(Baothanhhoa.vn) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội dành cả ngày 4/11 để chất vấn các thành viên Chính phủ về các lĩnh vực xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ.
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6tuG6u+G6ocahIcO54bqhaSFn4buDaeG6uyHDuXThurch4bunw6DFqSHhurN0aeG6uUAhxqHhurtraeG6uSHGoeG6vWkhw7kyIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u2tp4bq5QCFpbuG6vSHDueG7nyov4bq7KSYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurrDojDhurMuJsag4bq7w6LDrSHhurfhurtxw7Jp4bq5Icah4buV4bq/aeG6uyFG4bupIeG6u+G7ieG7kyHGoeG6u3Ihe0Ah4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9IeG6szJp4bq7IeG6tzQhaeG6uTLFqSF7LykpIeG6tcSRIeG6t+G6u+G6ocahIcO54bqhaSHhurcx4bq3Icah4bq7Mmnhurshw7nhur3huqtpIeG6tuG6u8OqaeG6uyHhu5Phurvhu6Ehw7ljIeG6tzHhurchZ+G7g2nhurshw7l04bq3IeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurlAIcah4bq7a2nhurkhxqHhur1pIcO5MiHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurtraeG6uUAhaW7hur0hw7nhu58jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG6t2jhu5ct4buT4bq7w63GocOtIeG6s8ah4bq74bubaOG6sSHhur3hurbDomnGocOi4buVLiHhu5fGocWpZ8OiVy7hu6Xhur3hurPGoeG6u+G7tiFdIijhu5Phu6fhu7guIcah4bq9xqFnw6JXLuG6tuG6u+G6ocahIcO54bqhaSFn4buDaeG6uyHDuXThurch4bunw6DFqSHhurN0aeG6uUAhxqHhurtraeG6uSHGoeG6vWkhw7kyIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u2tp4bq5QCFpbuG6vSHDueG7nyHhurvhur9p4bq7ITRp4bq7ISkuIeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8e3svKSh94bqzfSgiez4+W8ahICkoKWdbI+G7heG7k+G6uS4hMGfGoVcu4bq24bq74bqhxqEhw7nhuqFpIWfhu4Np4bq7IcO5dOG6tyHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5QCHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHDuTIhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7a2nhurlAIWlu4bq9IcO54bufLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuXSIoLiHhurMwxqEwLeG7k+G6u8OtxqHDrS3DreG7leG6veG6ueG6vWkwZy3hu5fhu5XhurdXLuG6u8ahxqHhu5Phu5fhu7YvL+G6t+G6s2nhur1o4bq5I8O54bq9w6LGoWkwaOG7k2fhu5vhu5cjw7lpL8ahWzwoL+G7m+G7k2fDrTDhurPDouG6sy/hur164bqz4buX4buXLzwoPDxfKSlfKHsv4bq34bq7MMahX8O5MGlf4buZ4bubw63hurdf4bq7w63hur0j4buF4buT4bq5LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bqwbiHGoeG7lXHDtGnhurkh4bqwbiHhu6bDoMWpIeG6s3Rp4bq5IUnhurnhu5vFqWVpIcag4bq7MGnhurshSeG6ueG6u+G7gSHGoeG7lTQhZ+G7j+G6vSHhurfhurvhuqHGoSHDueG6oWlAIeG6t+G6u+G6vWPhu5shPi8pKS88KDw8IyEkeWnhurvhu7Yh4bqyw601aSHGoOG6oWkvxqDGoOG7psOZSSUqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoOG6u8Oiw60h4bq34bq7ccOyaeG6uSHGoeG7leG6v2nhurshRuG7qSHhurvhu4nhu5MhxqHhurtyIXshQCHhu5jhu5ts4bq3IeG6u27hur0h4bqzMmnhursh4bq3NCFp4bq5MsWpIXsvKSkh4bq1xJEh4bq34bq74bqhxqEhw7nhuqFpIeG6tzHhurchxqHhursyaeG6uyHDueG6veG6q2kh4bq24bq7w6pp4bq7IeG7k+G6u+G7oSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurThuqPhu5sh4buT4bq74bq94bqraSFnMmghw7nhur1k4bq3IeG7lzFp4bq5QCHhurBuIcah4buVccO0aeG6uSHhu6bDoMWpIeG6s3Rp4bq5IcO5MiHhurcx4bq3Icah4bq7Mmnhurshw7nhur3huqtpIeG6tuG6u8OqaeG6uyHhu5Phurvhu6EhZ+G6veG6q2kh4buZ4bubMGlAIcagb2nhurkhRuG6vcSRaCHGocOtMWkhSeG6uzIhaXHhu43hurchxqHhur1i4buTIcah4buf4bq3Icah4buVNCFn4buP4bq9IeG6t+G6u+G6ocahIcO54bqhaSHhurVs4bq9IcO54buN4bq9IWnhurvDrGghw7nhuqFpIeG6tWMhxqHhurtyIWnhurvhuqHGoSHGoeG6u+G7m27hurchZ+G7g2nhurshw7l04bq3IeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhur1i4buTIeG6tcOsQCHhu5jhu5ts4bq3IeG6u27hur0h4bq34bq74bqhxqEhw7nhuqFpIWnhurvDrGghw7nhuqFpIeG6tWMhxqHhurtyIeG6uzDhur0hxqHhurvhu5tu4bq3IWfhu4Np4bq7IcO5dOG6tyHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHDuTIhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7a2nhurkjIUlu4bq9IeG6s+G7m2nhurkh4bq34bq74bqhxqEhw7nhuqFpIeG7p8OtMMWpIeG7meG7mzBp4bq7IeG6tzHhurchw7nhuqFpIeG6tWPhu7Yhw5nhur1k4bq3IXJp4bq5IeG6s+G7n2nhurkh4bq3a2nhurkhaeG6ueG6u2QhxqHhurtraeG6uSHGoeG6vWkhw7kyw60h4buZ4bubNGkhZ8awIWnhursyIWlx4buN4bq3QCHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5IeG6tuG6u8OqaeG6uyHhu5Phurvhu6Eh4buXbEAh4bq34bq7w6pp4bq7IeG7meG7m8WpY2kh4buXbEAh4bq3a2nhurkhxqEx4bq3IeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurlAIWZixqEhaWzhur1AIeG6t+G6u+G6vTAh4buX4bqtQCFm4bq7MOG6vSHGoeG6uzHhurch4bq3MeG6tyHhurfDsiHhu5fDtCHhurPDuiFn4bq9ZOG7myHhu5nhu5ts4bq3IeG6ueG6vTDhu7ghw7nhur1k4bq3Icah4bq9YuG7kyHhurfDo2khxqHhurtraeG6uSHGoeG6vWkhw7kyIeG7k+G6uzHGoSHGoeG7leG6vcSRaSFp4bq54bubbWkhaeG6u8OgaSFndOG6tyHhurdraeG6uSFp4bq54bq7ZCHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHGoTPhur0hw7nhu6Np4bq5IeG6tW1p4bq5IeG6sTLDrSHhurPDoGkhxqFu4bq3Icah4bq74bq9xJHhu5sh4buXbEAhaOG6vWNpIWnhu53hur3hu7ghw7nhur1k4bq3IeG7meG7mzRpIWfGsCHhurcx4bq3Icah4bq74bub4bqrIeG6sTDDrUAh4bq14bqj4bubIeG7l2wh4bq34buhMCHhurcx4bq3IWnhursyIWgzaeG6uUAh4bq3a2nhurkhxqEx4bq3IWbhur3EkWghxqHhu5UwQCHhu5nhu5s0aSFnxrAh4bq3MeG6tyHGoeG7lTBp4bq5IWgzaeG6uUAhxqHhu5UwaeG6uSHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHhurXhur1kaSHGoXUhw7kyIeG6tzHhurchaWNpIcahNGnhurkhxqHhu5V04bq3Icah4bubxaliaSFm4bq7MeG6t+G7uCHDueG6vWThurch4bundSFnxrAh4bq3MeG6tyHhurcxIWnhurvDoGlAIcahbyHhurfhurty4bq3IeG6t8OsIeG6uzJp4bq7IcO54bq9IeG6tTZp4bq5IcahNOG6vSHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHhu6fhu5vFqeG6q2khxqEz4bq3QCHhu5cw4bq9IeG7l3QhxqHhurvDo8ahIcah4buV4bqraSHhurcx4bq3Icah4buVMGnhurkhxqHhurtraeG6uSHGoeG6vWkh4bq14bq9ZGkhxqF1QCHGoeG6u+G7myHGoeG6u8Oj4buTQCFo4bubMCHhurExaSHGoeG7lTHhur0h4buT4bq74bql4buTIeG6s8O6IWfhur1k4bubIcah4bq7a2nhurkhxqHhur1pIeG6tzEhaeG6u8OgaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZJ4bq5ceG7j+G6vSHGoeG7lTQhZ+G7j+G6vSHhurfhurvhuqHGoSHDueG6oWkhZzIh4bqwbiHGoeG7lXHDtGnhurkhxqDhurtraeG6uSHGoeG6vWkhw7kyIcag4buV4bubxaljaSHGoeG6u2tp4bq5IyHhu5LhurvDrCHGoOG6u+G7oSHGoXHhu41p4bq5IeG6tuG6u8OqaeG6uyHhu5Phurvhu6Ehw5lwIeG6tHLhurch4bq0MGhAIeG6sG4hxqHhu5Vxw7Rp4bq5IeG6tzHhurch4bqwbuG7tiFGYiHhurvDrTPhurfhurshw7kyIeG6tOG6o+G7myHGoXFAIcagMuG6vSHhurfhurvDqmnhurtAIUlu4bq9IcO54bufQCHhurZraeG6uSEwaUAhxqBxIeG7k+G6uzHhu5NAIUbhurvDrTAh4bq74buJ4bq3IcO5MiHhurZraeG6uSFp4bq54bq7ZEAhw5k2aSHhurvDrDBAIcag4bq7xJEhxqHhursww60hw7kyIeG6suG7myFn4buB4bq34bq74bu4IeG6sG4hxqHhu5Vxw7Rp4bq5QCHhurbhurvhu6EhaeG6u+G6vWRoIeG7oMWpIeG6sTBpIeG6ssOgaSHGoW7hurdAIeG6sG4hxqHhu5Vxw7Rp4bq5QCHhurbhurvhu6EhaeG6u+G6vWRoIcOZNmkh4buT4bq74buLaeG6uSHhurbhurvDqmnhursh4buT4bq74buhIeG6t+G7o2nhurkhxqHhurswaCHhurnhur0wIcah4buVNCFn4buP4bq9IeG6t+G6u+G6ocahIcO54bqhaUAh4bq54bq9NOG6vSHGoeG7leG6v2nhurshw7ljIWnhurvDumnhurkhw7nhuqFpIeG6tWMh4bq3w6whZ+G6veG6q2kh4buZ4bubMGkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bq24bubbOG6vSHhu5Phurvhur3huqtpIeG6u+G7ieG7kyHhurfhurvhur1j4bubIXsvKSlAIeG7mOG7m2zhurch4bq7buG6vSHhurfhurvhuqHGoSHDueG6oWkhaeG6u8OsaCHDueG6oWkh4bq1YyHGoeG6u3Ih4bqxMCHGoeG6u+G7m27hurchZ+G7g2nhurshw7l04bq3IWlu4bq9IcO54bufIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJklu4bq9IeG6s+G7m2nhurkh4bq34bq74bqhxqEhw7nhuqFpIcahw6Phu5MhxqHhu5Xhu5tp4bq5IcO5MsOtIeG6tzHhurchw7nhuqFpIeG6tWPhu7Yhw5nhur1k4bq3IeG7lzfhu5Mh4bunYuG7kyHGoW8h4bq34bq7cuG6tyHhurFuIWgxxalAIcah4bq9aeG6uyHhurnhur00aSHhurHhur3huqtpIeG6t+G6u2JAIeG6t8OyIeG6t+G6oeG7myFnM+G6vSHhurcx4bq3IeG6tcOyaSHDueG7gSHhu5d0IWnhurnhurvhur1k4buTIeG6t2tp4bq5IWfDo+G7k0Ah4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSHhurtkIcah4bq7bGnhurkhw7nhu4EhxqHhu5XDqiHDueG6vWThurchZzJoIeG6uTdpIcO54buN4bq9IeG6t8OyIeG6t+G6oeG7myFnM+G6vSHhurVu4bq9IWnhurlwIeG6tzFpIeG6sW5AIeG6t2tp4bq5IeG6t+G6u3LhurdAIcO54bq94bqraSHhurfhurty4bq3IcO5MiHDueG6vWThurchxqHhu5Xhur3EkWkhZuG6uzDhur0hxqHhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIeG6tzThur0h4bq3MeG6t+G6uyHhurfhurvDqmnhursh4buXMeG6t+G6uyHGoeG6vWNpIWdxw7Jp4bq5IeG6tWzhur0hw7nhu43hur0h4bq3MWkh4bqxbkAh4bq3a2nhurkh4bq34bq7cuG6t0Ahw7nhur3huqtpIeG6t+G6u3LhurdAIcO54bq9ZOG6tyHhurEwaSHhursyaeG6uyHhurcx4bq3IcO5Nmkh4bqxNGkhxqHhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIeG7meG7m8WpIeG6teG7gWnhursh4bq34buhMCHhurBuIWfhu5vDo8ahIUcww60h4bq1bmnhurkhw7ljIcah4bubb+G6vSFp4bq54bq74buHIeG6u3Hhu5sh4bq1bOG6vSHDueG7jeG6vSHhurcxaSHhurFuQCHhurdraeG6uSHhurfhurty4bq3QCHDueG6veG6q2kh4bq34bq7cuG6t+G7uCHhurnhur004bq9IeG7k+G6uzHhu5MhacOgaeG6uSHhurcww60h4bq34bq74bqhxqEhZ3HDtWnhurkh4bq1buG6vSFp4bq5cCHhurcxaSHhurFuQCHhurdraeG6uSHhurfhurty4bq3QCFp4bq74bqhxqEhZzIh4bq3a2nhurkhxqEx4bq3Icah4bubxanEkWkh4bqz4bufaeG6uUAh4bq1MsOtIcahM8OtQCHhurFt4bq9IeG6s3Hhu5Fp4bq5QCFp4bq7w6NpIeG7p+G6pcahQCHhurUxaeG6uyHhurnhur0xQCHhu6d1IWfGsCHDueG6vSHhu5PhurszaOG7uCFp4bq54bubxanhuqtpIWnhurvDoGlAIeG6ueG6vTThur0h4buT4bq7MeG7kyHGoeG7lXHhu43hurchxqHhur9p4bq7Icah4buVM2nhurkh4bq3a2nhurkh4bq34bq7cuG6t0Ahw7nhur3huqtpIeG6t+G6u3LhurchaeG6ueG6u+G7hyHDueG6vWThurch4bq54bq9MCHGoTZp4bq5Icah4buVw61p4bq5Icah4bq74buP4bq9IeG6ueG6vTBpIeG6ueG6o2kh4bq1w6DFqUAhaeG6u+G6ocahIWcyIWfhu4Np4bq7IcO5dOG6t0Ahw7nhu4EhxqHhu5XDqiHhurXhu4EwIeG6sTJpIeG6tWtp4bq5IeG6s8OgaSHhurdxQCHhurfhurvhu4Hhu5shaeG6u+G6vWPhu5shMeG7kyFndOG6tyHhurdraeG6uSHDueG6vWThurchJGnhurtxIcO54bq94bqraSHhurfhurty4bq3IcWpIcahYuKApiXhu7ghw7nhur1k4bq3IeG6sTTDrSHhurU0aCHhurHhur3huqtpIeG6t+G6u2Ih4bq34bq7w60haeG6uTJp4bq7IeG6ueG6vTHDrSHhurPhu5/hurdAIeG6tTHhu5Mhcmnhurkhxanhuqvhu5sh4bq34bqj4bubIeG6szPFqS3hurvhu4nhurfhu7gh4bq54bq9NOG6vSHhu5Phursx4buTIeG6ueG6vTThur0h4buZ4bubxalixqEhaeG6u8O6aeG6uSHDueG6oWkh4bq1YyFm4bq7w6whZuG6uzZpQCHhurHhuqHGoSHhurfDo+G7kyHhurfhu6EwIeG6tW7hur0haeG6uXAh4bq3MWkh4bqxbkAh4bq3a2nhurkh4bq34bq7cuG6tyHhurfhuqHhu5Mh4bunNSHDuTIhaeG6uXHhu4/hur0h4bq7w60zxqEh4bq1bmnhurkhZuG6u2tp4bq5IeG6t+G6u+G7m8Wp4bqraSHGoeG7lTHhurfhurshw7Qh4bq34bqh4buTIeG7pzVAIcah4bq7a2lAIcahbyHhurPDoGkh4buT4bq7bCEkw7ljIeG7l2whZ3HDtWnhurkhaeG6uXHhu4/hur0hZzJoIcO54bq9ZOG6t0Ahw7ljIeG6t+G6u2Ih4bq1bkAh4bq34bq7w6pp4bq7IeG7lzHhurfhurvigKYlQCFp4bq74bqhxqEhZzIh4bq3a2nhurkh4bq34bq7cuG6tyHhurfhuqHhu5Mh4bunNSHhurNr4bq9IeG6s3Eh4buXMOG7myHhu5c34buTIeG7p2Lhu5MjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mSeG6uXHhu4/hur0hxqHhu5U0IWfhu4/hur0h4bq34bq74bqhxqEhw7nhuqFpIWcyIeG6sG4hxqHhu5Vxw7Rp4bq5IUlu4bq9IcO54bufIyHhu5LhurvDrCHGoOG6u+G7oSHGoXHhu41p4bq5Icag4bq7ceG7j2nhurkhxqHhu5V04bq3IeG6tuG6u8OqaeG6uyHhu5Phurvhu6Eh4buS4bq7M2gh4bqw4bq/aeG6uyFI4bq9aeG6u0Ah4bqwbiHGoeG7lXHDtGnhurkh4bq3MeG6tyHhurBu4bu2IcagMuG6vSHhurfhurvDqmnhurtAIeG6uOG6vTHDrSHhurPhu5/hurchw7kyIeG6tDLDrSHGoTPDrUAhxaghxqFiQCFHMMOtIeG6tW5p4bq5Lcag4bq7ccOyaeG6uSHhurHhur1p4bq7IcO5MiHhu6Y1IeG6u27hur0h4bq34bujaeG6uSHGoeG6uzBoIeG6ueG6vTAhxqHhu5U0IWfhu4/hur0h4bq34bq74bqhxqEhw7nhuqFpQCHhurnhur004bq9Icah4buV4bq/aeG6uyHDuWMhaeG6u8O6aeG6uSHDueG6oWkh4bq1YyHhurfDrCFn4bq94bqraSHhu5nhu5swaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5Lhurvhur3huqtpIeG6t+G6u+G6ocahIcO54bqhaSHhurVxw7XhurchxqHhu5Xhu5vFqWNpIeG6u+G6v2nhurtAIeG7k+G6uzHGoSHGoeG6uzBp4bq7Icah4buVdOG6tyHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5XhuqtpIeG7l8OsaeG6uSHhurfhu6EwIeG6tDLhur0hxqDhu5Xhu5vFqWNpIeG6u+G6v2nhurshw5nhur1kxqEhSTBoQCHhurQy4bq9Icag4bq9YmnhurkhacOs4bq9IcOZ4bq9ZMahIUkwaEAhxqDhu5Xhu5vFqWNpIeG6u+G6v2nhursh4buY4bubbOG6tyHhurtu4bq9IcOZ4bq9ZMahIUkwaCHhurXEkSHhurd1Icah4buV4bq9IcO5MiFp4bq7w6BpIeG6s8OgaSHGoeG6u8Oiw60h4bqzauG6vSMvIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G7r+G7m8ah4bq7w63hu5UuJuG7ksOZISTGoMag4bumw5lJL8OZ4bq9w6LGoWkwaCslKi/hu5Mm

PV (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]