Ngày 18/4, tại thủ đô Moskva đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Estonia Kersti Kaljulaid , đang ở thăm nước này. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một nhà lãnh đạo Estonia trong 8 năm qua và bà Kaljulaid cũng là vị lãnh đạo đầu tiên của 3 nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây trên biển Baltic có cuộc gặp cấp cao với ông Putin kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6p2e8SpWMSD4bqvw6HEqVgwOuG6r1jhu4nEg+G6r8Oh4bqrWOG7icOsYuG6q8OjWMOtxKkl4bqrWMSDw6FYw6Phuq/DtSVY4bqqw6MlWMO0Jlh44buL4buJYuG6q+G6ryXhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG6qsOjJuG7mVjDnT0v4bu2w5lY4buJP+G6r1jhu4nEg21YMuG6uVjhuqhi4buL4bqnw7QlWDI7WDHhuq/huqHhuqtYw6wlWDDEqcOqMFjEg8Oq4bqvWDIm4bqpWMOj4bqvw7UlWOG7iOG6v+G6q8OjWOG7icSD4bq74bqrw6NY4bqqw6MlWMOU4bqtJTHhuq/huqnhuq/DrFhJxKnhu4nhuq/huqtYw7QmWOG6q8Ojb+G7heG6r1gy4bq94bqrw6NYMHtpWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJVjhuqYzw6zhu4vhu4nhuq9Y4bqmJeG6reG6pcSp4bqtJeG6rzFYw5lYMiXhuqvDo1hnWOG7icSDLOG6qVjhuqtv4buDMFjhuqsm4buZ4bukWHc+4buZWOG6rSZYMMSDxKnhu5k54bqrWOG7icSDLOG6qVjhuqrDoyVYMn3EqVjhu4nhuq844bqrWDBtJVjhuqnDquG7iVjhuqvEgyZY4bqtO+G6q8SDWDI/Ylh44buL4buJYuG6q+G6ryVY4buJw6xi4bqrw6NYPVjhuqss4bqpWMOtxKklWMO0JlggJljhuqYl4bqt4bqlxKnhuq0l4bqvMVgwbuG6q8OjWOG6rSZYw7ThurNY4bqtO+G6q8SDWDI/YlgyfcSpWOG7ieG6rzjhuqtYMG0lWOG7tFjhuqtv4buDMFjhu4nEg8Spw6owWOG6rOG6rzjhuqtYICXhuqvDo1jhu5LhurlYw5Thuq854buJWOG7icOsb+G7gzBYMj7hu5lY4buJw6w44bqrWCDhuq/DoOG6q1jhu60l4bqt4buJ4bqvMFgwY1gwxKnDqjBYw6MoaVgwe2lYMCViWMO04buD4bqvWOG6ueG6q8OjWEnEqeG7ieG6r+G6q1jhuqfDoFjhu4nDsljhu4slxKlY4bqnxIPhuq9Y4bqqw6MlWOG7iyppWOG6q8SDW2lYICrhuqtYMjpiWOG7r8Os4bqv4bqpMyVY4bqrLOG6qVjhu7JZw53hu7bhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugVzDhuqnhu4stacSDYuG7iWJXWOG7ieG6r+G7ieG6rTPhu6BXdnvEqVjEg+G6r8OhxKlYMDrhuq9Y4buJxIPhuq/DoeG6q1jhu4nDrGLhuqvDo1jDrcSpJeG6q1jEg8OhWMOj4bqvw7UlWOG6qsOjJVjDtCZYeOG7i+G7iWLhuqvhuq8lWMSD4bq34bqrxINYOuG6q8SDWMOdV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/DnSTDneG7uC/DnSMjMeG7uFk9WUDDnSPhu4nDnSPhu7g94bqtw53hu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BXdnvEqVjEg+G6r8OhxKlYMDrhuq9Y4buJxIPhuq/DoeG6q1jhu4nDrGLhuqvDo1jDrcSpJeG6q1jEg8OhWMOj4bqvw7UlWOG6qsOjJVjDtCZYeOG7i+G7iWLhuqvhuq8lV1gxJeG7iSUtacSDYuG7iWItYsOs4bqvw6Phuq/huqsl4bqtLeG7i8OsMOG7oFfEg+G7ieG7iWnhu4tVLy8wMeG6q+G6r+G6qcOj4bukw7Thuq8z4buJ4bqrJeG6qWnhuq3EqeG7i+G7pMO04bqrL+G7iUDhu7JZL8SpaeG6rWIlMTMxL+G6rTNpei/hu7JZw50kX1nhu7Zfw509L2nEqeG7ieG6r+G6q+G7pOG6pWnDo1dYL+G7quG7iOG6v+G6q8OjWOG7icSD4bq74bqrw6NY4bqqw6MlWMOU4bqtJTHhuq/huqnhuq/DrFhJxKnhu4nhuq/huqtYw7QmWOG6q8Ojb+G7heG6r1gy4bq94bqrw6NYMHtpWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJVjhuqYzw6zhu4vhu4nhuq9Y4bqmJeG6reG6pcSp4bqtJeG6r+G7pFjFqOG6qsOjxKnhur3huqtVWMOM4bqu4bujxq/hu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iD/huq9YMMSpw6owWMSDw6rhuq9YMibhuqnDmVjhu4jhur/huqvDo1jhu4nEg+G6u+G6q8OjWEnEqeG7ieG6r+G6q1gyO1gwxIMmYljhuqnDsuG6q8Ojw5lY4buJxIPDoFjEg+G6r8Oh4bqrWOG7icSD4bqvw6HhuqtYMMSD4bqxWOG7ieG6rzlpWDJj4bqrWCAmWOG6piXhuq3huqXEqeG6rSXhuq8xWOG7ieG7g+G6r1jhu4nEgyzhuqlY4bqqw6Ml4bukWOG6uOG6q8OjWDDEg2JYw6wh4bqrw6NYw7Thuq/DoTBYxIMl4bqvWOG6q2/hu4MwWOG6rSrhuqvDo1jDo+G6r2HhuqvDo1jhuqrDoyVYw7QmWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJVjhu4nEg+G6rznEqVjhu4vhu41Y4buJ4bqvOWlY4buTajBYw6Phuq/DtSVY4bqrw6Nv4buF4bqvWDE+4bqrWMO0Jljhuq074bqrxINYMj9iWMSDJeG6r1jhuqtv4buDMFjhuqfEg+G6ueG6q8OjWGnEgzrhuq9Y4bqtJlgy4bqvYcSpWCDhurfhuqvEg1jhu4nEg2/hu4XhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqxIMmWOG6rTvhuqvEg1gyP2JY4bqqw6MlWOG6rW/EqVjhu5VYw6Phuq8lYljhu4nEg2/hu4fhuqvDo1jDo+G6r8O1JVjhuqrDoyVYw7QmWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJVgtWOG7icSDJuG6q8SDWMO04bqvOOG6q1gwbSVY4bqs4bqvOOG6q1jhuqnhuq/huqvEg1gwxIM+xKlY4bunxKlYw5lYMjtYw6Phuq864bqpWOG7uFlRWDFiWDAqMFgg4bqvw6HhuqtYacSDKmlY4buJw6zDsuG6q8OjWGnEgz/hu4lYMG0lWHjEqOG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqw5RhWGnEg33huqtY4bqp4bq34bqrxIPDmVjhu4jhur/huqvDo1jhu4nEg+G6u+G6q8OjWOG6piXhuq3huqXEqeG6rSXhuq8xWDDEg2JYw6wh4bqrw6NYMCowWOG6q2/hu4MwWOG6rSrhuqvDo1jDo+G6r2HhuqvDo1gwfeG6q1jhu4nhuq85aVjhu5NqMMOZWOG7icOsJWJYMuG6v+G6r1jhuqvDoyXhu5lYMDpY4bqnxIPhuq9YMGNY4bqrxIPDteG6q8OjWMO0e+G6q1gyYVgge+G7iVgy4bq94bqrw6Phu6RY4butJlgwbuG6q8OjWOG6q8SDe+G7iVjhu4nDrOG6sVgyO1gyOeG6q1jhuq1qMFgwfeG6q1jhuq0m4bqpWOG6qeG7g+G6r1jDrcSpJeG6q1jEg8OhWDLhurvhuq9Y4buJKjBYw6Phuq/DtSVYeMSoWMO0JljhuqrDoyXhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6qsOjYibhuq9Y4bqp4bq74bqvWMOtxKkl4bqrWMSDw6FYw6Phuq/DtSVYxIMl4bqvWOG6q2/hu4Mww5lYMMSpw6owWMSDw6rhuq9YMibhuqlYw6Phuq/DtSVY4bqtO+G6q8SDWDI/YljhuqrDoyVYw7QmWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJVgwZOG6q1gyYVgwW2lYMjnhuqtYMCowWMO0e+G6q1gyYVgy4bqzJVgwxIPhurHhuqvEg1jhu4nDrOG6s1jhu4liJuG6q1gwfcSp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhuqos4bqpWOG7slnDncOdw5lY4bqrxIMmWOG6rTvhuqvEg1gyP2JYeOG7i+G7iWLhuqvhuq8lWOG6p8SD4bqvWDJjWOG6rSZY4buIYmLhuqkl4buLWMSCM+G6qzHDrOG6r+G6p1jhuq7huq3DtDPhu4tY4buJw7LhuqvDo1jhu4nEgyzhuqlY4bqqw6Ml4bukWMONxKkl4bqrWMSDw6FYw6Phuq/DtSVY4bqoYuG7i+G6p8O0JVjDtCZY4buIJeG6reG6reG6r+G6q+G6q1gyO1jhu4nDrGdY4bqrOOG6q1jhuqfEg2NY4bqnxIMs4bqrWOG6p8OgWOG7icOyWOG7iyXEqVjhuqfEg+G6r1h44buL4buJYuG6q+G6ryVY4buJKjDEg1jDrCVY4bqnxINl4bqvWOG6rOG6rzjhuqtYICXhuqvDo1jhu5LhurnDtOG6rznhu4lY4bqrLOG6qVjDnSQkw53hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iiXEqVgyY8OZWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJVgyO1jDo+G6ryVY4bqrxINbaVh4xKhYw7QmWOG7iOG6v1gwxIPDszBYxILhuq/DoWlYb+G7gzBY4butLjBYdz/huq9Y4buIPuG7mVgxb+G7h+G6q8OjWMWo4bqq4buj4buIQsavWOG7icOsYuG6q8OjWOG6qyzhuqlY4buyWVnhu7bhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsOU4bqvw6EwWOG6rOG6rzjhuqtYICXhuqvDo1jhuqrDoyVY4buLKmlY4bqrxINbaVggKuG6q1gyOmJY4buvw6zhuq/huqkzJVjhu4nEgyrhuqvDo1jhu7Qv4buyWcOd4bu2WDI7WMO0e2lYacSDOuG6r1jhu4vhu41YacSDOuG6q1gy4bq74bqvWOG6q8SD4bqvYcSpWOG6q2/hu4MwWGnEg2/hu4fhuqvDo1jhu4g+4buZw5lYMigwWCDhuq/DoeG7iVjhuq0mWHjhu4vhu4li4bqr4bqvJcOZWOG6rCXhu4nDtOG6ryVYw7QmWOG6rOG6r+G7icO0JVgxYljhuq1iWOG6q8OjP+G6r1jhuqvDo8Sp4buZWDDhu4dYJeG6q1jhuqvhuq/huqvEg+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buvxINiWDI54bqrWOG6qyXhu5nDmVjhuqjhu51Yw7QmWHjEqFjDtCLhuqtYMiXhuqvDo1gqaVgyKOG7iVgwKjBYIOG6r8Oh4bqrWGnEgyppWOG7icOsw7LhuqvDo1hpxIM/4buJWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlY4bqrxIMh4bqpWMO0JmJY4bqqw6MlWDFiWCB74buJWDLhur3huqvDo1jDtGFYw7RsWOG7iyppWOG6q8SDW2lY4bqrY+G6r1jhu4nDrDjhuqvhu6Qv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV+G7quG7iMSDM2JY4buI4buI4buSw5Thuqrhu6gvaeG7qg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]