(Baothanhhoa.vn) - Huyện Tĩnh Gia có hơn 19.732 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 14.892 ha rừng. Rừng Tĩnh Gia được xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa nắng nóng. Với 4.767 ha rừng thông thuần loài và rừng thông hỗn giao, lá thông rụng phân hủy chậm dẫn đến thảm thực bì dầy, lượng nước trong lá thông ít, thân cây lại có dầu kết hợp với ràng ràng, sim mua, lau lách đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong những ngày nhiệt độ cao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINK4buBdOG7lcOiQeG6tmrDouG7lcah4bqkw6Lhu7nhurJ04buVw6Jz4bqiw6nDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7teG7lm3DqWvhurXEg+G7lsOA4bqqw7R0w6Ij4buhdOG7l8Oi4buUxqHDqcOiasO6w6Lhu5d2dMOi4bqnZcOhZOG6qeG6rcOi4buXw6nDouG7ueG6snThu5XDouG6puG6u8OibGnDgcOicmhzw6J04buV4buXxqHDtOG7tWHDosOB4bu5dXThu5XDomzDusOiasO6w6Lhu5d2dMOi4bqn4bqrw6HEkWXhuq3DouG7l8Opw6Lhu7nhurJ04buVw6HDouG7uOG6snThu5XDoiPhu6F04buXw6Lhu5TGocOpw6Js4bqweWrDouG6qOG6uWrDomzhu6N04buXw6Jy4bq7w6LhuqbhuqJ04buVw6LDgeG7ueG7pXThu5XDomzGoeG7kXPDomvhu5PDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOiauG7l+G6ueG6qsOiw4Hhu7l1dOG7lcOic+G6osOpw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOhw6Ipd8ahw6LhuqvDoWRjZMOi4buXw6nDouG7ueG6snThu5XDosOB4buXxrB04buVw6LDgeG7l8OAw610w6JydeG6u8ahw6LhuqbhurvDouG7ueG6snThu5XDosOB4buXxrB04buVw6Lhu5fhu690w6Lhu5XGocOpdWHDonLhurnDosOB4buXxrB04buVw6Lhu7nDg3Thu5XDouG7teG7l2h0w6Lhu5fEguG6qsOiauG7l8Osc8Oia+G7iXTDomzhu490w6LDgeG7l8Oqc8Oiw4Hhu5fhurRqw6LEqeG7ncOia8Ot4bqqYcOicuG6sHl04buVw6J04bqwd2rDosOB4bu5dXThu5XDonLhurnDosOB4buXxrB04buVw6Lhu5vDgWHDosOB4buXaHTDompo4bqqw6Jy4bq9xqHDomrDusOia8Otw4DDonHhu4/DgcOi4buXeeG7tcOi4bqmd8ahw6Lhu7nhurt04buVw6Lhu7nhurt04buVYcOiQcahc8Oic8OAw6lhw6Jyw6nDgMOicuG6uWrhu5fDomzDqXThu5XDosOBxqHDtXPDouG7i3TDonThu5XDgOG6qsOianbDomrhu5fhurnhuqrDouG7ueG6snThu5XDomrDqXXDosOB4bu5dXThu5XDonThu5fhuqR04buVw6J04buV4bq74bqqw6J04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6Jqw6l1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurVrw4Hhu5fDgHPEqcOixqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOiY2LhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDouG6q2Rk4bu14bqoOcOia8ahQeG7tXLDqeG6qjjDosSpcnVqcTnDonPDqeG7ueG7lcahdC1ybeG7mcOBOMOiw6nDgMOBdTnDonPDqeG7ueG7lcahdC3hu7nGoeG7leG7l8OBOMOiw6nDgMOBdTnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6peG6reG6py/huqdkxJFrY+G6p2Thuqtk4bqpZcOBY+G6p+G6q+G6q2Vy4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTLhuqnEkeG6qeG6tcOiw6lyw4Ey4bq1SuG7gXThu5XDokHhurZqw6Lhu5XGoeG6pMOi4bu54bqydOG7lcOic+G6osOpw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7leG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDSuG6uXTDosSp4buxYcOiasawdOG7lcOidOG7l2h0w6LEqMOpdMOi4bu2w4DDqnTDonJCw6Lhu7nhurJ04buVw6Lhu7Xhu5fDuXThu5XDouG7l+G7scOiI+G7oXThu5fDouG7lMahw6nDouG6puG6u8OiauG7l8SCw6Lhu7nhurJ04buVw6JxxqHhu5Fzw6LDgeG7ucOpw6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDouG7teG7l8O5dOG7lcOiauG7l+G6ueG6qmHDomrhu5fhuqTDqcOiauG7l+G6ueG6qsOi4bu54bqydOG7lcOiw4Hhur3GocOi4bqo4bq/w6JU4buVw4Dhuqrhu410w6LEqOG7nXThu5fDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPhu7bDgMOpw6LDgeG7nXPDouG7l8ah4buRw4DDosOB4buX4bq0asOiw4Hhu4/DouG6psO1w6Jz4buxw4HDokHhu6nDouG6psODw6Jq4buX4bq54bqqw6Lhu7nhurJ04buVw6LhuqjDquG6qsOi4bu5w6nDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDouG7l8OA4bqqw7R0w6Ij4buhdOG7l8Oi4buUxqHDqcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiauG6uWrDonThu4Fzw6LDgeG7ueG6sHdqw6JsaOG6qsOiasO6w6J04buVw4Dhuqrhu410w6J04buXaHTDosOB4bqyw6JCw6LDgeG7l+G6tmrDosSpacOBw6Jq4buLdMOiasSCw6nDonThu5XCreG6sHjGocOia2h0w6LDgeG7uXV04buVw6Jr4bqidOG7lcOicsOCw6nDomzhu6nDgcOidOG6sHZ04buVw6Jy4bq7c8Oi4bqm4bqweHTDouG7ueG6snThu5Vhw6Js4bupw4HDosOB4buXw6l0YcOibOG7qcOBw6Lhuqbhurt04buVw6Jz4bq/YcOibOG7qcOBw6J1dOG7lWHDouG7l+G6oMOBw6LDgeG7l8OA4bupasOicuG6uWHDosOB4buXw4Dhu6lqw6Jy4bq7dcOiw4Hhu7l1dOG7lcOi4bu54bqydOG7lcOhw6Lhu5TDrXTDomxo4bqqw6Js4bq/w6LhuqjDgGnDgcOi4buXxqHDtHTDonNow4DDosOB4buXw4Dhu4l0w6Jq4bq5w6J04buXaHTDouG6qMOAacOBw6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4HhurLDonJ5xqHDouG7m2rhu5fDouG7ueG6snThu5XDouG6puG6u8OibGnDgcOicmhzw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOibOG6v8OibOG7qcOBw6Lhu7nhurJ04buVw6Js4buRw6Lhu7Xhu5fhurnDouG7l3Xhur3GocOiw4HhurvGocOiQcOqdMOiasSCw6nDonThu5fDqcOAYcOibMOpdOG7lcOiw4HGocO1c8Oi4buLdMOic+G7qcahw6JydcOiauG7l+G6ueG6qsOi4bu54bqydOG7lcOiasOpdcOiw4Hhu7l1dOG7lcOic+G6osOpw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOhw6HDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINU4buXw6x0w6LDgeG7l+G6tmrDomzhurB5asOiQsOidOG7leG7l+G7ocOpw6LDgXXDonJ3dMOiasSCw6nDouG7ueG6snThu5XDomzhu6nGocOi4bqmd8ahw6JseMahw6JB4bupdOG7lcOianV0w6J04buV4bqweMahw6LhuqbhurvDonPGsMahw6LDgeG7ueG6sHh04buVYcOiauG6uWrDompp4bu1w6LEguG6qsOibMOqdOG7lWHDomrhu5fhu5t04buXw6Lhu7fDgOG6qsO1dGHDomrhurlqw6J04buV4bq7dOG7l8OiauG7l+G6tmrDonThu4F04buVYcOiauG7l8SCw6Lhu7nhurJ04buVw6LhuqbhurvDonThu5XhurB4xqHDomtodMOiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOi4buXw4DhuqrDtHTDoiPhu6F04buXw6Lhu5TGocOpw6Js4bq/w6Jq4buXxILDomzhu7F04buVw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6Js4burdOG7lcOixKnhu7HDonThu5fGocO1w4DDouG7lcahw6rGocOi4bu14buX4bq54bu1w6LEqcOqdcOi4bqmw7TDouG7ueG6snThu5XDouG6ocSoKeG7uOG6o2HDouG7teG7l8O5dOG7lcOiauG7l+G6ueG6qmHDomrhu5fhuqTDqcOiauG7l+G6ueG6qsOi4bu54bqydOG7lcOi4bqh4bu0SkpK4bu44bqjw6LhuqZ3xqHDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Jq4buXaHPDouG7teG7l8O5dOG7lcOicuG6u8OiauG7l+G7m3Thu5dhw6Jq4buX4bqkw6nDomrhu5fhurnhuqrDouG7ueG6snThu5XDonHhu5fhu4t0w6LDgeG7ueG6sHZ04buVYcOiceG7o+G7tcOiw4Hhu5d4xqFhw6LDgeG7ucahw7TDgcOibOG7kWHDouG7l+G6u3Thu5fDomzhu7F04buVw6Jq4bqwdnThu5XDouG7t8OA4bqq4buPw4Fhw6Jr4bq2w4HDonHhu5d14bq5w4Fhw6Lhu5fhur10w6Jq4buX4buPw6Jx4buXw6rDonThu4F04buVw6LEqW50w6Jyw4LDqcOiasSCw6nDouG6psOsw4HDonLGocO0w4DDomrhu5fhurnhuqphw6Jx4buXxrB04buVw6Js4buRw6Jq4buX4bq54bqqw6Jyw6l0w6Lhu7nhu7F04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7lcOp4bqqw6LDgeG6ssOibMOtw4DDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuq3huqVhw6Lhu5bhur3DgcOiUcah4buRc8Oicmhzw6Ij4buhdOG7l8Oi4buUxqHDqcOibOG6v8Oiw4Hhu5fDqXPDonPhurDDgMOiauG7l3XDompp4bu1w6LEguG6qmHDomrhu5fhu5t04buXw6Lhu7fDgOG6qsO1dMOiw4HhurLDouG7l8OA4bqqw7R0w6Js4buPdMOi4bqo4bq/w6LEqcOpdMOi4buX4bq7dOG7l8Oi4buXw7TDosOB4buX4bupdOG7lcOi4bqm4buBdMOixKnDqnTDonLhur904buXw6Js4bq9dWHDomrhu5fhu5/Domzhur11w6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDouG7t8OAw6p0w6JyQmHDosSpw6p1w6LhuqbDtMOi4bqm4bq7w6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDouG7ueG6snThu5XDouG6ocSoKTbhu7Qj4bu44bqjw6HDoiPhu7nGoeG7kXTDonHhu5fDqcahw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6Jq4bq5asOi4buVxqHDqsahw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDomrhu5fEgsOibOG7sXThu5XDouG7tEpKSuG7uMOhw6I+4bq5asOibOG7o3Thu5fDouG7ucWpw6J04buVw4Dhuqrhu410w6J04buXaHTDomrhu5fhu5t04buXYcOibMO1w6Lhu7nDqcOiauG6uWrDouG7lcahw6rGocOi4bu14buX4bq54bu1w6LDgeG7ueG7pXThu5XDosOBaHNhw6Jqw4PDosOB4buX4buRw6Js4buRw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6HDoiPhu7l1dOG7lcOibMO6YcOidOG7rcahw6LEqcOsw4HDonLhurvDomrhurlqw6LDgeG7l+G6uXThu5XDouG6puG6ssOpw6Lhu7fDgMOpYcOi4buW4bq9w4HDolHGoeG7kXPDonJoc8OiI+G7oXThu5fDouG7lMahw6nDomzhur/DouG7teG7l+G7qcahw6Lhu5d54bu1w6LhuqZ3xqHDosSow6l0w6Lhu7bDgMOqdMOickLDouG7ueG6snThu5XDouG7teG7l8O5dOG7lcOi4buX4buxw6Ij4buhdOG7l8Oi4buUxqHDqcOiauG7l8SCw6Js4buxdOG7lcOi4bqow4LDonJCw6LhuqbDrMOBw6JyxqHDtMOAw6Jq4buX4bq54bqqw6Jr4bqwd8ahw6LDgeG6uXTDouG7ueG6snThu5XDosOB4buXxrB04buVw6LEqeG7g3Thu5XDosSpxqHDtHTDouG7teG7l+G6ueG7tcOibOG7qcOBw6Jq4buX4bq54bqqw6LDgeG7ueG6sHdqw6Jqw7rDomzGocO1w4DDonHhu5fGoeG7kXTDocOiTOG7q3Thu5XDosOB4buXeMahYcOi4bu14buX4bupxqHDouG7l3nhu7XDouG6pnfGocOiamnhu7XDosSC4bqqYcOiauG7l+G7m3Thu5fDouG7t8OA4bqqw7V0YcOiauG6uWrDomx14bq7dMOiw4Hhu5fhu5HDosOB4bq9xqHDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDouG6puG6u8OiauG6uWrDomx2dMOi4bqm4bujw6Jq4buX4bq2asOidOG7gXThu5XDouG7ueG6u8OiQXXhurnDgWHDouG7teG7l+G6ucOBw6Lhu5fGocO0dMOiQXdzYcOi4buVxqHDqsahw6Lhu7fDgOG6quG7j8OBw6JzaMOAw6LDgeG7l8OA4buJdMOi4bu14buX4bq5w4HDokHGoXThu5fDomrDusOiw4Hhu5fhu5HDomvhu4l0w6Js4buPdMOiauG7qcOiQsOibOG7qcOBw6Lhu5fEguG6qsOi4buXdeG6vcahw6Lhu7nhurJ04buVw6LDgeG6ssOianbDokHDvcOhw6Ij4buXw6lzw6Jz4bqww4DDomrhu5d1w6LEqcOpdMOiauG7l+G7n8OibOG6vXXDouG6psO1w6Jx4buPw6Lhu5d14bq9auG7l8OixKgpNuG7tCPhu7jDosSp4bq5dcOiauG6uXXDoiPhu5fhurB4dOG7lcOiw4Hhu7nhurRqw6Lhu5bDgOG6qsO0dMOixILhuqphw6Ij4buX4bqweHThu5XDosOB4bu54bq0asOi4buWTFRLw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiccah4buRc8Oiw4Hhu7nDqWHDouG7lcah4bq5c8OiQeG6ucOBw6LDgeG7ueG6uWrhu5fDonThu5fGocO0c8Oi4bu3w4DDqnTDonJCYcOixKgpNuG7tCPhu7jDomzhu6nGocOi4bqmd8ahw6Jq4bq5asOi4bqo4bq/w6LDgeG7ueG7pXThu5XDomzGoeG7kXPDomrDusOiw4Hhu5fhu5HDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOiauG7l+G6ueG6qsOi4bu54bqydOG7lcOhw6Lhu5bhur3DgcOiUcah4buRc8Oicmhzw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOibOG6v8OiauG7l+G7n8OibOG6vXXDonHGoeG7kXPDonJoc8Oi4bqmxqHhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOiw4Hhu5fDqXPDonPhurDDgMOiauG7l3XDomzDqnThu5XDosSC4bqqw6Jq4bq5asOi4bqo4bq/w6LEqcOpdMOi4buX4bq7dOG7l8Oi4bqm4buBdMOixKnDqnTDomrhu5fhu5/Domzhur11w6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6JK4buX4bufw6LDgeG7l+G7o8OiQeG7qcOi4bqn4bqpLUojLyM8w6J04buV4bq74bqqw6Lhuqfhuq0t4bqnLeG6reG6peG6p2TDomrEgsOpw6LEqMOpdMOixKjhu5vDosOB4buX4bqww6LhuqbDtcOiw4Hhu4F04buVw6Jq4bqweHThu5XDokHhurTDonLhur904buXw6Js4bq9dcOiasSCw6nDokzDqnThu5XDomzhu6nGocOi4bqmd8ahw6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDouG7t8OAw6p0w6JyQmHDosSoKTbhu7Qj4bu4w6HDoiPhu5fDqXPDonPhurDDgMOiauG7l3XDoj3EqFRLw6Jq4bq5asOi4bqo4bq/w6JxxqHDtHTDosOBdeG6u3TDosSpw6l0w6Jq4buX4bufw6Js4bq9dcOiamnhu7XDouG6qOG6v2HDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jx4buPw6Lhu5d14bq9auG7l2HDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Lhurl0w6LEqCnhu7hhw6Lhu7RKSkrhu7jDosOB4buXbXXDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Jq4buXaHPDouKAnOG6q8Oiw4Hhur3GocOiauG7l+G7r+KAncOi4bqhauG7l+G7n8Oi4buXw4DhuqrDosOB4bq9xqHDomrhu5fhu69hw6Jy4bq0asOicuG6sHl04buVw6LDgeG6vcahw6Jq4buX4buvYcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDosOBxqHDtHTDosOB4bq9xqHDomrhu5fhu6/DouG6puG6u8Oi4buXw6zDgMOiasOtdMOiw4Hhur3GocOiauG7l+G7r+G6o8Oi4bqm4bq7w6Lhu7Xhu5dodMOiasawdOG7lcOidOG7l8ahw7Rzw6LhuqbDg8OiasODw6LDgeG7l+G7kcOiauG7l3XDomrhurlqw6LDgeG7l+G6u3Thu5fDouG6psah4buNdMOiw4Hhu7l1dOG7lcOixKnDqXTDomrhu5fhu5/Domzhur11w6HDolThu5V14bq7xqHDonLhurRqw6Jy4bqweXThu5XDonTDuXThu5XDomrhu6nDgcOi4bqm4bq7w6Jq4bq5asOi4bu14buX4bqwdnThu5XDosOBxqHDtHTDouG7teG7l8ODasOi4bqmw4PDosSoKeG7uGHDouG7tEpKSuG7uMOiamnhu7XDouG7l8OA4bqqw7R0YcOiw73Dompp4bu1w6Lhuqjhur/DouG6puG6u8OiauG6uWrDomrhu5fEgsOi4bu54bqydOG7lcOiasO6w6Jl4bqnw6LDgeG7rWHDomzhu7HGocOi4bqmd8ahw6LhuqfDoeG6p+G6rWLDonThu5XhurB4xqHDosOB4buXw6lzw6Lhu5XGocOpw6Lhu7RKSkrhu7jDocOiUcah4buRc8Oicmhzw6LhuqbGoeG7jXTDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6Js4bq/w6LDgeG7l8Opc8Oic+G6sMOAw6Jq4buXdcOiauG7l+G7m3Thu5fDouG7t8OA4bqqw7V0w6Jq4bq5asOiamnhu7XDouG7teG7l+G7qcahw6Lhu5d54bu1w6LhuqZ3xqHDomrhurlqw6JsdeG6u3TDosOB4buX4buRw6LEqeG7g3Thu5XDonThu5fGocO1w4DDouG7l+G7nXThu5fDosOB4buX4bq2asOiw4HDgOG6quG7jXTDosOB4bu5w4DhuqrDtXTDonThu5fhurDDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOi4buX4buxxqHDonThu5Xhu5fhu6Nhw6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4HGoXTDosOB4bu54buNdMOi4buXw7TDosOB4buX4bupdOG7lcOicnXDqcOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dMOiw4Hhu5fDqXThu5dhw6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dMOianbDomzhu7F04buVw6LDgeG7ueG7jXTDouG6qG3Dosaww6LDgcawYcOixKnhu4F04buVLXrGsHRhw6LEqcah4buRdMOixKnhurl1w6HDocOhw6Lhu7Xhu5fhu63DosSpxqHhu490w6Jq4bq5asOi4bu3w4DhuqrDomzhu6N04buXw6JqxILDqcOiVOG7l+G6u8OidOG6sHdqw6LhuqbDtcOixKgp4bu4YcOi4bu0SkpK4bu4w6HDokzhu490w6J0w6nhuqrDomzhur/DomrDusOi4buXdnTDouG6qcOh4bql4bql4bqlw6Lhu5fhu7HDomtodMOiauG6uWrDouG6qOG6v8OiasO6w6Lhu7nhurJ04buVw6Jqw6lzw6Jx4buPw4HDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDomrhurlqw6Lhu7fDgOG6qsOibOG7o3Thu5fDouG6psO1w6LEqCnhu7jDouG6puG6u8Oi4bu0SkpK4bu4w6HDouG7luG6vcOBw6JxxqHhu5Fzw6JyaHPDomzhur/DosOB4buXw6lzw6Jz4bqww4DDomrhu5d1w6I9xKhUS8Oi4buXw4DhuqrDtHTDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOiw4HDrOG7tcOi4buXw4BpdGHDouG7l8OAaXTDonLDgOG6qsO0dMOidOG7leG7l8ahw7Thu7XDouG6psODw6LEqCnhu7hhw6Lhu7RKSkrhu7jDomrhu5d1w6Jy4bq0asOicsKt4bqweXThu5XDonTDuXThu5XDomrhu6nDgcOi4bu0SkpK4bu4YcOicuG6tGrDonLhurB5dOG7lcOia2h0w6Lhu7fDgGh0w6LDgeG7ueG7jXTDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDxKjDqXTDouG7tsOAw6p0w6JyQsOi4bu54bqydOG7lcOi4bu14buXw7l04buVw6Lhu5fhu7HDoiPhu6F04buXw6Lhu5TGocOpw6Jy4bq7w6Jq4buXxILDouG7ueG6snThu5XDolThu5fhurvDonThurB3asOibOG6sHlqw6Lhu5XGocOpdcOi4bu3w4DDqnTDonJCYcOixKgpNuG7tCPhu7jDouG6pnfGocOia8ahw7R0w6LDgeG7m2rhu5fDomPDoeG6p+G6p2NhxJHDouG7l8OpYcOiw4Hhu7l1dOG7lcOibMO6w6JrxqHDtHTDosOB4bubauG7l8Oi4bu54bqydOG7lcOiw4Hhu5fGsHThu5XDosOB4buXw4DDrXTDonJ14bq7xqHDouG6puG6u8Oiw4Hhu5fGsHThu5XDouG7l+G7r3TDouG7lcahw6l1w6LhuqvDoWRjZMOi4buXw6nDocOiI+G7uXV04buVw6Jiw6LDgeG7l+G6uXThu5XDomzDrcOAw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqt4bqlYcOixKjDqXTDouG7tsOAw6p0w6JyQsOi4bu54bqydOG7lcOi4bu14buXw7l04buVw6Lhu5fhu7HDoiPhu6F04buXw6Lhu5TGocOpw6Js4bq/w6Jq4buXxILDomzhu7F04buVw6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Lhurl0YcOiceG7j8Oi4buXdeG6vWrhu5fDouG7tEpKSuG7uMOiasODw6LDgeG7l+G7kcOibOG7j3TDosOB4bqydOG7lcOiceG7l8OAw6LhuqbhurRqw6Lhu7nhurJ04buVw6LDgeG7ueG7pXThu5XDomzGoeG7kXPDosOB4buXbXXDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Jq4buXaHPDouKAnOG6q8Oiw4Hhur3GocOiauG7l+G7r+KAncOhw6Lhu7jGoeG7jXThu5XDomzhu6nGocOi4bqmd8ahw6JrxqHDtHTDosOB4bubauG7l8Oi4bu54bqydOG7lcOiw4Hhu5fGsHThu5XDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDomzhurB5asOi4bqo4bq5asOibOG7o3Thu5fDomrDusOidOG7lcOA4bqqw6JqdsOiauG7l+G6ueG6qsOiasOpdcOiw4Hhu7l1dOG7lcOic+G6osOpw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lWHDosSpw6l0w6Js4bq/w6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDomzhu6t04buVw6LEqeG7scOidOG7l8ahw7XDgMOi4buVxqHDqsahw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDomrhu5fEgsOibOG7sXThu5XDosSpw6p1w6LhuqbDtMOi4bu54bqydOG7lcOiw4Hhu5fGsHThu5XDocOiTMah4buRdMOi4buX4buddOG7l8OidOG7l+G6sMOiw4HhurLDosOB4buX4bq5dOG7lcOi4bqn4bqtLeG6reG6peG6p2XDomzhu490w6LDgeG7l+G6uXThu5XDomIt4bqt4bql4bqt4bqlYcOixKjDqXTDouG7tsOAw6p0w6JyQsOi4bu54bqydOG7lcOi4bu14buXw7l04buVw6Lhu5fhu7HDoiPhu6F04buXw6Lhu5TGocOpw6Js4bq/w6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDouG6qMOCw6JyQsOi4bqmw6zDgcOicsahw7TDgMOiauG7l+G6ueG6qsOia+G6sHfGocOiw4Hhurl0w6Lhu7nhurJ04buVw6LDgeG7l8awdOG7lcOixKnhu4N04buVw6LEqcahw7R0w6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDomzhu6nDgcOiauG7l+G6ueG6qsOiw4Hhu7nhurB3asOiasO6w6JsxqHDtcOAw6Jx4buXxqHhu5F0w6Js4bqweWrDouG6qeG6q+G6qWFk4bqtw6Lhu5fDqcOhw6JM4burdOG7lcOiauG7l+G7m8OiVOG7lcOA4bqq4buTdMOi4buW4bqkw4DDoiPhu5fhurB4dOG7lWHDouG7lMah4bq5c8OibOG7qWrDosSow6l0w6Lhu7bDgMOqdMOickLDouG7ueG6snThu5XDouG7teG7l8O5dOG7lcOi4buX4buxw6Ij4buhdOG7l8Oi4buUxqHDqWHDomrhu5d1w6LEqcah4buPw4E4w6Ij4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDomzhu6nDgcOiauG7l+G6ueG6qsOiw4Hhu7nhurB3asOiasO6w6JsxqHDtcOAw6Jx4buXxqHhu5F0w6Jx4buXxrB04buVw6J04buX4bqkdOG7lcOiauG7l8ahw6Lhu7Xhu5fhu5vDosOB4buXaeG7tcOic+G6u8Oi4buXxqHDtMOAw6Lhu7fDgMOqw6Jy4bq9xqHDomrDqXXDocOiQMOpw4DDonHhu5fGocOibOG7qcOBw6LDgeG7ueG6sHdqw6Js4bq/w6Jy4bq7c8Oi4buVxqHDqnPDosOB4bqyw6LhuqlhYsOiLcOiYsOiw4FpdMOi4bqmw6zDgcOicsahw7TDgMOiceG7l8aww6Jr4buTw6Jq4buX4bq54bqqL+G7l8Opw6Lhu7nhurJ04buVYcOiw4HhurB2dOG7lcOibOG6sHZ04buVw6Lhu5XGocOqc8Oiw4HhurLDomThuqXDoi3DosSRYjTDouG6psOsw4HDonLGocO0w4DDomrhu5fhurnhuqrDosOB4bqyw6Jsw7rDouG7lcahw6pzw6LDgeG6ssOi4bqtw6Itw6LhuqnDompp4bu1w6J04buVw4DhuqrDomp2w6Jq4buX4bq54bqqw6LDgeG7uXV04buVw6Jz4bqiw6nDonThu4d04buVw6J0w7p04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7lXXhurvGocOi4bu5w6lhw6LDgeG7uXV04buVw6Jq4bq5asOiw4Hhu5fhurl04buVw6LhuqbhurLDqcOi4bu3w4DDqWHDosSpw6l0w6Js4bq/w6Lhu5fhurB3dOG7lcOia+G7iXRhw6Jq4buX4bufw6Js4bq9dcOiauG6uWrDouG7l+G7scOidOG7l8OsdMOiceG7l3Xhurl0w6Lhu7Xhu5fhurnDgcOia+G7pXTDosOB4buX4bq0asOixKnhu53DonLhurtzw6Lhu5XGocOqc8Oi4bqmw6zDgcOicsahw7TDgMOiauG7l+G6ueG6qsOia+G6sHfGocOiw4Hhurl0w6Lhu7nhurJ04buVw6LDgeG7l8awdOG7lcOiw4Hhu7nhu410w6JrxqHDtHTDosOB4bubauG7l8Oi4buVw610w6Jl4bql4bqlw6Lhu5fDqcOhw6Ijw4Dhuqrhu410w6LDgeG7ucOA4bqqw7V0YcOi4bqmw6x0w6Js4buxdOG7lcOiauG6uWrDouG7l+G7scOidOG7l8OsdMOiceG7l3Xhurl0w6Lhu7nhurJ04buVw6LhuqbhurvDomxpw4HDonJoc8OidOG7leG7l8ahw7Thu7Vhw6J04buV4bqweMahw6JraHTDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDomrhu5fEgsOibOG7sXThu5XDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDomrhurlqw6Lhu7fDgOG6qsOibOG7o3Thu5fDouG6psO1w6LEqCnhu7jDouG6puG6u8Oi4bu0SkpK4bu4w6HDoj5o4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOic3fGocOi4bqm4bq7w6JBw4LDqcOiauG7l+G6pMOpw6LhuqdjYeG6p8OicXPDomzhurB4dOG7lcOixKnhu4F04buVw6Jqw6p0w6Jyw4LDqcOiceG7j8OBw6Lhu5d54bu1w6Js4bqweHThu5XDosOBw4DDrXTDosOB4bu5w6lhw6LDgeG6uWrDomrhu5fGoeG7j3TDomrhu5fhuqTDqcOiauG7l+G6ueG6qsOi4bu54bqydOG7lcOiw4Hhur3GocOiauG6uWrDonHhu5fDgMOi4bqm4bq0asOi4bu54bqydOG7lcOiw4Hhu7nhu6V04buVw6JsxqHhu5Fzw6Jr4buTw6Jq4buX4bq54bqqw6HDosSo4butw6JBw4B04buVw6J04buXxqHDtcOAw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu5fGoeG7j8OBw6LEqeG7o8OidOG7l+G6sMOic+G6ueG6qsOiw4Hhu5fhu63GocOi4buVxqHDumHDomvDqXXDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7l+G6tGrDosSp4budYcOi4bu14buXw4Nqw6LhuqbDg8Oi4bu0SkpK4bu4w6HDoiPhu7l1dOG7lcOidOG7l+G6pHThu5XDonThu5XhurvhuqrDosOB4buXeMahw6LDgcah4buPw4HDonThu4d04buVw6J0w7p04buVYcOixKjDqXTDouG7tsOAw6p0w6JyQsOi4bu54bqydOG7lcOi4bu14buXw7l04buVw6Lhu5fhu7HDoiPhu6F04buXw6Lhu5TGocOpw6Js4bq/w6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6Jq4buX4buPw6Js4buxw6LDgeG7l+G6sHh04buVw6LDgeG7ueG6tGrDouG6reG6qy/huq3huqvDouG7lcaheMOiw4Hhu7l1dOG7lcOidOG7leG6u+G6qsOi4bu14buX4bupxqHDouG7l3nhu7XDouG6pnfGocOi4buX4bq9w4HDonHGoeG7kXPDonJoc8Oi4bqm4bq7w6Jq4buX4bubdOG7l8Oi4bu3w4DhuqrDtXTDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDonHGoeG7kXPDosOB4bu5w6nDomrhurlqw6Jx4buXw4DDouG7ueG6snThu5XDosOB4bu54buldOG7lcOibMah4buRc2HDonHGoeG7kXPDokF14bq5w4HDonThu5Xhu5fGoeG7jXPDonThu5XDgOG7q3TDonLDgsOpw6JsbXPDouG6puG6u3XDouG7ueG6snThu5Vhw6Jx4buj4bu1w6LDgeG7l8awdOG7lcOixKnhurl1w6LDgeG7nXThu5fDouG7l+G7nXThu5fDosOB4buXeMahw6LDgcah4buPw4Fhw6JqaeG7tcOiauG7l+G6ueG6qsOi4bu54bqydOG7lcOibOG7j3TDomrhurlqw6Lhu7Xhu5fDuXThu5Vhw6LEqcOpdMOiauG7l8OA4bqq4buNdMOic8awdGHDomrhurlqw6LDgeG7ueG6vXPDosSoKeG7uMOiw4Hhu7nhurRqw6LDgeG7l8OA4buxasOi4bqm4bq7w6Jq4bq5asOi4buX4buxw6LDgeG7l8Opc8Oi4buVxqHDqcOidOG7l8OsdMOiceG7l3Xhurl0w6JsacOBw6JyaHPDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6LhuqbhurvDouG7ueG6snThu5XDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDomzhu5HDomrhu5fEgsOibOG7sXThu5XDosSp4bupw6LDgeG7ueG7m8OicuG6tGrDonLhurB5dOG7lWHDomvDg3Thu5XDomrDg2HDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6LDgcahw7R0w6JBZ3TDokHhurt04buVw6LDgeG6uWrDomrhu5fGoeG7j3TDosSoKeG7uMOiw4Hhu7l1dOG7lcOic+G6osOpw6J04buHdOG7lcOidMO6dOG7lcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcOJw4DDgeG7l3Xhu7nhurXEg8So4bq7xqHDouG6puG6u8Oiw6p04buXOMOiI+G7l+G6ouG6qsOiS+G6sHZ04buVw6Mv4bu1xIM=

Bài Và Ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]