(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, kiến nghị với cấp thẩm quyền kịp thời giải quyết các vụ việc vi phạm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nữ công nhân, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ; tham gia với người sử dụng lao động sắp xếp lao động, việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng bậc, chế độ, chính sách liên ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rOG6qOG6t+G6o2LDnWrhu4km4bumw53huq/hurc/YsOdxKk/asOd4bu44buyKsOdMmvhu4Eyw53hu5PDoMOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdMuG6scOhw5004buB4bumw50y4bqx4bqzY+G6scOdxKk/MuG6scOdNMOq4bq3w53hu5Nm4bq3w53huqsmZMOdNOG7gWPhuq/DnWPhu5Hhu7Av4bqx4bu04bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6zhurA1JjNZ4busw51K4buJZGPhuq/DnWPhurHhu5Fj4bqvw51jIWLDneG7i2sm4bumw53huqrhurdhY8OdNGQ6Y8Od4bqqJmTDnTThu4Fj4bqvw51q4bqlY+G6scOdw6zhurHDquG6t8Od4bqxaMOsw53hu5Nm4bq3w53hurDhu4HhurfDneG6quG6t2Fjw53hurHhurfhuqHDrMOdw4zhurFuw51j4buRw51q4bqlY+G6scOd4buTOsOdMj8yw50y4buFw53hu4trJmPDnTLhurHhu40yw51jIWPhuq/DnWrhu4fDnTLhurHhu40yw53huqnhurfhuqNiw51q4buJJsOd4buT4bq34bqhMsOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdMj8yw50y4bqxw6HDnTThu4Hhu6bDnTLhurHhurNj4bqxw53EqT8y4bqx4bumw53huqnhurfDoWPDnWPhuq/hurHDosOd4buTZuG6t8OdMlvDrMOdauG6sSBiw53hu4tr4buXw6Bjw53huqnDosOsw51q4bqxZ+G6t8Od4bqv4bq3LOG6t8Od4buLa+G7l8OhasOdMj8yw53hu5Nuw53hu5PhurfhuqEyw53hu5PhurfDncOs4bqxO2LDnTTDoWPDneG7k+G6t+G6oTLDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnTI/MsOdMuG6scOhw5004buB4bumw50y4bqx4bqzY+G6scOdxKk/MuG6scOdNMOq4bq3w53hu5Nm4bq3w51j4buRw50y4bq9Y+G6r8OdY+G6sX1j4bumw53hu5PhurdhY8OdMuG6seG7jTLhu6bDneG6qyZkw5004buBY+G6r8Od4buTOsOd4bqx4buB4bq3w53hu5PhurdhY8Odw6zhurFuw51j4buR4bukw51q4bqxJmLDneG6r+G6tybDneG7k2bhurfDnWPhuq/DsmfhurfDncSpw7TDnTNuY+G6r8Od4bqrJmTDnTThu4Fj4bqvw53EqSjDrMOd4buVw6HDrMOd4bqrJmTDnTThu4Fj4bqv4bumw53hu5PhurfhuqEyw53huqs6YuG7psOdNGfhurfDncSpw6pj4bqv4bumw50yLOG6t8OdauG6seG6t+G6oWPDnTThurfDoGvDneG6qeG6t+G6oWPDneG6qzpiw53hu5PhurfhuqEy4bumw51jfWPhuq/DneG6q8Oy4buFY+G6r+G7psOdY31j4bqvw50xIjLhu6bDnTLhurHDocOdNOG7geG7psOdMuG6seG6s2PhurHDncSpPzLhurHDneG6q+G6t2Fjw53hu4trJmPDnTTDoWPDneG6qyZkw5004buBY+G6r8OdY+G7kcWoxajFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rOG7sOG6t2Lhuq/DneG6t2o1YsOs4buJZMOsUVnhurdiJuG6rzVZw53EqeG7iTJRWVkv4busw53hu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zEqCZrw50jw51jIWLDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnTLhurHDsuG7hWPhuq/DnWrhu4nhurVj4bqxw53DrOG6scOq4bq3w53hurFow6zDnTLhur1j4bqvw51qPzLDneG6r+G6t+G7kSbDneG6quG6t2Fjw500ZDpjw53huqomZMOdNOG7gWPhuq/DnWrhuqVj4bqxw53hu5M6w53hurDhu4HhurfDneG6quG6t2Fjw53hurHhurfhuqHDrMOdw4zhurFuw51j4buRw51q4bqlY+G6scOd4buo4bu24buy4bu0QC3hu7bhu7Lhu7Ql4buq4bumw53hurEm4bq3w51j4bqvOmPhurHDnTQuw53DrOG6scOq4bq3w53hurFow6zDneG7k2bhurfDnTI/MsOdY+G6rzpj4bqxw50y4bqx4buNMsOdYyFj4bqvw51q4buHw50y4bqx4buNMsOd4bqp4bq34bqjYsOdauG7iSbhu6bDneG6r+G6tz9iw53EqT9qw53hu7jhu7Iqw50ya+G7gTLDneG7k8Ogw51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw50y4bqxw6HDnTThu4Hhu6bDnTLhurHhurNj4bqxw53EqT8y4bqxw53huqvhurdhY8Od4buLayZjw51q4buJw7Uyw51q4bq3w6HDrMOdNMOhY8Od4bqrJmTDnTThu4Fj4bqvw51j4buRw51pw50yPzLDnTNkJmPhurHDnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMWow51K4bqxJmLDneG6r+G6tybDneG6r+G6tyzhurfDneG7i2vhu5fDoWrDnTLhurHDocOdNOG7gcOdY+G6r+G6seG6pcOdM8Oyw61j4bqvw53EqeG7jTLDnTLhurFkw53hu7Q9JcOdMuG6vWPhuq/DnWPhurF9Y+G7psOd4bqrJmTDnTThu4Fj4bqvw51qO+G6t8Odd+G6vWPhuq/DnWrhu5fDnUpD4bqw4bqww53hu5jhurdjYzXhu4nEqcOd4buS4bq3Yybhu6TDnTTDoMOd4buVa1tqw53hu5Nm4bq3w51LdkN4w51q4bqlY+G6scOd4bqv4bq3LOG6t8Od4buLa+G7l8OhasOdNMOyaDLDnTLhurHDocOdNOG7gcOdMSxkw53hurHhurfhuqNiw53hu5Uuw53hurHhu4HhurfDnTLhurFkw53hu7Yq4buyw50y4bq9Y+G6r8OdY+G6sX1j4bumw53huqsmZMOdNOG7gWPhuq/DnWo74bq3w5134bq9Y+G6r8OdauG7l8OdSkPhurDhurDDnUJK4buSw53hu5ZhY8OdQuG7n+G7pMOdw6zhurHDquG6t8Od4bqxaMOsw53hu5Nm4bq3w50y4buFw53hu4trJmPDnTLhurHhu40yw51jIWPhuq/DnTThurfDoGvDnWrhu4kmw53hu7hAw53hu5Nuw51qJuG6t8OdYztjw53huqsmZMOdNOG7gWPhuq/hu6bDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDneG7i2vhu5fDoGPDneG6q2jhurfDnTLhurFkw50jI8OdY+G6r8OyZ+G6t8Od4bqrJmTDnTThu4Fj4bqv4bukw500w6DDnWPhuq/hurHDosOdMuG7hcOd4buLayZjw50y4bqx4buNMsOdYyFj4bqvw51q4bqxJmPhurHDnWrhu4km4bumw53huqnhurfhuqNiw51q4buJJuG7psOd4buVw7TDncOs4bqxO2rDneG7tuG7tsOdM2QmY+G6scOdY+G6r+G6seG6t+G6ocOsw53hu5PhurfDncOs4bqxO2LDnTLhurHDocOdNOG7geG7psOdMuG6seG6s2PhurHDncSpPzLhurHhu6bDncOs4bqxP8Osw53huqtrImrDnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8OdY+G6r8OyZ+G6t8Od4bqrJmTDnTThu4Fj4bqvxajFqMWow51K4bq3w6HDrMOdY+G6sSJjw53huq/hurcs4bq3w53hu4tr4buXw6Fqw53hu5M6w51q4bqxJmLDneG6r+G6tybDneG6r+G6tyzhurfDneG7i2vhu5fDoWrDneG7tEAqw5004buFY+G7psOdauG6scOyw53huqnhurHhurfDoWvDnWM74bq34bumw51qw6rDnTI/ZMOdauG6sTVkw500bGPhuq/DneG7i2vhu5fDnTTDomPhurHDncOs4bqxP8Osw53huqtrImrFqMOd4bqow6Fqw53hu4trLOG7psOdMsSRw53hu7glJcOdY+G6r8OyZ+G6t8OdNMOyaDLDneG6r+G6tyzhurfDneG7i2vhu5fDoWrDnTLhurHDocOdNOG7gcOdduG6sOG7lOG6sOG7psOd4bu04bu04buyw51j4bqvw7Jn4bq3w500w7JoMsOd4bqv4bq3LOG6t8Od4buLa+G7l8OhasOdauG7iWnDneG6qzvhurfDneG6qzpiw53hu5PhurfhuqEy4bumw53huq/hurcs4bq3w53hu4tr4buXw6Fqw50yPzLDnTLhurHDocOdNOG7gcOd4bqp4bqxPzLDnTLhurFkw53hu7QjI8OdY+G6r8OyZ+G6t8Wo4buwL8Os4bus

Đức Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]