(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hoá), Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác dân tộc cấp xã; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021 – 2025” (giai đoạn II).
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulw7lSU1FOTUbhu6V74buQSOG7sUPFqOG7nk1G4buxSkjDik3hu7FTR8avQuG7sUJHTuG7sUThu5JI4buxTUbhu6bhu7FLw4FM4buxQsOVTUbhu7FTQULhu7FD4bq0TeG7sVPhu5JCcuG7seG6qkFO4buxQkFO4bux4buuSOG6vE1y4buxU1RY4bq8TeG7sVNRVFjhur5N4bux4buuSOG6vE3hu7FTR1Thu5JC4buxQkFC4buxV+G6ouG7sUThurBC4bux4bqqSOG7gFPhu7FKR0/hu7FKR8ODTXLhu7FX4bqi4bux4bqqSOG6vE3hu7FGSMagSMO5L1JTUU5NRuG7pcO5L0fhu6/hu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bulw6JGw4FY4buxdnkt4buv4butcuG7sVPDgEjhu7FoUVRNRuG7sVPhurRM4buxw6Hhu5JI4buxTUZHw4zhu7F2eXvhu7F1aOG7g+G7sWhH4bu5TUfhu7HDoU5Bw7py4buxe+G7uU3hu7Fb4bq0TeG7sVPhu5JC4buxU+G7ik1H4buxQkfhu6Thu7FTUcONcuG7seG7oEfDlEjhu7FH4buc4bug4bux4buuxqBI4buxZ+G7ouG7sWjFqOG7seG7oEdB4bug4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4buxw6Hhu5JI4buxTUZHw4zhu7FT4bqm4bug4buxR1TDgk1y4bux4bqq4buQSOG7sUPFqOG7nk1G4buxSkjDik3hu7FTR8avQuG7sUJHTuG7sUThu5JI4buxTUbhu6bhu7FLw4FM4buxQsOVTUbhu7FTQULhu7FD4bq0TeG7sVPhu5JC4buxQsOC4bug4buxV+G6onHhu7FE4buSSOG7sU1G4bum4bux4bqqQU7hu7FCQU7hu7Hhu65I4bq8TXLhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk3hu7Hhu65I4bq8TeG7sVNHVOG7kkLhu7FCQULhu7FX4bqi4buxROG6sELhu7HhuqpI4buAU+G7sUpHT+G7sUpHw4NNcuG7sVfhuqLhu7HhuqpI4bq8TeG7sUZIxqBI4buxU0fhu6pC4buxR0jhu4BN4buxXeG6vuG7sUFN4bux4oCcYUjhuqBM4buxU0dI4buGVOG7sVPDjU1H4buxU1HDgE1G4buxU+G6oE7hu7FHw5VN4bux4buuw4Hhu7FHw5VN4buxTUfhurRN4buxQuG6pk3hu7FHVFjDilPhu7FTR8OUTUbhu7F1aMOh4bufw6HDon3DoWjDuuG7sVNRTk1G4bux4buuw5pNRuG7sUPhurRN4buxU+G7kkLhu7FTR0jhu4ZU4buxUsOU4buxdVtoaGfDuuG7sUZI4bu5SOG7sUROw4BN4buxduG7rXbhu6/hu7HigJPhu7F24butdnnigJ3hu7F1Rkjhu7lI4buxRE7DgE3hu7HDoMOgw7pzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7teG7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F4eeG7s+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnh3L+G7r+G7t+G7tUN24but4bu3d3h3w71TeOG7s3Z4w71L4butc8So4bugRuG7oVHGocO9eHfhu6vhu7Hhu7lLU8ah4bure+G7kEjhu7FDxajhu55NRuG7sUpIw4pN4buxU0fGr0Lhu7FCR07hu7FE4buSSOG7sU1G4bum4buxS8OBTOG7sULDlU1G4buxU0FC4buxQ+G6tE3hu7FT4buSQnLhu7HhuqpBTuG7sUJBTuG7seG7rkjhurxNcuG7sVNUWOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7seG7rkjhurxN4buxU0dU4buSQuG7sUJBQuG7sVfhuqLhu7FE4bqwQuG7seG6qkjhu4BT4buxSkdP4buxSkfDg01y4buxV+G6ouG7seG6qkjhurxN4buxRkjGoEjhu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureHnhu7Phu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pX1BQuG7sUTDgEjhu7HhuqpI4buGVOG7sVNH4bu5TOG7sUPhu6rhu7FLxqDhu6Dhu7FT4bqm4bug4buxR1TDgk1y4bux4bqq4buQSOG7sUPFqOG7nk1G4buxSkjDik3hu7FTR8avQnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Vb4buq4bux4bqqVOG7mEjhu7FT4bqm4bug4buxR1TDgk3hu7FCT+G7sUTDgEjhu7FDSOG7gE3hu7FL4bqiTUfhu7FEw4BO4buxe+G7uU3hu7Fb4bq0TeG7sVPhu5JC4buxU+G7ik1HcuG7sUJBQuG7seG7oEfDk01GcuG7seG6quG7uU3hu7FC4buk4bu54buxe+G7uU3hu7Fb4bq0TeG7sVPhu5JC4buxU+G7ik1HcuG7sWfhu6Lhu7Foxajhu7Hhu6BHQeG7oOG7seG7rsOB4bux4buvd+G7reG7sUTDgEjhu7HhuqpI4buGVOG7sUvDgeG7seG7oEdP4buxQkfhu6Thu7FTw4xCR+G7sWl7w6Jb4buxV+G6ouG7seG7oEfDmeG7sVNRQUJH4buxS+G7iE1H4bux4buu4buqQuG7seG7rsODTeG7sUdOQXLhu7FX4bqi4buxR+G7kkhx4buxQsOVTUbhu7FCR8avQuG7seG7oEfDmeG7sVNRQUJH4buxQsOVTUbhu7FTQULhu7FD4bq0TeG7sVPhu5JCceG7sULDlU1G4buxQkfGr0Lhu7FTxajhu7Hhu6BHQeG7oHHhu7FEw4BI4buxQ0jhu4BN4buxw6Hhu5JI4bux4bqzw6Hhu4PDonLhu7FdTsOBTeG7sVNH4bu5TUfhu7FNSOG6vE3hu7FTR1Thu5JC4buxdsO94buxV+G6ouG7sUThurBC4bux4bqqSOG7gFPhu7FKR0/hu7FKR8ODTXLhu7FX4bqi4bux4bqqSOG6vE3hu7FGSMagSOG7seG7rsOaTUbhu7FbaGhn4bux4buuw4Hhu7FMSOG6vk3hu7FNVUjhu7FC4buk4bu54buxU+G7ik1Hc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd34bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2eHcv4buv4bu34bu1Q3bhu63hu7d3eXfhu61T4buz4bu34buzeHdL4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7t3bhu7Xhu6vhu7Hhu7lLU8ah4bure+G7kEjhu7FDxajhu55NRuG7sUpIw4pN4buxU0fGr0Lhu7FCR07hu7FE4buSSOG7sU1G4bum4buxS8OBTOG7sULDlU1G4buxU0FC4buxQ+G6tE3hu7FT4buSQnLhu7HhuqpBTuG7sUJBTuG7seG7rkjhurxNcuG7sVNUWOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7seG7rkjhurxN4buxU0dU4buSQuG7sUJBQuG7sVfhuqLhu7FE4bqwQuG7seG6qkjhu4BT4buxSkdP4buxSkfDg01y4buxV+G6ouG7seG6qkjhurxN4buxRkjGoEjhu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bureXd34bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XhurPhuqJNR+G7sUTDgE7hu7F74bu5TeG7sVvhurRN4buxU+G7kkLhu7FT4buKTUfhu7Hhu6BHQVPhu7HhuqpI4buGVOG7sUpH4bu5SOG7sUzDgEJzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulXeG6vuG7sUFN4bux4oCcYUjhuqBM4buxU0dI4buGVOG7sVPDjU1H4buxU1HDgE1G4buxaMOh4bufw6HDon3DoWjhu7FTUU5NRuG7seG7rsOaTUbhu7FD4bq0TeG7sVPhu5JC4buxU0dI4buGVOG7sVLDlOG7sUZI4bu5SOG7sUROw4BN4buxduG7reG7r3nhu7Et4buxduG7rXZ54oCd4buxRMWo4bucQuG7sWhH4buk4buxU8WoxqBNRuG7sX1HSU1H4bux4bugR+G7pOG7seG7oEfhurzhu7FDVFjhu4BT4buxU8OASOG7seG7hVRYw4pT4buxRMOMTUfhu7FSw5Thu7F44bu34bu1L+G7hV0taGhG4buxTUbDgVjhu7Hhu694LXgtduG7reG7r3nhu7FE4bqi4buxRMWo4bucQuG7sVNRSOG7hk3hu7FKR+G7uUjhu7FTUeG6vE3hu7FTTsOBTeG7sVBUw5RCc+G7sWjDgEjhu7FT4buKTUfhu7FoR+G7uU1H4buxw6FP4bu5cuG7sXvhu7lN4buxW+G6tE3hu7FT4buSQuG7sVPhu4pNR+G7sUThuqLhu7FCR+G7pOG7sVNRw41y4bux4bugR8OUSOG7sUfhu5zhu6Dhu7Hhu67GoEjhu7FCQULhu7FS4buicuG7sU1Gw4FNR3Lhu7FHVFjhu4BN4buxS0jhurxN4buxUFThu7lN4buxU0fhu7lM4buxTMWoVOG7sUJHTuG7sWl7w6Jb4buxU+G7ik1H4buxV+G6tFjhu7FD4buqTUbhu7Fd4bq+4buxQU3hu7HigJxhSOG6oEzhu7FTR0jhu4ZU4buxaMOh4bufw6HDon3DoWjhu7FTUU5NRuG7sUThu5BNRuG7seG6qsOBTuG7sVtoaGfhu7FT4buKTUfhu7FoR+G7uU1H4buxw6FP4bu54buxRMOKTeG7sU3Dg0zhu7F24butduG7reKAneG7sUTFqOG7nELhu7F9R+G7pOG7sVPDjEJH4buxaXvDolvhu7FT4buKTUfhu7Hhu6BH4bq84buxQ1RY4buAU+G7sVPDgEjhu7Hhu4VUWMOKU+G7sUTDjE1H4buxUsOU4buxd+G7s+G7r3kv4buFXS1pe8OiW+G7sU1Gw4FY4buxdnkt4bu3LXbhu63hu695c+G7sWFI4bu5SOG7sUROw4BN4buxduG7reG7r3nhu7HigJPhu7F24butduG7rXLhu7Fd4bq+4buxQU3hu7FE4bqi4buxTUfhuqZN4buxRMWo4bucQuG7sVLhu6rhu7Hhu67DgU7hu7FCVOG7kkLhu7FCR+G7iuG7sUTDgE7hu7FC4buk4bu54buxQsOC4bug4bux4bukWHLhu7FCR0lNR+G7sVBUWOG6vk1y4buxRE7DgU3hu7FTR+G7huG7sVPhu6jhu7FT4buKTUfhu7FEw4pN4buxQuG7luG7sVLhu6Lhu7Hhu67DgeG7sVLhu6rhu7FE4buQTUbhu7FTw41NR+G7sUfFqOG7ok1G4buxxq9NRuG7sULhu6Thu7nhu7HDokfhurRN4buxQ+G6tE1z4buxXeG6ouG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7sVNUWOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7seG7rsagSOG7sU1HSOG6vlThu7FHw41NR+G7sVNHxq9C4buxTUfFqOG7sUfhu5JI4buxTUZHw4xy4buxU1RY4bq8TeG7sVNRVFjhur5N4buxU1HhurxN4buxQkFC4bux4bugR8Wo4buWTUbhu7FTSOG7gE3hu7FTR8OVTUbhu7FTSE3hu7FEw4BI4buxQkdVTUZx4buxR+G7kkjhu7FTR0jhu7FmVE1G4buxQkdUw5VNRuG7seG7rsOBTUbhu7FTUU5NRuG7sVNRxajhu5pNRuG7seG7oEfhu5jhu7FTR8OVTUbhu7F1w6JHxajhu7FoR+G7uU1HcuG7seG7hVThu7lN4buxw6FP4bu5w7px4buxR+G7kkjhu7FTR0jhu7FoR0jDilThu7FN4bus4buxQkFC4buxW2hoZ+G7seG7rsagSOG7seG7rsOCTeG7sUThur7hu7Fow6Hhu5/DocOifcOhaOG7sXXDokfFqOG7sWhH4bu5TUfDunHhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sUJBQuG7sUzDleG7sUfDjU1H4buxREjhu4ZM4buxROG7huG7sVPFqOG7seG7rsOCTeG7sVLGr0Lhu7FKR+G7jMSQ4buxUkhNR+G7sVLhuqBN4buxU0jhur5N4buxR8OVTeG7sU1H4bq0TXLhu7FSSE1H4buxR07DgFPhu7F94bqze+G7sUZI4bqgTOG7sVNHSOG7hlThu7Fow6Hhu5/DocOifcOhaHHhu7FCw4Lhu6Dhu7Hhu6BHQVPhu7FCQULhu7HDgk3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sVNUWOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7sUTDik3hu7FT4bqmTeG7sVfhuqLhu7Hhu67DgeG7sVNHw5VN4bux4bqq4bqgTeG7sUThu4bhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk3hu7FTUU5NRuG7scOiR+G6tE3hu7FD4bq0TXNzc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHw5VNRuG7sVBU4bu54buxQkFC4buxR07DgFPhu7FE4buSTUZy4buxU+G7tOG7sUvhu4Dhu7Fow6Hhu7FTUeG6vE3hu7FTTsOBTeG7seG7rsOaTUbhu7FMSOG6vk3hu7FNVUjhu7FT4buKTUfhu7FoR+G7uU1H4buxw6FOQeG7sUThuqLhu7FGSOG6oEzhu7FEQU1G4buxSuG7huG7sXVT4buo4buxeHLhu6924bud4buxTcODTOG7sXbhu63hu6/DveG7sVdUw5RNRuG7sULDk03hu7Hhu61y4bu34buv4bud4buxTcODTOG7sXbhu6124butw7px4buxROG6sELhu7HhuqpI4buAU3Lhu7FH4bqkVOG7sU1Hxajhu7FKR8OVTUbhu7FCw5NN4buxw6HDon3DoWhz4buxaFRY4buxTUdI4bq8TXLhu7FTUU5NRuG7sVdU4buxU0fDiuG7seG6qsOaTUbhu7FN4buY4buxU0fDlU1G4buxU0hN4buxROG7ueG7sUJHSOG6vlRy4buxTOG7klPhu7FSw5Thu7FTR+G7uU1H4buxU0dIw4pU4buxTUjhurxN4buxREjhu7FLw4FM4buxw4NN4buxV+G7uXLhu7FM4buSU+G7sVLDlOG7sUpHQULhu7FESOG7sUfDkkLhu7FT4bqm4bug4buxU1FUTUZzc3Phu7FTUU5NRuG7sURI4bq+VOG7sUpI4buATeG7sUPhu4Lhu7FTSMOK4bug4buxV1VCcuG7sUbhuqRN4buxRuG7pkjhu7FTR8Wo4buaTUbhu7FXVFjhurxN4buxTeG6vE3hu7FD4buC4buxQ+G6qE3hu7FEw4pN4buxU8ONTUfhu7FTUcOATUbhu7Fow6Hhu7FLw4BI4buxQk/hu7FXVOG7sUfFqMagTUbhu7FTw4NNRuG7sULhu7lOc+G7sWhHxJBO4buxU0fDlE1G4buxSuG6vOG7sXVCR8Wo4bu54buxROG6pFjhu7FE4bukw7rhu7FT4buo4buxTcODTOG7sXbhu6124but4buxRMOKTeG7sUfDilPhu7FTR0FNRuG7sXgtduG7rXZ2cuG7sUpHVOG7seG7ruG7qkLhu7FMSOG6vk3hu7FNVUjhu7FCT+G7seG7r3hz4buz4but4but4buxQuG6sOG7oOG7sUrDilPhu7FHw5VN4buxU0fDjeG7sUJP4buxd3Z54buxQuG6sOG7oOG7sWjDoXLhu7FCR0jDikzhu7FT4bu04buxS+G7gOG7sUpHTuG6oE1G4buxdnJ24buv4bud4buxc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeOG7teG7reG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92dnh3L+G7r+G7t+G7tUN24but4bu3d8O9eeG7t1Phu692d3bhu7NL4butc8So4bugRuG7oVHGoeG7t+G7teG7t+G7q+G7seG7uUtTxqHhu6t74buQSOG7sUPFqOG7nk1G4buxSkjDik3hu7FTR8avQuG7sUJHTuG7sUThu5JI4buxTUbhu6bhu7FLw4FM4buxQsOVTUbhu7FTQULhu7FD4bq0TeG7sVPhu5JCcuG7seG6qkFO4buxQkFO4bux4buuSOG6vE1y4buxU1RY4bq8TeG7sVNRVFjhur5N4bux4buuSOG6vE3hu7FTR1Thu5JC4buxQkFC4buxV+G6ouG7sUThurBC4bux4bqqSOG7gFPhu7FKR0/hu7FKR8ODTXLhu7FX4bqi4bux4bqqSOG6vE3hu7FGSMagSOG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t44bu14but4bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6Xhu4VU4bu5TUbhu7FC4bqgTUfhu7FLxqDhu6Dhu7FT4bqm4bug4buxR1TDgk1y4bux4bqq4buQSOG7sUPFqOG7nk1G4buxSkjDik3hu7FTR8avQsO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhH4buqQuG7sUdI4buATeG7seG6t8OK4buxR07DgEJH4buxUsOU4bux4bu34bu3L+G6t8OhLWl7w6JbcuG7sU1Gw4FY4buxdnYteC124butduG7r+G7sULhu6Thu7nhu7Fpe8OiW+G7sVPhu4pNR+G7seG7ruG6vuG7sVNH4buqQuG7sUdI4buATeG7sV3hur7hu7FBTeG7seKAnGFI4bqgTOG7sVNHSOG7hlThu7Fow6Hhu5/DocOifcOhaOG7sVNRTk1G4bux4buuw5pNRuG7sUPhurRN4buxU+G7kkLhu7FTR0jhu4ZU4buxUsOU4buxRkjhu7lI4buxRE7DgE3hu7F24butduG7r+G7seKAk+G7sXbhu612eeKAneG7sXVGSOG7uUjhu7FETsOATeG7scOgw6DDunHhu7FNRsOBWOG7seG7r+G7rS3hu68tduG7rXZ2cuG7sXvhu7lN4buxW+G6tE3hu7FT4buSQuG7sVPhu4pNR+G7sUThuqLhu7Hhuqrhu7lN4buxR8OBTUfhu7HhurfDiuG7sUdOw4BCR+G7sVLDlOG7seG7r+G7sy/hurfDoS17W2jhu7Hhu67hur7hu7FTR+G7qkLhu7FHSOG7gE3hu7Fd4bq+4buxQU3hu7FNw4NM4buxduG7rXZ2cuG7sVNRTk1G4buxRE/hu7FTSMOK4bug4buxU8OZQuG7sUThuqxY4buxTMOATUfhu7FCw5VNRuG7sVNBQuG7sVNUWOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7sUPFqMagSOG7sU1HSOG6vlThu7FHw41NR+G7sVNHxq9Cc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxeXd34bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2eHcv4buv4bu34bu1Q3bhu63hu7d3w712d1N44butduG7reG7tUvhu61zxKjhu6BG4buhUcahd3l54bur4bux4bu5S1PGoeG7q3vhu5BI4buxQ8Wo4bueTUbhu7FKSMOKTeG7sVNHxq9C4buxQkdO4buxROG7kkjhu7FNRuG7puG7sUvDgUzhu7FCw5VNRuG7sVNBQuG7sUPhurRN4buxU+G7kkJy4bux4bqqQU7hu7FCQU7hu7Hhu65I4bq8TXLhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk3hu7Hhu65I4bq8TeG7sVNHVOG7kkLhu7FCQULhu7FX4bqi4buxROG6sELhu7HhuqpI4buAU+G7sUpHT+G7sUpHw4NNcuG7sVfhuqLhu7HhuqpI4bq8TeG7sUZIxqBI4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3l3d+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulw7nEkEzhu6V7QU7hu7FCQU7hu7Hhu65I4bq8TeG7sVNRVFjhur5N4buxRMOAU3Lhu7FTUeG7uU7hu7FE4buYSOG7seG7rsagSOG7sUfDkkLhu7Hhu65I4bq8TXPDuS/EkEzhu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Vow4BI4buxS8ag4bug4buxU+G6puG7oOG7sUdUw4JNcuG7sUJBQuG7sUTDgEjhu7HhuqpI4buGVOG7sUThuqLhu7FExajhu5xC4buxQkFC4buxRkjhuqBNRuG7seG7rkjhurxNcuG7seG6qkFO4buxQkFO4bux4buuSOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7sUTDgFNy4bux4bugR+G7mOG7seG6qkjDik3hu7FCQULhu7FN4buSSOG7sUNUTUbhu7Hhu67hur7hu7FH4bqmVOG7sVBU4bqg4buxQuG7pOG7ueG7sWjDoeG7n8Ohw6J9w6FoceG7sUrhu7bhu7FNw4NNRnLhu7Hhu6BHxajhu5ZNRuG7seG7oEdB4bug4buxU1RY4bq8TeG7sVNRVFjhur5N4buxRkjhuqBM4buxU0dI4buGVOG7sWjDoeG7n8Ohw6J9w6FocuG7seG6qsONTUfhu7FE4bq2TUbhu7FGSMagSHLhu7Hhu6BHw5NNRnLhu7FCR8OUTUbhu7HhuqrDgE7hu7FL4buqQuG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7FTUU5NRuG7sUThu5BNRuG7seG6qsOBTuG7sVtoaGfhu7FT4buKTUfhu7FoR+G7uU1H4buxw6FOQXHhu7FCQULhu7FN4buSSOG7sUNUTUbhu7FC4buk4bu54bux4bqzVOG6plPhu7HDocOVTeG7sU1H4bq0TeG7seG7rsOB4buxYUjhu7nhu7FEw41NR3Hhu7HhurNU4bqmU+G7seG7g0fDk01GcuG7sUJHw5RNRuG7seG6qsOATuG7sUvhu6pC4buxRkjhu7nhu7FEw41NR3Hhu7HhurNU4bqmU+G7scOhTsOB4buxRkjhuqBI4bux4bui4buxQuG7luG7sVLhu6Jx4buxQkFC4buxUFRY4buxRMOMTUfhu7FC4buk4bu54bux4bugR0Hhu6Dhu7FLVOG6plPhu7FCT+G7sUtI4bq8TeG7sVBU4bu5TeG7sUTDik3hu7Hhu67Dgk3hu7FE4bq+4buxaMOh4bufw6HDon3DoWjhu7FTUU5NRuG7sUThu5BNRuG7seG6qsOBTuG7sVtoaGdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaEfDlU1G4buxUFThu7nhu7FLxqDhu6Dhu7FT4bqm4bug4buxR1TDgk1y4buxRkhV4bug4buxROG7kkjhu7FNRuG7puG7sUvDgUzhu7FCw5VNRuG7sVNBQuG7sUPhurRN4buxU+G7kkLhu7FCw4Lhu6Dhu7FX4bqicuG7sUThu5JI4buxTUbhu6bhu7HhuqpBTuG7sUJBTuG7seG7rkjhurxNcuG7sVNUWOG6vE3hu7FTUVRY4bq+TeG7seG7rkjhurxN4buxQuG7pE1G4buxQsOU4buxSkjDik3hu7FTR8avQnLhu7Hhu6BHxajhu5ZNRuG7seG7oEdB4bug4bux4buuw4Hhu7FK4bu24buxTcODTUbhu7FTVFjhurxN4buxU1FUWOG6vk1y4bux4buu4bqmTeG7sUThu5JNRuG7sUThu4bhu7FNRsWo4buaSOG7sUPhurRN4buxTeG6tE1G4buxQuG7uU7hu7FNR+G6pk3hu7FTR8avQuG7seG7ruG6vuG7sUJBQuG7sUfhuqZU4buxUFThuqDhu7FC4buk4bu54buxaMOh4bufw6HDon3DoWhy4buxU+G7qOG7sURP4buxRkjhuqBM4buxU0dI4buGVOG7sURI4buxRMOKTeG7sVdP4bu54bux4bqq4buMc+G7seG7g0dBU+G7sUdI4buATeG7seG7rsOB4buxQuG7uU3hu7FNRsODTeG7sUrDjOG7oOG7sVNH4buaSOG7sUpHw5VNRuG7sUThu4bhu7FX4bqgWOG7sVHhu7nhu7FCQULhu7FTUcWo4buaTUbhu7FH4buc4bug4buxaMOh4bufw6HDon3DoWjhu7FGT+G7oOG7seG7oEfhuqRN4buxU0fhu6pC4buxR0jhu4BN4buxR0jhu4BU4buxUFThuqDhu7Fd4bq+4buxQU3hu7HigJxhSOG6oEzhu7FTR0jhu4ZU4buxU8ONTUfhu7FTUcOATUbhu7Fow6Hhu5/DocOifcOhaOG7sVNRTk1G4bux4buuw5pNRuG7sVtoaGfhu7FGSOG7uUjhu7FETsOATeG7sXbhu6124buv4bux4oCT4buxduG7rXZ54oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bug4bu4VFNHTlHhu6vhu6XDokbDkkLhu7HDoVTDgk3DuS/hu6Dhu6U=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]