Cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu của phong trào Extinction Rebellion diễn ra tại thủ đô London đã bước sang ngày thứ 4 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu thậm chí còn lên kế hoạch tấn công gây ách tắc tại sân bay quốc tế Heathrow trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh bắt đầu từ ngày 19-21/4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bud4bqpw6NUV+G7scSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NXIMOj4bq54bqp4bqjVyLEgzjhuqlXMcOqxINX4bqlw6Phuq9Xw6N94buJVyDDo24kVyBiVzA+4buJV8OjxINh4buJV+G6o8SDP+G6rVfhuqnDo8SDYeG7i8avL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7reG7ieG6vSBXIsSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NXIMOj4bq54bqp4bqjVyLEgzjhuqlXMcOqxINX4bqlw6Phuq9Xw6N94buJVyBsJFdow6PhuqvhuqnhuqNX4buLw60q4bqrV3fhu5Hhu4vEg+G6qSDhu4vEg+G6q+G6qVfDjTIiMuG6p+G6p8SD4bqr4bqpVzDEg8Og4bqpV8OtJFfhu4smxINX4buLw6NsVzHDqVfhuqbhuqvhuqkw4bqr4bqpVzE6VyJu4buHIFfDrCThuqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1fhu4vDo29X4bu0V+G6qcOjbuG6qeG6o1fDtV3huqlXIMOjbiRXIGJXMD7hu4lXw6PEg2Hhu4lXw6MmV+G6qcOjxINh4buLw5lX4bqow6Phu4/huqnhuqNX4bqpw6MqV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjVyDDo+G6ueG6qeG6o1cixIM44bqpVzHDqsSDV+G6pcOj4bqvV8OjfeG7iVfhu4vDo33huq1XIMOj4bqvVyBj4bqpV+G6pzfhuqlX4bqlOFfDo+G6qyYgw6NX4buLPuG6qVcgw6nhuqnhuqNX4bqjPOG7k1clIMOjV+G7iywgV+G7iybEg1fDrDzhuqlXIiThu5NXaeG7ieG6uSBX4buLOFfDgzIk4buLw6PDreG6q8O0V+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6peG7lVfhuqnhuqPDo+G6s1fhuqfDoFdIw6NrIFfDrMSD4bqpw6NXIizhu4tXMXvhu4lX4buLw7NX4bqp4bqjKuG7k1dZPS3DnVkv4bu0w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlYg4bqtw6wtaMOj4bqr4buL4bqrVlfhu4vEg+G7i+G6pzLhu55W4bud4bqpw6NUV+G7scSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NXIMOj4bq54bqp4bqjVyLEgzjhuqlXMcOqxINX4bqlw6Phuq9Xw6N94buJVyDDo24kVyBiVzA+4buJV8OjxINh4buJV+G6o8SDP+G6rVfhuqnDo8SDYeG7i1fDo+G6seG6qcOjVz/huqnDo1dZVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9ZPVnhu7YvWUBAMOG7tlgjWOG7tuG7suG7suG7iz1AWeG7suG6p1nDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbhu53huqnDo1RX4buxxIPDoeG7iVfhu4vhurHhuqnDo1cgw6PhurnhuqnhuqNXIsSDOOG6qVcxw6rEg1fhuqXDo+G6r1fDo33hu4lXIMOjbiRXIGJXMD7hu4lXw6PEg2Hhu4lX4bqjxIM/4bqtV+G6qcOjxINh4buLVlcwJOG7iyQtaMOj4bqr4buL4bqrLeG6q8OtxIPhuqPEg+G6qSThuqctw6zDrSDhu55Ww6Phu4vhu4tow6xULy8gMOG6qcSD4bqt4bqjw5nDtcSDMuG7i+G6qSThuq1o4bqn4buJw6zDmcO14bqpL+G7i+G7uMOdWC/hu4lo4bqn4bqrJDAyMC96JOG7i+G6rXrhu5Mvw51YWT1fWOG7tF9ZPS8y4buR4buLxIPhuqkg4buLxIPhuqvhuqnDrTIiMuG6p+G6p8SD4bqr4bqp4bu0w5nDomjhuqNWVy/hu6hIw6PhuqvhuqnhuqNX4buLw60q4bqrV3fhu5Hhu4vEg+G6qSDhu4vEg+G6q+G6qVfDjTIiMuG6p+G6p8SD4bqr4bqpVzDEg8Og4bqpV8OtJFfhu4smxINX4buLw6NsVzHDqVfhuqbhuqvhuqkw4bqr4bqpw5lX4bum4bqo4bqj4buJ4bq74bqpVFfhu4rDozJXxILhuqkwMmgy4bqpMDLhuqnhu4vFqMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7sSRX4buLw6Mq4bqpw6NXw7XEgzfhuqlXIGwkV2jDo+G6q+G6qeG6o1fhu4vDrSrhuqtXd+G7keG7i8SD4bqpIOG7i8SD4bqr4bqpV8ONMiIy4bqn4bqnxIPhuqvhuqlXMTpXIuG6t1cgP+G6qcOjV8OsJeG7i1ciLOG7i1fhuqnhuqMq4buTV1lAL+G7tFfDtSpXIGJX4buLw6PDoVcx4bq5xINX4bqtIeG7i1fDteG7h8SDV+G6rW8gVyXhuqlXWVfhu4vDoyXhuqnhuqNX4buLalcw4bqrV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG6o27hu4PEg1fhuqkq4buTVzE6V+G7i8Otw6jhuqtX4bqnN+G6qVfhuqliIFdZV+G7iyrhu4lX4buLJsSDV+G6qcOjKlfhuqMkV+G7rSThuqkkw63hu5NXw5TDoyTDreG6oVdmV2jDo+G6ryRXdsOp4bqp4bqjV+G6puG6q+G6qTDhuqvhuqlXMcOhV2jDoz/huqlXMeG6ucSDV+G6pcOjbOG6qeG6o1fDo+G6qz/huqnhuqNX4bqlw6Phuq9Xw6N94buJw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg8SDYeG6qVfDoyrhuqnhuqNX4bqp4bqjw6PhurHhuqlX4bqp4bqjbuG7g8SDVyLEg8Oh4buJV+G7i+G6seG6qcOjV8O1XeG6qVcgw6PEgzjhuq1XMWLhuqnhuqNX4buLJsSDV+G7tFcx4bq3JFcwJOG6qcOjV8O14bq54bqpVzHDqeG6qeG6o1fhuqnhuqNu4buDxINXaeG7iSRX4bqnJsSDV+G7iybEg1fhuqbhuqvhuqkw4bqr4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8Os4buJ4bq54buLV+G7tFfhuqnhuqMq4buTV2nhu4kkVyIs4buLVzF74buJV+G7i8OzV+G6qeG6oyrhu5NXWeG7ti/hu7RXMcOhV+G6o+G7jcSDVzHEg1fhu4vDo8Op4bqp4bqjVzHEg2FoVyA/4bqpw6NXIiXhuqtXw7U5V+G6qeG6o+G7ieG7k1fhuqPEgyRX4buLO+G6qeG6o1fhuqXDo2zhuqnhuqNXw6Phuqs/4bqp4bqjV+G6pcOj4bqvV8OjfeG7iVfDtSpX4buTN+G7iVcge+G7iVcgw6Phuq/huqnDo1dow6NsV2jDoz/Eg1fDrSRX4buLJOG7k1fDoyrhuqnDo1cx4bq94bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu60/4bqpw6NXw6wl4buLV+G6puG6q+G6qTDhuqvhuqlX4buL4bq5xINXWSMv4bu0VyDDo+G6q1cixIM44buLV8OjZFcxOlciLOG7i1fhuqPEg+G7j1fhu4vDquG6qeG6o1cg4bq94bqp4bqjV+G7tOG7uFhX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6pcOhV+G7i8OzV+G6qeG6oyrhu5NXWeG7ti/hu7RXMTjhuqlX4bqpJOG7k1fDtSpXMTpXaMOjP8SDV8OjbOG7k1fhuqnhuqMq4buTV+G6qeG6o8Oj4bqzVyBsJFfhuq3hur3hu4tXw6zhurlXID/huqnDo1fDrCXhu4tX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG7heG7i1fhuqnhuqPDo+G6s1fhuqfDoFdIw6NrIFfDrMSD4bqpw6NXMOG6q1fhu4vhurHhuqnDo1fhu4vDrSbhuqnhuqNXIsSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NXw7Vd4bqpVzDEg8Og4bqpV8OtJFfDrXvhuq1Xw63hur1X4buLw6N94bqtVyDDo+G6r1cgY+G6qVcgYlfhu5Hhu4lXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G6pyThuqlXw63hur3huqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6Mq4bqpw6NXaMOj4bq5V+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG6oyrhu5NX4bqp4bqjw6PhurNX4buL4buHxIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7seG6vVfhu4vDrW5m4bqp4bqjV+G6rMOpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G7neG6qcOjV+G6rMSDIMOjJDLhuqdX4bqi4bqrw7UyVyDDo+G6q1cixIM44buLV8Op4bqp4bqjVzE6V+G6qcOjfeG6qVcxbuG7hSBX4bqn4buDxINX4bqt4buDxINXIGwkV2jDo+G6q+G6qeG6o1fhu4vDrSrhuqtXd+G7keG7i8SD4bqpIOG7i8SD4bqr4bqpV8ONMiIy4bqn4bqnxIPhuqvhuqlXMTjhuqlXSeG7iT/huqnhuqNX4buLw61u4buD4bqp4bqjV0nhu4nhurkgV8Oj4bq9xINXMcOhV+G7i8OjP+G6q1fhuqfhu4l94bqpV8O1OVcg4buJ4bq9IFfhuqXDo2zhuqnhuqNXw6Phuqs/4bqp4bqjV+G6qSrhu5PDmVd2POG7k1fhuqcqV1lX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bu0VzHhurckVzHEg8Oh4bqtV+G6rSpX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjbuG7g8SDVyLEg8Oh4buJV+G7i+G6seG6qcOjV+G7i2tXw6NkaMOZV8OJ4bqp4bqjV+G6ouG6q8O1Mlcgw6PhuqtXw60u4bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qcOjV2jDo2xXIG3huqnhuqNXMTpX4bqpYsSDV8O1OVfDtT7huqlXMTlX4bqpKuG7k1fhu6YixIM44bqpVzHDqsSDV+G6pcOj4bqvV8OjfeG7icWoV8O1KlfDrDZX4buLxIM4aFfhu4trIFfhuqlixINX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLbuG7geG6qeG6o1fhuqckxIPDmlfDtSpXw6nhuqnhuqNXw6PEg8Oh4buJV27hu4cgV+G6reG7ieG6ueG6qVcgw6Phuq/huqnDo1cxJeG6qeG6o1cgbCRXw7XEg2EgVzFuJFfDtT7huqlXMTlXIsSDOOG6qVcxw6rEg1fhuqXDo+G6r1fDo33hu4lXw7UqV+G6rcOpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G6rSbhuqnDo1fhuq02V8O1KuG6q1cgw6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjw6PhurdXw6zDssOZV+G7isOt4bqr4bqp4bqjV+G6pcOjxINXMWJXIuG6vVfhu4vDrW5m4bqp4bqjV+G6qOG6vcSDV8O1a1fhu53huqnDo1fDjCTDosSDMFfDgiTDtcSDMFfhuqU34buJV+G6o2TEg1fhuq1kxINX4bqp4bqjbuG7g8SDVyLEg8Oh4buJV+G7i+G6seG6qcOjV8OjOuG7k1fhu4vhu4k84bqpV+G7i8OjbFfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhu5M34buJVyB74buJVyBsJFcgP+G6qcOjV8OsJeG7i8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butw6PEgznhu4lXWSMv4bu0V+G6o8SD4buDVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqPDmlcgP+G6qcOjV8OsJeG7i1fhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNX4buLJsSDV+G6pcOj4buJV8O1w7IgV+G6quG7keG6oeG6q8OtMFfhu63Eg8OtIOG7icOsw5pX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqlw6PEg1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqNu4buDxINXIsSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NXIMOj4bqrVyLEgzjhu4tXw6w2V+G7i8SDOGhX4buLayBXIsSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NX4buLJsSDV+G6pcOj4buJV8O1w7IgV+G6o3vhuqlXIjjhuqlX4buLKuG7iVcxxINh4bqpV+G6qeG6o3vhuq1X4bqsJMOtIuG6pzJX4budw60gw6PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEjDo+G6q+G6qeG6o1fhu4vDrSrhuqtXd+G7keG7i8SD4bqpIOG7i8SD4bqr4bqpV8ONMiIy4bqn4bqnxIPhuqvhuqlXMTpXIMOjIeG6qVfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhu4smxINXICUgVzHhurckVzHEg8Oh4bqtV2ZX4bqm4bqr4bqpMOG6q+G6qVfhuqnDo25X4bqsJMOtIuG6pzJX4budw60gw6PDmlfhu6174buJV8OUJOG7izLDreG6p+G6q+G6q8OaV0nhu4k/4bqp4bqjV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1dJ4buJ4bq5IFfDo+G6vcSDV8O1KlciauG6qeG6o1cixIPhuqnDo1fhuqrhu5HhuqHhuqvDrTBX4butxIPDrSDhu4nDrFfhuqXDoVfhu4vDs1cxe+G7iVfhu4vhu4l74bqpV+G6qSrhu5PDmVfhuqjDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqNu4buDxINXIsSDw6Hhu4lX4buL4bqx4bqpw6NX4buTN+G7iVcge+G7iVcgw6Phuq/huqnDo1dow6NsV+G7slcxxIPDoeG6rVdUV+G7isOjb1fhuqnDoz7hu4tXaMOjP8SDV1bhuqlixINXw6zDslfhu4vDo33hu4tWV8O1OVfhu4t74bqtV8O1YiBXIOG7ieG6vSBX4bqlw6Ns4bqp4bqjV8Oj4bqrP+G6qeG6o1fhuq0qV+G7i8OjOFfhuqPEg+G7h8SDVzEk4bqp4bqjV2jDoz/Eg1cx4bq5xINX4bqtIeG7i8OZV+G7isOjb1fDoyTEg1fhuqcqV+G7neG6qcOjV2jDoz/Eg1ciJOG6qVfDoyrhuqnDo1cgJSBXIMOj4bqv4bqpw6NXw6wlIMOjVyBiV+G7i+G6r+G6qcOjV8OtKuG6qeG6o1ci4buJ4bq9IFfDtTlX4bqtIeG7i1dow6MlaFfhuqfhu5lXMcOhV+G6o8SDP+G6rVfhuqdu4buF4bqp4bqjV+G6pcOj4bqvV+G7i8OjP8SDVyAkw60i4bqr4bqpV+G7keG7ieG6ueG6qeG6o1fhuq1vIFdYUFfDtSrhuqtX4bqpO+G6rVfDnVjDneG7tsOZV3bEg8Oh4bqtV+G7i8Ojb1ciJFfhuqcqV+G7i8OjKuG6qcOjV+G6p31oV8OD4bq9xINX4bqp4bqjw6PhurdX4butw6nhuqnhuqNXMDzhuqlXMcOhV1bhuqPEgyXhuq1Xw6wl4buLVyAlIFfhu4vDoyThu5NXMcOqxINWV8OsNlcge+G6qVfhu4vDo8SDOOG7i1cxw6FXMSbhu4tXMW7hu4UgV+G6rWsgV+G7i8SDN+G7iVfhuqkq4buTw5pXIiThuqtX4bqj4bq74bqtV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG6o27hu4PEg1cxbuG7hSBX4bqnw7IkVyDDo2ThuqlXMSbEg1cwxINh4bqpV+G7i8OtN+G6qVfhuqXDoyxoV+G6qW7hu4cgV+G7neG6qcOjw5kvw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhu4rDozLhuqtX4buK4buK4buQw5XhuqjGry9o4buo

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]