(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-3, Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2022. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/FqF3Gr+G7kDbhuq1W4buv4bqx4bqt4bqjVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWIiQiVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqPFqC9dxq/FqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G6ojE9IOG7rsavw40k4bqt4bqhVljhu7gtw51VVuG6ouG7i+G7kTnhuq1Wa+G7kVbhu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1bDrOG6vVYi4bqjbiJW4bqj4bq7w6NW4bqt4bqh4bqj4bqxVsOt4bq/VsOiN8OsVsOdVuG6rTrhuqdWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVsOCN8OsVuG6peG7i3vhuq1Ww63DqVZXWC3DguG6pC/DjMOVVuG7jzhWw6zDozdnVsOsaiJWw6zhuqPDsyJW4bqjw6M54bqtVuG7seG6o+G6t1bDrOG6o+G6sVZX4bu0LeG7scOML8OMw5VWIms9VuG7q+G6u1bhu7HhuqPEg+G6reG6o1bDrGnhurFW4oCc4buOOFYwfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjVuG6o2MiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVbDrG1Ww6xt4buF4bqt4bqhVVYwKuG6qVYwbiJVVmfhuqPhuqnhuq3huqFWIiQi4bqjVuG6ouG6uVbhu7HhuqPEg1bhuqbDo+G6reG6o+KAnVbhu48lVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWIiQiVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqNVVuG6ocOjPcOjVjDhuqkq4bqtVllXWVctWVdZWcOaVuG7ryrDo1Ygw6M54bqtVuG6pT/huq3huqNWMCrhuqlW4burPeG6rVbDjOG7i+G7kTbhuq1W4bqhw6Mk4bqpVsOM4bq34bqt4bqjVmvhu5FWIMOzw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7suG7tFdnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWcOdWFgvWOG7siMg4bu0WOG7tOG7sllY4bu4w6xAWeG7uOG7uFnhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6LDneG7tuG7tOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1Zdw6Nh4buLViBt4bq/4bqt4bqhViIkIlYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqjYyJWw6x7Z1bhu48lVuG6pSXhuqdWw6zhuqMx4bqpVsOsbVbDrG3hu4Xhuq3huqFVVjAq4bqpVjBuIlVWZ+G6o+G6qeG6reG6oVYiJCLhuqNW4bqi4bq5VuG7seG6o8SDVuG6psOj4bqt4bqj4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7Lhu7RX4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/hu7EkIlYw4bq54bqt4bqhViLhuqPEg1bhuqU/4bqt4bqjVjAq4bqpVuG6o+G7i+G7kTnhuq1WIMOzVuG6o+G6u8OjVuG6reG6oeG6o+G6scOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGnhuqnhuq3huqFWw51W4bqtOuG6p1Zo4buLPVVW4bqi4buL4buROeG6rVZr4buRVuG7kDbhuq1W4buv4bqx4bqt4bqjVjA/ViLhuqPhurdWMCrhuqlWIiQiVuG7rybhuq3huqFWa+G7kVVWIuG6o8OjVmvhu5FWw6xpw7MiVsOs4bqj4buL4bq7IlYwfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjVuG6o2MiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVbDrG1Ww6xt4buF4bqt4bqhVVYwKuG6qVYwbiJVVmfhuqPhuqnhuq3huqFWIiQi4bqjVuG6ouG6uVbhu7HhuqPEg1bhuqbDo+G6reG6o1bhuqE74bqtVuG7j+G7gcOjVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuqzhuqHhuqPhurFWaOG7i+G7kTfDrFbhu68qw6NW4bqj4bq7w6NW4buvJuG6reG6oVYiJCJWIjxnVVbhuq3huqPDoznhuqdWw6Lhu5lWWVdZVy1ZV1nhu7TDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bqi4buL4buROeG6rVZr4buRVjA/VsOs4bq9ViLhuqNuIlbhuqPhurvDo1bhuq3huqHhuqPhurFWw6xpw7MiVsOs4buL4buRN+G6rVbDrOG6qSXhuq1W4bqj4buL4buROeG6rVbhu4/hu4HDo1bhuqPhur/huq1W4buyw5rhu7Thu7bDnVbhuqVt4buDw6xWIiThuq1WXeG6u1VWMCbhuq3huqFW4buPw6M24bqtVsOs4bqjPeG6p1bhuqHDoz1W4bqjYyJWw6x7Z1RW4buyVuG6o+G6u8OjVuG6reG6oeG6o+G6sVYiJOG6rVZd4bq7ViLhuqNrViLhuqPDqcOsVsOs4bqpJeG6rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG7j+G7gcOjVuG6o+G6v+G6rVbhu7hXV1bhuqVt4buDw6xWIiThuq1WXeG6u1VWMCbhuq3huqFW4buPw6M24bqtVuG6o2MiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVYiJCJWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1WMDhW4bqjJeG6reG6oVbhuq064bqnVFZY4bu0w51W4bqj4bq7w6NW4bqt4bqh4bqj4bqxVuG6pcOjNuG6rVZo4buLPeG6rVYwN+G6rVYi4bqja1YwOFbhuqNjIlbhu48lVuG6pSXhuqdWw6zhuqMx4bqpVuG7qyQiVVbDrOG6o+G7i1bhuqPhu4nDrFZY4bu2w5rhu7RXV1bhuqVt4buDw6xW4bqt4bqhbeG7h8OjVsOs4bqjPeG6p1bhuqHDoz3igKbFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7siPDnWfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9Zw51YWC9Y4buyIyDhu7RY4bu04buyw51Z4bu0w6zhu7TDneG7tlnDneG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7okBYWeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1Zdw6Nh4buLViBt4bq/4bqt4bqhViIkIlYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqjYyJWw6x7Z1bhu48lVuG6pSXhuqdWw6zhuqMx4bqpVsOsbVbDrG3hu4Xhuq3huqFVVjAq4bqpVjBuIlVWZ+G6o+G6qeG6reG6oVYiJCLhuqNW4bqi4bq5VuG7seG6o8SDVuG6psOj4bqt4bqj4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7Ijw53hu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7ryrDo1Ygw6M54bqtVuG6pT/huq3huqNWMCrhuqlW4burPeG6rVbDjOG7i+G7kTbhuq1W4bqhw6Mk4bqpVsOM4bq34bqt4bqjVmvhu5FW4buPJVYiJCJWMCrDo1Zdw6Nh4buLViDDs1bhuqPhurvDo1bhuq3huqHhuqPhurHDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buOw6M5IlYwOuG6reG6oVbDouG7k1bhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqNW4bql4buLZeG6rVYwbeG7gyJWIiQiViI8Z1Zr4buRVuG7rybhuq3huqFWaOG7iz3huq1Ww6wp4bqnVsOsacOjYeG6rVbDouG6oz3Do1bDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqh4bqjw6M24bqnVsOs4buJIlVW4bqjw6M54buLVmjhu4smVVbhuqE74bqtVuG7j+G7gcOjVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuqzhuqHhuqPhurFWaOG7i+G7kTfDrFbDjGnhu4vhuq3huqFWbeG6v+G6reG6oVbhu7JW4bukw6LhuqPhuqs9VsOUw4PDg+G7plbhu48lVsOCN8OsVuG6peG7i3vhuq1WWVhWIms9VuG7qz3huq1W4bux4bqjPGdW4bqjJeG6reG6o1bDrGnhu4vhuq3huqFWbeG6v+G6reG6oVbhu68m4bqt4bqhVsOi4bqj4bqrPVbDlMODw4PDg1bhu484VsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFWIuG6o+G6t+G6reG6o1Yww6nhuq1W4buvJuG6reG6oVbhu48lVuG6ozlWw6zhuqPDqeG6reG6oVYi4bqjxIPhuq3huqNWw6xp4bqxVVbDrG/huq3huqFWXW3hu4EiVuG6reG6oTrhuq1WIuG6oy7huq1VVjB94buRVuG6pcSpw6NWw63Ds1bDreG7i+G7kVbDrOG6o+G6qSTDo1bhu484VsOsbVbDrG3hu4Xhuq3huqFVViLhuqPEg+G6reG6o1bDrGnhurFVVjAq4bqpVjBuIlbhuqXDqcOjVsOtw6nhuq3huqFVVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVZdw6Nh4buLVuG6o8OjOeG6rVbigJzDrMOzViDDo8Oh4bqtVl3Dozfhuq3igJ1VVuKAnMOsw7NWIuG6o+G7i+G7kWHhuq1W4bqj4bqrPeKAnVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqt4bq7w6NWXeG6u8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7RX4buyZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1nDnVhYL1jhu7IjIOG7tFjhu7Thu7Lhu7RYWMOsWCNA4bu24buy4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu4w51Z4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7kDbhuq1W4buv4bqx4bqt4bqjVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWIiQiVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqPhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tFfhu7Lhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr8OMw6M3w6xW4bqnaiJW4buPOuG6rVbhuq3huqHhuqM5Vl3Do2Hhu4tWIMOjw6Hhuq1Ww6wqw6NW4bqj4bq7w6NW4bqt4bqh4bqj4bqxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr0jhu4s9VsOs4bqjMeG6qVYgxJHDo1bhuqMl4bqt4bqhVuG6rTrhuqdVVlhXV+G7oFYiJCJWMOG6ueG6reG6oVYi4bqjxINW4bqlP+G6reG6o1YwKuG6qVVWw6zhuqNrVsOsaW3hu4Xhuq3huqFWIiQiViLhur9WaOG7iz3huq1VVjDhur/huq1W4buP4bqxVjA44buLVjA64bqt4bqhVsOi4buTVuG6o2MiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVbhu6skIlRWIiThuq1WXeG6u1YwJuG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1VViJl4bqt4bqhViLhuqNuIlVW4buPw6M24bqtViLhuqNuIlVW4bqlw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqFW4buPbFbDrGk94bqt4bqhVjA/VsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFWw6I3VuG6o+G6qSoi4bqjVuG6oyXhuq3huqNWMOG6u+G6reG6oVbhuqNjIlbhu48lVuG6pSXhuqdWw6zhuqMx4bqpVsOsPOG6p1bhuqFt4bq/4bqt4bqhViJrPVbhu6skIlbhuqE74bqtVuG7j+G7gcOjVsOs4bqjw7MiVuG6o8OjOeG6rVbhuq3huqPDoznhuqdW4buPalYi4bqj4buL4buRNuG6rVbhuqdl4bqtw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMaeG6qeG6reG6oVYw4bqrVVYiJCJWMOG6ueG6reG6oVYi4bqjxINWXcSDVsOs4bqjbVVWIjxnVmvhu5FWIuG6o8OjVl3hurtVVuG6reG6oW3hu4fDo1YwbuG6reG6oVYwPuG7i1Yw4bqxPVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVVWIuG6v1Zo4buLPeG6rVVWMOG6v+G6rVbhu4/hurFW4bql4buLZeG6rVbhuq024buLViI94bqpVsOsw6Phuq3huqNWw6zhuqM+4bqtVsOsw7NW4bqhw6MkIlVWw6zEgyLhuqNWIsOzIlbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6p2oiVsOsw6M24buLVVbDojdW4bqj4bqpKiLhuqNW4bqjYyJWw6x7Z1VW4bqlJeG6p1bhuqFt4bq/4bqt4bqhViLhuqPhuqlWIiThuq1WXeG6u1VWMCbhuq3huqFW4buPw6M24bqtVuG7jyVWaOG7iz7huq1WIuG6o+G7ieG6reG6oVbhuqzhuqMp4bqtViAp4bqtVuG6reG6qcOjVsOs4bqjMeG6qcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7riDDrOG6o+G7i+G6p11Ww6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tOG7suG7tGfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9Zw51YWC9Y4buyIyDhu7RY4bu04bu0WFgjw6zhu7hXw51AI+G6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7oiMj4bu04buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7kDbhuq1W4buv4bqx4bqt4bqjVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWIiQiVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqPhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tOG7suG7tOG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buv4bq54bqt4bqhViLhuqPEg1bDjGnhurHhuq3huqNWw5Thu4sp4bqtVsOM4bqj4buJ4buRVVbDjOG6t+G6reG6o1Zr4buRVuG7j8OjNuG6rVVW4burxINWw6zhuqNtVuG6ouG7i+G7kTnhuq1Wa+G7kVbhu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1bhu48lVuG6pT/huq3huqNWMCrhuqlW4burPeG6rVbDjOG7i+G7kTbhuq1W4bqhw6Mk4bqpVsOM4bq34bqt4bqjVmvhu5FWw6xpPeG6qVbDrOG6o23hu4Xhuq3huqFWIuG6o+G6qVYiJCJWw6x7Z1bDrOG6o2HFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NW4bu24bu0I2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tldXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1nDnVhYL1jhu7IjIOG7tFjhu7Thu7JAWEDDrFnhu7RZQCPhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Ij4bu0V+G7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1Zdw6Nh4buLViBt4bq/4bqt4bqhViIkIlYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqjYyJWw6x7Z1bhu48lVuG6pSXhuqdWw6zhuqMx4bqpVsOsbVbDrG3hu4Xhuq3huqFVVjAq4bqpVjBuIlVWZ+G6o+G6qeG6reG6oVYiJCLhuqNW4bqi4bq5VuG7seG6o8SDVuG6psOj4bqt4bqj4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu67hu7bhu7Qj4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu2V1fhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7sSQiVjDhurnhuq3huqFWIuG6o8SDVsOM4bqjbeG7h+G6reG6oVbDrGnDsyJW4bqi4buL4buROeG6rVZr4buRVsOsaT3huqlWw6zhuqNt4buF4bqt4bqhViLhuqPhuqlWIiQiVsOse2dWw6zhuqNhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqjZeG6reG6oVZo4buLPVbhu4/DozkiVuG6o2MiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVbDrG1Ww6xt4buF4bqt4bqhVVYwKuG6qVYwbiJVVmfhuqPhuqnhuq3huqFWIiQi4bqjVuG6ouG6uVbhu7HhuqPEg1bhuqbDo+G6reG6o1YwP1bDtOG7izzDrFbhuqPDoznhuq1W4bqt4bqjw6M44buLVsOse2dWw6zhuqNhVuG7jyVWIiRW4bqt4bqjKeG6rVYi4bqrViIkIuG6o1bhuqUl4bqnVuG6oz3hu5FVVsOtJOG6reG6oVbDrCrhuqlVVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDrDzhuqdW4bqhbeG6v+G6reG6oVYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbhu48lVuG6reG6oSXhu5FWIiXhuq3huqFW4bqlPeG6rVbDrGQ9VsOtKeG7i1Zp4bq74bqt4bqhVsOsaeG6qeG6reG6oVYi4bq74bqt4bqhVjDhurnhuq3huqFW4buPJVbDrOG6qSXhuq1Ww7Q/VuG6o+G6u8Ojw5pW4bqg4bqrZ1Zn4bqjPuG6rVbDrOG6o8OzIlbhuqPDoznhuq1Ww6zhuqM74bqt4bqhVuG6peG7g8OjViIkIlbhuqdqIlbDrMOjNuG7i1Zn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbDgsOMLVbDlOG6olYiaz1W4bqj4buL4buROeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7JA4bu2Z8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1nDnVhYL1jhu7IjIOG7tFjhu7Thu7IjWeG7ssOs4bu2QOG7uEDhu7bhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6JZWOG7suG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1Zdw6Nh4buLViBt4bq/4bqt4bqhViIkIlYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqjYyJWw6x7Z1bhu48lVuG6pSXhuqdWw6zhuqMx4bqpVsOsbVbDrG3hu4Xhuq3huqFVVjAq4bqpVjBuIlVWZ+G6o+G6qeG6reG6oVYiJCLhuqNW4bqi4bq5VuG7seG6o8SDVuG6psOj4bqt4bqj4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7JA4bu24buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu0V1lnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWcOdWFgvWOG7siMg4bu0WOG7tOG7skDhu7Qjw6xA4bu0WFlX4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu04buy4bu24buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7kDbhuq1W4buv4bqx4bqt4bqjVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWIiQiVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqPhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tFdZ4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4bu2VyNnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWcOdWFgvWOG7siMg4bu0WOG7tOG7skDDnSPDrEDDnVdZQOG6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7okBY4bu24buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7kDbhuq1W4buv4bqx4bqt4bqjVl3Do2Hhu4tWIG3hur/huq3huqFWIiQiVjDDo2Hhuq1W4bqj4bqv4bqt4bqjVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqNjIlbDrHtnVuG7jyVW4bqlJeG6p1bDrOG6ozHhuqlWw6xtVsOsbeG7heG6reG6oVVWMCrhuqlWMG4iVVZn4bqj4bqp4bqt4bqhViIkIuG6o1bhuqLhurlW4bux4bqjxINW4bqmw6Phuq3huqPhu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tlcj4buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/hu7EkIlYw4bq54bqt4bqhViLhuqPEg1bDrGnhuqnhuq3huqFW4burPeG6rVbDjOG6o23hu4fhuq3huqFW4buPalbhuqLhu4vhu5E54bqtVmvhu5FWw6xpPeG6qVbDrOG6o23hu4Xhuq3huqFWIuG6o+G6qVYiJCJWIiRW4bqt4bqjKeG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjCrDo1bhuqPhurvDo1bhuq3huqHhuqPhurFVVuG6ouG7i+G7kTnhuq1Wa+G7kVbhu5A24bqtVuG7r+G6seG6reG6o1YwP1bhu4/Do+G6reG6o1YgPeG6reG6o1ZZQFbDrHtnVsOs4bqjYVbhu48lVuG7skBWIiRW4bqt4bqjKeG6rVYww6Nh4bqtVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrMOjNuG6rVbDrMOjN+G6rVbDrGnhuqnhuq3huqFWZ+G6o+G6qeG6reG6oVbDrGkl4bqpVuG6o2MiVsOse2dW4buPJVbhuqUl4bqnVsOs4bqjMeG6qVbDrG1Ww6xt4buF4bqt4bqhVVYwKuG6qVYwbiJVVmfhuqPhuqnhuq3huqFWIiQi4bqjVuG6ouG6uVbhu7HhuqPEg1bhuqbDo+G6reG6o1VW4bqhw6M9w6NWMOG6qSrhuq1WWVdZVy1ZV1lZw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsavw4zhuqPhu4tW4bqiw6M34buLxagvZ8av

Thu Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]