(Baothanhhoa.vn) - Nhằm triển khai thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế" (do Quỹ BRACE tài trợ), từ ngày 8 đến 15-3, Ban Quản lý Dự án Xử lý rác thải, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường cho 225 học viên là hội viên, nông dân của các xã tham gia dự án là: Thiệu Nguyên, Thiệu Ngọc và thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7jMOi4bql4bq1MTAu4buO4bua4bua4bue4buUIWEo4buU4bq9KCUw4buUMDcwLuG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqUhUyDhu5Thu7TDqeG7lCLhuqPhurfhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjDhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlIeG7rDDhu5ThuqUhKD8w4buU4bq94bqjKOG7lCA3KOG7lOG6peG6tWTDozAu4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buMLyHGoOG7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3deG7uFPhu7Thu5jhu47hu68hxq8g4buU4bql4bq1KDow4buUXSFTKOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5Thu5PDqeG7lFQw4buU4oCc4bqk4bqn4buBJTDhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmME3hu5Thur1XMOG7lOG7tmEwLuG7lDA3MC7hu5Thu7Thu6ww4buU4bq/4bq54buUIuG7h+G7lOG6tVThu7Lhu5ThuqUhw5ko4buU4bqlw5oo4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIE3hu5QuMuG6t+G7lOG6tyFWMOG7lOG6vVUx4buUMMOg4buUIsOp4buy4buULijDmSDhu5ThurchVOG6peG7lOG6pSHDmSjhu5RdISnhu5QwIVXhu5RdKTAh4buU4buyYlPhu5Thu7JhMC7hu5Thu7Y5MC7hu5ThurPhuqc44buy4buU4bqlKuG7mOG7lMOT4bu0MeG7lOG6suG6p2fhu5TDtOG6tGjhu5Hhu5Xhu5ThuqVVKOG7lOG6peG6tcSDw5JN4buU4bqlZeG7lDAuVeG7geG7lFHhu5Thu7YqMOG7lMag4bueLeG7nE3hu5TDtFMw4buU4bqy4bqnw5kw4buUIuG7h+G7lOG7k8Op4buUVDDhu5Thur7hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmShN4buUdWEo4buU4buvNzAu4buU4bu04busMOG7lOG6pXswIeG7lOG6pCFTMCHhu5R1MlPhu5ThuqXDoeG7lOG7siHEkeG7suG7lOG7slThu7Lhu5Qi4bqj4bq34buU4bqlV+G6t+G7lCHhuqfhu64w4buUXWfhu5ThuqUh4bqnV+G6peG7lOG6v+G6ueG7lCLhu4fhu5ThurVU4buy4buU4bqlIcOZKOG7lCHhurvhuqfhu5Thu7LhuqHhu5ThuqUh4busMOG7lOG6pSEoPzDhu5Thur3huqMo4buUIDco4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5Thu7IhMeG7lOG7muG7muG7nuG7lCE04buy4buU4bq9KCUw4buUIlXhu5QhYSjhu5Thur0oJTBN4buUMDcwLuG7lOG7tOG7rDDhu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5Thur/hu6Thu5ThuqUhUyDhu5QuKFPhu5Thu7TDqeG7lFQw4buUIlVL4buU4bqkISg/4bqn4buU4buvLuG6p+G7gSUwTeG7lOG6pCEoP+G6p+G7lOG7ry404buy4buU4bq9VeG7lOG6pSE+4buU4bql4bq14buuMOG7lOG6pCEoP+G6p+G7lHUyU03hu5Qh4bqn4buBPzDhu5ThuqQhKD/huqfhu5R1MlNO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhu7ThuqUh4bqnIMOd4buUKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nuG7nOG7nuG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoMagL8ag4buiUeG7tOG7nOG7llLhu5zhu57hu5xR4bql4bugUOG7llHhu6Ii4buWTlvhurcuSuG6tcONUlHhu5bhu5jhu5RTIuG6pcON4buY4bua4bua4bue4buUIWEo4buU4bq9KCUw4buUMDcwLuG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqUhUyDhu5Thu7TDqeG7lCLhuqPhurfhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjDhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlIeG7rDDhu5ThuqUhKD8w4buU4bq94bqjKOG7lCA3KOG7lOG6peG6tWTDozAu4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7nuG7nOG7nuG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buRVOG7suG7lCE04buy4buU4bq9KCUw4buU4bqlIVMg4buULihT4buUw53huqfDoSjhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOdTThu7Lhu5Thur0oJTDhu5ThuqUhUyDhu5QuKFPhu5TDneG6p8OhKOG7lOG6pVfhurfhu5Qh4bqn4buuMOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7slThu7Lhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7IhKeG7lC4ow5kwLuG7lOG6vSglMOG7lDAu4bqnOTDhu5ThuqR24bqk4buU4buyYlPhu5R1YSjhu5Thu683MC7hu5Thu7Thu6ww4buU4bqlezAhTeG7lCHhuqfhu4E/ME3hu5Thur/hu6Thu5ThuqXhurXDqeG7suG7lOG6pSgq4bq34buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5Thu7bDmuG6peG7lDAh4bq7MC7hu5ThuqUhNzAu4buU4bqlKDDhu5Thur0m4buU4bq94buuMOG7lOG7tibhu5Q34buUMCEoOyDhu5QgNyjhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG6pWXhu5Thu7Ih4buu4bql4buU4bqlIcOZKOG7lDA3MC7hu5QwLiEoP+G6t+G7lCEoPzDhu5QwU+G7gU3hu5Thur1TKOG7lOG6peG6tTNN4buU4bql4bq1VOG7siHhu5QwISg/IOG7lOG7smJT4buUIWEo4buU4bq9KCUw4buUMDcwLuG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buUw53DmTHhu5Thur0/4buUIDco4buU4bql4bq1ZMOjMC5M4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bq3IcOh4buUw50oKjDhu5RdKCow4buU4bqlIcSR4buy4buU4bqlw6EwLuG7lOG6s+G6p1Mw4buU4bq9JuG7lOG6tyHhu6ww4buUIjHDmijhu5Thur1V4buU4bq/4bq54buUIuG7h+G7lOG6tVThu7Lhu5ThuqUhw5ko4buUIeG6u+G6p+G7lOG7suG6oeG7lOG6pSHhu7gx4buUIWThuqMwLuG7lOG6pSHhu6ww4buU4bqlISg/MOG7lOG6veG6oyjhu5QgNyjhu5ThuqXhurVkw6MwLkzhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjDhu5RdZ+G7lOG6pSHhuqdX4bql4buUIiUw4buUIOG7uDDhu5Thurch4bqr4buU4bq3IVgg4buU4buy4bus4buB4buU4bql4bq1OTAu4buUIlUg4buU4bqlIcSR4buy4buU4bumMOG7lOG7siHhu6Yw4buUMOG6pzcoTOG7lF1n4buU4bqlIeG6p1fhuqXhu5Qw4bqnNyjhu5QuVeG7lOG6peG6tSUw4buU4bu2PyDhu5QiMuG6peG7lMOiKDAh4buUITThu7Lhu5Thu7RV4buBTOG7lF1n4buU4bqlIeG6p1fhuqXhu5Ri4buU4bq3IeG7rDDhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlZeG7lOG6tyHhuqvhu5ThurchWCDhu5Thu7Lhu6zhu4Hhu5ThuqXhurU5MC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bug4buW4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7nMagxqAvxqDhu6JR4bu04buc4buWUuG7nOG7nuG7olDhuqXhu5rGoOG7oFLhu54i4buWTlvhurcuSuG6tcONUMagUeG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhu5rhu5rhu57hu5QhYSjhu5Thur0oJTDhu5QwNzAu4buU4bu04busMOG7lOG6pSFTIOG7lOG7tMOp4buUIuG6o+G6t+G7lOG6pVfhurfhu5Qh4bqn4buuMOG7lOG6v+G6ueG7lCLhu4fhu5ThurVU4buy4buU4bqlIcOZKOG7lCHhurvhuqfhu5Thu7LhuqHhu5ThuqUh4busMOG7lOG6pSEoPzDhu5Thur3huqMo4buUIDco4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bug4buW4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5FU4buy4buUITThu7Lhu5Thur0oJTDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QhZOG6ozAu4buU4bu0WTDhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhVTAh4buU4bu2OuG7lCEoOuG6p+G7lOG6vVXhu5Qwxagg4buU4bq94bq7MC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7JU4buy4buUXSgqMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7smJT4buU4buc4buUXWfhu5ThuqUh4bqnV+G6pU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqTDmijhu5TDneG6p8OhKOG7lOG6pVfhurfhu5Qh4bqn4buuME3hu5Thu7JU4buy4buUITThu7Lhu5Thur0oJTDhu5ThuqUp4buyIeG7lOG7ssOp4buy4buU4bql4bq1UzHhu5Thu7bDoShN4buU4bqlIVMg4buULihT4buU4bqlIcOp4buy4buUIVUwIeG7lOG7tjrhu5QhKDrhuqfhu5Thur1V4buUMMWoIOG7lOG6veG6uzAu4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buyVOG7suG7lF0oKjDhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thu7JiU+G7lOG7nOG7lF1n4buU4bqlIeG6p1fhuqVO4buU4bqy4bqnU+G7lOG7tjJN4buULijhuq3hurfhu5QhYSjhu5Thur0oJTBN4buUMDcwLuG7lOG7tOG7rDDhu5QhKDrhuqfhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwIeG6uzAu4buUZOG6p+G7lOG7tig6IE3hu5QixIMo4buUKeG7siHhu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5RdZ+G7lOG6pSHhuqdX4bql4buU4bu2MuG7lCJV4buU4buyw5ko4buU4bqlISg/MOG7lOG7siHhu67huqXhu5QiZMSDMC7hu5Thu7QoMCHhu5Thu7Rk4bqxMC7hu5Thu7JiU+G7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjBN4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lF0hw5nhu5Qw4bumMC7hu5ThuqUoJeG6p+G7lCEyU+G7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjBN4buULijhuq3hurfhu5QuKMOZIOG7lOG7siEo4buU4bq3ISnhu5Thu7ZW4bqn4buU4bq9VTHhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KE3hu5QuKOG6reG6t+G7lOG7tMOp4buU4bql4bq14bq74buU4bq9VeG7lOG7suG6pzAu4buU4buy4buu4bq34buUMC7huqc5MOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjBM4buU4bqlw5rhurfhu5ThurVT4buU4bq3IeG7rDDhu5Ri4buU4bqlOOG6peG7lOG7siEx4buU4buy4bus4buB4buU4bql4bq1OTAuTeG7lOG6pcOaMeG7lOG7tmHhu5ThurchPOG7lDAhKCXhuqfhu5Qi4bus4bqn4buU4bu0VSjhu5Thu7IhMeG7lOG7tuG7ruG6pUzhu5ThuqXhu6YwLuG7lOG6pSHhuqfhu5QwIVfhurfhu5Thu7IhMeG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeKApk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu6DGoOG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoMagL8ag4buiUeG7tOG7nOG7llLhu5zhu57hu55S4bqlUOG7nuG7oOG7luG7miLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w43hu5zhu5bhu57hu5jhu5RTIuG6pcON4buY4bua4bua4bue4buUIWEo4buU4bq9KCUw4buUMDcwLuG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqUhUyDhu5Thu7TDqeG7lCLhuqPhurfhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjDhu5Thur/hurnhu5Qi4buH4buU4bq1VOG7suG7lOG6pSHDmSjhu5Qh4bq74bqn4buU4buy4bqh4buU4bqlIeG7rDDhu5ThuqUhKD8w4buU4bq94bqjKOG7lCA3KOG7lOG6peG6tWTDozAu4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7oMag4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47huqQxVTDhu5Thu7LDmTAh4buUIuG6o+G6t+G7lOG6pVfhurfhu5Qh4bqn4buuME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu6sq4bql4buU4bqlIeG6reG7suG7lCLhuqPhurfhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjBN4buU4buyVOG7suG7lCE04buy4buU4bq9KCUw4buU4buyUyDhu5RdKuG6peG7lMOiJOG7lFThurfhu5Thu7ThuqswLuG7lOG7slThu7Lhu5RdZ+G7lOG6pSHhuqdX4bql4buU4bqlw5oo4buUIWHhu5QuKFPhu5Thu7Y8MCFO4buUdWEo4buU4buvNzAu4buU4bu04busMOG7lOG7slThu7Lhu5Thur/hu6Thu5Thu7JjMC7hu5Thu7JTIOG7lF0q4bql4buUw6Ik4buULijhuq3hurfhu5Thu7bhurFN4buUIWThuqMwLuG7lOG7tFkw4buU4bq9VeG7lOG7tjkwLuG7lCFVMCHhu5QuKOG6reG6t+G7lOG7slThu7Lhu5QhYSjhu5Thur0oJTDhu5RU4bq34buU4bu04bqrMC7hu5ThuqUhVTAh4buU4buyNzAu4buU4buc4buUXWfhu5ThuqUh4bqnV+G6peG7lOG7tuG7pOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pVfhurfhu5Qh4bqn4buuMOG7lOG6pcOaKOG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lDAhVeG7lCA8MCFN4buULijhuq3hurfhu5QgUzAu4buUIsOaKOG7lCLEgyjhu5Qp4buyIeG7lF0oMCHhu5ThuqUq4buU4bq9VeG7lCLEgyjhu5Qp4buyIeG7lOG6vSbhu5QgNyjhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG6pSHhu7gx4buU4bu24bqtMC7hu5Thur1TKOG7lOG6peG6tTPhu5Thur1V4buU4buH4buUMC4hfVPhu5Qi4bqjMOG7lCJTMeG7lOG7smJT4buU4bu0w6nhu5RUME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurdo4bqn4bqlITHhurXhu5jhu451MVUo4buU4buxKDAh4buML+G6t+G7jg==

Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]