(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần cùng chung tay ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID -19, ngày 22-4, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, các cán bộ, nhân viên và người lao động Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 10 triệu đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPDo0HDgeG7uXV04buVxINK4bq5asOibHZ0w6Lhuqbhu6Nhw6JrdcOpdOG7l8OidOG7leG7l8ahw7Thu7XDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6LEgnThu5XDouG7l+G7scOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDo0HDgeG7uXV04buVxIPhu7Xhu5fDuXThu5Vhw6MvQcOB4bu5dXThu5XEg8OjQcOB4bu5dXThu5XEg2rhu5fhu6l04buVw6Jr4bujauG7l8OiSlUpxqBLw6LigJPDouG6p2XDoy9Bw4Hhu7l1dOG7lcSDw6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7teG7lm3DqWvhurXEgyl3xqHDosOBxqF04buXw6LDgeG7l8OtdMOiauG6onThu5XDomrhu5fDgHThu5XDosOBw6nhuqrDosSCdOG7lcOi4buX4buxw6Jq4buXdcOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6Lhu7Xhu5fDuXThu5Vhw6Jq4buX4bupdOG7lcOia+G7o2rhu5fDokpVKcagS8OiLeG6p2Vhw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq3huq0t4bqrYcOiw4Hhur3GocOiJuG6qsOixKnDqXTDolMjI+G7tsOiw4Hhu5904buXYcOiauG6uWrDomrhurl0w6LEqeG7sWHDonThu5dodMOi4bqmxqHhu410w6LhuqbhurvDonThu5XhurB4xqHDonLDqXXDomzhu7F04buVw6JU4buVaHTDouG7l+G6u3Thu5XDoiPhu5fhurB2dOG7lcOic+G6vcahw6Jq4butw6Lhu7Xhu5fDrXTDokrGsHThu5XDosOB4buX4bqwdnThu5XDoinGocO0w4HDolTDqXPDomrhu5fGocOidOG7l+G6uXThu5fDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDosSCdOG7lcOi4buX4buxw6LhuqfhuqXhuqXDosOB4bu5xqHDtMOAw6Js4burdOG7lWHDolThu5VodMOi4buX4bq7dOG7lcOiI+G7l+G6sHZ04buVw6Jz4bq9xqHDomrhu63DouG7teG7l8OtdMOixKjDqnXDoinGocO0w4HDomrhu5fGocOidOG7l+G6uXThu5fDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDosSCdOG7lcOi4buX4buxw6LhuqfhuqXDosOB4bu5xqHDtMOAw6Js4burdOG7lcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUptdMOBbeG7ueG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurVrw4Hhu5fDgHPEqcOixqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOiY2LhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDouG6q+G6qeG6reG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6peG6p2Mv4bqn4bqrxJFr4bqp4bqt4bql4bqrZOG6qeG6p8OBY2PhuqvhuqVkcuG6pcOhcOG7teG7lTfhu7ky4bqt4bqn4bqt4bq1w6LDqXLDgTLhurVK4bq5asOibHZ0w6Lhuqbhu6Nhw6JrdcOpdOG7l8OidOG7leG7l8ahw7Thu7XDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6LEgnThu5XDouG7l+G7scOi4bu14buXw7l04buVYcOiauG7l+G7qXThu5XDomvhu6Nq4buXw6JKVSnGoEvDouKAk8Oi4bqnZeG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq1c8Op4bu54buVxqF0LcSpdcOBw4F1czjDouG6pcOh4bql4bql4bql4bqn4bu1w4E5w6LDgW3huqjDgS3GoXRrbXTDgTjDouG6p2pzOcOicsahdG0t4buXbcah4buV4buXw4E4w6Lhuqdi4bqlNDnDosOBbeG6qMOBLcOpcsah4buVdDjDomptdMOBbeG7uTnhurXEg1Lhur904buXw6Js4bq9dcOiVOG7lWh0w6Lhu5fhurt04buVw6Ij4buX4bqwdnThu5XDonPhur3GocOiauG7rcOi4bu14buXw610w6JKxrB04buVw6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6IpxqHDtMOBw6JUw6lzw6Jq4buXxqHDonThu5fhurl04buXw6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpw6LDgeG7ucOpdcOi4bqn4bql4bqlw6LDgeG7ucahw7TDgMOibOG7q3Thu5XDosSCdOG7lcOi4buX4buxw6Lhu7Xhu5fDuXThu5Vhw6Jq4buX4bupdOG7lcOia+G7o2rhu5fDokpVKcagS8OiLeG6p2XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINM4bq9xqHDomvGocO0dMOicuG6v3Thu5fDomzhur11w6Im4bqqw6LEqcOpdMOiUyMj4bu2w6LDgeG7n3Thu5fDosOB4bu5aHTDosOB4bu54buldOG7lcOiasOqc8OidnTDonThu5fhuqR04buVw6J04buV4buX4buhw6nDomrDgsOiasOpdcOibG/hu7XDomrEgsOpw6Jq4bq5asOidOG7lWh0w6Lhu5fhurt04buVw6Jr4bq7dOG7l8OiauG7l3XDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOi4bu14buXw7l04buVYcOiauG7l+G7qXThu5XDomvhu6Nq4buXw6JKVSnGoEvDoi3huqdlOcOibOG7q3Thu5XDosOB4buXeMahw6Jx4buXZnThu5XDomzhu6N04buXYcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5d4xqHDomzGoeG7kXPDonHhu5fDusOiceG7l+G7gXRhw6Jx4buXxqHDomrDrXTDokHhurTDouG6puG6u3XDomrDgOG7sWrDomrEgsOpw6Jqw6rDomrhu7F04buVw6Js4burdOG7lcOic3fGocOiw4Hhu5dp4bqqw6LDgcahdOG7l8Oiw4Hhu5fDrXTDomzhur3GocOibHXhurt0w6Jx4buPw4Fhw6JB4bq0w6Js4burdOG7lcOicsO5dOG7lcOiasSCw6nDonThu5dodMOia2h0w6Jx4buXxqHDouG7t8OA4bqq4buPw4HDosOBaHPDomrhuqJ04buVw6LDgeG7n3Thu5fDomzhu4vhuqrDonLhuqLGocOibOG6vcahw6Jr4bujauG7l8Ohw6JU4buX4bqkdOG7lcOiw4Fpc8OicsO5dOG7lcOiasSCw6nDomrhurlqw6JsdnTDouG6puG7o2HDomt1w6l04buXw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOi4bqm4bq7w6LDgXXhurt0w6LDgeG7l+G7kcOidOG7l2h0w6JraHTDouG7uWnDgcOibOG6uXThu5XDosOB4bu5aHTDouG7t8OAQsOhw6JS4bq/dOG7l8OibOG6vXXDoibhuqrDosSpw6l0w6JTIyPhu7bDosOB4bufdOG7l8Oic3V04buVw6Jzw4Dhu6l0w6LDgeG7uXV04buVw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDosOBd8ahQcOyw6LDgcah4buP4bu1w6LDgcODasOidOG7l8OsdMOibOG6sHlqw6JB4bq0w6Js4burdOG7lcOi4buX4bq7dOG7l8OiasSCw6nDomrhurlqw6JqdsOi4bu3w4DDqXRhw6JrdcOpdOG7l8OidOG7leG7l8ahw7Thu7Vhw6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmphw6Jq4bq5w6J04buXaHTDosOB4bu5dXThu5XDouG6puG6u8OidOG7lXXhurvGocOiw4Hhu5904buXw6Jq4bqidOG7lcOiw4Hhu5fDqXPDouG7lcahw6nDosSCdOG7lcOi4buX4buxw6Js4buRw6Jqw7rDonThu5fGocO1w4DDouG7l3Z0w6J04bqkw6nDonThu5fhuqR04buVw6LDgWlzw6Jyw7l04buVw6Jq4buXw4B04buVw6LDgcOp4bqqw6Jq4bqidOG7lcOiw4Hhu5904buXw6Lhu7Xhu5fDuXThu5Vhw6Jq4buX4bupdOG7lcOia+G7o2rhu5fDosSpw7R04buXYcOic8OpdOG7lcOicuG6vcahw6Jqw4Dhu7Fqw6JB4bupdOG7lcOi4bqq4buNdMOixKnhu5104buXw6Jq4buXdcOidOG7l2h0w6JraHTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKbXTDgW3hu7nhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOiY2LhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDouG6q8SRZOG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6peG6p2Mv4bqn4bqrxJFr4bqp4bqt4bqlYuG6q+G6q+G6rcOBxJHhuqtjZWVy4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTLhuqnhuqVk4bq1w6LDqXLDgTLhurVK4bq5asOibHZ0w6Lhuqbhu6Nhw6JrdcOpdOG7l8OidOG7leG7l8ahw7Thu7XDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6LEgnThu5XDouG7l+G7scOi4bu14buXw7l04buVYcOiauG7l+G7qXThu5XDomvhu6Nq4buXw6JKVSnGoEvDouKAk8Oi4bqnZeG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhu5dtdcOiw4Hhu6104buVw6Lhu5d54bu1w6JqxILDqcOiJuG6qsOixKnDqXTDolMjI+G7tsOiw4Hhu5904buXYcOibOG7j3TDomrhu5fGocO1w4DDonThu5XhurvhuqrDouG6reG6rS3huqthw6Jq4bq5asOibHZ0w6Lhuqbhu6Nhw6JrdcOpdOG7l8OidOG7leG7l8ahw7Thu7XDomzhur/DosSCdOG7lcOi4buX4buxw6Lhu5d2dMOi4bqn4bqtw6LDgcSQw6Jl4bqp4bqtw6LDgeG7ucahw7TDgMOibOG7q3Thu5XDouG7teG7l8O5dOG7lWHDomrhu5fhu6l04buVw6Jr4bujauG7l8OiSlUpxqBLLeG6p2XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XDicOAw4Hhu5d14bu54bq1xIPhu7Thu5fDqXTDolThu5XDqcOjL+G7tcSD

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]