(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã đến thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019 tại Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn; Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa thuộc Sở Lao động - Thương binh và X ã hội Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7c8w5JW4buORuG6rOG7nOG7luG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6q+G7nuG6rOG6olhW4bqs4bui4bu1V1hW4bui4bucw5Lhu7fhuqJY4bq44bucw5LhuqLhuq7hurLDg+G6oldZ4bq+WOG6ouG7rlnhuqrhuqJYS1jhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqiWFZZ4bucw5LhuqJYw4rhu5rhuqJGQ+G7ouG6olhW4buo4bqiOkThuqLhu4zDmuG7juG7tS9XWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhur/DkuG6qjvhuqLhurDDgy3EgnfhuqLhur/DksOK4buc4bqi4buM4bqq4bucw5LhuqLhur9T4bucw5LhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zhuqIm4bqq4bqib+G7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLhu5xT4bucw5LhuqJY4buMU+G7nOG6ouKAk+G6osOh4buM4buO4bqi4buc4buM4bqo4buc4buM4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqs4bqiw708w5JW4buORuG6rOG7nOG7luG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6q+G7nuG6rOG7s+G6oklE4bqiSUvhu5zhuqJY4buMxJDhu5p34bqiWOG6uOG7nMOS4bqi4buuWeG6quG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiSOG7kOG7rOG6olhLWOG6ouG6uyjhuqLhuqvhu6jhu47huqLhuq7Dg8SC4bqm4bqiWELhu47huqLhu49WQMav4bucw5LhuqLhu49WWeG7nMOS4bqiR+G6vuG7rOG6ouG7nMOS4buMTOG6oljhu4zhuqzhu5zhu4x34bqiWOG7jOG7jktZ4bqi4buc4buOSuG7nOG6ouG7luG7jFk7S1jhuqJY4buGWHfhuqJJ4bq4R+G6okbhu45NWOG6ouG7luG7jOG7nuG6ouG7luG7jMSQ4bucduG6ouG7j1ZZ4bucw5LhuqJYw4rhu5rhuqJJ4buOTFnhuqJIQOG7sOG7nMOS4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4bue4bqiR1Phu5zDkuG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqvhu57huqzhuqIm4bqq4bqi4buPVlnhu5zDkuG6oljDiuG7muG6omFD4bui4bqiWFbhu6jhuqJXVOG6ouG6ruG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6q+G7nuG6rOG6oljhu4xZw5pH4bqi4buN4buq4bqi4bq94bqs4bui4bqiScOa4bucw5LhuqIt4bqi4buP4buMQOG7puG7nMOS4bqiRuG7juG7nOG7jOG6oibhuqrhuqJx4bqiROG6ouG7jMOa4buO4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqseOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhu7fhu7VXWFbhu6Lhu5zDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDocON4bucWMONVuG6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bq04bq2w4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bq24bquw4Lhu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cvxILhuqbDg+G6ti/EgsOD4bqySOG6sMSCxILDg+G6tuG6rsOCWOG6pMSC4bqkxILhuq7GoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWp4bqk4bquw4PhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oDzDklbhu45G4bqs4buc4buW4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqs4bqiWFbhuqzhu6LhuqJY4bq44bucw5LhuqLhuq7hurLDg+G6oldZ4bq+WOG6ouG7rlnhuqrhuqJYS1jhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqiWFZZ4bucw5LhuqJYw4rhu5rhuqJGQ+G7ouG6olhW4buo4bqiOkThuqLhu4zDmuG7juG6oOG6oi/hu7fhu7UvV1hW4bui4bucw5Lhu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G6vUThu5zhu4zhuqJJQuG7ouG6ojzDklbhu45G4bqs4buc4buW4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqs4bqiWFbhuqzhu6LhuqLhu65Z4bqq4bqiWEtY4bqiWELhu47huqJYVkDGr+G7nMOS4bqi4buPVlnhu5zDkuG6okfhur7hu6zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqJY4buM4bqs4buc4buMd+G6oljhu4zhu45LWeG6ouG7nOG7jkrhu5zhuqLhu5bhu4xZO0tY4bqiWOG7hlh34bqiSeG6uEfhuqJG4buOTVjhuqLhu5bhu4zhu57huqLhu5bhu4zEkOG7nOG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6q+G7nuG6rHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6oUThuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqiWOG7jFPhu5zDkuG6osagTXfhuqLhu5rhu6Thu47huqJI4buQ4bus4bqiWEtY4bqiSUvhu5zhuqI6WcOK4buc4bqiJkx34bqiR+G6qOG7nOG6okbDmuG6okdT4bucw5LhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6oibhu45K4buc4bqiJuG6quG6osagROG7nOG7jOG6oklC4bui4bqiPMOSVuG7jkbhuqzhu5zhu5bhuqLhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqvhu57huqzhuqLGoELhu47huqLDkuG7nuG7juG6olhWUOG7nOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6oljhur7hu5rhuqLGoOG7oOG7nMOSd+G6olck4bqiWFbhu47huqLDiuG7nOG6olfDilnhuqJXRUfhuqJGw4nhu5zDkuG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7rOG7jOG7gOG7nOG6ouG7rlnhuqrhuqJY4buM4buOS1jhuqJY4buMJEd34bqiLOG6ouG7nMOS4buM4buY4bqs4bqiWFbhuqzhu6LhuqJY4bq44bucw5LhuqJJS+G7nOG6okfhuqhH4bqiSVThu47huqJYQOG7qOG7nMOS4bqiWOG7jEDhu6bhu5zDkuG6okbhu47hu5zhu4x34bqiRk3hu5zhu4zhuqJG4buO4buc4buMd+G6okfhuqhH4bqiSVThu47huqJYQOG7qOG7nMOS4bqiRkPhu6LhuqJYVuG7qOG6ojpE4bqi4buMw5rhu4524bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4bue4bqiR1Phu5zDkuG6oibhuqrhuqJH4bqoR+G6okfhu4zhuqhZ4bqi4buMUEfhuqJX4buO4buc4buM4bqi4buW4buMWTtLWOG6oljhu4ZY4bqiSeG6rOG7nMOS4bqi4buc4buk4bqixqAkR+G6ouG7jFBH4bqi4bucw5Lhu4xMeHh44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu4/hu4zDjeG7ouG6oknhu5534bqiWELhu47huqLhu49WQMav4bucw5LhuqLhu49WWeG7nMOS4bqiR+G6vuG7rOG6ouG7nMOS4buMTOG6oljhu4zhuqzhu5zhu4x34bqiWOG7jOG7jktZ4bqi4buc4buOSuG7nOG6ouG7luG7jFk7S1jhuqJY4buGWHfhuqJJ4bq4R+G6okbhu45NWOG6ouG7luG7jOG7nuG6ouG7luG7jMSQ4bucd+G6osagROG7nOG7jOG6oklC4bui4bqiPMOSVuG7jkbhuqzhu5zhu5bhuqLhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqvhu57huqzhuqJJROG6olhW4bqs4bui4bqiWOG6uOG7nMOS4bqi4bqyw4PhuqJXWeG6vljhuqLhu65Z4bqq4bqiSUvhu5zhuqJH4bqoR+G6oljhu4zhuqzhu5zhu4x34bqiWOG7jOG7jktZ4bqi4buc4buOSuG7nOG6ouG7luG7jFk7S1jhuqJY4buGWOG6okfhu57huqLhu4zhu6Lhuqrhu5zhuqJHQ+G7nOG7jOG6ouG7luG7jOG7nuG6ouG7luG7jMSQ4buc4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiWOG7jMON4bui4bqi4buMUEfhuqLhu5zDkuG7jEzhuqJYQuG7juG6olhWQMav4bucw5LhuqImxajhu47huqJYw5nhu5zDkuG6okfhuqhH4bqi4bus4buM4buA4buc4bqi4buuWeG6quG6olhW4buQ4bqiw5Lhu47huqjhuqLhuq7hurLhuqJYVuG7jk1Z4bqiSVXhu5zDknbhuqJYQuG7juG6ouG7j1ZZ4bucw5LhuqJYw4rhu5rhuqJJ4buOTFnhuqJIQOG7sOG7nMOS4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4bue4bqiR1Phu5zDkuG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqvhu57huqzhuqLGoOG6quG6osSCw4PDg+G6oldZ4bq+WOG6ouG7rlnhuqrhuqImxajhu47huqJYw5nhu5zDkuG6olhW4buQ4bqiw5Lhu47huqjhuqLhurLDg+G6olhW4buOTVnhuqJJVeG7nMOS4bqiJuG6quG6ouG7j1ZZ4bucw5LhuqJYw4rhu5rhuqJhQ+G7ouG6olhW4buo4bqiV1ThuqLhuq7huqLhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqvhu57huqzhuqI8w5JW4buORuG6rOG7nOG7luG6osag4bqq4bqixILDg8OD4bqiV1nhur5Y4bqi4buuWeG6quG6oibFqOG7juG6oljDmeG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhuqJYVuG7kOG6osag4bqq4bqi4bqyw4PhuqJYVuG7jk1Z4bqiSVXhu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOhw43hu5xYw41W4bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhurThurbDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhuq7DguG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/EguG6psOD4bq2L8SCw4PhurJI4bqwxILEgsOD4bqy4bqw4bqwWOG6tOG6tuG6pOG6sOG6tMagw4N44buU4busw5Lhu61Wxanhuq7huq7hurbhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oDzDklbhu45G4bqs4buc4buW4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqs4bqiWFbhuqzhu6LhuqJY4bq44bucw5LhuqLhuq7hurLDg+G6oldZ4bq+WOG6ouG7rlnhuqrhuqJYS1jhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqiWFZZ4bucw5LhuqJYw4rhu5rhuqJGQ+G7ouG6olhW4buo4bqiOkThuqLhu4zDmuG7juG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t2jhu5zDkuG6ouG7j1bhu5Dhu5zhu4zhuqLhur/DklBH4bqi4buP4buM4bqs4buc4buMd+G6ouG6qeG7juG6qOG7muG6oklUR+G6ojzDklbhu45G4bqs4buc4buW4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqs4bqiWFYkR+G6oljhu45L4bus4bqiWFbhuqzhu6LhuqJG4bqo4buc4buM4bqi4buW4buK4buid+G6ouG7rlnhuqrhuqJYS1jhuqJJS+G7nOG6okfhuqhH4bqiSVThu47huqJYQOG7qOG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3b+G7jOG6qFjhuqJG4buOTlnhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqi4bucxajhu47huqJJS+G7nOG6oljhu4zEkOG7mnfhuqJT4bucw5LhuqLhu49W4buQ4buc4buM4bqi4bq/w5JQR+G6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouKAk+G6omHDleG6oljhu4xA4bqiR+G7jOG7juG6okbDmnfhuqLhuqnhu47huqjhu5rhuqJJVEfhuqI8w5JW4buORuG6rOG7nOG7luG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG6q+G7nuG6rOG6oklE4bqiWOG7jOG6rDvhuqLhu5rhurhY4bqiR+G6qOG7nOG6okbDmuG6okdT4bucw5LhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6oibhu45K4buc4bqiPMOSVuG7jkbhuqzhu5zhu5bhuqLDkiXhu47huqLGoMav4buO4bqiR+G7jMOdR+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4buaxajhu47huqJYxajhu47huqJY4bq+WOG6okdD4bqiR+G6qEfhuqJJVOG7juG6olhA4buo4bucw5J34bqi4bua4bui4bucw5LhuqJY4bq+WOG6okdD4bqiR+G6qEfhuqJJVOG7juG6olhA4buo4bucw5LhuqJXxajhu5rhuqImQOG7qFjhuqLhu65Z4bqs4bqi4buW4buM4bue4bqi4buW4buMxJDhu5x34bqiJkDhu6bhu5zhuqLGoErhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR1nDmkfhuqJXVOG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busPFlY4buM4buiVuG6oOG7t8Oq4bqs4buO4bqi4bqrQ+G7juG7tS/hu6zhu7c=

Mai Hải

Từ khóa: Agribank

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]