Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, thành thật xin lỗi các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian vừa qua. Đồng thời, vị Tư lệnh ngành giao thông cũng chịu trách nhiệm trước toàn ngành giao thông vận tải trong đó có đường sắt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqeG7lsOD4buBQuG6qOG6usOCw73hu6fhu4Hhu6bGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4E44buTw73hu4FCbMaw4buBw73FqeG7k8O94buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buB4buCdOG7gcahxKnGoeG7geG7gkXhu4FC4buJxrDhu4HDvWvDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0JlL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/DqeG7lsOD4buBQuG6qOG6usOCw73hu6fhu4Hhu5bDg+G7geG7psaw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gTjhu5PDveG7gUJsxrDhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gThuw73hu4F9xanDuuG7gXfFqeG7jcO94bun4buB4bud4buxw73FqeG7geG6qnHhu4HGocWp4buxQ+G7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG7gULhuqjhurrhurbGoeG7geG7nGzDveG7p+G7geG7gmrhu4HDncWpauG7gcO94bq64bq2xqHhuqvhu4FCxalqw73FqeG7gULFqeG7k0Lhu4FGxrDDveG7gXjhuq7GsOG7gcahxKnGoeG7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gcah4bu14buBw71rw73hu4HDvcWpw7XDveG7geG7l+G7seG7gULhu4nGsOG7gcO9a8O94buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7geG7gsOK4buJ4buB4bqsQ+G7iWLhu4Hhu5zhuqLDveG7p+G7gULFqeG6ssaw4bqr4buB4buC4bux4buBfeG6uuG7gXh1w73FqeG7gcO94bunasO9xanhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4HGoeG6uMO94bun4buBxqHFqeG7sUPhu4FC4bqoxKnGocWp4buBw73FqcawdXnhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhu4FC4buzasO94buBw73hu6dqw73FqeG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7guG7k8O94buBQmzGsOG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7neG7teG7gcah4bu14buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buDw6zhu4Xhu4UvZ8Os4bub4buF4buH4buLZ+G7h+G7h+G7i0LDrOG7g+G7g2h44buHYnbhuqbhu6fhur/hu4Evw6nhu4Fl4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buBV8Wp4buNw73hu6fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buBxqHDieG7ieG7geG7lsOD4buBQuG6qOG6usOCw73hu6fhu4F9xanDuuG7geG7neG6uuG6tMah4buB4bud4bq64buJ4buB4bqo4buJ4buBQmvGsOG7gcahQ8ODxqHhu4HFqeG7ueG6puG7geG7gnThu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7nWx54buB4buXbOG7s+G7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4Hhu4Jq4buz4buBxqHFqcawdEPhu4FC4bqgxrDhu4Hhu4XDrC9o4buBQmvGsOG7geG7lsOD4buB4bumxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buBOOG7k8O94buBQmzGsGLhu4F9xanhu6Phu7Phu4Hhu5bDg+G7gULhuqjhurrDgsO94bun4bqr4buB4buJw73hu4FC4buzasO94buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buBeGrhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4HDvcWpw7RC4buBxqHDieG7ieG7gcO94bunasO9xanhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhuqvhu4HDveG7p+G7s2rGsOG7gcO9xanGsHV54buB4buCReG7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7gcWpa+G7gULhu5HDveG7p+G7gcO9xanDs3nhu4HhuqbFqcSpQuG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xrDDvcWp4buBQnPhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4HhuqbFqWzGsOG7geG7nWx54buB4buXbOG7s+G7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7gcahxanhu7Phu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDvWLhu4HigJx94burw73FqeG7gcWp4burw73FqeG7gULhu4nGsOG7gcO9a8O94buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buB4buC4buVw73hu4HGoeG7t8O94buB4bubxrDDucO94buB4buXxrDDucO94buB4bqmxanhurzGoeG7gUJr4bqmYuG7gcOdxanGsHRD4buBw71ueeG7geG6rEPhu4nhu4Hhu5vEkOG7geG7nW3hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXfGsHR54buBxqHFqXPhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4Hhu6fhu5HDveG7geG7ncO1R+G7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4HGoeG7teG7geG7m8aww7nDveG7geG7l8aww7nDveG7gcWpc0Lhu4HhuqrhurzGoeG7geG6psWp4bq8xqHhu4FCa+G6pmLhu4Hhu5bDg+G7geG7psaw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gTjhu5PDveG7gUJsxrDhu4HDvcWp4burw73hu4HDvcWp4buTw73hu4HFqXXhu4FCxanhuqDDveG7p+G7gcWpa+G7gULhu5HDveG7p+G7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gUdzQ+G7gXfhu5954buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4F4auG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhuqvhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7ncawdEPhu4HFqWrDvcWp4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu4Lhu5PDveG7gUJsxrDhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4bqsQ+G7ieG7geG7guG7lcO94buBxqHhu7fDveG7gULhuqLDveG7gUJrxrDhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcWpa8O94buBxqHFqXNi4buBWcODQuG7geG6quG6oOG7geG7gkXhu4Hhu4LGsHXGoeG7gUZsR+G7geG6qOG7ieG7gcahxanhurrhu4nhu4HDveG7p8WpxrByeeG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7gcahbMO9xanhu4Hhu5fEqeG7s+G7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4HGoeG7teG7geG7gsO0w73hu4Hhu5104bqr4oCd4buBw4DDveG7p+G7gX3FqcO64buBxqHFqeG7reG7geG6qMOB4buBQsWp4bq+xqHhu4FCc2Lhu4F9xanDiuG7ieG7gcO9xanhu5PDveG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG6quG6vuG7gcah4bqg4buBQuG7icaw4buBw71rw73hu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBxqHhu7Xhu4F44bquxrDhu4HDveG7p0NHcsO94buBw73FqcO1w73hu4HGocWpw4nhu4HhuqxD4buJw73hu4HhuqjDtELhu4F44bq2w73hu4FCw4rhu4HGocWpw4nhu4FCxanDuuG7gXhq4buBxqHEqcO94buB4buXw4Phu4HGocOAw73hu6fhu4HDvcWpw7XDveG7geG7gsawcsO94buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQmLhu4F74bq+4buBxqHhuqDhu4HDvWpH4buBbMO9xanhu4HFqeG6usOCw73hu6fhu4FDR+G7gULhu6nDveG7gcO94bunasO9xanhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhuqvhu4Hhu5bDg+G7gULhuqjhurrDgsO94bun4buBfcWpw7rhu4HGocWp4buz4buB4bqow7PDveG7p+G6q+G7gWfhu4HDveG7p2pH4buBRmxH4buB4bqo4buJ4buBeMawcsO94buBQsawc+G6puG7gWfhu4Hhu4JF4buBQuG7icaw4buBw71rw73hu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buB4bunw7VH4buBxanhu5ND4buB4bqsQ2zhu4F3xrDDvcWp4buBQnPhu4F44bq2w73huqvhu4FCxanGsHVC4buBxalrxrDhu4Hhu4J0YuG7geKAnMOd4bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94bqr4buB4buXauG7gcah4buzw73hu4Hhuqpv4bqm4buBQuG6tsaw4buB4budxrDhu4HDveG7p2rDvcWp4buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7geG6qnHhu4HDveG7p8Wp4buv4buB4bun4bur4bqn4buB4bucw7VH4buBeGrhu4F44bquxrDhu4HGocWpw4nhu4HhuqxD4buJw73hu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6dqw73FqeG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4Hhu5vEkOG7gcah4bu14buB4bqsQ0fhu4HGocWpQ+G7mcO94bqr4buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4bqsQ0fhu4FC4bqo4burw73FqeG7geG7guG7k8O94buBxalqw73FqeG7gcO9xanhurrDveG7p+G7gcahxanhu63hu4HGoeG7kcO94buB4buC4buTw73hu4HFqWrDvcWp4buBeOG6sOG7gXhq4buB4buF4buB4bud4buzasO94buBQmpD4buB4budRcO94bun4buBw73FqeG7iUPhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu6fhu4nhu4Hhu5vhu5XDveG7geG7nXPDveG7gcWp4buTQ+G7geG6rENs4buBw73hu6fFqcawcnnhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu4J04buBxqHFqcaw4buB4bqmxanhu6nhu4Hhuqrhu4Dhu4nhu4HGocWp4buG4buJ4bqr4oCd4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7neG6vMO94bun4buB4bud4buRQ+G7gcO94bunasO9xanhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4HDveG7tcawYuG7geG7lsOD4buBQuG6qOG6usOCw73hu6fhu4HGoeG6uMO94bun4buBQuG6qENH4buBxalBxrDhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4HhuqxD4buJ4buBxqBFxqHhu4Hhu5zhurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4Hhu4LhurbGsOG7geG7guG7icaw4buBQuG6qOG7t+G7gXhq4buB4bqsQ2zDveG7gXhI4buBw53FqWrhu4HDveG6uuG6tsah4buB4budbeG7gXhqeeG7geG7p+G7q+G6p+G7gX3FqeG7icO9xanhu4FC4bqo4buJ4buBxqBFxqHhu4Hhu5zhurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBeGp54buB4bun4bur4buB4budw7rhu4Hhu51seeG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4nDveG7gULhu7Nqw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBw4Lhu4HGocSpxqHhu4Hhu6fhu4nhuqfhu4F94buJxrDhu4HDvWvDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gUZsR+G7geG6qOG7ieG7gcOC4buB4budw7VD4buBQsWp4bur4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buBxqHDieG7ieG7gcWow4PGsOG7geG7neG6osO94bun4buBQsWpasO9xanhu4Hhu4LGsHLDveG7gX3EgsO94bun4buBxqHDgMO94bun4buBQkfhu4Hhu5zhurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4Hhu510Q+G7gXjGsHLDveG7geG6rEPhu4nDvWLhu4HigJzhu5bDg+G7geG7psaw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gTjhu5PDveG7gUJsxrDhu4Hhu51t4buBxqHhu7Xhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu4Juw73hu4HGocWp4but4buB4buda+G7s+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7geG7guG7lcO94buBRmxH4buB4bqo4buJ4buBQuG7icaw4buBw71rw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBQsWp4bur4buBw73hu6dDR3LDveG7gcO9xanDtcO94bqr4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buBw4Lhu4Hhu53DtUPhuqfhu4Hhu5bDg+G7gcWp4buzasO94buBQuG7s2rDveG7gcahxanhu7FD4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buB4buC4bur4buBR3ND4buBd+G7n3nhu4HGocOJ4buJ4buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7gULFqeG7q+G7gcahxKnGoeG7gXhtw73FqeG7geG7nWvhu7Phu4Hhu5bDg+G6q+G7gcahxKnGoeG7geG7neG6sMO94buB4buC4bux4buBxqBFxqHhuqvhu4E4ReG7geG7gmrhu4E4w50+4buB4bqmxalsxrDhu4HGocWp4buxQ+G7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG7gcO9xanhurrDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buBQuG7q3nhu4Hhu6fhuqDGoeG7geG6qMO54buBw73FqeG7hsO94bun4buB4buCReG7geG7gsawdcah4buBw71qR+G7geG6quG7icaw4buBw4Lhu4HGocWp4bqu4buBw71q4buz4buB4budw7rhu4F3xalvxqHhu4HhuqbFqUXGoeG7geG7gmrhu4Hhuqrhu4Dhu4nhu4HGocWp4buG4buJ4bqr4oCd4buB4buWw4Phu4FC4bqo4bq6w4LDveG7p+G7geG7neG6uuG7ieG7geG6qOG7ieG7gcahbMO9xanhu4Hhu5fEqeG7s2Lhu4HGoMWp4bq64buJ4buB4bubw4rDveG7p+G7gXhrxrDhuqvhu4F94bq64buBeHXDvcWp4buBw73hu6dqw73FqeG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gULGsHPhuqbhu4FCRcah4buB4budw7JC4buB4bqo4buJ4buBxalqw73hu6fhu4F44buza0Lhu4HGocO1Q+G7gcWpQcaw4buBw73FqeG6uuG7gcO94bunQ0dyw73hu4HDvcWpw7XDveG7gcO9auG7s+G7geG7ncO64buBRmxH4buB4bqo4buJ4buBZ+G7geG7gkXhu4FC4buJxrDhu4HDvWvDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4FkxqFs4buBd8WpxKnGocWp4buB4bqsQ+G7icO94buB4buCauG7gcahxanDieG7geG6rEPhu4nDvcSR4bqn4buBfWvGsOG7geG6quG7ieG7s+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4FGbEfhu4Hhuqjhu4nhu4Hhu5vhuqLDveG7geG7m+G7k+G6puG7gXlq4buBecO0R+G7gcO94bunakfhu4HhuqxD4buJ4buBeGvGsOG7gXjGsHLDveG7gULGsHPhuqbhuqfhu4F9xILhu4HGocWp4bq8xqHhuqvhu4HGocSp4buBw73FqcO1w73hu4HFqeG7iUfhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG7gcO9auG7s+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu51Ew73hu6fhu4HhuqxDR+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBxanhu7PDssah4buBw71zQ+G7geG6rENH4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4Hhuqrhu4nGsOG7geG6quG7ieG7s+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4HGoeG7teG7gXfGsHPDveG7gcO94bunxanhu7Hhu4Hhuqrhu4Dhu4nhu4Hhu53Egsaw4bqn4buB4bumxrBsxrDhu4HhuqbFqcSp4bqm4buBQuG6qOG6uuG6tsah4buBeW9C4buB4buCauG7gXjDtUPhu4Hhu5tqxrDhu4Hhu53DuuG7gcahxanDtMO94buBxqHFqeG7rcO9xanhu4Hhu51seeG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4nDveG7gULhu7Nqw73hu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buB4budw7JC4buB4bqo4buJ4buBeGrhu4Hhu6fhu6vhuqfhu4HDnXND4buBRmxH4buB4bqo4buJ4buBQsWp4bur4buBRuG7gOG7gXhI4buBw73FqeG6uuG7gULFqXPhu4HDvWrhu7Phuqfhu4Hhu5bDg+G7gULhuqjhurrDgsO94bun4buBxqHFqeG7reG7geG7nWvhu7Phu4F9xILDveG7p+G7gcahw4DDveG7p+G7gUJH4buB4buc4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buB4bqmxalsxrDhu4HDveG7p8WpxrByeeG7gUJExqHhu4F3xrDDunnhu4Hhu53GsMO6eeG7gcO9w4PGsOG7geG7l8OD4buBQsOK4buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4HFqMODxrDhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buB4buCxrByw73hu4Hhu51zw73hu4HGocSpw73hu4Hhu5fDg+G6q+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanDtcO94buB4buCxrByw73hu4HDveG7p2rDvcWp4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4F4xrByw73hu4HhuqxD4buJw73hu4HGocSpxqHhu4Hhu4JF4buBQuG7icaw4buBw71rw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buB4buCw4rhu4nhu4HhuqxD4buJ4buB4bud4bqiw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG6qGrhu4Hhuqrhu7PEqULhu4F3xrDDunnhu4FC4bqo4buJ4buBd+G7iuG7gcahxKnGoeG7gcO94bunQ0dyw73hu4HDvcWpw7XDveG7geG7m+G7lcO94buB4budc8O94buBQuG7icaw4buBw71rw71i4buB4oCcOMaw4buB4bqmxalreeG7gULFqeG7q+G7gcO94bunQ0dyw73hu4HDvcWpw7XDveG7geG7guG7q+G7geG6quG7ieG7s+G6q+G7gcah4bu14buB4bqmxalsw73hu4HhurzDveG7p+G7gXfhu7Hhuqbhu4FCxanhurLGsOG7gXfFqcOAw73hu6fhuqvhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu4JF4buBw71q4buz4buBxqHDgMO94bun4buB4buJw73hu4Hhu4Jq4buz4buBxqFDw4PGoeG7gULFqeG7q+G7gcahxanhurLhu4F3c0Lhu4F4Q+G7k8O94buB4budxrB0Q+G7gULhuqjhu4nhu4HGoeG7t8O94buBw73Dg8aw4buB4buXw4Phu4F9xILDveG7p+G7gcahw4DDveG7p+G7gUJH4buB4buc4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7gcah4buRw73hu4F4annhu4F3xanhu5nDveG7gULhuqjhurrhurDDveG7p+G6q+G7gULhuqjhurrhurbGoeG7gXlvQuG7gUJreeG7geG7neG7q8O9xanhu4HGocWp4but4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4HGocSp4buBw73FqcO1w73hu4F4xrByw73hu4HhuqxD4buJw73hu4Hhu53DuuG7gcah4bu14buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4bqqQ0fhu4HDveG7p+G7lXnhu4Hhu4J04buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buBxqHDgMO94bun4buB4buCxrB1xqHhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4HhuqxD4buJ4buB4buCauG7geG7p8awxKl54buB4bqqxKlC4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBw73hu6fFqcawcnnhu4FCRMah4bqr4oCd4buBw4DDveG7p+G7gX3FqcO64buBR3JD4buBxqHhu5FDYuG7gcOdxanDtMO94buBeWvDvcWp4buBQuG7q8O9xanhu4HFqeG7q8O9xanhu4FC4buJxrDhu4HDvWvDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4F34buf4buz4buB4bubasaw4buBQsWp4bur4buBQ0fhu4FC4bupw73hu4F9xILDveG7p+G7gcahw4DDveG7p+G7gUJH4buB4buc4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7geG6qnHhu4Hhu5fhu7Hhu4Fsw73FqeG7gcWp4bq6w4LDveG7p+G6q+G7geG7m+G7s+G7geG7neG7teG6q+G7gULFqeG7o+G7s+G7geG7lsOD4buBQuG6qOG6usOCw73hu6fhu4F9xanDuuG6q+G7gcahxKnGoeG7gcahxKnhu4HDvcWpw7XDveG7geG6psWpbMaw4buBxqHhu7Xhu4FC4bqoxKnGocWp4buBw73FqcawdXnhu4Hhu4LhurbGsOG7gcOdxalq4buBw73hurrhurbGoeG7geG7gmrhu4FGbeG7gcWpw4PGsOG6q+G7gXnhu7nGsOG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buB4bqmxalsxrDhu4Hhu53GsOG7geG7gmrhu7Phu4F3xalDw4DDveG7gXfFqcSCYuG7geKAnOG7lsOD4buB4bumxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buBOOG7k8O94buBQmzGsOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4HGocWp4buj4buBxqHFqeG7s+G7gcahxKnGoeG7geG7neG6osO94bun4buBxqHFqeG7qeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4F4annhu4FC4bqo4bu3w73hu4FC4bqoxKnGocWp4buBw73FqcawdXnhuqvhu4Hhu4LGsOG7geG6psWpa3nhu4Hhu4Jq4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcWp4buzasO94buBQsWpasO9xanhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhuqvigJ3hu4Hhu5bDg+G7gULhuqjhurrDgsO94bun4buB4bqsQ2zhu4HhuqxDR3NCYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZeG7ieG7geG7m+G7iULhu4ktxrDDveG7m+G7o0bhurfhur/hu4Phur/hu4HFqeG6qOG7o+G7peG6t+G6v8WpQkLhuqbhuqrhuq0vL8aweeG7p2Lhu4LGsOG7o0LDveG7iXnhuqZ4Q+G6qmLhu4LDvS9CaWnhu4cvW+G6pnjhu7Phu4nhu5vhu6Phu5svw73hu4lCeXbhuqov4buF4buH4buDw6xf4buHaF/hu4XDrC944buJQl9C4buJQ1/hu4NiduG6puG7p+G6v8OpZcaweeG7p+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4PDrOG7heG7hS9nw6zhu5vhu4Xhu4fhu4tn4buH4buH4buLQmbhu4Xhu4d4aGJ24bqm4bun4bq/4buBL8OpZS/hu4nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpxajGsHXDveG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG7gkXhu4F44buTQuG7gWnhu4FC4buz4buJ4buBQmpD4buBd8WpxKnGocWp4buB4buWb8ahLcOd4buJeeG7geG6quG7iUPhu4Hhu4Lhu4nhu4HGocWpa3nhu4Hhu4LhurbGsOG7gUbhu6Phu4FCbMaw4buBw4Lhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4li4buBZMOd4bunQ+G6osO94bqt4buBfX1hOMOdxJFlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7gVhq4buB4bud4bqww73hu4Hhu4Lhu7Hhu4FGbEfhu4Hhuqjhu4nhu4HGocSpxqHhu4Hhu4JF4buBQuG7icaw4buBw71rw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG6qm9C4buBeMawcsO94buBQsawc+G6puG7gXnDtEfhu4HDveG7p2pH4buB4bun4buRw73hu4Hhu53DtUfhuqvhu4HDgMO94bun4buBOOG6uOG7geG7iMO9xanhu4FZxrDDvcWp4bqr4buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4HFqMODxrDhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buB4buCxrByw73hu4F9xILDveG7p+G7gcahw4DDveG7p+G7gUJH4buB4buc4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buBZDjDnT7EkeG7gcO9xanhu6vDveG7gcO9xanhu5PDveG6q+G7gULhu4nGsOG7gcO9a8O94buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7gUJDR+G7geG7p8awbHnhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4Hhu4Lhu5XDveG7gcah4bu3w73hu4HGoeG7ieG7s+G7geG7gmrhu4HGocWp4bq64buJ4buBxqHhu7Xhu4FC4bupw73FqeG7geG7l3TDveG7geG7guG7hsO94bunYuG7gX3hu4nGsOG7gcO9a8O94buBxqHFqcOJ4buBR3ND4buBRmxH4buB4bqo4buJ4buBw4Lhu4HGoeG7icah4buB4buC4bux4buBQuG6qOG7qeG7geG7p8aw4buJ4buz4buBxqFvQuG7geG7p8aw4buG4buJ4buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqpvQuG7geG7gmrhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG7l8ODYuG7gX3EgsO94bun4buBxqHDgMO94bun4buBQkfhu4Hhu51t4buBxqHFqeG7reG7geG7nWvhu7Phu4HGocSpxqHhu4Hhu53hurDDveG7geG7guG7seG7geG7gnThu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7nWx54buB4buXbOG7s+G7gULhuqjhu5NC4buBQuG6vuG7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4Hhu53hu7Xhu4F4auG7gXfGsMO6eeG7gULhuqjhu4nhu4Hhu6fGsMSpeeG7geG6qsSpQuG7gcahxKnGoeG7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqeG6q+G7geG6rENH4buBQuG6qOG7q8O9xanhuqnhu4Hhu6fGsMSpeeG7geG6qsSpQuG7gXjhu5XDveG7gcO9xanhu4lD4buB4bunxrDhu4bhu4nhu4HGocSpxqHhu4HGocWp4bq8xqHhu4Hhu5vhu4nDvcWp4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4HGocWpa0fhu4FCakPhuqnhu4FG4buA4buBeEjhu4HDveG7p8WpxrByeeG7geG7gsaw4buB4bqmxalreeG7geG7p2/DveG7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu53hurzDveG7p+G7geG7neG7kUPhuqnhu4HDveG7p8WpxrByw73hu4HGoeG6vEPhu4F4b+G6puG7gcah4buRw73hu4HGocWpb8O94buBQuG6vuG7geG7ncODw73hu6fhu4FCxanhu4lH4buBxqHhu5HDveG7gcahxalvw73hu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bunxKnGoeG6qeG7gXhv4bqm4buBxqHFqeG6oMO94bun4buBQuG6qOG7k0Lhu4Hhu5fEqcO9xanhu4FC4buz4buJ4buBRuG7o+G7gcWpasO94bun4bqp4buBxqFsxrDhu4FCa+G7s+G7gXdzQuG7gcahw7RD4buBxalr4buBQuG7kcO94bun4buBxqHFqWtH4buBQmpD4bqr4buBRuG7gOG7gXhI4buBxqHEqcah4buB4budxrDDunnhu4Hhu53hu6PDveG7gULhu4nGsOG7gcO9a8O94bqp4buB4bqsQ0fhu4HGocWpc+G7geG6psWp4bqgxrDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buB4bud4bux4buJ4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G7geG7gnThu4FG4bu14buJ4buBxqHEqcah4buBeOG6oMaw4buB4budxrDhu4FC4bq+4buBecOC4oCm4buB4oCcfcSCw73hu6fhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4buJxrDhu4HDvWvDveG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bqqb0Lhu4HGoeG7teG7geG7p8awbHnhu4Fm4buBw71ueeG7gcO9xanhurrDveG7p+G7gUJuw73hu6fhu4Hhu53Dg0Lhu4Hhu5fGsHPDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXnDtEfhu4HDveG7p2pH4buB4bqsQ+G7ieG7geG7gmrhu4FCxrB0eeG7geG7mcO94buBw73hu6dDR3LDveG7gcO9xanDtcO94buBxqHFqcOJ4buB4bqsQ+G7icO94buB4buC4buVw73hu4F44bq2w71i4buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4HFqMODxrDhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buB4buCxrByw73hu4Hhu4Jq4buBeG3DvcWp4buB4buda+G7s+G7gTjDnT7hu4FGxrDDveG7gcO9xanhu5PDveG7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gmrhu4HGocWp4buxQ+G7gXnhu7nGsOG7gcWp4burw73FqeG7gULFqeG6vMah4buBd8OM4buBeEPhu5NC4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu5bDg+G7gULhuqjhurrDgsO94bun4buB4buWw4Phu4Hhu6bGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4E44buTw73hu4FCbMaw4bqr4oCd4buBw4DDveG7p+G7gVnGsMO9xanhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3FqeG7o+G7s+G7gX19YTjDnWUv4bqmw6k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]