Trong số đặc biệt chuyên về du lịch, Tạp chí Time đã lựa chọn quần thể kim tự tháp Giza và các di tích lịch sử trong khu khảo cổ Saqqara của Ai Cập là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới để tham quan trong năm 2023.
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2Okzhu7U0w4nhu6Thu7XDleG6suG7tcOU4bug4buo4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buQS+G7tuG7kErhu7XigJzhu4BM4buKw5Thu7Xhu4BJ4buQ4bu14buo4buqPcOM4buo4bu14bu4VEzhu7Xhu5BLxJDhu6jhu7Xhu6hLSeG7tUpMU0zigJ3hu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7dBw4Hhu68vS+G7uXbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3bhu69Mw5RK4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buzw4rDlMavLeG7pEvhu5Lhu6jhu5Lhu7Xhur7hu6hL4buqw5Thurzhu7VMNOG7huG7kOG7qOG7hsWo4buz4bu1xq/hu6g9w5Xhu4Zz4buzQEzhur7hu6hL4bun4bu14bqiQeG7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XDgOG7ucOB4bukI8Wp4buz4bu14buoTOG7qMOV4buGc+G7szpM4bu1NMOJ4buk4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buz4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhur7hu5Dhu6nhurzhurDhu5Lhu6hL4bqw4buQS0vhu5LhurDhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0HDgeG7ueG7uS/hu7nDg8OD4bq+4bu34bu54bqg4bu3w4Dhu7fDg+G7qOG6oMSC4bquw4PDleG7ueG7qeG7jOG7pErhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7M6TOG7tTTDieG7pOG7tcOV4bqy4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teKAnOG7gEzhu4rDlOG7teG7gEnhu5Dhu7Xhu6jhu6o9w4zhu6jhu7Xhu7hUTOG7teG7kEvEkOG7qOG7teG7qEtJ4bu1SkxTTOKAneG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0HDgeG7s+G7teG6vuG6sOG7qOG6sC3hu6RL4buS4buo4buSLeG7ksWoTEpM4buQ4bqww5Utxq/FqMOKc+G7s0vhu6jhu6jhu6TGr+G7py8vw4rhur7hu5BMw5RK4bup4bu4TOG7huG7qOG7kOG6sMOU4bukw5Xhu6rGr+G7qeG7uOG7kC/hu6jhuqJB4bu3L+G7quG7pMOV4buS4bqw4bq+4buG4bq+L0x64bq+xq/Gry9B4bu3QcOBX+G7t8OBX+G7ueG6ri/hur7hu6pfw5VMw4pLX+G6sExfw4rhurDhu6Thu6nhu4zhu6RK4buz4bu1L3ZiS+G6tsOKS+G7teG6vuG7quG7tcOVT8OKS+G7teG7qEvhurDDlOG7teG7puG7quG6sOG7kOG7tWJMw5Thu7Xhu6jhu7Lhu7Xhu6hL4bq24buk4bu1Ykvhu6rEqOG7quG7tcOa4bu14bq3THrhurDhu7Xhu7E6TOG7tTTDieG7pOG7rcaw4bu14buQSuG6sj3hu7VBL8OBL0Hhu7dBw4Hhu6nhu7Xhu7Eh4buQS+G7p+G7tWzhurPGoS9sbMah4buVxJHhu63hu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pOG6s+G7huG6sOG6vuG7s3Zsxajhu5Lhu5BK4bu1xq/hu6Lhu7Xhu4DhuqrDiuG7teG6vEzDjOG7qOG7tcOKS+G7qj1I4buQ4bu14bu4w43hu7Xhur7hu6rhu7XDlU/DikvGsOG7tWzhurThu6Thu7XDiktN4bu1bEzDlOG7huG7teG7gOG6pOG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu14bum4buqReG7kOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu45Mw5Thu7Xhu6jhu7Lhu7Xhu6hL4bq24buk4bu14bq3THrhurDhu7Xhu7jhurLhu7XDiuG6tsOK4bu14bq+TOG7teG7qE3Dikvhu7XDlU/Dikvhu7XGr+G7tOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7jkvhu6rhu7Xhu45Lw4Lhu5Lhu7XDilDhu7Vr4bqw4bum4bum4bqwxajhurDhu7XDilbhurDhu7U6TOG7tTTDieG7pOG7tcOV4bqy4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7gE/hurDhu7Xhu4BM4buKw5Thu7Xhu6jhu6o9w4zhu6jhu7Xhu7hUTOG7teG7kEvEkOG7qOG7teG7qEtJ4bu1SkxTTOG7teG7gOG7iuG7teG7qEvhurDDlOG7teG7puG7quG6sOG7kOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0HDgeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bOG6tOG7pOG7tcOKS03hu7VsTMOU4buG4bu14buA4bqk4bu14buAWOG6sOG7tUtO4buQS+G7tcOC4buQS+G7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4DhurRM4bu14buOTMOU4bu14buo4buy4bu14buoS+G6tuG7pOG7teG6t0x64bqw4bu14buAWFXDiuG7teG7pEvhu5jhu5BK4bu14bu4TEjhu5Dhu7XDguG7kEvhu7Xhu5BQTOG7teG7qExJ4buQSuG7teG7kEpYVEzhu7U6TOG7tTTDieG7pOG7teG6q+G7kuG7kOG6sOG7qEvhurDhu5Dhu7Vq4bqwxq9L4bqw4bq+4bu1w4pL4buu4buk4bu1w5VI4buQ4bu14buoxajhurDhu5BK4bu14bq8TuG6sOG7tcOKVuG6sOG7tcSQ4buQ4bu14bq8w4Lhu5Dhu7XGr0fhu7Xhu4BYVcOK4bu14bukS+G6tuG7qOG7tUvhurLhu5BL4bu14bu44bqy4buS4bu14buQSuG6sj3hu7VB4bqiL8OB4bu14buoU0zGsOG7teG7kEvhuqjDlOG7tUpMU0zhu7Xhu6hLTMOM4buq4bu1w5Thu6Dhu6jhu7XGr+G7ouG7teG7gEzhu4rDlOG7teG7gEnhu5Dhu7Xhu6hL4buw4bu14bu4T+G7teG7uOG6suG7teG7gFhVw4rhu7XGr+G6puG7kOG7teG7gOG7mOG7kOG7teG7kEvEkOG7qOG7teG7qEtJ4bu1SkxTTOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0HDgeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bOG6tOG7pOG7tcOKS03hu7VL4bqy4buQSuG7teG7qOG7qkXhu5Dhu7XDilbhurDhu7VkP+G7teG7kEvEkOG7kOG7tcOU4bq04buQS+G7tcWo4bqo4buQSuG7teG7uEzDjMOK4bu1NuG6tEzhu7Uzw4Lhu5Lhu7Xhu6jhurLhu5BK4bu1Okzhu7U0w4nhu6Thu7Xhu7Hhurc3ZOG7reG7teG6vOG6rOG7qOG7teG7gEXhu6rhu7VKTOG6sEzhu7Xhu4Dhu5LhurThu5Dhu7Xhu7jDieG7kOG7tUvhurLhu5BL4bu14buoS+G7tOG7teG7kEpLTMOMw5Thu7Xhu7jhurLhu7Xhur7hu7Lhu7Xhu45MSeG7kOG7tcavR+G7tcOKS03hu5BL4bu14buoS1nDiuG7teG7jkvhurbhu5BL4bu14buoS+G6suG7kEvhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7XDiuG7quG7okzhu7Xhu5DhuqbDlOG7teG7kOG6sD3hu7Xhu4BYVcOK4bu14buOJeG7teG7uOG7luG7kErhu7Xhu6jhurThu5Lhu7XFqOG6sOG7tcOU4bug4buo4bu1xq9Zw4rhu7VL4buw4buo4bu14buA4buiTOG7teG7uFNM4bu14buQSuG6suG7kEvhu7Xhur7hu6rhu7XDlU/Dikvhu7XDilbhurDhu7U6TOG7tTTDieG7pOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bEvhu4bhu5Lhu7Vs4bq04buk4bu1w4pLTeG7tWxMw5Thu4bGsOG7teG7uFNM4bu14bq+TMOM4buQ4bu14buoTcOKS+G7tcav4bqy4buQ4bu1w5VI4buQ4bu14buoU0zhu7XDgMSC4bu34bup4bu34bu34bu3w5RBxrDhu7Xhurc3ZOG7teG7kOG6qMOU4bu1w5rhu7Xhu5BK4buS4bq0TOG7teG7nOG7tTThurBMxajhu5Lhu7XDikvDk+G7tcOK4bq2w4pL4bu14bum4buqReG7kOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu45Mw5Thu7Xhu6jhu7Lhu7Xhu6hL4bq24buk4bu14bq3THrhurDhu7Xhu7nGsOG6ouG7jsOUxrDhu7Xhu6jFqFjhu5BK4bu14bq84bqyPeG7teG7ueG7t+G7t+G7qeG7t+G7t+G7t+G7teG7gOG7nuG7teG7qOG6tOG7kuG7teG7qOG6tsOK4bu1w5ThurLhu7Xhu6RLReG7kOG7tcOVU+G7kOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tcav4bui4bu14buA4buY4bu14buA4bqk4bu14buAWFXDiuG7tcOKS+G7qj3hu4rhu5Dhu7Xhu6jDneG7tTPDguG7kuG7teG7qOG6suG7kErhu7U6TOG7tTTDieG7pOG7tcOK4buY4bu14buo4buqUEzhu7Xhu4BUTOG7tUvhurLhu5BK4bu14buoxajhuqbDlOG7teG7kOG6psOU4bu1w5rhu7Xhu6bhu6rDguG7kErhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7tWzhurBLxahMxajGsOG7teG7qEtW4bu14buA4buc4bu1NOG6sEzFqOG7kuG7qeG7tWThu6Dhu6jhu7XGr+G7ouG7teG7gOG7nuG7teG7qOG6tOG7kuG7teG7qOG6tsOK4bu1w4pLWOG6sOG7teG7qMOd4buQSuG7teG7gFhVw4rhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhurzhu6Lhu7XDilfhu5BK4bu14buAWFXDiuG7teG6vFDhu7XGr+G7quG7kErhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhurzhu6Dhu7XGr1jhu6rhu7Xhu6jDieG7pOG7tcOKVuG6sOG7teG6vMOC4buS4bu14buo4bqy4buQSuG7teG6tzdk4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZsTMOU4buG4bu1w4pX4buQSuG7teG7kOG7mEzhu7Xhu6hLSMOU4bu1xajhuqjhu5BK4bu14bu4TMOMw4rhu7Xhu4BY4bqw4bu14bu44bqy4buS4bu14buOS+G6sEzhu7Xhu6hL4bq2w4rhu7XGr0Thu5Dhu7XhurzhurA94bu14bum4buq4buiw4rhu7Xhu6hJ4bu1a+G7pEtM4buQI+G7tcav4bqw4buq4bu14buoS1RM4bu1SkzhurDhu5Dhu7XDlMOa4bu1xajhu6Dhu5BK4bu14buA4bqk4bu1w4pL4buS4bu14bukS+G7guG7pOG7tcWo4buw4buo4bu14buQSuG6rOG7kOG7teG7qEtUTOG7tUpM4bqw4buQ4bu14bq+TOG7tcOKS+G7qj3hu4rhu5Dhu7XDilbhurDhu7Xhur7hu6rhu7Xhu45L4bq2w4pL4bu14buOS0zhu7XDlOG7quG7ouG7kOG7tUpL4buC4bu14buoS+G6psOU4bu14bq8w4Lhu5Lhu7Xhu6jhurLhu5BK4bu14bq3N2Thu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdsSRSuG7kuG6skzhu7XFqOG6sMaw4bu14buOS+G7quG7teG7uOG7ssOK4bu14buOS8OC4buS4bu1w4pQ4bu1a+G6sOG7puG7puG6sMWo4bqw4bu14bu44bqy4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu4BP4bqw4bu14buATOG7isOU4bu14buOS+G6sEzhu7Xhu6bhu6rDieG7qOG7teG7gOG6sOG7kErhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7tcOKV+G7kErhu7Xhu4BYVcOK4bu14buo4bq04buk4bu1w4pLTeG7tWxMw5Thu4bhu7Xhu4BY4bqw4bu14bu44bqy4buS4bu14bq+4bqw4buQS+G7tcav4bq2w4pL4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu4BP4bqw4bu14buATOG7isOU4bu14buo4buqPcOM4buo4bu14bu4VEzhu7Xhu5BLxJDhu6jhu7Xhu6hLSeG7tUpMU0zhu7Xhu4Dhu4rhu7Xhu6hL4bqww5Thu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7dBw4Hhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmzhurThu6Thu7XDiktN4bu1bEzDlOG7huG7teG7jkvhu6o9SOG7kOG7teG6vuG7quG7teG7jkvhurbDikvhu7Xhu5BI4buQ4bu14buASeG7kOG7teG7qEvhuqbDlOG7teG7jkzDlOG7teG7qOG7suG7teG7qEvhurbhu6Thu7U14buM4buSxq/hu4bFqMaw4bu14buOS+G7quG7teG7pEtZw4rhu7VLVeG7pOG7tSNEPeG7teG6vuG7suG7kErhu7Xhurzhuqjhu5BK4bu14buA4bq24bu1S+G7kuG6suG7kOG7tcOKS8OT4buQS+G7tcOVROG7quG7teG7gFRM4bu14buQS8SQ4buo4bu14buAWFXDiuG7teG6vExJ4buo4bu14buASeG7kOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7tcOVT8OKS+G7tcav4bu04bu14buQ4bqow5Thu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu45L4buq4bu14buOS8OC4buS4bu1w4pQ4bu1a+G6sOG7puG7puG6sMWo4bqwxrDhu7Xhu7jDneG6sOG7tcOUw5rhu7XDiuG7tOG6sOG7teG7qMWow5rhu7XDleG6tEzhu7Xhu4Dhu5jhu5Dhu7Xhu45L4bq2w4pL4bu14buow53hu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7dB4bu34bu1xq/hurDhu6rhu7Xhu45LTOG7tUvhu5LhurLhu5Dhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu1w4rDgkzhu7Xhu6jhurThu5Lhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmRTTOG7teG7gEQ9xrDhu7Uz4bug4bu1NeG7quG7tcOVT8OKS+G7teG7uOG6suG7tTRQ4bu14bu4w4nhu6jhu7U6TOG7tTTDieG7pOG7tcOKS+G7kuG7teG6vExJ4buo4bu14buQWFPDiuG7teG7kOG6sj3hu7Xhu4DhuqThu7Xhu4Dhu5jhu5Dhu7Xhu7nhu7nGsMOD4bu14buoxahMw4zhu6rhu7XDlVhV4buo4bu14buOS+G6tsOKS+G7teG6vuG7quG7tcOVT8OKS+G7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0FBxrDhu7Xhu6jhuqbhu5BK4bu1w4DhuqLGsEF14bu1xq/hu5Lhu7Xhu7hTTOG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0Hhu7nhu6nhu7Uz4bug4bu14buoxahYw5rhu5BK4bu1NeG7quG7tcOVT8OKS+G7teG7uOG6suG7tTRQ4bu14bu4w4nhu6jhu7U6S8OU4buG4bq+4bu14bq1xq/Gr+G6sOG7teG7kEvDieG7kOG7teG7gE/hu5BL4bu1xq/hu6Lhu7XDlVhV4buQSuG7teG6vuG7quG7teG7jkvhurbDikvhu7Xhu4BJ4buQ4bu1Okzhu7U0w4nhu6Thu7Xhur7hu7Lhu7Xhu45MSeG7kOG7tcavR+G7teG7qOG6puG7kErhu7VBxIJ14bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buQ4bqmw5Thu7VB4bu3QcOB4bu1w5VI4buQ4bu14bu54bqg4bu14buoxahMw4zhu6rhu7XDlVhV4buo4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bEkUrhurLhu5BL4bu14bq+4buq4bu1w5VPw4pL4bu1w4pW4bqw4bu1Okzhu7U0w4nhu6Thu7Xhu4DhuqThu7XDiktP4buq4bu1w4Lhu5BL4bu1S1jDmuG7kErhu7Xhu5Dhuqrhu5BK4bu14buQw43hu7XhurzDmkzhu7Xhu4DhurRM4bu14bq+T8OKS+G7tTRl4buV4bq1NS3hu7nhuq7GsOG7teG7jktMSeG7kOG7teG6vuG7kuG6sOG7kEvhu7Xhu6hL4buq4bu1SkzDgsOU4bu14buow53hu7XDlFnDiuG7teG7ucOBxrDhu7fDgeG7teG7qCbhu7VtazXhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7fhu7nhuq7hu7Uj4buq4bui4buQSuG7tcOK4buU4buQ4bu1w4DGsOG7ueG7teG7qCbhu7VtazXhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7dB4bu34bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZsxahYU8OK4bu14buA4bq0TOG7teG6vk/Dikvhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7fhu7nhuq7GsOG7teG7puG7quG7osOK4bu1SkzhurDhu7Xhu5DhurI94bu14buA4buY4buQ4bu14bu5w4HGsOG7ueG7teG7qMWoTMOM4buq4bu1w5VYVeG7qOG7teG7jkvhurbDikvhu7Xhur7hu6rhu7XDlU/DikvGsOG7tcOK4buS4buQ4bu1xq/hu6Lhu7Xhu5DhurI94bu1SkzDgsOU4bu1I+G7quG7ouG7kErhu7XDgcaww4Phu7Xhu6jFqEzDjOG7quG7tcOVWFXhu6jhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7dB4bu34bu14buoxahYU8OK4bu14buOS0zhu7Xhu6RL4buuw4rhu7VL4bueTOG7tcOVSOG7kOG7tcOUWcOK4bu14buOS+G7ksOC4buQSuG7tcSC4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7dB4bu54bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Y14buq4bu1w5VPw4pL4bu1w5XhurLhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buQSuG7quG7nuG7kOG7teG7kErhu5LhurRM4bu14buow4zhu7XDiktN4buQS+G7tcOKVuG6sOG7tTpM4bu1NMOJ4buk4bu1w4pLTEnDlOG7teG7jkvhu5LDguG7kErhu7Xhu7lBdeG7teG7qFDhu5BK4bu1xq/DguG7kOG7teG7pEvhurjDlOG7teG7puG7quG7osOK4bu14buQ4bugTOG7teG7seG6tzXhu4nhu63hu7XDilbhurDhu7Xhu5BYU8OK4bu14buQ4bqyPeG7qeG7tWvDmuG7tUvhu7bhu6rhu7Xhu7nhu6lB4bu34bu34bu14buOS+G6tsOKS+G7tcav4bq04buQxrDhu7U6TOG7tTTDieG7pOG7teG7gOG6sOG7kErhu7Xhu44l4bu14bu44buW4buQSuG7tcavR+G7teG7qOG6puG7kErhu7VKxJDhu6Thu7Xhu4Dhu5xM4bu1w5VYVeG7kErhu7Xhu45L4bq2w4pL4bu14bq+4buq4bu1w5VPw4pL4bu1w5VI4buQ4bu1QeG6oC3DgeG7t+G7teG7qMWoTMOM4buq4bu1w5VYVeG7qOG7teG7uOG6suG7kuG7teG7kOG6psOU4bu1QeG7t0HEguG7qS/hu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buz4bu1xq/hu6g9w5Xhu4Zz4buz4buo4buGI+G7qC3hurDDlUxK4buQ4bun4bu1xahMSkvhu6jFqeG7s3bhu7FsbMah4buVxJEv4buVTOG7huG7qOG7kOG6sMOUK+G7reG7ry/hu6R2


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]