Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 18/4 nói rằng vụ thử vũ khí mà Triều Tiên vừa tiến hành sáng cùng ngày không bao gồm tên lửa đạn đạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu5jDsuG7suG6q+G6t+G6teG7smM74buyS8Sp4bqz4bqhbOG7skvhurPDoWThu7Lhu5nDtT/hu7Jr4bq34buR4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyMj/EkeG7suG6seG7gWPhu7Jrw6Fk4buyYuG7kT/hu7I1LGThu7I1LMSR4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu67hu4hsxqHhuqFk4buyd+G7h+G7smvEqeG7jcOtZOG6seG7suG7iGzhur8z4buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyQ+G7oeG7suG7ij9rxKnhurMz4bqr4buySuG6tz9kP+G6tz9k4buyZOG6sTvGoeG7suG7tiovI+G7smRl4bqz4buyxKk8ZOG6seG7suG7mW/hu7Jr4bq34buR4buy4buZw7Lhu7LhuqvhurfhurXhu7JjO+G7skvEqeG6s+G6oWzhu7JL4bqzw6Fk4buy4buZw7U/4buya+G6s8OgZOG7suG6tztk4bq34buyajpk4bqx4buyM25k4bqx4buyZOG6sTvGoeG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjI/xJHhu7LhurHhu4Fj4buya8OhZOG7smLhu5E/4buyNSxk4buyNSzEkcav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw50zY2ot4buL4bq3xJFrxJHDneG7smvhurNrYjZSw53hu5jDsuG7suG6q+G6t+G6teG7smM74buyS8Sp4bqz4bqhbOG7skvhurPDoWThu7Lhu5nDtT/hu7Jr4bq34buR4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyMj/EkeG7suG6seG7gWPhu7Jrw6Fk4buyYuG7kT/hu7I1LGThu7I1LMSR4buy4bq3w6Jk4bq34buyLmThurfhu7Lhu7bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7tibhu7Y9L+G7tiUlND3hu7Qq4bu24bu0PUBr4bu24bu44bu0PWLhu7bGr+G6qeG7i+G6scOd4buyP2JrUsOd4buYw7Lhu7LhuqvhurfhurXhu7JjO+G7skvEqeG6s+G6oWzhu7JL4bqzw6Fk4buy4buZw7U/4buya+G6t+G7keG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjI/xJHhu7LhurHhu4Fj4buya8OhZOG7smLhu5E/4buyNSxk4buyNSzEkcOd4buyND9rPy3hu4vhurfEkWvEkS3EkcSp4bqz4bqx4bqzZD9iLWrEqTNSw53hurdra+G7i2rhu6QvLzM0ZOG6s2PhurHGr+G7meG6szZrZD9j4buLYmxqxq/hu5lkL2sk4bu44bu0L2zhu4tixJE/NDY0L+G6s3rhurdqPy/hu7jhu7Thu7YmX+G7tCNf4bu2Ji9ra+G7l+G7mWRf4buZbF/huqvhurfhurNfYz9fa8Sp4bqzNmxfa+G6szZkX+G7mWw/X2vhurdsX+G6q+G6t8SRZOG6sV8yP8SRX+G6scSRY19rNmRfYmw/XzQ/ZF80P8SRX0Aq4bu4Kj0q4bu2xq/huqnhu4vhurHDneG7si/hu67hu4hsxqHhuqFk4buyd+G7h+G7smvEqeG7jcOtZOG6seG7suG7iGzhur8z4buy4buL4bq3w6lk4bqx4buyQ+G7oeG7suG7ij9rxKnhurMz4bqr4buySuG6tz9kP+G6tz9k4buya8SpxJFk4bqx4buyM2zhu4cz4buy4bq34bq54buL4buyMjrEkeG7smo/bOG7suG6tuG7h+G6s+G7smThurHhurfhuqXhu7J34buH4buya8Sp4buNw61k4bqx4buy4buIbOG6vzPhu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7JL4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7LhurbhurPhuqPhu4vhu7Lhu41nM+G7sncpM+G7ssO9LOG6s+G7sktbxqHhu7J54buNZmThurHhu7Lhu6pEcEvEkOG7sOG7smss4bqz4buyd8SpbGpqNmJqxajhu7J34bqn4buyZOG6sTvGoeG7suG7tiMv4bu4L+G7uOG7tOG7tibGr+G7suG7qkThurFs4buBZOG7pOG7skvhurbhu5YvS0vhu5bhu5hE4buw4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67DimThurHhu7JK4bq3P2Q/4bq3P2Thu7I14buNP+G7ssSpP+G7suG7lzoz4buyZOG6tyBk4buya8Spw6Fk4buy4buZO+G6s+G7suG6seG6s2jhu7JqP2zhu7LhuqvhurfhurPhu7JrxKlsxqHhuqFk4buya+G6t8OqZOG6seG7skvEqeG6s+G6oWzhu7JL4bqzw6Fk4buyNeG7jT/hu7Jr4bqzZOG7sjUh4buya+G6t+G7keG7smPhu4dr4buyYsSRLOG6s+G7ssOd4buZw7Lhu7LhuqvhurfhurXhu7I0MWThu7I14buNaGThurHhu7Iz4bq34bqzw6Bk4buya+G6t2wga8Od4buyY2fhurPhu7I04buNZ+G6s+G7smrDtOG7suG6seG6szpj4buyajpr4buyM8OzP+G7smThurc74buyYiFk4bq34buyNSzEkeG7suG6quG6s2Phu7LhuqjEkWThurEtbGTGr+G7suG7iuG6tzpr4buyMuG6s8OjbOG7suG7mWfhurPhu7IzOjPhu7Lhu4vhurdlZOG6seG7suG7meG6s8OhZOG7smss4bqz4buyQiJs4buyRChj4buy4bqwZTPFqOG7suG7iWzGoeG6oWThu7J34buH4buya8Sp4buNw61k4bqx4buySuG6tz9kP+G6tz9k4buyM8OyZOG6seG7smRl4bqz4buyxKk8ZOG6seG7suG7mW/hu7Jr4bq34buR4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyYjtj4buya+G6tz/GoeG7sjXhu4PhurPhu7IzOjPhurfhu7Jk4bq3w6Jk4buy4bq3P8ah4buyMzoz4buy4bq3xJEsa+G7sjXhu4dk4bqx4buyM8OzP+G7skPhu6Hhu7Lhu5nhuqHhu7Lhu5ldZOG7sjXhuqHhu7JLxKnhurPhuqFs4buyS+G6s8OhZOG7ssav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu5hv4buya+G6t+G7keG7suG7mcOy4buy4bqr4bq34bq14buyY2fhurPhu7Izw7M/4buyS8Sp4bqz4bqhbOG7skvhurPDoWThu7I14buNaTPhu7LhurHhurNn4bqz4buy4buJbD9k4buyajpr4buyZOG6t8OiZOG7smThurcgZOG7smThurfhu43hu7Jj4buHa+G7smThu4Xhu7Jiw7Qz4buyNcOj4buyd8OiZOG6t+G7skThurfhu43DrGThurHhu7IzW2Thu7IyPGThurHhu7Lhu5nhuqXhu7Jr4bq3w6Dhu7JrxKnEkWThurHhu7IzOjPhu7IzbOG7hzPhu7I1O2Phu7Lhu4vhurc6ZOG7sjU/ZOG6seG7sjLDoOG7smspM+G7suG7mWfhurPhu7Lhu5Q/auG6t+G6s2ThurFrxJFk4buy4buZ4bqh4buy4buZXWThu7I14bqh4buya+G6tzrEkeG7sjTDrOG7sjPhurfhu41mZOG6seG7smvEqcOiZOG6t+G7suG6tyxr4buyZOG6t1tk4buyM8OzP+G7skvEqeG6s+G6oWzhu7JL4bqzw6Fk4buyNcOj4buyNeG7g+G6s+G7smIs4bqz4buy4buZ4bqz4bqjM+G7sjXhu41pM+G7sjTDrOG7sjLhurvhu7IzOjPhu7Ji4bqjZOG6t+G7sjNdY+G7suG7mSBk4buyNMSR4buyQ+G7oeG7sjXhu49k4bqx4buyNSJs4buyOuG7i+G7sjU+a+G7suG7mWfhurPhu7Lhu4ls4bq/M+G7suG6seG6sz/hu7LDvcOqZOG6seG7sncpM+G7snHhu7JkO8ahxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7iGxbZOG7sjXhu4fhurPhu7LhurY7ZOG7suG7iGzhur8z4buy4bq34bqz4bqjZOG7suG7mTFk4buyM+G6t+G7jT/hu7Jr4bq3w6Phu7Jk4bq3IGThu7I0LGThurHhu7JixJEs4bqz4buy4buZw7Lhu7LhuqvhurfhurXhu7JrxKnDoWTFqOG7sjXhu4Fk4bqx4buya+G6t2jhurPhu7Iy4bql4buyMl1r4buyZOG6sWjhu7Iyw63hurPhu7Lhu5lv4buya+G6t+G7kcWo4buya8SpxJFk4bqx4buyMuG6v+G6s+G7sjMuZOG6t+G7sko2xJFsYuG7sjU/ZOG6seG7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7Lhu5dbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buyYsOpZOG6seG7smvhurNk4buy4buZO+G7suG6q+G6s8OjY+G7smrEkTpr4buy4buZw7Lhu7LhuqvhurfhurXhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6t+G7jWhk4bqx4buyYuG6s8OhZOG7skvEqeG6s+G6oWzGry/Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3Bsa+G6t8SRxKnDneG7rkvhurc2xJHhu7JLS+G7luG7mEThu6wv4buL4buu

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]