6Bnw7XhuqXDoOG7g+G6rcahw6B2w7TGocOzw6BnYsOg4buV4bqt4buXw6DhuqPDo8OgxqFv4bu34bunw7LDoOG7hcOzxKl2MMOg4bqj4bqvw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buDw7XDoOG7l+G6vXbDoHbhu43hu4XDs8Og4bqi4bqtw6DDo+G6scOgxqFv4bu34bunw7LDoOG7g8O1w6B2w7Phu7fDucahbyDDoOG6r+G6ocOgxqHDs+G6rcOg4buDw7XDoOG7r+G6v+G7q8OgZ3Uww6DhurUxw6PDo+G6r8OgxqHDs+G6rcOg4buDw7XDoHbDs8Oya3bDoMOz4bqpw7Iww6DEg+G6r+G6o8Og4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoOG7q8Ozw73DoOG7g8O1w6DDs+G7t8Ogw7Phu6HGoW8ww6Dhuq/DoGfDsmzhu5fDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMOz4buf4buFMMOgduG7reG6qeG7l8Og4bquw6B2xKnDoOG7g8O1w6B2cuG7hcOg4buX4bqnw7Iww6DDs+G7t8Ogw7Phu6HGoW8gw6DhuqPhurHDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoHbDsmvGocOg4buZw7PhuqXDssOgdsOz4bqn4buFw6B2w7Phu7Phuq7DoOG7r+G6q8ahw6Dhu4PDtcOgdsOzw7JrdsOgw7PhuqnDsiDDoOG6o+G6tTHDouG6seG6sTDhuq/DoMOz4bqlw6Dhu5V44bqlw6Dhu4PDtcOgdsOzw7JrdsOgw7PhuqnDsjExMcOg4bu34bul4buFw6B24buNxqHDs8OgdsOzw7JrdsOgw7PhuqnDssOg4buZw7Phu5vhuqvGoW/DoOG6ozHhuqHhuqPhuqEw4bqvw6B24bq0w6Bnc8ahbzHDoMagb+G7m+G6rcOyw6Dhu63huqUww6Dhu5fhu7fhuqXDoOG7leG7tcOgZ2LDoG/hurvhuq7DoOG7r+G6qXbDoOG7lcaww6Dhu5d0dsOg4buvcsOgdnfhuq7Eqcahw6Bvw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoOG7sXfhuqXGocOgduG7reG7n8ahbzDDoMahw7Phu7fDoOG7sHdy4buFw6Dhu5V0w6DhuqPhurHhu4Qww6Dhu7B3cuG7hcOg4buVdMOg4bqj4bq3w6DhuqLhuq3DoOG7l3R2w6Dhu69yw6B2d+G6rsSpxqHDoGfhu7fhu6fGoW/DoHbDtMahw7PDoOG7mcOz4bqn4buFMcOgVuG7reG7t+G7peG7hcOgduG7j8ahw7PDoMOz4buPxqHDs8OgdsOz4bunw7LDoHbDssSpdjDDoHbDs8Oy4buJxqHDoHbhuqXDssOgxqFv4bqt4bquw6Dhu4Xhuq3GoW/DoGbDsm3GocOg4buDw7LEqcahw6Dhu6vDs+G7ueG7hcOgduG6qeG7qzDDoFfhu4LGoEbDoHbDtMahw7Mww6Dhu4LhuqXGocOg4buEw7PDtMOgw7N34bquw6Dhu6rhu4RWVltW4buY4buExqDDoHbDtMahw7PDoGdiw6Dhu4XDs8O0w6Bn4bqp4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7qzDDoOG7heG6p+G7hcOgxqFv4bqtxqHDs8Og4buFw7Phu7PDoGd0xqFvw6Dhu7nGoW/DoOG7q8Oz4budMcOg4buYw7PDssOg4buF4budw6Dhu4Ni4bubw6Dhu5Xhu7XDoMSC4bqr4bquw6Dhu63huqUww6BX4buCxqBGw6B2w7TGocOzw6BnYsOgdsOz4bqtxqHDs8Og4buV4bq/4burw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfhu5vhuq3GocOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgZuG7m8Og4buF4bqn4buFw6Bnc8ahb8Og4buFw7Phu43DoFbDs+G7t+G7p8ahb8OgduG7rcOB4buFw6BWw7TGocOzw6Dhu7Phuq4ww6Dhu5VixqHDs8OgZ+G6qeG7m8OgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDszDDoOG7guG6pcahw6Dhu4TDs8O0w6DDs3fhuq7DoOG7quG7hFZWW1bhu5jhu4TGoMOgdsO0xqHDs8Og4buV4bqt4buXw6B24but4bu3xrDGoW/DoGfhu5vhuq3GocOgxIJ3csahb8Og4buF4bqn4buFw6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoGdsw6Dhu4XDs8O0w6Bn4bqp4bubw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu7nGoW/DoOG7q8Oz4budMcOg4buE4bqn4buFw6DGoW/huq3GocOzMMOg4buF4bqn4buFw6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoHbhu63hu5vGoW/DoHbDtMahw7PDoGdiw6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoMOzdMOyw6DGoW/Ds8O1w6B2dcahb8Og4buZxKl2w6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu6rhu4RWVltW4buY4buExqDDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHhuqPhurPDoOG6ouG6rcOgduG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buq4buEVlZbVuG7mOG7hMagw6DGoWPhu5fDoMOj4bqh4bqj4bq1McOg4buE4bqn4buFw6DDs3fhuq5rxqEww6B2w7PDtcOgxIJiMMOgdsOz4bqtxqHDs8Og4burw7Nyw6Dhu4Xhu53DoGfhu4kww6DDs3PDoGfhur/hu6vDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOg4buZw7Js4buXw6B24but4bqlMMOgZ+G6p8ahw7PDoG/DsuG6p8Ogw7PDsmvGocOgduG7reG6qcahb8Og4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoHbhu63hu7fhu6Xhu4XDoOG7leG7tTDDoMSC4bqn4buFw6Bnw7XGocOzw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG6osO1w6B24but4buNw6DEgnfGoW/DoOG6rsSpd8Og4bqi4bqtw6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvw6DhuqfGocOg4buD4bqr4bubw6DhuqJrMcOgT8Oy4bql4bubw6Dhu4XDs8O0w6B2w7Lhu4l3w6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG7hcOzd+G7gcahw6Dhu4PDtcOg4bqi4bq/dsOgduG7t8OgZsOBw6B24but4bqgw6Dhu6rhu4RWVltW4buY4buExqAww6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG7lcOB4buFw6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgdnfDqsahw6B24but4bqlw6Dhu4XhuqXGocOzw6Bn4buJMMOg4buVw4Hhu4XDoOG7leG7t8WpxqFvw6DEgnfGoW/DoOG7meG7jeG7hcOzMcOgVnXDoOG7hcOz4bu54buFw6Dhu63huq3DoOG7r+G7m+G6p3bDoHbDs3LGoW/DoOG7meG7icOgZuG6u8ahw6Dhu4Xhu7fDoOG7r8OyxqHDs8Og4buvcsahb8Og4buZw7N3w6DhuqLDgeG7hcOgxqFvd+G6rsOgw7PDsmzhu5fDoMaww6Dhu4Niw7LDoOG7r3HGoW8ww6DhuqJ5xqFvw6B24but4bu1xqFvw6B2w7Phur3hu6sww6Dhu5nDs3fDoOG6osOB4buFw6Dhu6/huqd2w6Dhu5dp4burw6DGoeG7t+G7peG7hcOg4bqiaMahw6Dhu4Phu6fDoOG7g8OybMahMMOg4buFw4DhuqXDoOG7r3HGoW/DoOG7mcOzw7LDoOG7heG7ncOg4buDYuG7myDDoOG7mcOzd8Og4bqiw4Hhu4XDoOG7l8Oyasahw6DGoXjDssOg4buF4budw6DGoW934bquw6Dhu4XDucOg4buF4bql4bubw6DEguG6q+G6rsOg4but4bqlw6Dhu5Xhu7XDoOG7sXdpdjDDoOG7r+G6qXbDoOG7lcaww6Bn4bq9dsOg4bqi4bqtw6Dhu4N1w6Dhu693xqFvMMOgw7Phu5vhuq3GocOgdsOzw7JrxqHDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG6p8ahw6Dhu6/DucOgduG6p8ahw6Bm4bq7xqHDoOG7mcOzw7LDoOG7heG7ncOg4buvw4HDoOG7hXIxw6BHc8ahb8OgdsOz4bunw7Iww6Dhu5nDsmvGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu4PhuqXGocOg4buFw7PDtMOgw7N34bquw6DhuqLhuq3DoOG6omPGocOg4burw7Phu6PGoW/DoHbhu63DgeG7hcOg4buD4bqlxqHDoOG7hcOzw7TDoMOzd+G6rsOg4buq4buEVlZbVuG7mOG7hMagw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7q8OgxqFj4buXw6DDo+G6oeG6o+G6tSDDoGfhu4Hhuq7DoOG7l+G6qcahw7PDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoHZ34bqu4buJxqHDoHbhu6134bquasahMMOg4burw7N1w6Dhu4PDssSpxqHDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu5V34bq/djDDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoMahw7Phur/GocOgdsOz4bu54buFw6Dhu4V0xqFvw6Bnc8ahb8Og4bqiasOg4buq4buEVlZbVuG7mOG7hMagIMOgdnXDoOG7hcOz4bu54buFw6B2d8Og4buDdTDDoMah4bq7xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoOG7heG6p+G7hcOg4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoOG7quG7hFZWMTExNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7ruG6pXfDoOG7mcOzw7LDoMahb8OzaMOg4buF4bqn4buFw6DhurDDoOG7mcOyxKnGocOg4bqiasOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buFw7N34buBxqHDoOG7g8O1w6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahbzDDoOG7ucahb8Og4burw7Phu53DoOG6ouG7pcOyw6B2w7PDsuG7icahw6B24bqlw7LDoMahY+G7l8Ogw6PhuqHhuqPhurXDoOG7heG7s+G6pcOg4buF4bqn4buFw6DGoW/huq3GocOzMMOg4burw7Phuqd2w6Dhu4PDsmx3w6Dhu5nEqXbDoOG7lXfhur/GocOg4buDd3XDssOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4Uww6Bnc8ahb8Og4buFw7Phu43DoFbDs+G7ucOgduG7reG7t8awxqFvw6Dhu4J0w6BPw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoC3DoCXhur/GocOgduG6q8Oyw6Dhu5Thu4nDoEfhu4/GocOzw6BWw7Phu5/DoGfhuqfGocOzw6Bvw7LhuqfDoOG7heG6peG7m8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buq4buEVlbDoOG7heG7s+G6pcOgdsO0xqHDs8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqUxw6Dhu5Thuq3DoOG7l3R2w6B24but4bubxqFvw6DGocOz4bqgxqFvw6B2w7TGocOzw6Dhu4Xhu53DoMahw7PDsmp3w6Dhu5nDssahw7PDoMahb8Ozw7Jr4buXw6B24but4bubxqFvw6Dhu6rhu4RWVjDDoMah4buJxqHDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4XDqsahw6DDs+G7t+G7pcahb8OgZ8SpxqHDoOG7r8OBw6Dhu4XDs3fhuq7hu4nGocOgxqFvw7PDsmvhu6vDoMOzw7nGocOgduG7reG7m8ahb8Og4buV4buRxqHDs8Og4bqiw4Hhu4XDoMah4bqt4bquMcOgR3PGoW/DoOG7hcOz4buNw6BnasOgxqFvw7PDtTDDoHbDtMahw7PDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6Dhu4XDqsahw6Dhu5nDsmvGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu4LhuqXGocOg4buEw7PDtMOgw7N34bquw6Dhu6rhu4RWVltW4buY4buExqDDoOG7heG7ncOg4buFw7N34bqu4buJxqHDoOG7l3HGocOg4buv4bq7d8Ogw7PDucahMcOgR+G7geG6rsOg4buX4bqpxqHDs8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgdnfhuq7hu4nGocOgduG7rXfhuq5qxqHDoHbhu63hu4nGocOg4burw7Phu7fDucahb8OgdsOya8ahw6B2w7NxxqFvw6B2w7LGocOgZ+G6qcOyw6Dhu4XDs3jGoW/DoOG7heG7tcahb8OgxqHDs+G7t8OgxqHhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8OgxqHDs+G6v8ahw6B2w7Phu7nhu4XDoOG7hXTGoW/DoGdzxqFvw6DhuqJqw6Dhu6rhu4RWVjHDoFZjxqFvw6Dhu4Xhu7fhu6fGoW/DoOG7mcOybOG7l8OgduG7reG6pTDDoGdxxqHDoGdy4buFw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu6rhu4RWVltW4buY4buExqDDoOG7heG7s+G6pcOg4buF4bqn4buFw6DGoW/huq3GocOzMMOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvw6B24but4bubxqFvw6B2w7TGocOzMcOgVuG7reG7m8ahb8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgZsOyw6Bm4bq7xqHDoOG7q8Oz4bqrw7LDoOG7hcOz4buzw6BndMahb8Og4burw7Phu7fDucahb8Og4bqnxqEww6B24butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoOG7hcOzZXbDoOG7hcOz4buLMMOg4buFw73DoHbDs2zDoGdsw6DGoW/hu7fhu6fDssOgZuG6u8ahw6Dhu7PGoW/DoMOzdMOgdsOzw4Hhu4XDoMOzw7JrxqExw6AlasOg4buFw7N34buBxqHDoOG7g8O1w6DhuqLhur92w6B24bu3w6DhuqLhuq3DoOG7leG7t8O5xqFvw6B2w7PDgeG7hcOgZsOBw6Dhu6vDs+G7o8ahb8Og4burw7PhurvGocOg4burw7Nyw7LDoHbDs2jhu5vDoHbhu4/GocOzw6DDs+G7j8ahw7PDoHbDs8OB4buFw6B2xKnDoOG7heG7s+G6pcOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvMcOgVsOyxKnhu6vDoHbDveG7hcOgduG7reG6pcahb8Og4buDw7XDoOG7heG6p+G7hcOgduG7reG6pcahb8OgdsOzw7LEqXbDoOG7g8O1w6Bmw4HDoOG7g+G6p+G7m8OgdsOzw7Lhu4nGocOgduG6pcOyw6DDs8Oya8ahw6Bn4bqpw7LDoGdsw6Dhu4XDs+G7s8OgZ3TGoW/DoMOzw7nGocOgduG7reG7m8ahb8Og4buq4buEVlYxw6AlasOg4buXdHbDoOG7r3LDoGdqw6DEgnfhur12MMOg4buZw7LEqcahw6DGoW/Ds8O1w6Dhu4Xhu7PhuqXDoHbDtMahw7Mww6Bnc8ahb8Og4buFw7Phu43DoFbDs+G7ucOgduG7reG7t8awxqFvw6Dhu4J0w6BPw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoC3DoCXhur/GocOgduG6q8Oyw6Bvw7PDssOgxqHDs+G6v8ahw6DhuqLhuq3DoGdqw6DGoW/Ds8O1w6Dhu4LhuqXGocOg4buEw7PDtMOgZ+G6qeG7m8OgVuG7rXfGoW/DoOG7t8O5xqFvw6DhuqJqw6Dhu6rhu4RWVsOgdnXGoW/DoMOzxanhu6vDoOG7g+G6p+G7m8Og4buF4bqn4bubw6Dhu4TDs+G7jcahw7PDoOG7q8Oz4buzw6DhuqLhuq3DoOG7heG6p+G7hcOg4buDdDDDoMahb+G6rcahw7PDoOG7lcOy4buJxqHDoOG7sXfhuqXGocOgb8Oy4bqrw7LDoOG7sXfhuq7EqXYxw6BHcsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buF4bqn4buFw6B2d+G6rsSpxqHDoG/DsuG6peG7m8OgdsOzccahb8OgdsOz4bu34bunxqFvw6DEgnfhuq7hu4nGocOg4buDw7XDoMahb+G6v+G7q8Og4buVw712w6DhuqLhuq3DoOG7g8O1w6Dhu6/huql2w6Dhu5XGsDDDoOG7rsaww6BPw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoC3DoCXhur/GocOgduG6q8Oyw6Dhu4XDs+G7s8OgZ3TGoW/DoHbDs8OyxKl2w6Dhu4PDtTDDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoHbDsmvGocOgxILDgMOg4buV4bqwMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZHc8ahb8Og4buFw7Phu43DoOG7hMOz4buzw6B2w7Xhu4XDs8OgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8OgxqBvd+G6rm3GocOgR+G7j8ahw7PDoCbhu7nGoW/DoOG7heG6q+G7l8Ogw7nGocOg4buvw4HDoOG7sXfhuqXGocOgduG6u+G7l8Og4buF4buz4bqlw6Dhu4J0w6BPw7LhuqXhu5vDoHbDs3HGoW/DoC3DoCXhur/GocOgduG6q8Oyw6Dhu4Xhu7XGoW/DoMahw7Phu7fDoOG7guG6pcahw6Dhu4TDs8O0w6Bn4bqp4bubw6BW4butd8ahb8Og4bu3w7nGoW/DoOG6omrDoOG7quG7hFZWw6BncsOyw6DhuqLhu6XDssOgdsO0xqHDs8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoHbhu63hu5vGoW/DoMahw7PhuqDGoW/DoMahY+G7l8Og4buxd+G6pTHDoEdzxqFvw6B2w7Phu6fDsjDDoGdqw6DGoW/Ds8O1w6Dhu4Xhuqfhu4XDoMahb+G6rcahw7PDoOG7heG7ncOg4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6Dhu4XDs+G7s8OgZ3TGoW/DoHbDs+G6peG7l8Og4buX4bu3d8Og4buFw7Phu5vDoFfhu4LGoEbDoHbDtMahw7PDoOG6ouG6rcOgxILDgMOg4buV4bqww6Dhu5d0dsOg4buvcsOg4bqi4bq9xqHDoGdqw6B2w7No4bubw6Dhu4XDs8O0w6Bn4bqp4bubw6Dhu4Xhu7PhuqXDoGfhu5vhuq3GocOg4buFccahb8OgduG6p+G7hTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2fcOgVuG7reG7t+G6pcOgxIPhuqEt4bq1MMOg4buC4bqlxqHDoOG7hMOzw7TDoMOzd+G6rsOg4buq4buEVlbDoFvDoFbhu5jhu4TGoMOgdsO0xqHDs8OgZ2LDoOG7q8Oz4bqndsOgZ8Oyw6Dhu4RxxqFvw6Bnw7JrxqHDoOG7r3LDoMOj4bq1MMOg4burw7Phuqd2w6Dhu5VrxqHDs8Og4buD4bqn4bubw6BndMahb8Ogw5LDoHbhu63hu4nGocOg4buvccahb8Og4buWYjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buEccahb8OgZ8Oya8ahw6DGoeG7iXfDoOG7rXAww6B2w7No4bubw6Dhu4PhuqvGocOgdsOyxqHDoGbDgcOg4buD4bqn4bubw6Dhu5Xhu7XDoOG7heG7s+G6pcOgR+G6rcOyw6Dhu5jDs+G7jcOgduG7t8WpxqFvw6BWw7Phu7Phuq7DoOG6omPGocOgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqUww6Dhu5fDgeG7hcOgxqHhu7fhu6Xhu4XDoHbhu63hu4nGocOg4buvccahb8Og4buWYsOg4buVeOG7hcOg4bqj4bqhw6Bvw7Lhu6fDoHbhuqnDssOgVuG7reG6qeG7l8OgdsOz4buz4bquw6DhuqJjxqHDoOG7lOG6sMOgxqDDs+G6u8ahw6Dhu5Xhuq3DoOG6tTDDo+G6seG7l8OgM2bhu7fhu6XDssOg4buD4bqn4bubw6BndMahb8Ogw5LDoOG7leG6rcOg4bqjMMSD4buXNDHDoEbDgcOg4buD4bqn4bubw6DGoeG7t+G7peG7hcOg4buvccahb8Og4buWYsOg4buF4budw6Dhu5nDs+G6q8OgxqFjxqFvw6DGsMOgduG7reG7icahw6Dhu5fhu7nhu4XDoOG7g+G6p+G7m8OgZ3TGoW/DoMOSw6DhuqLhuq3hu5vDoOG7hcOzw7Jqd8OgdnLDssOg4buFecahb8OgxqFv4bqt4bquw6DhuqLhuq3DoOG7heG7o8ahw6B2w7LEqeG7q8OgdsO94buFw6Dhu5Xhu4nGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buC4bqlxqHDoOG7hMOzw7TDoMOzd+G6rsOg4buq4buEVlbDoFvDoFbhu5jhu4TGoMOgdsO0xqHDs8Og4burw7Phuqd2w6Dhu5VrxqHDs8Og4buX4bu54buFw6Dhu4Phuqfhu5vDoGd0xqFvw6DDksOgduG7reG7icahw6Dhu69xxqFvw6Dhu5ZiMcOgP+G7iXfDoOG7hcOqd8Og4buFw7Phu7PDoHbDteG7hcOzw6BX4buCxqBGw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMOzd+G6rmvGoTDDoHbDs+G6rcahw7PDoOG7q8OzciLDoCXhu5HGocOzw6Dhu5R04buFMMOgP+G7icahw6BHw7XGocOzMMOgVsOzw7Jrd8Ogw5Phu53huqUww6DDk+G7m8SRxqFvw6DDk+G7neG6pTDDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6DhuqLhuq3DoOG7rsOq4buXw6Dhu67DucahIjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZW4butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoMahb+G6peG6rsOg4bqiw7Jr4buFw6B2d8OqxqHDoHbhu63huqXDoOG7heG6pcahw7PDoG/huqfhu4XDoGfhu4nDoOG6ouG6rcOgw7N0w6Bn4buJw6B2w7No4bubw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6veG7q8Og4buD4bqn4bubw6BndMahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buYw7Js4buXw6B24but4bqlMMOg4but4bqtw6Dhu6/hu5vhuqd2w6DhuqLhuq3DoOG7heG7ncOg4burw7Phu7fDucahb8Og4bqnxqHDoMSCw4DDoOG7leG6sMOg4buD4bqr4bubw6Bn4bqr4buXw6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6Bn4bub4bqpxqHDoGfhu4kww6Dhu5nDqMOgxIJ3xqFvw6Dhuq7EqXfDoOG6ouG6rcOg4buF4bqn4buFw6Dhu4VyxqFvw6Bm4bu34bulw7LDoGfhu4nDoHbhu63hu4nGocOgZ8O14bqlw6Dhu4Phuq3GoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG7rcOybMahw6Dhu5nDs+G6pcOyw6DGoW/huqXhuq7DoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG6p8ahw6Dhu6/DucOgduG6p8ahw6Bm4bq7xqHDoOG7r8OyxqHDs8Og4buvcsahb8OgxrDDoOG7mcOzd8Og4bqiw4Hhu4XDoOG7g2LDssOg4buvccahb8OgZ8SpxqHDoMahw7nDssOg4bqlxqHDoHbhu5vhuq3GoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VnXDoOG7hcOz4bu54buFw6B24butw4Hhu4XDoOG7g+G6pcahw6DGoW/Ds8Oy4buJ4buXw6B2eOG7hcOgw6Phuq8vw6Phuq/DoG/DsuG7pzDDoHbDs2jhu5vDoGZww7LDoOG7hcOzZXbDoOG7hcOz4buLw6Bmw7JtxqHDoOG7g8OyxKnGocOg4buF4buz4bqlw6Dhu5fhu7fhuqXDoOG7leG7tcOgZ2zDoOG7r+G6ucahw6Dhu6/huq3GoW/DoMSCw4DDoOG7leG6sMOg4buF4bqn4buFw6B24buPxqHDs8Ogw7N3csahb8OgxqFv4bql4bquw6B2QcOgb8Oy4bunw6Bnw6p3IMOgdsOzccahb8OgdsOyxqEww6Dhu4Phuqfhu5vDoOG7heG6p+G7m8Og4buZw7Xhu6vDoHbDs+G7p8Oyw6DhuqJqw6AlY8ahw6Dhu6vDs+G7o8ahb8OgVsOz4bu34bunxqFvw6B24butw4Hhu4XDoOG7guG6pcahw6Dhu4TDs8O0w6DDs3fhuq7DoOG7quG7hFZWw6Bbw6BW4buY4buExqDDoHbDtMahw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7lnR2w6Bmw7JtxqHDoOG7g8OyxKnGocOg4buZw7Phuqfhu4XDoOG7leG6rTDDoHZBw6DDo8SDw6Bvw7Lhu6fDoMSD4bqhMMOgxqFv4bqt4bquw6DDo+G6tS3hurUww6DDs3PDoFbDs+G7s+G6rsOgZ8Oya8ahw6BW4butd8ahb8Og4buuw7nGocOgM+G7sHfhuqXGocOgw5Phu53huqU0w6BnYsOgdsOyxKnGocOgw7Phuq3GocOzw6DEguG6q8Og4buV4bu1w6DhuqLhu6XDssOg4buV4bu3d8Og4buV4bu3xanGoW/DoOG6ozHhurXhuqHhuqHDoOG7l8SDL2/DsuG6u+G6rsOgZ2zDoGfhu7fhuqXDoGbDqsahw6Dhu5fDgeG7hcOgxqHhu7fhu6Xhu4XDoMOzc8Og4buFw7Phu7nhuqXDoOG6omrDoOG7heG6peG7m8OgduG7reG7j8ahw7PDoCvDoOG6o+G6seG6ocOg4buXMcOgR8OyanfDoMah4bqt4bquw6Dhu4Xhu7XGoW/DoG/hu53hu6vDoOG7q8Ozw6rGocOg4buV4bqt4buXw6DGoeG7t+G7peG7hcOg4buvccahb8Og4buWYsOg4burw7Phu43huqXDoMOz4bqpw6DGoW93c8ahw6Bm4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5sxNS/hu6s2

Lê Hợi và Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]