(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-4, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7muG6ruG7g8OdauG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcawY+G7g13hu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bub4bur4bu14bup4buDRmzhu4PDoG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4NE4bupw7Phu7Nj4buDw71s4buz4buDRuG7q8O54bud4buDRG3hu6vhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurtba+G7tcaw4buDZ8OtLWlj4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7nmzhu7fhu4Phu7TGsMOB4bud4buD4buixJDhu7XGsGPhu4MySeG7g0bhu6t04bu14buDXULEkOG7tcaw4buDw4rhurLhu7XGsOG7g+G7nm7hu7XGsGPhu4Phu5rhuq7hu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu5rhuq7hu4PDnWrhu7fhu4Phu5/huq7hu7XGsGPhu4Nd4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7m+G7q+G7teG7qeG7g0Zs4buDw6Bv4buD4bup4bqu4bur4buDZcOd4bueY13hu5rhuq3DoOG7qMOp4buD4bufb+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NE4bupw7Phu7Phu4NGbOG7g8O9bOG7s+G7g0bhu6vDueG7neG7g0Rt4bur4buDXULDisOC4bu1xrDhu4Phu5xq4bu34buD4bufw7Xhu7XGsOG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5amThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7i8SpxKnhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtaGfhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naGbhu4svZ+G7hcOt4bujZ2ZoaMOtw63DrEThu4lmxKnDrGjDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1Z8Ot4buJ4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7muG6ruG7g8OdauG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcawY+G7g13hu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bub4bur4bu14bup4buDRmzhu4PDoG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4NE4bupw7Phu7Nj4buDw71s4buz4buDRuG7q8O54bud4buDRG3hu6vhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4vEqcSp4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61oZ+G7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7nmzhu7fhu4Phu7TGsMOB4bud4buD4buixJDhu7XGsOG7g0Zs4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJ4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsOG7g0Thu6nDs+G7s+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nMOJ4bu1xrDhu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g+G7neG7ueG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4bqr4buD4bue4bq24buDXULDgeG7tcaw4buD4buow4rhu7XGsGPhu4MySeG7g0bhu6t04bu14buDXULEkOG7tcaw4buDw4rhurLhu7XGsOG7g+G7nm7hu7XGsGPhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uklj4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bupYuG7g11C4buv4bu14bup4buDXcSQ4buT4bu14buDW+G7q+G7teG7qWPhu4M+4bup4bu54buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJYuG7g+G7nuG7mcSQ4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Ndw4nhu7XGsGPhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uknhu4NG4burdOG7tWPhu4M+4bup4bu54buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu3a2Lhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buD4buda+G7neG7g+G7neG6suG7g+G6qsSQauG7teG7g8O94burdOG7teG7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g+G7muG6ruG7g8Od4bueY13hu5rhuq3DoOG7qGLhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buDW+G6puG7g8Od4bueY13hu5rhuq3DoOG7qOG7g0Zs4buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4NdQuG7q8O5xJDhu4Nb4bqy4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bujROG7qcSQ4buz4bub4buD4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buLxKnEqeG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw61oZ+G6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2doZuG7iy9n4buFw63hu6NnZmho4buL4buF4buJRMSp4buFaGlmw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6teG7i2fhu4nhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4bua4bqu4buDRELDiuG6puG7tcaw4buD4bua4bqu4buDw51q4bu34buD4buf4bqu4bu1xrBj4buDXeG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu5vhu6vhu7Xhu6nhu4NGbOG7g8Ogb+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7nmzhu7fhu4Phu7TGsMOB4bud4buD4buixJDhu7XGsOG7g0Thu6nDs+G7s2Phu4PDvWzhu7Phu4NG4burw7nhu53hu4NEbeG7q+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7i8SpxKnhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrWhn4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bua4bqu4buDRELDiuG6puG7tcaw4buD4buebOG7t+G7g+G7tMaww4Hhu53hu4Phu6LEkOG7tcaw4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g8O9b+G7teG7qeG7g+G7n23hu7fhu4NEduG7teG7qeG7g8O9w7Lhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4buh4buD4buz4bu34bu1xrDhu4Phu7PEkMOD4bu14buD4bud4bq6auG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qWPhu4ND4bur4bu14bup4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu59q4bu1xrDhu4NE4bup4buh4bu34buD4bupw4Hhu53hu4NEbeG7q+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11C4bu34bu1xrDhu4Phu53hu6nEkEl14bu14buDROG7qcOz4buzY+G7g+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7nmzhu7fhu4Phu7TGsMOB4bud4buD4buixJDhu7XGsOG7g0Zs4buD4buda+G7neG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu34buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu59v4buDROG7qcOz4buz4buD4bupw4Dhu6vhu4Phu5/DguG7q+G7g0PDg+G7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7nWvhu7Xhu4Phu5vhuq5j4buDxrDhu6tu4bu1xrDhu4NG4burdOG7tWLhu4PDvcOy4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7oeG7g+G7tcawxJBJw7nhu7Xhu4NGw4Hhu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4Phu6nDgeG7neG7g0Phu6vhu7Xhu6lj4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0bhu6t04bu14buD4bufauG7tcaw4buD4bupw4Hhu53hu4NE4buV4bqo4buDRG3hu6vhu4NEQsOKw4Lhu7XGsGThu4Phu57EguG7tcaw4buDROG7qcOC4bur4buDROG7qWrhu7Phu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buDRuG7lUThu4Phu53hu6nhu5NEY+G7g0RCauG7tcaw4buDROG7qeG7q3VE4buD4bub4buv4buD4bqo4bup4bq44bud4buDRuG6uOG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4PGsOG7q27hu7XGsOG7g+G7o21J4buD4bud4bq6auG7g+G7teG7qWzhu4NEQsOKw4Lhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XeG7qeG7oeG7t+G7g+G7m2vhu7fhu4Phu51r4bu34buDRG3hu6vhu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g8O9bOG7s+G7g0bhu6vDueG7nWPhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phuqjhu6lw4bqo4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buDZmjhu4Phu7XGsGzhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qcO64buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu5/huq7hu4Phu51q4bu34buD4bufw7Xhu7XGsGPhu4NmZ+G7g+G7tcawbOG7teG7qeG7g+G7tcaw4bupw7rhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7n+G6ruG7g0RCxJDhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qGPhu4Nnw6zhu4Phu7XGsOG7qcO64buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu5/huq7hu4ND4bqy4buD4bud4buT4bqo4buDRmzhu4NoaOG7g+G7tcaw4bupw7rhu4Phu7XGsMOy4bu14buD4bupbeG7teG7g+G7o8OK4bq04bur4buDaOG7g0Thu6lr4bu1xrBj4buDROG7qcSQ4bqu4bud4buDw7134bu14bup4buDRuG7huG7neG7g+G7teG6ouG7tcawY+G7g8O94buR4buz4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g0Zs4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7tWThu4N7xJBJ4buD4buz4bqi4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buD4bu1w7Phu7Phu4Phu6nDgeG7neG7g2fhu4VnZy1n4buFZ2jhu4Phu53hurpq4buD4bu14bupbOG7g0RCw4rDguG7tcaw4buDw71s4buDaGTEqeG7icOt4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bupw4Hhu51k4buDXULhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7uWPhu4Phu59s4bu34buDRG3hu7fhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7n+G6ruG7g+G7nWrhu7fhu4Phu5/DteG7tcawY+G7g0RCxJDhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7qcO54buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bqqxJBJ4buDw71s4buDw61paOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qWPhu4ND4bur4bu14bup4buDRuG7q3Thu7Vi4buDQ+G6suG7g+G7neG7k+G6qOG7g0Zs4buD4bubxILhu6vhu4Phu6PDiuG6rOG7tcaw4buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0jEkEl04bu14buD4bujw4rhurThu6vhu4No4buDROG7qWvhu7XGsOG7g8O9bOG7g2hkaMOtw6zhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6nDgeG7nWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buo4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7n2zhu7fhu4NEbeG7t+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu14bupbOG7g0RCw4rDguG7tcaw4buD4bud4bupReG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g0Zs4buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0jEkEl04bu14buD4buf4bqw4bur4buD4buz4bq04burZOG7g+G7nsSC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phuqjhu6nDg+G7q+G7g+G7qeG6pOG6qOG7g0bhurThu6vhu4Phu51r4bud4buD4bupxJBJw7nhu7Vj4buD4bu14bup4buTROG7g8O9bOG7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G6puG7g3nhu6nEkOG7g0bhu4bhu53hu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g+G7tUXhu6vhu4Phu5/hu6Xhu4Phu59s4bu34buDRG3hu7fhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4bu1xrDDsuG7teG7g+G7qW3hu7Xhu4NE4bup4buh4bu34buD4buda+G7neG7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7s+G6uOG7neG7g0Thu6t0xJDhu4PhuqrEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buDxrDhu6tq4bur4buD4buf4bu3beG7teG7g2fhu4VnZi1n4buFZ8OtZOG7gz7hu6nDg+G7q+G7g+G7qeG6pOG6qOG7g0bhurThu6vhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu59t4bur4buD4bupw4Hhu53hu4Phu5/hu6Xhu4NExJBJ4bul4bu14buDQ+G7q+G7teG7qWPhu4Phu7Phuqbhu4PDveG6tOG6qOG7g0Zs4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjeG7g+G7nWvhu53hu4PDveG6tOG6qOG7g8O94burdOG7teG7g3l1ROG7g+G7n2zhu7fhu4NEbeG7t+G7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4PhuqrEkEnhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu53hurpq4buD4bqo4bupa+G6qOG7g8O9xJDhu5VEZOG7g+G7nMOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buf4bu5Y+G7g+G7teG7qWzhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7n2/hu4Phu53hu6lF4buDRELDgeG7tcaw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g+G7tcaw4bup4burdOG7teG7g+G7neG6vsSQ4buDeeG7qeG7t2rhu4Phu6nDgeG7nWPhu4Phu7Xhu5Hhu7XGsOG7g+G7nWrhu7fhu4Phu53hu6nhu5NE4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34oCm4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OtaGjhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naGbhu4svZ2bDreG7o2dmZ2jhu4tmZ0Rp4buJZmbDrcO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXhu4vEqeG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5rhuq7hu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu5rhuq7hu4PDnWrhu7fhu4Phu5/huq7hu7XGsGPhu4Nd4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7m+G7q+G7teG7qeG7g0Zs4buDw6Bv4buD4bup4bqu4bur4buD4buebOG7t+G7g+G7tMaww4Hhu53hu4Phu6LEkOG7tcaw4buDROG7qcOz4buzY+G7g8O9bOG7s+G7g0bhu6vDueG7neG7g0Rt4bur4buDXULDisOC4bu1xrDhu4Phu5xq4bu34buD4bufw7Xhu7XGsOG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buJ4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61oaOG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u8Odb+G7teG7qeG7g+G7n23hu7fhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buD4buba+G7t+G7g+G7nWvhu7fhu4NE4but4bu14bup4buD4bup4but4bu14bup4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4Phu7Xhu6ls4buDRELDisOC4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7peG7g0Rt4bu34buD4buf4burw7rEkOG7g3nhu6vDueG7teG7g0Thu6nEkOG7leG7teG7g8O94bqk4bur4buD4bud4bup4bu34buD4buda+G7neG7g+G7qeG7t21E4buD4buf4bqu4bu1xrBj4buD4bufa+G6qOG7g+G6vuG7tcaw4buDSXTEkOG7g+G7neG7mcSQ4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buD4bu1xrDEkMSC4bu14buD4bu14bup4buR4bu14buDw73hu4bhu53hu4NEQuG7t+G7tcaw4buDw7134bu14bup4buDRuG7huG7neG7g+G7teG6ouG7tcawY+G7g8O94buR4buz4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g0Zs4buDROG7qeG6uknhu4NDbuG7teG7g+G7neG7qeG7t+G7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buDRmzhu4N54bupxJDhu4NG4buG4bud4buD4buaw7Lhu53hu4Phu7Phu6vDuuG7teG7g11CxJDhu7XGsGPhu4NEbeG7q+G7g+G7m8SQ4bqw4bur4buDw71s4buz4buDRuG7q8O54budY+G7g+G7mmrhu7Xhu4PGr+G7q2vhu7Phu4Phu6nhu6vDucSQ4buDXULDisOC4bu1xrDhu4Phu5xq4bu34buD4bufw7Xhu7XGsOG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g3nhu6t14bu14buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu5rhuq7hu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu5rhuq7hu4PDneG7nmNd4bua4bqtw6Dhu6jhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buzY+G7g0Rt4bu34buD4buf4burw7rEkOG7g3nhu6vDueG7tWPhu4PGsOG7q27hu6vhu4PhuqrEkEl1ROG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4NG4buT4bu14buD4bufw7pk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG6uOG7g0Thu6nhu6Xhu4PDvWzhu4Phu5vhurDhu4NDxJDhu7XGsOG7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4NGbOG7t+G7g+G7o2rhu7Xhu6nhu4NDa+G7neG7qeG7g+G7nWvhu53hu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDw73hu4Zq4buD4bud4bupw4Hhu7Xhu4Phu7XGsGzhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qcO64buDRELDgeG7tcaw4buD4buf4bur4bul4buz4buDxrDhu6tq4bur4buD4buf4bu3beG7teG7g2fhu4VnaC1n4buFZ8OtY+G7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7qcOK4bq04bu1xrDhu4Phu5914bu14buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFaOG7heG7g0Zs4buD4bujauG7teG7qeG7g0Nr4bud4bup4buD4buda+G7neG7g0RCw4rDguG7tcaw4buD4bud4bupxJBJdOG7teG7g+G7m+G7q8O5ROG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDw73hu5Xhuqjhu4Phu59s4bu34buDRG3hu7fhu4Phu7Phuq5E4buDQ8OD4buD4bu1xrBs4bu14bupY+G7g+G7tcaw4bupw7rhu4NEQsOB4bu1xrDhu4Phu5/hu6vhu6Xhu7Phu4Phuqjhu6nhurjhu53hu4NG4bq44buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7g0Zs4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buD4bud4bup4bu34buD4buda+G7neG7g+G7n8OD4bur4buDRMOK4bqk4bu1xrDhu4PDvWzhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NE4bqu4bud4buDROG7qeG7q+G7pcSQ4buDQ8OD4buD4bupw4Hhu53hu4Phu7Xhuq7hu6vhu4NEQkVk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phuqjhu6l04buD4bujxJBJw7lE4buD4bu14bupbOG7g0RCw4rDguG7tcaw4buDROG7qcSQ4bqu4bud4buD4buj4burw7nhu7Xhu4NE4bup4bq44buD4bupw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buD4buz4bq44bud4buDROG7q3TEkOG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4Phu5/hu6Xhu4ND4buCauG7g+G7neG7qeG7hGrhu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buDRuG7lUThu4Phu53hu6nhu5NEY+G7g+G7s8SQauG7g0PDsuG7s+G7g0RCauG7tcaw4buDROG7qeG7q3VE4buD4bub4buv4buD4bqo4bup4bq44bud4buDRuG6uOG7g+G7n2zhu7fhu4NEbeG7t+KApuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4Npw63hu4vhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naGbhu4svZ2bDreG7o2dmZ2jEqWjDrUTDrcOtZsSpacO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXDrOG7i2fhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4bua4bqu4buDRELDiuG6puG7tcaw4buD4bua4bqu4buDw51q4bu34buD4buf4bqu4bu1xrBj4buDXeG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu5vhu6vhu7Xhu6nhu4NGbOG7g8Ogb+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7nmzhu7fhu4Phu7TGsMOB4bud4buD4buixJDhu7XGsOG7g0Thu6nDs+G7s2Phu4PDvWzhu7Phu4NG4burw7nhu53hu4NEbeG7q+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h2nDreG7i+G7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nsSC4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrBj4buDMknhu4NG4burdOG7teG7g11CxJDhu7XGsOG7g8OK4bqy4bu1xrDhu4Phu55u4bu1xrBj4buD4bua4bqu4buDRELDiuG6puG7tcaw4buD4bua4bqu4buDw53hu55jXeG7muG6rcOg4buo4buD4bqo4bupa0Thu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g0Rt4bur4buD4bubxJDhurDhu6vhu4PDvWzhu7Phu4NG4burw7nhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6uz7hu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g8O9bOG7s+G7g0bhu6vDueG7nWPhu4Phu5rhuq7hu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4Phu5tsSeG7g0TDgOG7g+G7teG7q8O64buz4buD4bqo4bup4buT4bu14buDeeG7qeG6puG7q2Phu4PDvW3hu53hu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NGw7rhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g0Thu4bEkOG7g+G7neG6umrhu4Phu7Xhu6ls4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu59tROG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teG7g+G6qsSQamThu4Phu57EguG7tcaw4buDROG7qcOC4bur4buDeeG7qcO14bu1xrDhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6lj4buDRuG6tOG7q+G7g0jEkOG7g0Thu6l14buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7neG7qcSQ4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buDRHbhu7Xhu6nhu4NGbOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDQ+G7huG7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu5Hhu7Phu4PDvW/hu7Xhu6nhu4Phu59t4bu3Y+G7g+G7neG7qXbhu4Phu59t4bu34buD4bud4bq6auG7g1124bu14bup4buD4bq6SWPhu4Phu6jhu57hu7Thu6Jj4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bupY+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4Phu59q4bu1xrDhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buD4bufReG7tcaw4buD4bupw4rhurThu7XGsGPhu4N5w4zhu4NGw4Hhu7XGsOG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG6ouG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdQm7hu4PDvcOC4bur4buDRsO64buD4buz4bquROG7g0PDg+G7g3nhu6t14bu14buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu53hurpq4buD4bu14bupbOG7g0RCw4rDguG7tcawY+G7g+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7t+G7g0Lhu43hu7XGsGPhu4Phu5/hu5FJ4buDw71s4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bufa+G7tcaw4buDRmzhu4PGsOG7q2rhu7fhu4Phu51r4bud4buD4bud4bqy4buD4bqqxJBq4bu14buD4bud4bupxJBJdOG7teG7g+G7s+G6ouG7teG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g+G7muG6ruG7g8Od4bueY13hu5rhuq3DoOG7qOG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qsSQSXVEZOG7g+G7nsSC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phu5/DuuG7g+G7tcaw4bup4buv4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lqY+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4NEw7Phu7XGsOG7g+G7ncOKw4Lhu7XGsOG7g+G6qOG7qcOD4bur4buD4bup4bqk4bqo4buDRuG6tOG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hurLhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4bua4bqu4buD4buf4bul4buDROG7leG6qOG7g0RCxJDhu7XGsOG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qsSQSXVE4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teG7g0PhurThu7Phu4Phu7Xhu6nhu5NEZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buJ4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4NpxKnhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naGbhu4svZ2bDreG7o2dmZ2nhu4XDreG7hUTDrGhoacOsw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWbDrcSp4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7muG6ruG7g8OdauG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcawY+G7g13hu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bub4bur4bu14bup4buDRmzhu4PDoG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4NE4bupw7Phu7Nj4buDw71s4buz4buDRuG7q8O54bud4buDRG3hu6vhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4dpxKnhu4Xhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu5rhuq7hu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4NGbOG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g1124bu14bup4buD4bq6SeG7g+G7nuG6tuG7g11Cw4Hhu7XGsOG7g+G7qMOK4bu1xrDhu4NE4buP4bu1xrDhu4PhuqrEkGzhu4PDvcOKxJDhu4Phu7Xhu6vDueG7s+G7g+G7neG7qeG7t+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buD4bucauG7t+G7g+G7n8O14bu1xrDhu4Phu7ThuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqjhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWpk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7muG6ruG7g11Cw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7nmzhu7fhu4Phu7TGsMOB4bud4buD4buixJDhu7XGsOG7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bufw7rhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g+G7mmrhu7Xhu4PGr+G7q2vhu7Phu4Phu6nhu6vDucSQ4buDXULDisOC4bu1xrDhu4Phu5xq4bu34buD4bufw7Xhu7XGsOG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7neG7meG7teG7g0Thu5Xhuqjhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7qcSQSeG7g+G7nWvhu53hu4Phu7XGsGzhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buDROG7qXXhu4Phu7Nt4bu14bup4buD4bud4bq6auG7g+G7s+G7reG7teG7qeG7g8O9bOG7g8O9d+G7teG7qeG7g0bhu4bhu53hu4Phu7XhuqLhu7XGsOG7g+G7tcaw4bup4burw7nhuqhj4buDeeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g+G7o2zhu7Xhu4NEQm7hu6vhu4Phu7XGsGzhu7Xhu6nhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu3ZOG7g+G7nOG7qeG6uuG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bqo4bupw4Phu6vhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bq04bur4buD4buda+G7neG7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcawY+G7g+G7teG7qeG7k0Thu4PDvWzhu4N54bupxJDhu4NG4buG4bud4buD4buz4burw7rhu7Xhu4Phu7VF4bur4buD4buf4bul4buD4bufbOG7t+G7g0Rt4bu34buD4bu1xrDhu6nDuuG7g+G7teG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7tcaw4bupw6jhu7dj4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDSXXEkOG7g0Thu6l1Y+G7g+G7n8SC4bu1xrDhu4Phu5ts4bu34buD4buj4buR4bu14buDROG6ruG7neG7g0Thu6nhu6vhu6XEkOG7g0PDg2Thu4Phu57EguG7tcaw4buDROG7qcOC4bur4buD4bqqxJBq4bu14buDROG7keG7s+G7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g0TDg0Thu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NDa+G7neG7qeG7g0bhurThu6vhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6nDgeG7neKApuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buLZ+G7ieG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDaeG7icOs4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2hm4buLL2fhu4XDreG7o2dmaGln4buFaERpacOsxKnhu4vDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq14buLacSp4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7muG6ruG7g0RCw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7muG6ruG7g8OdauG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcawY+G7g13hu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bub4bur4bu14bup4buDRmzhu4PDoG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4NE4bupw7Phu7Nj4buDw71s4buz4buDRuG7q8O54bud4buDRG3hu6vhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4tn4buJ4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHaeG7icOs4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bua4bqu4buDRELDiuG6puG7tcaw4buD4buebOG7t+G7g+G7tMaww4Hhu53hu4Phu6LEkOG7tcaw4buDRmzhu4Phu51r4bud4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g8O9b+G7teG7qeG7g+G7n23hu7fhu4NEduG7teG7qeG7g+G7neG7qeG6uOG6qOG7g27hu7Xhu6nhu4PDvcOKxJDhu4Phu7Xhu6vDueG7s+G7g0bhurThu6vhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g8aw4burbuG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Vj4buDxrDhu6tr4bu34buDRuG7q3Thu7Xhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7nGrhu7fhu4Phu5/DteG7tcaw4buD4bu04bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lqZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5rhuq7hu4NdQsOK4bqm4bu1xrDhu4Phu55s4bu34buD4bu0xrDDgeG7neG7g+G7osSQ4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qcO64buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Mi4bua4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qOG7uWrhu4Phu53hu5nhu7Xhu4Phu53hu7nhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NDa+G7neG7qeG7g+G7qeG6tuG7g0RC4bqk4buDXULDisOC4bu1xrDhu4Phu5xq4bu34buD4bufw7Xhu7XGsOG7g+G7tOG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOK4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4NG4buVROG7g+G7neG7qeG7k0Rj4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buD4bud4bup4buTROG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g+G7n+G6ruG7q+G7g+G7tcaw4bq84buD4bu14bupbOG7g8aw4bura+G7t2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhKxJBE4bup4bu3QuG7h+G6u+G7nuG6tuG7g+G7nuG6vuG7neG6uS/huqjhurs=

Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]