Ngày 18/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 , đồng thời bản báo cáo này cũng được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFd54buF4bu2TcO14bu2xKnhurUsxKnhu7bEkHHhu7Y14buBZeG6s+G7tjThu4fhu7Y0LMOp4bu2NSzDqeG7tmPhuqNt4bu2am4o4bu2N8Oiw6Nu4bu2bWs74bu2NeG7jTvhu7bhu4Fl4bqz4bu2S8OpNDhrbeG7tsSQbjhkZDhrVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V0XhurMu4bud4bu2QD8vJOG7qOG7tnnhu4Xhu7Zta8O14buLZeG6s+G7tk3DteG7tsSp4bq1LMSp4bu2xJBx4bu2xqDDomRkw6I7xJHhu7Z5O2tr4bu2Nynhu7Y14bq1buG7neG6r2Xhu7ZtacOi4bu2Sm7hu4c14bu24bq14buFw6Lhu7Y0KGXhu7Y0LMOp4bu2NSzDqeG7tjfDosOjbuG7tm1rO+G7tjXhu4074bu2w73hu4Fl4bqz4bu2beG7h+G7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjd9NeG7tjTDosSDbeG7tkvDqTQ4a23hu7bEkG44ZGQ4a+G7tuG7l8Oj4bu24buXw6LEgzXhu7ZF4bqzO+G7tjU7ZeG7tm3hurXDosSDxKnhu7bhu5cuw6nhu7Y1buG7hTXhu7Y0MG7hu7Y14buZ4bu2TWZl4bqz4bu2beG6teG7h2XhurPhu7bEkHHhu7ZlPMSR4bu2I+G7uEAq4bu24buo4bu2N+G7g2XhurPhu7Zt4bq1w63DouG7tjQoZeG7tjQsw6nhu7Y1LMOp4bu2ZS7hu53hu7Y14buPZeG6s+G7tjfDtcOsNeG7tjXhu4Fl4bqz4bu2NOG7h+G7tm1r4bqhZeG7tm1rO2XhurPhu7bGoTg04bu2NeG7jTvhu7Z54buF4bu2TcO14bu2xKnhurUsxKnhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tDXEkWwtxKnhurXDqW3DqeG7tOG7tm3Dom1kOFThu7R54buF4bu2TcO14bu2xKnhurUsxKnhu7bEkHHhu7Y14buBZeG6s+G7tjThu4fhu7Y0LMOp4bu2NSzDqeG7tmPhuqNt4bu2am4o4bu2N8Oiw6Nu4bu2bWs74bu2NeG7jTvhu7bhu4Fl4bqz4bu2S8OpNDhrbeG7tsSQbjhkZDhr4bu24bq14bqnZeG6teG7tihl4bq14bu2QOG7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC9AOkAlL0AmJjYl4bu4PyMkJCNtPybhu7jhu7hkQOG7qmLEqeG6s+G7tOG7tjtkbVThu7R54buF4bu2TcO14bu2xKnhurUsxKnhu7bEkHHhu7Y14buBZeG6s+G7tjThu4fhu7Y0LMOp4bu2NSzDqeG7tmPhuqNt4bu2am4o4bu2N8Oiw6Nu4bu2bWs74bu2NeG7jTvhu7bhu4Fl4bqz4bu2S8OpNDhrbeG7tsSQbjhkZDhr4bu04bu2NjttOy3EqeG6tcOpbcOpLcOpa8Oi4bqzw6JlO2QtbGs1VOG7tOG6tW1txKlsxagvLzU2ZcOixJHhurPhu6rhu5fDojhtZTvEkcSpZG5s4buq4buXZS9tKiPhu7gvbsSpZMOpOzY4Ni96O23EkXrhu50vI+G7uEA6X+G7uCRfQDovxJFuOGRkOGvhu6pixKnhurPhu7Thu7YvV3ksw6nhu7Y1LMOp4bu2NeG7jTvhu7bDveG7gWXhurPhu7Zt4buH4bu24buXw6LhuqFl4bu2N3014bu2NMOixINt4bu2S8OpNDhrbeG7tsSQbjhkZDhr4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Zj4bqjbeG7tmRuMWXhu7ZNZmXhurPhu7Zt4bq14buHZeG6s+G7tsSQceG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2N+G7g2XhurPhu7bhu5dpw6Lhu7ZF4bqzO+G7quG7tuG7rEXhurNu4buDZcWo4bu2xKjDqWTDom3DojXDqeG7rlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V3ksw6nhu7Y1LMOp4bu2NeG6tcOp4bu2NMOi4bqjbeG7qOG7tmw7buG7tmPhurXDouG7tjXhu5Nu4bu24bqyw6IsxJHhu7Y34buHNeG7tuG6tnnDguG7tkI7xJE4bOG7tsO9w6nEkTjhu53hu7Ztw6LhuqNt4bu2ZOG7heG7tjVu4buFNeG7tjfDosOjbuG7tm1rO+G7tjXhurXDouG6o2Xhu7Y24bqtNeG6teG7tm1rO2XhurXhu7Y14buZ4bu2NeG7jTvhu7bhu4Fl4bqz4bu2TWtuxJHEqeG7tuG7l2nDouG7tkpu4buHNeG7tuG6teG7hcOi4buo4bu2TWZl4bqz4bu2beG6teG7h2XhurPhu7Y3KeG7tmTDouG6oWXhu7Ztw7I14bu2N8Oj4bu2ZeG6s+G6teG6reG7tjXhu4fhu7bhu5cgZeG7tkXhurUu4bu2TWs+ZeG6s+G7tuG7s8OpZTtkNuG7tsSQNeG6sjvhurVl4bu2NTtl4bu2beG6tcOixIPEqeG7tuG7ly7DqeG7tnnhu4Xhu7ZNw7Xhu7bEqeG6tSzEqeG7quG7tk1u4bud4bu2ZeG6tcOi4bqhZeG7qOG7tjQsw6nhu7Y1LMOp4bu2Y+G6tVtl4bqz4bu2N+G6rWXhurXhu7Y1buG7hTXhu7Y3w6LDo27hu7Ztazvhu7bhu7Q3KeG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu24bubLDXhu7Y34bqtZeG6teG7tjfDtcOsNeG7tmt7ZeG6s+G7tk1mZeG6s+G7tm3hurXhu4dl4bqz4bu2Nynhu7Y3w6Phu7Zl4bqz4bq14bqt4bu24bq1w6l9NeG7tjXhurXhuqnhu7Y3IcOp4bu2NSw14bu2ZCll4bq14bu2NyHDqeG7tjVo4bu2am47ZeG7tm3huqdl4bq14bu2NCzDqeG7tsSp4bq1KMOi4bu2ZeG6s+G7kWXhurPhu7bhurU74bud4bu2NTtl4bu2beG6tcOixIPEqeG7tuG7ly7DqeG7tjVu4buFNeG7tjfDosOjbuG7tm1rO+G7tuG7l8Oj4bu2ReG6szvhu7bhu6w1O2Xhu7Zt4bq1w6LEg8Sp4bu2NDBu4bu2NeG7meG7ruG7tjXhu4074bu24bq2ecOC4buq4bu0Vi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXeSzDqeG7tjUsw6nhu7Y14buPZeG6s+G7tjXhurXDqeG7tjTDouG6o23hu6jhu7bhu4Fl4bqz4bu2TWtuxJHEqeG7tjcp4bu24bu04buXLsOi4bu2ZDBl4bu04bu2N8Oj4bu2NTHEqeG7tuG7l8Oy4bu2N8Oiw6Nu4bu2bWs74bu24buXw6Phu7ZF4bqzO+G7tuG7l2nDouG7tuG6ssOiLMSR4bu2N+G7hzXhu7ZN4bqnZeG6teG7tjQsw6nhu7ZKbuG7hzXhu7bhurPDojvhu7bhu7M7ZcOiOGThu7bDvcOpO21s4bu2ZeG6tcO1ZeG6s+G7tuG7gWXhurPhu7bDvcOpO21s4bu2Nynhu7Ztayjhu7Zkw63DouG7tmt7ZeG6s+G7tjXhu4Fl4bqz4bu24buXw6LEgzXhu7Y14buNO+G7tuG7gWXhurPhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tmTDouG6oWXhu7Zqbjtl4bu2N+G6o2Xhu7Y1buG7hTXhu7Y3w6LDo27hu7Ztazvhu7ZlLuG7neG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V8So4bq1KGXhu7bDtGXhurPhu7bhu5fDo+G7tmPhuqNt4bu2am4o4bu2N8Oiw6Nu4bu2bWs74bu2ZeG6ucOi4bu2bWvhuqFl4buo4bu24buBZeG6s+G7tk1rbsSRxKnhu7ZtbuG7neG6oWXhu7Y04buH4bu24bu0TeG7gcOi4bu2Nztl4bqz4bu2NeG6ueG7tsSR4buFbeG7tmXhurMu4bud4bu2beG7h23hu7ZkLmXhurXhu7Thu7bhu5cu4bu2Y+G6tVtl4bqz4bu2N+G6rWXhurXhu7Y0LMOp4bu2NSzDqeG7tjXhu4074bu2NeG7gWXhurPhu7Zt4buH4bu24buXw6LhuqFl4bu2N3014bu2NMOixINt4bu2S8OpNDhrbeG7tsSQbjhkZDhr4bu2NeG6tcOp4bu2beG6tSDhu53hu7bhu4Fl4bqz4bu24bu0Y+G6teG7gWXhurPhu7Y1Im7hu7Zj4bqjbeG7qOG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2NShl4bu2bWvhu4vhu6rhu7Thu7ZNZmXhurPhu7Zt4bq14buHZeG6s+G7tsSQceG7tjXhu49l4bqz4bu24bqz4bq9w6Lhu7Y1buG7hTXhu7Y3w6LDo27hu7Ztazvhu7ZjOcOp4bu2Ni7DouG7tiPhu7ZlPMSR4bu24buXw6Phu7Zj4bq1KOG7tmU8ZeG6s+G7tjXhurXDouG6o2Xhu7Y24bqtNeG6teG7tm1rO2XhurXhu7Y14buZ4bu2NeG7jTvhu7bhu4Fl4bqz4bu2NeG6ueG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2N+G7g2XhurPhu7bhu5dpw6Lhu7Y1LDXhu7Y3fTXhu7bhu5fDsuG7tjXhu4074bu2ReG6szvhu7Zl4bq1e8SR4bu2NTtl4bu2beG6tcOixIPEqeG7tuG7ly7DqeG7tjVu4buFNeG7tjQwbuG7tjXhu5nhu7ZNZmXhurPhu7Zt4bq14buHZeG6s+G7tiPhu7hAKuG7tmQu4bu24bu0bWvhurvhu7Zk4buRO+G7quG7quG7quG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2NDvDqeG7tuG6s8Oiw63hu7Zl4bqhZeG7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tsSR4buFbeG7tmQwZeG7tmXhu5U74bu24buXacOi4bu24buX4bqt4bu2bWZl4bqz4bu2beG6teG7h2XhurPhu7Zj4bq1LDXhu7Thu6ov4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXJubeG6tcOpa+G7tOG7tmxt4budZDhU4bu0bTjhu5ttLTtkw6LhurNlxajhu7Zrw6LhurPhurVtxq/hu7RXTeG6tTjDqeG7tk1N4bua4buWRVYvxKlX

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]