(Baothanhhoa.vn) - Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước nhằm tạo sự thông thoáng cho phát triển toàn diện về hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDok/hu4diP+G7oeG6puG7t8OzYuG6rsODcOG7m8WpYsO54buh4buBcGLhu41w4buX4bqwYsOz4buhdMWp4buhYuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6HEg2LDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq7hurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8OiT+G7h8awYsOz4buHxrBi4buNcOG7l+G6sGLDs+G7oXTFqeG7oWLhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4bqu4buh4bu5cGLDueG6umLEkWPEkWQtxJFjZWPEg2LDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5ixalo4bunYsSRY8SRZWLhu6HhurDDicahxaliT+G7h2I/4buh4bqm4bu3w7Nixanhu6HDreG7p2Lhuq7hu4XGsGLEguG6qmLhuq7hu6F2xanhu59i4bqu4buhxrDhu4fFqeG7n2LDs+G7ocawYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLhuq7GsOG7g8WpYsOycMahxaliROG7l2Lhu6Hhu4Vi4bqua8Wp4bufxINiw7nhu6HhurBi4buNdmLhuq7hu6FzxINiw7nhu6HhurBiw7LEqcWpYsOz4bqmxINiw7PhurThu6diw7N2xanhu59ixanhu5/hu6FwxqHhuqDEg2JEaMWpYuG7oeG7qeG7gcSDYsOJYuG6ruG7lcSDYuG7n3Dhu4fGsGLDsuG6tMOzxINib2bGsGLhu41m4bunYsSC4bqqYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLhuq7GsOG7g8WpYsOycMahxaliw7lwxanhu6Fi4bqu4buVYi1iRWdi4buheXDEg2LhuqLhurB3w7Ni4bqg4buh4burxanhu59iLWLhu4HFqWLFqXDFqeG7oWLhuq7Dg+G7mcWpYuG7jXPhu4Fib+G7g8Wp4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDDk+G7geG6oOG6rnDGsMWp4bqrw6LhurVw4bun4bufYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvDsuG6ruG7oeG6sOG7p29icMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYuG6vWNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNiw6nhurvhur3huqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vcOG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvxanhu4/EkMSCL8SRZcSRZC9k4bq94bq9w7LDqWTDqWXDqmXDqeG6ruG6ucOp4bq9xJHEkeG7pWPhuq/DuuG6oOG7n+G6ocODOMOqw6nEkeG6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqrT+G7h2I/4buh4bqm4bu3w7Ni4bquw4Nw4bubxaliw7nhu6Hhu4FwYuG7jXDhu5fhurBiw7Phu6F0xanhu6Fi4bqi4bqww4li4buhxrDhu4XDs+G7ocSDYsO54buVYuG7ocaw4buFw7Phu6FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6ruG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvhur1jY+G6q2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q8Op4bq74bq94bqrYi/DosWodsWp4bufYsOyxKnFqWJFZ2Lhu4xw4buXxali4buk4bqmYsOz4buhaOG7p2LEguG7qcOzYsOD4buB4bqwYuG7gcWpYuG6rsaw4buDxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/hu6Hhu4/GsGLhu41w4buX4bqwYsOz4buhdMWp4buhYuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6rmLhu43hu5XFqWLFqWjhu6dixJFjxJFjxINi4buh4bqww4nGocWpYk/hu4diP+G7oeG6puG7t8OzYuG7jeG6pkHDs2I6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhYuG6oOG7oeG7mWLDsuG6sMOJxqHhuq5i4bqu4buFcGIl4bqww4nhu5Xhuq5i4buNc8Wp4buhYsSCd2Jk4bq9xJHhur0vJeG7jC06T8Wow5LEg2LFqeG7n+G7g8OJYmRjLeG6uS3EkWNk4bq/xINiw7Phu6F0YuG6rnDhu5nhurBi4bqi4bqww4li4buhxrDhu4XDs+G7oWLhu43huqZBw7Niw7LhurDDicah4bquYuG7peG7g2Lhurvhur/huq/hur/hur3hur3Eg+G6vWRi4buh4buBYkThu4Niw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLhu43hu5XFqWLFqWjhu6dixJFjxJFjYuG7peG7g2Lhur1j4bqv4bq/ZGXEg2XEkWLhu6Hhu4Hhuq/huq/huq9i4buMd3BiROG7t3Bi4buNauG6rmLhuq7Dg3jFqeG7n2Lhu6Xhurbhu4Fiw7Phu6F0YuG6rnDhu5nhurBi4buN4bqmQcOzYsOy4bqww4nGoeG6rmLhu6Xhu4Niw6nhuq/DqmPDqcSD4bq5w6pi4buh4buBxINiw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLhu43hu5XFqWLFqWjhu6dixJFjxJFjYuG7peG7g2LDqeG6r+G6v8SRZcSDxJHhurli4buh4buB4bqvYuG7jGrhuq5i4bquw4N4xanhu59iw7PEqcOJYuG7oeG7g8Wp4bufYsWpaOG7p2LDueG7oeG7h8OzYsOz4buhdGLhuq5w4buZ4bqwYuG7jeG6pkHDs2LDsuG6sMOJxqHhuq5i4bq74bqvZOG6veG6ucSDZGRi4buh4buBxINiw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLhurnhuq/EkeG6vcSRxIPDqeG6uWLhu6Hhu4Hhuq9i4buMauG6rmLDg+G6qMWp4bufYsSCZsWpYkXhurBq4bquYsOz4buhdGLhuq5w4buZ4bqwYuG7jeG6pkHDs2LDsuG6sMOJxqHhuq5iZWThuq/DqsSRZcSDw6li4buh4buBxINiw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWJl4bq54bqvY2VkxIPEkeG6v2Lhu6Hhu4Hhuq9i4buMauG6rmLFqeG6sHZwYuG6rsODeMWp4bufYuG6ruG7oeG6sMOKYsSCZsWpYsOz4buhdGLhuq5w4buZ4bqwYuG7jeG6pkHDs2LDsuG6sMOJxqHhuq5iZcOpw6rEg8SRxJFi4buh4buBxINiw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLEkcOp4bq/xIPDqeG6v2Lhu6Hhu4Hhuq9i4buMauG6rmLhuq7hu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhu6fhu4VwYi1iw7Jzw7Phu6FiROG6tGLDs+G7oXRi4bqucOG7meG6sGLhu43huqZBw7Niw7LhurDDicah4bquYuG6uWXEg+G6v8SRYuG7oeG7gcSDYsO54buV4bquYuG6ouG6sGZi4bqu4buh4bqqw7Ni4buhcMahxaliw6nEg+G6v+G6v2Lhu6Hhu4Hhuq9i4buMauG6rmLDgWLhuq7hu4VwYsWpdsWp4bufYuG6ruG7oXbFqWLDs+G7oXRi4bqucOG7meG6sGLhu43huqZBw7Niw7LhurDDicah4bquYsSR4bqvw6pl4bq7xIPhur/DqmLhu6Hhu4HEg2LDueG7leG6rmLhuqLhurBmYuG6ruG7oeG6qsOzYuG7oXDGocWpYsSR4bqv4bq7ZOG6v8SD4bq9w6pi4buh4buB4bqvYuG7jGrhuq5iw7Phu6Hhuqbhu4FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4bqu4buh4buPxrBi4buNcOG7l+G6sGLDs+G7oXTFqeG7oWLhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4buN4buVxalixalo4bunYsSRY8SRY2Lhu6HhurDDicahxaliT+G7h2I/4buh4bqm4bu3w7Ni4buN4bqmQcOzYjpPxajDkmLhuq50xanhu6Fi4bqg4buh4buZYsOy4bqww4nGoeG6rmLhuq7hu4VwYiXhurDDieG7leG6rmLhu41zxanhu6FixIJ3YmThur3EkeG6vS8l4buMLTpPxajDksSDYsWp4buf4buDw4liZGMt4bq5LcSRY2Thur/Eg2LDs+G7oXRi4bqucOG7meG6sGLhu43huqZBw7Niw7LhurDDicah4bquYuG6u2Xhur3Eg+G6v2Ri4buh4buBxINiw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLEkWRlxIPhur/DqWLhu6Hhu4Hhuq/huq/huq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/huqhiw7nhu5Xhuq5i4bqi4bqwZmLhuq7Dg+G7mcWpxINi4buN4bubYm9mxrBi4buNZuG7p2LhuqDhu6Hhuqbhu7XFqeG7n2Lhu4fFqWLhu41w4buX4bqwYsOz4buhdMWp4buhYuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6HEg2LDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4bqu4buh4bu5cGLDueG6umLEkWPEkWQtxJFjZWPEg2LDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5ixalo4bunYsSRY8SRZWLhu6HhurDDicahxaliT+G7h2I/4buh4bqm4bu3w7PEg2LFqeG7n+G7g8OJYmVjLWUtxJFjxJFlYuG6ruG7hXBi4buheXBixanhu5/hu6FzYk/hu4HFqWI/4buh4bqm4bu5xanhu59iROG6tGLhu6DhurDDicahxaliw4LDiWJP4buHYj/hu6Hhuqbhu7fDs8SDYk9xYuG6ruG7oeG6pmLhu6DhurDDicahxaliw4LDiWLhu41nYsOJ4buZ4bqwYsOza+G6sGI6T8Wow5Ji4buh4bqww4nGocWpYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG7pWzhuqBiT+G7gcWpYiXhurBmxali4bul4bq4YuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6rmLhuq7hu6Hhu7lwYsO54bq6YsSRY8SRZC3EkWNlY8SDYsO54buVYuG7ocaw4buFw7Phu6FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6rmLFqWjhu6dixJFjxJFlYuG7oeG6sMOJxqHFqWJP4buHYj/hu6Hhuqbhu7fDs2LDssawYiThu6Hhu6liw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6FiOk/FqMOSYuG7oeG6sMOJxqHFqWLhuqDhu6HhurRi4bquw4Phu4fDs+G7oWLFqXbFqeG7n2LFqeG7n+G7oXDGoeG6oGJE4buDYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLFqXbFqeG7n2Lhuq7hu6F2xali4bul4buD4bunYuG6rsOD4bqmw4HFqeG7n2Jv4buBxanEg2I/w4PhuqbDgcWp4bufYiThu6Hhu6vFqeG7n2I/4buDcGLFqeG7n+G6sMOJ4buZxaliROG7g2Lhu6Z2cGLhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufYuG7peG7g+G7p2LhuqDhu6Hhu6lib+G7gcWpYuG6ruG7oeG6puG7ucWp4bufYuG6rsOD4bqqw7PEg2LDs+G7h8OzYuG6oOG7oeG7q8Wp4buf4bqjYsWodsWp4bufYsWp4buf4buhcMah4bqgYkThu4NiJOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLFqXbFqeG7n2Lhuq7hu6F2xanEg2LDmXDFqeG7oWLhuq7hu5Vi4buh4buFYuG6rmvFqeG7n+G6r+G6r+G6r2Lhu6Xhu4Phu6di4bqu4buh4buDxanhu6FiRHDhu5nFqWLhu43hu5ti4bqu4buh4bqqw7Ni4buhcMahxali4bqi4bqwZsWpYuG7peG6uGLhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq7Eg2Lhuq7hu6Hhu7lwYsO54bq6YsSRY8SRZC3EkWNlY8SDYsO54buVYuG7ocaw4buFw7Phu6FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6rmLFqWjhu6dixJFjxJFlYuG7oeG6sMOJxqHFqWJP4buHYj/hu6Hhuqbhu7fDs+G6r+G6r+G6r2JvZsawYuG7jWbhu6di4buhxrDhu4Xhuq5i4buNecWp4bufYsOz4buhauG6rmLhu6XhuqZBxanhu5/Eg2Lhu6FwxqHhurBi4bul4bqqw7PEg2Lhu6FwxqHhurBi4bqi4bqwZuG6r2I6T8Wow5Ji4buh4bqww4nGocWpYsOz4buhdGLhu43hu4XGsGIk4buh4burxanhu59iP+G7g3Bixanhu5/hurDDieG7mcWpYkThu4Ni4bumdnBi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n8SDYiThu6Hhu6vFqeG7n2LFqHbFqeG7n2LFqeG7n+G7oXDGoeG6oGJE4buDYiThu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxalixal2xanhu59i4bqu4buhdsWpxINiJOG7oeG7q8Wp4bufYsOZcMWp4buhYuG6ruG7lWLhu6Hhu4Vi4bqua8Wp4bufxINiw7Phu4fDs2LhuqDhu6Hhu6vFqeG7n8SDYm/hu4HFqcSDYuG7jeG7tcWpYkRzYsOz4bupYuG7pXDhu5nFqWLhuqLhurDhu4HFqWJE4buDYsOz4buHw7NiRWfEg2Lhuq7hu6FzYuG6rsODasWpYuG6oOG7oXdwYuG7oUHhuqBiw7Phu6HDrOG6rmLDs+G7oeG7k2JE4bu3cGLhu43hu7XFqWJEc2Lhuq7huqZiRGrFqWLDueG7oW3FqWLhuq7Dg+G6puG7tcWp4bufYuG7jXDhu5fhurBiw7Phu6F0xanhu6HEg2Jvw71ixILhurDFqeG7n2LDs+G7h8OzYsOz4buhdGLhuq5w4buZ4bqwYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4bquw4PGsMWp4bufYsO54bq6YuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6FixJFjxJFkLcSRY2VjYkThu4Niw7nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYuG7n3Dhu4FwYuG7jcaw4buFxalixJFjxJFkLcSRY8SR4bq5YuG7oeG6sMOJxqHFqWJP4buHYj/hu6Hhuqbhu7fDs+G6r2Lhu4x4xanhu59i4bqu4buh4bu5cMSDYsO54buhbcWpYuG6rsOD4bqm4bu1xanhu59i4buNauG6sGLhu6d3cGJE4bu3cGImw4FiP+G7g3Bixanhu5/hurDDieG7mcWpYkThu4Ni4bumdnBi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n8SDYsOz4buHw7NixILDgcSDYsWp4buf4buDxanhu6Fiw7PDguG7gWLhuq50xanhu6Fi4bqu4buh4bqqw7Ni4buhcMahxali4bqu4buh4buPxrBixal5cGLDsuG6sMWp4bufYsOTdsWp4bufYkRoxalixIJ3YmRl4bq5w6kvXSTDkyQtxajFqMSDYsWp4buf4buDw4liZS1lLcSRY8SRZWLDs8OC4buBYl1oxali4bqg4buh4burxanhu59iw5Phu6Fxxanhu6Fi4bqg4buhw4JiROG7g2LDk3bFqeG7n2JEaMWpYsSCd2LEkeG6veG6ueG6vS86T8Wow5ItxajFqMSDYsWp4buf4buDw4li4bq7LWUtxJFjxJFlYsOzw4Lhu4Fiw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6FiOk/FqMOSYuG6rnTFqeG7oWJvZsawYuG7jWbhu6di4buNw4Jiw7Phu6F0YuG6rnDhu5nhurBixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6rmLDs8OC4buBYuG7oeG6sMOJxqHFqeG6r2LDmXDhu5nFqWLhuqLhurDDieG7leG6rmLDueG7oXbFqeG7n2Lhu43hu5tiRWbDiWLDg+G7gWLhuq5yxanhu6Fi4bquw4Phu4XFqeG7n2Lhuq7hu6Fw4buV4bqwYsOz4buHw7Niw7Phu6F0YuG6rnDhu5nhurBiROG7l2LhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhxINiw7nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYsWp4buh4bqmYuG6ruG7oeG7uXBi4bufcOG7gcWpYkThuqjhu4Fi4bqi4bqw4buBxINi4bul4buD4bunYmbFqeG7oWLhu6HhuqbDgcWp4bufYuG7jeG7lcWpYsSC4bqqYuG6oOG7oeG7h+G6rmLhuq7Dg3Dhu5vFqWLDuXDFqeG7oWLhuq7hu5ViLWJFZ2Lhu6F5cGLDs8OC4buBYuG7oeG6sMOJxqHFqeG6r2Lhu4x4xanhu59iw7Phu6FxYk9xYuG6ruG7oeG6pmLhu6DhurDDicahxaliw4LDiWLDs+G6pMWp4bufYuG7n3Dhu4HGsGI6T8Wow5Ji4buh4bqww4nGocWpYuG7ocaw4buDxali4bqu4buhcMahxalib+G7h8awYsOz4buHxrBi4bqi4bqww4li4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYuG6ruG7oeG7uXBiw7nhurpixJFjxJFkLcSRY2VjxINiw7nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYsWpaOG7p2LEkWPEkWVi4buh4bqww4nGocWpYk/hu4diP+G7oeG6puG7t8OzYuG7n0JwYsOz4buHw7Ni4buNeMWp4bufYsOz4buhcWIhw4liRHDhu5nFqWJP4buBxaliP+G7oeG6puG7ucWp4bufYkThurRi4bug4bqww4nGocWpYsOCw4li4bqg4buh4bq0YuG6rsOD4buHw7Phu6Fiw7Phu4fDs2LDs+G6tOG7p2Lhu43hu5tiw7Phu6HGsGLhurhiw7lw4buVxaliw7nhur5i4bul4bqmw4DFqeG7n2JE4buDYm/hu4fGsGLDs+G7h8awYj/hu6Hhuqbhu7nFqeG7n2Lhuq7Dg+G6qsOzYuG7oOG6sMOJxqHFqWLDgsOJYsOz4buhdGLhu43hu4XGsGJP4buBxaliJeG6sGbFqWLhu6Xhurhi4bqi4bqww4li4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYuG6ruG7oeG7uXBiw7nhurpixJFjxJFkLcSRY2VjxINiw7nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYsWpaOG7p2LEkWPEkWVi4buh4bqww4nGocWpYk/hu4diP+G7oeG6puG7t8OzYuG7ocaw4buDxali4bqu4buhcMahxanEg2Jv4buHxrBiw7Phu4fGsGLDs2rhuqBiw7Phu6li4bqu4buhbeG7p2LhuqLhurDDieG7l8WpYuG6oOG7oeG7mWLDsuG6sMOJxqHhuq5i4bqu4buh4buPxrBi4bqi4bqww4li4buNc8Wp4buh4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6JPcWLhuq7hu6HhuqZi4bug4bqww4nGocWpYsOCw4liT+G7h2I/4buh4bqm4bu3w7NiJOG7oeG7heG7p2Lhu4xyxanhu6Fi4bumcMWp4buhYsOz4buhxrBib3Dhu5Xhuq7huqNi4buM4bubYsO54buh4buBcGLhuq7hu6Hhu4fDs8SDYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5iw7Phu6li4buhcMah4bqwYuG6ouG6sGbEg2Lhu6HhurDDicahxali4bqucOG7leG6oGLhuq7hurTDs2Lhu41tw4li4bun4buFxanhu6Fiw7NmcGLDs+G7h8Oz4buhYuG6ruG7ocOCYuG6ruG6tMOzYuG7oeG7g8Wp4buhYsOz4buhccWp4buhYuG6rsODxrDFqeG7n2Lhu41r4bqwYuG6ruG6psSDYm94cGLhuq7hu6Hhuqbhu7nFqeG7n2Lhu59wZnBi4bqg4buh4bupxanhu59i4bunw6zhuq5ib8Otxanhu5/huq/huq/huq9i4buNeMWp4bufYuG6ruG7oeG7uXBi4buh4bqww4li4buNecWp4bufYuG6rndwYuG7jeG7gWLDs+G7h8OzYsWp4buf4bqweMWpYkR3xali4buNa+G6sGLhuq7huqZi4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYsSCZsWpYkXhurBq4bquxINiw7lwxanhu6Fiw7LGsOG7gcWp4buhYuG6rsOD4buZxali4buNc+G7gWJv4buDxanhuq9iP+G7oeG6qsOzYuG7oXDGocWpYsWp4buf4buhcOG7meG7p2Lhuq7hurbDs2LDs+G7oeG7lWLhu415YsOzdsWp4bufYsO54buh4buBcGLhuq7hu6F2xanhu59i4bqucMWpxINib2bGsGLhu41m4bunYuG7jeG6pkHDs2Lhuq5xxanhu6Fi4buncMWp4buhYm/hu4XDs+G7oWLDs8OC4buBYuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6HEg2LDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4buN4bubYuG7p+G7sXBi4bqu4buh4buDxanhu6Fi4bqg4buha8WpYsO5cMWp4buhYuG6ruG7lWJvcOG7leG6rsSDYsOz4bqyxanhu59i4bqu4buh4buB4bunYuG7n3Dhu4Fi4bqu4buh4bqqw7Ni4buhcMahxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4bqyxanhu59iROG7t3Bi4buN4bupxINi4buh4bqww4nGocWpYuG6rsODcOG7m8WpYsO54buh4buBcGLhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLFqeG7n+G7oXDhu5nhu6di4bqu4bq2w7Ni4bqg4buh4bqm4bu1xanhu59i4buHxali4buNcOG7l+G6sGLDs+G7oXTFqeG7oWLhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq5i4buN4buVxalixalo4bunYsSRY2VjYuG7jeG6pkHDs2I6T8Wow5Ji4bqudMWp4buhYuG6oOG7oeG7mWLDsuG6sMOJxqHhuq7huq9iP2jFqeG7n2LDs+G6puG7ucWp4bufYsOzdsWp4bufYuG6ruG7h8OzYsO5cOG7m+G7p2Lhuq7Dg+G7gcSDYuG7n3Dhu4fhu6dixILhu4fhuq5i4bqi4bqw4buHYuG6rsODcsWp4buhYuG6ruG7oeG6qsOzYuG7oXDGocWpYuG6ouG6sMOJYuG7ocaw4buFw7Phu6HEg2LDueG7lWLhu6HGsOG7hcOz4buhYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq7Eg2JvZsawYuG7jWbhu6di4bquccWp4buhYsO54buhZmLhuq7hu6FwYsOzw4Lhu4Fi4bqi4bqww4li4buhxrDhu4XDs+G7ocSDYsO54buVYuG7ocaw4buFw7Phu6FixIJCYsOy4bq0xanhu59i4buNauG6ruG6r2Lhu4xtw4li4bun4buFxanhu6Fiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bqu4bqww4nhu5nFqWLhuq7Dg+G6sMOJ4buXxanEg2LhuqDhu6HDvWJvcOG7lcWpYsOz4buhccWp4buhYsSC4buHw7Phu6HEg2LhuqDhu6Hhu4fhuqBi4bul4bqwbOG6rmJE4buXYuG7jWrhuq5i4buN4buBcGLhu43hu5tiw7Phu4fDs2Lhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzxINixajhu6HEqcWpYsOyxKnFqWLhu6Fw4bub4bqwYsOD4buvYkThu5di4bqi4bqww4nhu5fFqWJE4buDYsWp4buf4buhdeG7gWJE4bq0YsOzw4Lhu4Fixanhu5/huqbhu7lwYsSCQmLDsuG6tMWp4bufYuG7jWrhuq7Eg2LEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquYuG7jeG6tsWp4bufYuG7p+G6tMOzYuG7jXHDs+G7ocSDYuG6rnDhu5Xhuq5iw7lwxqHhu6diROG7g2LDs+G7qWLhu6FwxqHhurBi4bqi4bqwZuG6r2LFqOG7n+G7oXDhu5nFqWLDs+G6rOG6sMSDYm/hu4HFqWLhu6Hhu4PFqeG7oWLDs+G7h8OzYsOz4bu1YsOz4buh4buVxINiw7Phu6Fxxanhu6FixILhu4fDs+G7oWJE4buDYuG6ruG7hcawYuG7p3ZwYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu59i4bqu4buh4bqwbMWpYuG7pUFwYuG7jeG7m2LhuqDhu6Hhu4fhuq5i4bquw4Nw4bubxaliw7Phu4fDs2LDssaw4buBxanhu6Fixanhu5/hu6FwxqHhuqBi4bquw4Phu5nFqWLhu41z4buBYm/hu4PFqcOjYuG7jXjFqeG7n2Lhuq7hu6Hhu7lwYuG6ruG7oeG6sGLhu6Hhurbhuq5iw7Phu4fDs2LDssaw4buBxanhu6Fixanhu5/hu6FwxqHhuqBi4bquw4PGsMWp4bufYsWp4bqm4bu3w7NiROG7g2LFqeG6puG7t8OzYsWp4bufxrDhu4NwYuG7jWvhurBi4bqu4bqmYuG6rsOD4buZxali4buNc+G7gWJv4buDxanhuq9iw5Phu6HhurZi4bquw4Phu7HFqeG7n2JveHBiw7LhuqbDgMWp4bufYsWp4buhw63hu6dixanEqcWp4bufYsOz4buBxrBi4bquw4Nyxanhu6Fi4buNeWLDs+G7ocawYsOz4buHxalib3li4bqi4bqwZsWpYuG7peG6uGLFqOG7oeG7g2LFqeG6puG7t8OzYuG7jeG7m2Lhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2LhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhxINiw7nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bquxINixanhu6Fq4bquYuG7peG7g2LDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2JveHBi4bqu4buh4bqm4bu5xanhu59i4bufcGZwYuG6oOG7oeG7qcWp4bufYuG7p8Os4bquYm/DrcWp4bufxINiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bqi4bqwZsWpYuG7peG6uGLhu41q4bquYuG7jeG7gXDhuq9i4bug4bqww4li4buNecWp4bufYuG6rndwYuG7jeG7gWLDs+G7h8OzYsWp4buf4bqweMWpYkR3xaliw7Phu6HGsGLEgmbFqWJF4bqwauG6rmJE4buDYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu59iw7Phu7VixILDgWLhu6Hhu4Vi4bqua8Wp4bufxINixanhu6HhuqZiRHfFqWLFqeG7n8SpxalixILhu4fDs+G7ocSDYkR3xaliw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgxINiRHfFqWLhu6Vw4buZxaliw7LGsOG7gcWp4buhYuG7pXDhu5nFqWLDueG7leG6rsSDYkR3xali4bqu4bqqYsOz4bupYuG6rsODxrDFqeG7n2LFqOG7ocSpxaliw7LEqcWpxINiRHfFqWLDs8OC4buBYsOz4buHw7Nixanhu6Hhu4Ni4buNa+G6sGLhuq7huqZixanhuqbhu7fDs2LFqeG7n8aw4buDcOG6r2I/4buh4bqqw7Ni4buhcMahxaliw7Phu6li4buhcMah4bqwYuG6ouG6sGZiw7N2xanhu59i4bqu4buHw7Ni4bqg4buh4buH4bquYuG6rsODcOG7m8WpYuG6ouG6sOG6vmLhu41q4bquxINiw7Phu6Hhu7HFqWLFqeG7oUPFqeG7n2JEc2Lhuq7Dg3Fiw7Phu6liw7nhu6FmYsWpaMWp4bufYuG6ruG7hcawYuG7n3Dhu4di4bquw4NzYsO5cMWp4buhYuG6ruG7lWLDs+G7gcawxINi4buhauG6oGLDsm7FqWLhu41r4bqwYuG6ruG6pmLhu43hu5ti4bqucOG7lcWpYuG7oeG7g8Wp4buhYm94cGLhuq7hu6Hhuqbhu7nFqeG7n2LFqeG7ocOt4bunYuG6ruG7hcawYuG6ouG6sOG6vmLhu41q4bquYsSC4buFw7Phu6FiROG7g2Lhuq7DvWLDs+G7oeG6rMOzYuG7jWrhurBi4bufcOG7h2LFqeG7ocOt4bunYuG7jXDhu5fhurBi4bqucOG7leG6rmLhu59w4buHYuG6rsODc2Lhu59w4buBYuG6rmjFqeG7n2Lhuq7huqhi4buNauG6ruG6r2JPd2Lhuq7Dg3Fi4buNw4Ji4buNcOG7l+G6sGLDuXDGocWpYkRs4bquYsOz4buhauG6rsSDYuG6ruG6qMWp4bufYm/huqbhu7fDs2LhuqzFqeG7n2LDsuG6tMWp4bufYuG6ruG7oeG7g8Wp4buhYuG6ruG6quG6sGLDueG7ocaw4buBYuG7oeG7scOzYi1iw7N2xanhu59ixanhu5/hu6HGoWLhuq7Dg8awxanhu59iRHDGocOzYuG7pWzhuqBiROG7g2Lhu59w4buH4bunYsSC4buH4bquxINi4bquw71iw7Phu6HhuqzDs2Lhuq7hu6HhuqrDs2Lhu6FwxqHFqWLhuqLhurDDiWLhu6HGsOG7hcOz4buhxINiw7nhu5Vi4buhxrDhu4XDs+G7oWLEgkJiw7LhurTFqeG7n2Lhu41q4bqu4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bqu4buPReG6ri3hu4Hhu6Vw4bufxanhuqNiw4Nw4buf4buh4bquw6PhuqvDouG6tcSC4bquw4PGsMWp4bufw6JP4buDcGJE4buDYmbFqeG7oeG6o2Ig4bqwxKnFqWLhu6DhurLFqeG7n+G6tS/EguG6rsODxrDFqeG7n8Oi4bq1L+G6oMOi


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]