(Baothanhhoa.vn) - Xứ Thanh – vùng đất của lịch sử, nơi lắng đọng tinh hoa văn hóa ngàn năm. Từ buổi bình minh trên núi Đọ - bình minh của loài người, xứ Thanh vinh dự và tự hào là quê hương trống đồng Đông Sơn với nền văn hóa – văn minh rực rỡ, nơi lưu lại nhiều dấu ấn đặc sắc về thời đại Hùng Vương, là nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến, là cái nôi sản sinh nhiều bậc vua, chúa và các anh hùng hào kiệt, văn nhân xuất chúng. Chính bởi cái danh giá ngàn năm ấy đã đúc kết, hình thành một kho tàng văn học dân gian đa dạng, đặc sắc. Trong đó, xứ Thanh được xem như là xứ sở của truyền thuyết, huyền thoại.
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG7pnIhxqDhurswaeG6uyHigJMh4bunciHhu5fDtCHhurfhu6EwIWnhurvDumnhurkhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq74bubxalixqFAIeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur0qL+G6uykmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLibhu6ZyIcag4bq7MGnhursh4oCTIcO54bujaeG6uSHhurXhuqHGoSHhurfhu6EwIWfhu4Hhurfhursh4buXdUAhacOy4bq9IWc3aeG6uSHhurXhu4lp4bq5Icah4bq9aeG6uyHhurvDrTAhw7k2aSHhurvDrDAhaeG6uTJpIWk2aCMhxqBzIeG6seG7m2/hur0h4bqx4bq/aeG6uyFo4bq9aeG6uyHGoeG7leG6q2khaeG7neG6vSHhurThu4khLSHhurHhur9p4bq7IWjhur1p4bq7IeG6t+G7oTAhZ8OtMuG6vSFp4bq5ceG7j+G6vUAh4bunciHGoOG6uzBp4bq7IcO54bq9aeG6uyHhurN0IcO5MiHGoXQh4bq7MsOtIWcyIeG7meG7m+G6qyHhurtxw7Jp4bq5Icah4buVbGnhurkh4bq1bWnhurkh4bq0a2nhurkh4buWw7JpIcO54buN4bq9IWljaSHDuTZpIeG6u8OsMCHigJMhw7k2aSFo4bq9aeG6uyHhu5V04bq3IeG7leG7kUAhacOy4bq9IWdx4bubIWcz4bq9IWnhurvhur1j4bubIeG6s+G6oeG7myHhuqFpIeG6tTnhurch4buXN+G6tyHDuWMhxqHhurvhu4/hur0h4bq1M+G6vSHhurrhu6Np4bq5IcOZccOyaeG6uUAhZzIhacOy4bq9IeG7k+G6uzHGoSHGocOq4bq34bq7IeG6t+G7oTAhaeG6u+G6vWPhu5shxqHhu5Xhur1j4bubIeG6tTPhur0h4buT4bq7w61p4bq5IWbhur1iaUAhZzIh4bq3MeG6vSFpa+G6vSHhu5c0aSHhu5fhur1p4bq7IWnhurvhur1j4bubIeG6scOj4bq3IcO54bubMEAh4bq34bq74budMCHDuTIh4bq3MeG6tyEwaeG6uyHhurvhu6Np4bq5IeG6uzLDrSFm4bq9ZMahQCHDuTZpIWnhurvDoGkh4bun4bub4bqhxqEh4bq34bq74budaeG6uSMh4bq24bq7w6pp4bq7IeG6scO04bq9IeG6tzHhur0h4bqzMGnhursh4bq54bq9MSFp4bq5MmkhaTZoIeG6ocWpIeG6tTUh4bq14bud4bq3IWZixqFAIeG6u+G6v2nhurshxqHhursyaeG6uyFobsahIWbhurvDrSHGoTJp4bq5IcO5Nmkh4bq74buJ4bq3IeG6s8OgaSHhurnhur0waSHhurUwIeG6szNp4bq5QCHhurU54bq3IeG7lzfhurcjIcag4buVw61p4bq5IeG6tcOsQCHhu6dyIcag4bq7MGnhursh4bq1ccO14bq3IeG7p8OiaCFp4bq7cSFnMiHhu6dyIeG7l8O0IeG6t+G7oTAhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq74bubxalixqFAIeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq2MOG7k8ah4bq9w61pLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bqzxqHhurvhu5to4bqxIeG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uCHhurvDouG6veG6ueG6u8ah4bu2IVsoKOG7k+G7p+G7uC4h4buX4buV4bq3Vy4vL+G6t+G6s2kj4bqxMMOtxqHhurswaeG6u+G6u8OtMCPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPCkpIC8pXV3hurNbPCgpXT4oxqEgW30iPmcoI+G7heG7k+G6ueG7tOG7lVd9ID4uITBnxqFXLuG7pnIhxqDhurswaeG6uyHigJMh4bunciHhu5fDtCHhurfhu6EwIWnhurvDumnhurkhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq74bubxalixqFAIeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur0uIeG7peG6veG6s8ah4bq7Vy4iKCguIeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLlsoKC4hLyZJ4bqlxqEh4bq14bqn4buTIeG6t+G7oTAhaeG7neG6vSHhurAyaSHhu68hw7kyIeG6tDPhur0h4bq64bujaeG6uSHGoXQhJMah4bq7ceG7j2nhurkh4bq54buJ4bq9IWcyIeG6t+G6u+G7ozAhw5ltaCUhxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkh4buT4bq7ceG7j2nhurkhxqDhurvhur1k4bubIUbhursxaeG6u0AhxqDhu5IhxqDhurswaeG6uyHhurrDrDAh4bq5N2khZ+G6vWNpIcO54buN4bq9IeG6uzDhur0haeG6u8OgaSHDucOjxqEh4oCcZuG6u29p4bq5IWdt4oCdIcah4buVw61p4bq5IeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur0h4bunciHGoOG6uzBp4bq7IWcyIWtp4bq5IcOZbWghw7kyIWtp4bq5IeG6sHFp4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4buVw61p4bq5IeKAnMag4bq9xJHhu5shw7nhu6Np4bq5IcO5Nmkh4bq7w6wwIeG7p3IhxqDhurswaeG6u+KAnUAh4bq44buWIUnhurlrIeG6tHLhurchxqDhurvhu4Fp4bq7IeG6tTUhZuG6uzHhur0h4buZ4bubMcah4bu2IeKAnMag4bq7MGnhursh4bq6w6wwIWcyIcO54bujaeG6uSHhurXhuqHGoSHDuXMwIWgwaeG6uSHGocOqaeG6uyHhurvhu5vFqWNpIcah4bq7w60z4bq9IcO5czAhaDBp4bq5Icahw6pp4bq7IWfhu4Hhurfhursh4buXdeKAnSMh4bq04bq9Y+G7myFpMsWpIeG6tTUh4bq1xJEhZzPhur0haeG6u8O6aeG6uSHhurPhuqHhu5sh4bqhaSHhu5fDoOG7myHhu5c34bq3IWbhurtraeG6uSHhurfhurvhu4chxqHhu5XhuqtpIeG6tzHhurchxqHhu5UwaeG6uSHhu5d1IeG6tXHDteG6tyHhurnhurvhur0h4bq34bq74bql4buTIeG7meG7mzAh4bq3MeG6tyHGoeG7leG6vWPhu5sh4bq1M+G6vUAh4buZ4bubMCHhurcx4bq3IWdlIWnhurnhurvhur1AIeG7k+G6u8OtaeG6uSHGoeG7n+G6t0Ah4bq7buG6vSHhurvDqCFoMiHhurfhu4tpIeG6tXHDteG6tyFnceG7myHGoeG7leG7m8WpY2khxqFzIcah4bq7YiHhurtkIWkyxakh4buZ4bubMCHGoeG6u2Ih4bq7ZCFm4bq7MeG6tyHhu5nhu5swIeG6tzHhurch4bq3w6Dhu5sh4bq34bq74bubxalkaSFmxJEh4bqzw6BpIeG6ueG6vTBpQCHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoUAh4bq74bubxaljaSHGoeG6u8OtM+G6vSMjIyHDlCHhurXDrEAh4bq3MeG6tyHhurvhu5vFqWNpIcah4bq7w60z4bq9QCHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoSFpMsWpIcO5czAh4bq3w6whaeG6pcahIcahccOyaeG6uSHhurVtaeG6uUAh4bq54bqjaSHhurlw4bq9IcO54buN4bq9IeG6tzHhurch4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5IWbhursx4bq3Icah4buV4bqraSHGoeG6vWnhurshxqHhurvhuqNpIWZiIcah4bq7czAhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq7bGnhurlAIcah4bq9aeG6uyHhurvDrTAhw7k2aSHhurvDrDAhw5nhur1kxqEjIUg5xqEhZuG6uzHhurdAIWnhurvDumnhurkh4bq74bubxaljaSHGoeG6u8OtM+G6vUAhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq74bubxalixqEh4bqhxakh4bq3cGnhurkhaDBp4bq5IeG6tcOjaCFp4bqlxqEh4bq1OeG6tyHGoeG7lXFp4bq5QCHGoeG6veG6q+G7myHhurHhur3EkeG7myHhurfhurvDrSHigJzhurttaSHhurdsxqHigJ0h4bunciHGoOG6uzBp4bq7Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkbhurvhur0h4bqzMsWpIeG6t2tp4bq5IeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurkhaeG6q2kh4oCcxqDhu5vFqcSRaSHGocOj4buTIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7m8WpYsahIcag4bq7MGnhursh4bq6w6ww4oCdQCFp4bq7w6xoIcahMeG6tyHhurnhur00IeG6tDLDrSHhurrhu5vFqSHhu5Lhurvhu59p4bq5IeKAkyFHceG7myHhurRy4bq3IeG6ujNp4bq7IS0h4bq2MMOtIeG7lsOyaSHhuro04bq9IeKAkyHGoOG7leG6o2khxqDhurvhu4EhR+G6veG6q2kh4oCTIeG6usOtMmnhurkhxqDhu5vhuqFpIeG6tmtp4bq5IcO54bq9Ysah4bu2IeKAnMOUIeG7p3IhxqDhurswaeG6u0Ah4bq74bqj4bubIWnhurtxIWjDs+G6vSFp4bq54buJaSFp4bud4bq9QCHhurPhu4tp4bq5IeG7l2tp4bq5QCFow7Phur0hZzJp4bq5QCHhurE0aUAhw7nhu6Np4bq5IeG6teG6ocahIeG6tWPhu5sh4bq5N2khw7nhu43hur0haG7GoUAh4bq7MOG6vSHhurswxakh4bqxMCHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoSHDuTIhxqHhu5XDrWnhurkhaMOz4bq9Icah4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7m8WpYsahIeG6tWPhu5shaDBp4bq5IeG6ueG6vTEhxqHhu5Xhu4FAIcawIWnhurnhurvhu4MwIWfhu4Hhurfhursh4buXdSHhu5fDoOG7myHhu5c34bq34oCdIyFJ4bq7cSHDucOjxalAIeG6t+G7o2nhurkhw7nhu43hur0h4buXdCHhurfhurs0xakhxqHhu5Vr4bq9IeG6t+G7oTAhxqHhurvhu4/hur0h4bq54bq9MGlAIeG6seG6vWJpIcah4bq74bq94bqraSHhurfhu6EwIWfhu4Hhurfhursh4buXdUAhaeG6u8O6aeG6uSHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoUAh4bq74bubxaljaSHGoeG6u8OtM+G6vSHhurcyaeG6uSHGoeG6u+G6q2gh4bq74buLMCHhu5nhu5vFqWRpQCHGoeG6u+G6oWgh4buXw6Dhu5shw7kyIcaha2khZ+G6q2khaeG6pcahIeG6teG6p+G7k0Ah4bq54bq9MSHGoeG7leG7gUAhxqHEqTAh4buVM2nhurkh4buXN+G6tyFoMuG7myHGocOgaCFn4bq9aeG6uyHhurfhu6EwIWjDs+G6vSHhurPhur0hxqHDquG6t+G6u0Ah4bqzMGnhurshZzBoQCHGoeG6uzdp4bq5IeG6tzRp4bq7Icah4buV4bqraSFoNGnhursh4bq14bqhxqEh4bunciHGoOG6uzBp4bq7IWkyxakjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mw5nDqiFp4bq7cSFm4bq74bq9IWnhurs34bq3IeG6tWJpIeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur0h4bunciHGoOG6uzBp4bq7QCHhurfhurthaeG6uSEw4bq9IeG6sTTDrSEw4bq9QCHGocOgaCHGoeG7lcOqIWjDs+G6vSFp4bq5ceG7j+G6vSFnM+G6vSFp4bq74buNIcah4buN4bq9IcO54bujaeG6uSHhurXhuqHGoSHhurHhur3EkWkh4buW4bqjaCHhu5bDsmkh4bun4bq9aeG6uyHhurXhuqfhu5NAIeG6teG6o8WpIWk3aeG6uSHhurnhur3DrCMhw5ljIeG7luG6o2gh4buWw7JpIWnhurnhurvDoiHhurHhur3EkWkhxqHhurvhur8hxqHhurvhuqNoIWbEkSHhurfhurvhu5vFqWRpIeG6t+G6uzJp4bq5IeG6tG7hurch4bq2ceG7jeG6tyHhu6fhuq0hxqHhurvDoGkhaOG6v2nhursh4bq54bq94bud4buTIWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSHhurUxaeG6uyHGoTBpIWfDrTLhur0h4buZ4bub4buxIeG6seG6vcSRaUAh4bqxNMOtIcO5ZCHhurHhur9p4bq7IcWp4bqraSHhurfhurvDrSHhu6fDrGhAIWcyaeG6uUAh4bqx4bq9xJFpIcah4buV4buP4bq9IeG7meG7m+G6qyHhurtxw7Jp4bq5IyHDmTIhxqHhu5XDrWnhurkhZ+G7j+G6vSHhursxxqEh4bq34buhMCHhurUxIWnhu53hur0haeG6uTLFqSHhurtraCFpMMWpIeG6t+G6u2Fp4bq5Icah4bq7xJEhaTLDrSHGoeG6u+G6vWLhu5sh4bq1ccO14bq3IWbhurvhu53hurch4bq3MCHGoeG6v2nhurshxanhuqvhu5shaeG6u+G7m2xoIeG7lzfhurchaDLhu5sh4bq74bubxaljaSHGoeG6u8OtM+G6vSEtIeG6uuG7i2khxqDhu5VsaeG6uSFIMeG6vSMh4bq2w6Dhu5sh4bq34bq74bubxalkaSHGoeG6v2nhurshaeG6ueG6u+G7gzAh4buT4bq74bubIcah4bq74bqrIeG7l8OtaSHhu5c3xqFAIcah4bq74buhxakh4bq34bq74bubaeG6uSHhurfhu6EwIeG6tWvhur0hw7nDtSHhurfhurttaeG6uSFp4bq54bq7w6jDrSHhu5dsaeG6uSHhurfhurtixqEh4bq3w6whaeG6uzDhu5shxqHhu5XDrWnhurkh4bq3w7JpIeG6tTPhur0h4bq7bWnhurkhxqHhurvhu6HFqSHDtCHhu5bhuqNoIeG7lsOyaSHGoeG6u+G7m8O0IWkyw60hZuG6u+G6vWJpIcah4buV4buP4bq9IeG7pzBp4bq7IeG6tzRoIeG6tW5p4bq5QCHhurvDrDAh4buT4bq74bql4buTIeG6t+G6u8OtIeG6u+G7iSHGoeG6uzJp4bq7IeG6tWvhur0h4bq34bq74bq9aCHhurXhuqtoIWnhurkyxakh4buZ4bub4bqhaSHhu5nhu5vGsMahIeG6seG6q2khaeG6uzDhu5shaeG6u3Fp4bq5IeG6tWJpIWbhu6kh4bq7M2kh4buT4bq7NOG6vSHGoXMh4bqxxKkhaeG6u8OgaSHhurnhur0waSHhurfhu6Np4bq5IWnhursw4bubIeG6sTDFqSHDuWMhxqHhu5Xhu4/hur0jIUbhurtraeG6uSFp4buRIeG7leG7j+G6vSHhu6cwIeG7p8OsaCFnMmnhurlAIWhuxqEhZ+G7i2nhurkh4bq5N2kh4bqxw6whw7nhu43hur0haeG7neG6vSFpw61pIeG6seG6vcSRaSHhurc0QCHhurVr4bq9IeG6t+G6u+G6vWghaeG6ueG7m8WpZGkhxrAh4bq7w6wwIeG6tTEh4bq1xJEh4bq1ccO14bq3IcO0IWcz4bq9IeG6t2rhur0hxqHhu5XhuqNpIyHhurbhurvhur1j4bubIcah4bq7w6LDrSHGsCFp4bq54bubxalkaSHhurfhu6EwIeG6uzDhur0hw7nDtSHhurfhurttaeG6uUAhxqHhurvhuqNpIcah4bq94bqraSHhurvDrDAh4buT4bq74bql4buTIeG6u+G7iSHGoeG6uzJp4bq7IeG6tTFAIeG6teG7j+G6vSHhurXhu4/hur0h4bq5bOG6vSHhurXhuqPhu5shw7kyw60haeG6uzDhu5tAIcah4buVceG7j2nhurkhxqFtaSHhurfhu6Np4bq5Icah4bubYiFp4bq54bubxalkxqEjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mSXHDsmnhurkhxqHhurvDosOtIWnhurvDumnhurkh4bq3w6Dhu5sh4bq34bq74bubxalkaSHhurdvIcahw6rhurfhurtAIeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur1AIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7m8WpYsahIWlv4bq9Icah4bq9Ymnhurkh4bq34buhMCHhu6dyIcag4bq7MGnhurtAIeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqEwIeG6ueG6u+G6pSHGoeG6uzZoIcO54bujaeG6uSHhurXhuqHGoSHDucOiaSHhurHhur3EkWkhSeG6uTAh4buWw7JpIeKAkyFpw7Lhur0h4bq3w6wh4bq1bmnhurkhxqBzIcag4bq7cuG6tyEk4bunNSFJ4bq5MCHGoOG6u+G6vWRpJSHhurk3aSFn4bq9Y2khw7nhu43hur0hxqHhurvhur3huqtpIcah4bq/aeG6uyHhu5d1IeG6ueG6vcO6MCHhurfhursyaeG6uSHGoHMhxqDhurty4bq3IcO5MiFpMmnhurkh4bq44bq9MWnhurkh4bq6ccOyaeG6uSMh4bq2cGnhurkhxqHhu5XhuqtpIcO54bujaeG6uSHhurXhuqHGoSHhurHhur3EkWkh4bqhxalAIeG6tzHhurchxqHhurtiIeG6u2QhaeG6uXHhu4/hur0h4bqzw6BpIcahdCHhurEww60h4bq14buP4bq9IWkwxakhw7nhuq9pIeG7lzDFqSFo4bqrIWbEkSHhurfhurvhu5vFqWRpIcO5YyHhurfhursyaeG6uSHhurvDrTJp4bq5IcahdSFIMOG6vSHhu69pIcag4bq94bqraCHDueG6vyFnMmgh4buT4bq7w6PGoSHGsCHDueG7mzAh4bq34bq7MCFp4bqraSHhurHhu4Eh4bq1MsWpIeG7lTAhaG7GoSHhurvDrTBp4bq5IeG6tTTDrSEkxqHhurvhu5tu4bq3IeG6u+G7m8WpZGkhSeG6uTAh4buWw7JpIWnhurkyxakhaTDFqSUjIUg54bq3IeG6t+G6u8OtIeG6t+G7m27hurch4buXbGnhurkhZuG6uzfhurchaeG6ueG6u+G6vWTGoUAhZuG6u8OsIWbhurs2aUAhxqHhurvhur1i4bubIcah4bq7bGkh4bq14buhIeG6sWNAIcO54buN4bq9IeG6tXLhurchxqHDqmnhursh4bq34bqjaSHhurfhu6NAIeG6t+G6u+G7geG7myHGoeG6u3HDsmnhurkh4bq34bq74buB4bubIWbhurvDrEAh4buXdCHGoeG6u2tp4bq5IWjhur1p4bq7QCHhu5cxaeG6uSHGoTPDrUAhSDDhur0h4buvaSHGoOG6veG6q2gh4bq1NSHGoXNp4bq5IeG6sXHhu43hurchxqHhurvDquG6t+G6uyFp4bq54bq74bq9IcO54buN4bq9IWnhurnhurvhu4Hhurfhursh4bq3NGnhurtAIcah4bq/aCHhu5UwIeG6uzPGoSHhurnhur1saeG6uSHhurNxMCHhurvhuqHhu5sh4bq1xKlAIeG6t+G6uzZoIeG6t+G6u+G7hyFnMMOtIeG6tW5p4bq5IeG7lzRpIeG7p+G7m+G6ocahQCHhurnhur3DosOtIWjhuqNoIeG7l3Qh4buXbGnhurkhxqHhu5XhuqtpIcO54bujaeG6uSHhurvDrTBp4bq5IeG6tTTDrSMh4buU4bq94bqraeG6uSHhurVs4bq9IcO54buN4bq9IeG6teG6ocahIcO5MiFp4bq5ceG7j+G6vSFJ4bq5MCHhu5bDsmlAIWfDrTLhur0h4bq3w6DFqSHhuqHFqSFm4bq7a2nhurkh4bq1w7JpIcah4bq74bub4bqjaSFnMiHhurvhur1k4bubIeG7meG7mzRAIeG6ueG6vTEhxqHhu5Xhu4EhZuG6vWnhurshxqFiIWgyIeG6t+G7i2khZzIhaeG6vWNoIcahdCHhursyw61AIeG6seG6vWLGoSHDsmkh4buXw6Dhu5sh4buXN+G6tyHhurVs4bq9IcO54buN4bq9IWnhurlx4buP4bq9IeG6t8OtaSHDueG7mzAh4bq64bujaeG6uSMhxqDhu5U04bq9IeG7meG7mzAh4bqxMMOtIeG6teG7j+G6vUAhSDDhur0h4buvaSHGoOG6veG6q2gh4bq1ccO14bq3IWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSFJ4bq5MCHhu5bDsmkhxqHhursyaeG6uyFmw6pp4bq7Icah4bq74buPIeG7k+G6u+G7n2nhurkjIeG6ujJp4bq5IWk2aCHDuTLDrSHhurcx4bq3IWnhurkyxakhxqFzISk8IeG6tWJpISl9Icah4bq7MWnhurkh4bqxMCHDoGghZ+G7geG6t+G6u0AhR2Uh4bq7buG6vSFIMOG6vSHhu69pIcag4bq94bqraCHhurVxw7XhurchxqFvIeG6t+G6u3LhurchxqEz4bq9IUbhurvhu5sh4bqy4bq9Icahw6rhurfhurshZ+G7geG6t+G6uyHhu5d1QCHDuTZpIeG6u8OsMCHhurRjaSHGoeG6u+G7jyFIMOG6vSHhu69pIcag4bq94bqraEAh4bunNSFJ4bq5MCHhu5Lhurvhu51AIeG6u+G7m8WpZGkhSeG6uTAh4buWw7JpIyHhurTDoMWpIWcyIWdlIeG6u27hur0hZ+G7jWkhaeG6u+G6ocahIeG6t+G7oTAh4bq74bubxalkaSFJ4bq5MCHhu5bDsmkhaeG6uzhoIcahccO0aeG6uSFp4bq74buNQCHGoeG7leG6vSHDoGkh4bq3a2nhurkh4bq1cuG6tyHhurfhu6EwIeG6tHLhurchxqDhursxaeG6uyFIMOG6vSHhu69pIcag4bq94bqraCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZG4bq7a2nhurkh4bq34bq74buHIWcyIWhuxqEh4oCcxqDhurswaeG6uyFG4bupIWbhurs0ITHhur3igJ1AIcag4bq7MGnhursh4bq6w6wwIcahdCFnw6Dhu5sh4bq1NSHhurVxw7Xhurch4bqx4bq9YsahIeG6tWJpIWcyIWnDsuG6vSHigJzhurXhu4EwIWfhur1p4bq7IWnhurvDoGkhZuG6vWTGoeKAnUAhacOy4bq9IeG7k+G6uzHGoSHGocOq4bq34bq7IeG6t+G7oTAh4bq3MeG6tyHGoeG7leG6vWPhu5sh4bq1M+G6vSHhu5PhurvDrWnhurkhZuG6vWJpQCHhurcx4bq9IWlr4bq9IeG7lzRpIeG7l+G6vWnhurshaeG6u+G6vWPhu5sh4bqxw6Phurchw7nhu5swQCHhurfhurvhu50wIcO5MiHhurcx4bq3ITBp4bq7IeG6u+G7o2nhurkh4bq7MsOtIWbhur1kxqFAIcO5NmkhaeG6u8OgaSHhu6fhu5vhuqHGoSHhurfhurvhu51p4bq5IyHDmeG6vyFn4bqpIeG6ocWpQCHhurtkIcah4bq7bGnhurkhxqHhu5Xhu5vFqWNpIcah4bq74bubxalixqFAIeG6u+G7m8WpY2khxqHhurvDrTPhur0h4bunciHGoOG6uzBp4bq7IeG6t8OsIWhuxqEhZuG6u2zhur0hZ3HDtWnhurkhZ+G7jWkh4bunw60wxakh4buZ4bubMGnhursh4bq34bubbuG6tyHhurXhu4/hur0hw7kyIeG7l3QhaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq34buhMCHhurcx4bq3IcO54buBITBp4bq7IeG6u+G7o2nhurkh4bq34bq7bGnhurkhaeG6ucOtM+G6vSHhu6fDoGhAIeG7p8Ogxakh4bqzdGnhurkh4bq3MeG6tyHDuXHDsmnhurkhxqHhu5Xhur1j4bubIyHGoOG7lcOtaeG6uSHhurXDrCFpb+G6vSHhurHDo8ahIWnhurvhuqHGoSFnMiHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoSHDuWMhR+G6qyFHw7Xhur0hw7kyIeG6t+G7m27hurchZuG6u8O04bq9IWnhurnhurvhu4MwIUcwaCHhu5bDsmkjIeG6tMOgxakhZzIhaG7GoSHhu5PhurvDrSHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoSFn4buB4bq34bq7IeG7l3Uh4bq34buhMCFJ4bq7w6BpIeG6s8OgaSHhurltaCFp4bq74bq9Y+G7myHGoeG7leG7m8WpZGkhaeG6u8SpQCHGocOj4buTIcah4buV4bubaeG6uSFm4bq7N+G6tyHhurvhu4kwIeG6u+G6v2nhurshxqFxw7Vp4bq5IWnhurvDoGkhw7nDo8ahIeG7r2nhursh4bq74bujaeG6uSHhurPDoGkhxqFu4bq3IUfhuqshR8O14bq9IyFJw6whZuG6u2tp4bq5IeG6seG7gSHhurHDrCHhurvhuqfhu5Mh4bq1bOG6vSHGoXHDtWnhurkhxqHhur1i4buTIWnhurvDo2khw7Qh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5QCFm4bq7a2nhurkh4bq34bq74buHIWcyIeG7lzFp4bq5IcahMeG6tyHhurPDoGkh4bq54bq9MGkh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5IWgyIeG6t+G7i2khZzIh4bqxMuG6vSHhurcwIeG6s8OgaSHhurnhur0waSHhurfhurtsaeG6uSFp4bq5w60z4bq9IeG7p8OgaCHhurfhu6EwIeG6teG6ocahIWlx4buN4bq3QCHhurPDoGkhxqFu4bq3Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJknhurkwxakhxqFzIWbhurvhur0h4buX4bq9aeG6uyHhu5UwQCHhurfhu5tu4bq3IeG6teG7j+G6vSHhurfhu6EwIcO54buBIeG7r2nhursh4bq74bujaeG6uSHhurPDoGkhxqFu4bq3IUfhuqshR8O14bq9IeG6tTUhaeG6u+G7m2xoIWgy4bubIeG7lzfhurchxqHDoGghZ+G6vWnhursjIeG7mOG7mzBpIWnhur1kaCHhurPDoGkh4bq54bq9MGkhaeG6uXHhu4/hur0hw5nhur1kxqEhw7nhuq9pIcah4bq7ceG7j2nhurkh4bq34bq7w60h4buVOGnhurnhu7YhSeG6u8O6aeG6uSFp4bq5ceG7j+G6vSEwaeG6uyHhurvhu6Np4bq5QCHhursyw60hZuG6vWTGoUAh4bun4bub4bqhxqEh4bq34bq74budaeG6uSHGoeG6u3Hhu49p4bq5IWgwaeG6uSFp4bq7w7pp4bq5IWnhuqXGoSHhurPhu4EhxqFx4buNaeG6uUAhZuG6uzHhurchw7nhu43hur0haeG6uXHhu4/hur0h4bqx4bq/aeG6uyHGoeG6u3Hhu49p4bq5IyHhurbDrCFn4bqpQCHhu6fhu5vhuqHGoSHhu5PhursxxqEhxqFzIeG7meG7mzBpIWnhur1kaCHhuqHFqSFp4bqraSFm4bq74bq9Icah4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7m8WpYsahIeG6u8OsMCFp4bq7w6BpIcO5w6PGoSFn4buB4bq34bq7IeG7l3UhR+G6qyFHw7Xhur1AIeG6s8OgaSHhurnhur0waSHhurU1IWjhur3huqvhu5shxqE0IcO5YyFraeG6uSHhurE4aeG6uSHGoeG6ocahIeG6tzQh4buXdCHFqeG6q+G7myFoYmlAIWbDqmnhurshxqHhu5Xhu4lp4bq5QCFp4bq5ceG7kWnhurkhaG4jIcag4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7m8WpYsahIWbEkSHhu5U4aeG6ueG7tiHhurbhu5ts4bq9IeG6teG7j+G6vSHGoOG7leG6o2lAIcO0IWcyaeG6uSHhurbhurswaEAhxqDhurswaeG6uyHhurrDrDAh4bq3w6wh4bqxMiHGoOG7leG7gWnhurshxqDhurvhu4EhxqDhurtxw7Jp4bq5IcO54bq/IWbhu4Hhu5MhxqHhurvhu4/hur0h4bq3cuG7myHhurfhurvDujAh4bq34bq7w60hw7nDtSHhu5fDsmkhw7lxw7Jp4bq5IeG6tTBp4bq5Icah4buVw61p4bq5IeG6t8OyaSHhurXhuq0hZuG6u8OsIcah4bq7w60xxqEh4bq3w7JpIWnhurnhu5vFqSFm4buB4bq34bq7IWgyIeG6tXHDteG6tyHhu5fDsmkhw7lxw7Jp4bq5IcahOWnhurkh4bq34bq7w60haG7GoSHhurcx4bq9IeG6oWkh4bq1xJEh4bq1Y2khw7JpIyHhurTDosOtIeG6oWkh4buX4bubbMahISAhaTZoIcah4bq74bq/IeG6sTIhxqHhurvhu58hxqHhursw4bq9IcO5MiHhu5fhur1p4bq7IeG7lTAhaeG6uXHhu4/hur0h4bq3w61pIcah4buVMOG6vSHhu53GoSMhRuG6u+G6vSHhurfDo+G7myHhurfDrWkhxqHhu5Uw4bq9IeG7ncahIeG6t+G6uzLDrSHhurXhu4/hur1AITFp4bq7IeG7lzFp4bq5IeG6tcSpIeG6teG6o8WpIWnhursyQCHhurtxw7Jp4bq5Icah4bq7w7JoIeG6sTDFqSFm4bq7N+G7kyFnMmnhurkjIcag4bq74bubw7QhaeG6u8SpQCHhurfDo+G7myHhurHhuqUh4bq1NSHigJzGoeG7m+G6oWkhxqHhu50hZuG6uzHhurchxqHhurtx4buPaeG6uUAhxqHhurvhuqNpIeG7lzfhurchxqHhur1p4bq7ITBp4bq7IWnhurnhurvhur3huqtoIWnhurnhurvhu4FAIWg3xqEh4buXMWnhurlAIWjhur1kaeG6uSHhu5VuaeG6uUAhaHDhur0h4bq3MMOtQCHDuTDhur0hxqHhu5Ux4bq9IeG6t8OsIeG6sTTFqSFpbMahIeG7leG7m23hur3igJ0jIcag4bubb+G6vSHGoeG7lXHDtGnhurkhxqHhursyaeG6uyHigJzhurXhur0haeG6u3Eh4buVbWnhurlAIWnhurlt4bq9IWnhurtxIeG6u29AIeG6ueG6veG7iWnhurkhacOs4bq9IWnhurtxIcah4bq9Ymnhurkh4bq34bq74buba2nhurkhZ+G7jWkhaeG6ucOgaSHDuTBp4bq5QCHGoeG6u2tp4bq5IWjhur1p4bq7Icah4buVw6oh4bqzcGnhurkhw7lxw7XGoSHhurthaSFp4bq5ceG7j+G6vSHGoeG6u3Hhu49p4bq5QCFnMmgh4buT4bq74bufIeG6tTPDrSHhu5cx4bq34bq7IUbhurs0IUcwaOKAnSMhSeG6uXHhu4/hur0h4bq1w6wh4bq34bq7w6pp4bq7IWcyIUfhuqshR8O14bq9Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkfhuqshR8O14bq9IeG7l+G6vWnhursh4buVMCHhurU1IWgwaeG6uSHhu5dsIeG7k+G6u8OjaSHhurU54bq3IeG6seG6vWTGoUAhZzIhaeG6uXHhu4/hur0h4buT4bq7NOG6vSHhurkxaeG6uyHDuTHhurchaGRp4bq7Icah4buV4buP4bq9IyHhurThur1j4bubIWkyxakh4bq1ccO14bq3Icah4bq7xJEh4bq74bq9ZGkh4buXw6Dhu5sh4buXN+G6tyHGoeG7lcOtaeG6uSFoayHGocOq4buTIcah4buVMMOtIeG6uXHDsmghw7kyIcah4buVNCHhurlxw7JoIcah4bq74bqjaSHhurVu4bq3IeG6tTHDrSMh4bq6MOG6vSHhurfhurvDuiHigJzGoeG6u+G7m8OjaSHGoeG6u+G6veG6q2nigJ0h4bq1ccO14bq3IWbhurs34bq3Icah4buV4bqraSFnceG7keG6vSHhurlxw7JoIeG6scOzaeG6uSHhu5V04bq3IeG7lzFp4bq5IWbhurvhur0h4bq5OeG7kyFH4bqrIUfDteG6vSHhurU1IeG6t+G6u8OtIcah4bq74bqhxakhxqHDqmnhursh4bq34bq7w6pp4bq7IWnhurnhurvhu4MwQCHhu5d0IeG7oWnhurkh4bq7biHhurfhu6EwIcawIcah4buV4buP4bq9IeKAkyFn4buLaeG6uSHhurPDoGkh4bq1bOG6vSHDueG7jeG6vSHhurfhu5tu4bq3IWbhurvDtOG6vSFp4bq54bq74buDMCMh4bq2w6Dhu5shacOs4bq9IeG6t+G7oTAhR+G6qyHGoOG6u8OjaSHigJMhaeG6uXHhu4/hur0hw7nhu43GoSHhurVxw7XhurchZ3Hhu5Hhur0h4bq5ccOyaCHDuTIhxqHhu5Uww60hacOsIeG6t+G6u8OtIUfhuqshR8O14bq94bu2IeKAnEnhurtxIcO5w6PFqSFnMiHGoeG7leG7j+G6vSHhu5PhurvDrCHGoeG6uzHhurch4bq34bq7w60ha2nhurkhZzJoIcO54bq9ZOG6tyFn4buNaUAh4bun4bq9aSFraeG6uSHhu5fhu41oIeG7k+G6u+G6ocahIeG6tzDDrSHhurfhu48haeG6ueG6u+G7gzAjIUdwIeG6t+G6u+G7nWnhurkhxqFr4bq9IWnhurnhu5vFqWRpIWhuxqEhZ+G7i2nhurkh4buT4bq74buLIcahMSHhurXEkSHhurdy4bubIWlx4buN4bq3QCHhurdy4bubIWnhursy4oCdIeG6t3Bp4bq5IeG6t+G6u8OqaeG6uyFnMiHGoeG6oWghZ+G7i2nhurkhaDIh4bqzw6BpIeG6ueG6vTBpIWjhu5tsaSHGocSpIeG6sTLFqSHhurfhu6Np4bq5IUfhuqshR8O14bq9Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJknhurvhu48h4buXdCHhurnhur3hu53hu5Mh4buXcuG6tyHhurfhu6EwIeG6uXHDsmghxqHhurvhuqNpQCHhu5cw4bubIeG6tTPhur0hxqHhurs3aeG6uSHhu5nhu5vDoGkhSOG6vWnhurtAIUfhuqshR8O14bq9IWfhuqtpIWnhurlr4bq9IcO54bubMEAhZ8Oj4buTIWnhuqtpIcO5ccOyaeG6uSHGoeG7leG6vWPhu5sh4bq6w6Phu5shR+G6qyMhSG7GoSHhurtraEAhw7nhu5swIUfhuqshxqDhursx4bq9IcahbyHhurXhur0h4bqz4bubxalkxqEhxqHhurvhu6HFqSHhu5nhu5vDoGkhw7Qh4bq7bSHGoDQhw5nhu4lp4bq5IeG6scOzaeG6uSHGoeG6u+G6ocWpIeG7l8OsaeG6uSHhurnhur3DrCEyw60hMsOtQCHhu5Vt4bq9IWhuxqEh4bq3w61pIeG7leG7ozAhZ+G7jWkhaW/hur0hZ+G6q2lAIWnDrOG6vSHDucOgaeG6uSFnZGnhursh4bq1cuG6tyFHM+G6tyFHw61p4bq5IeG7mOG7m8OgaSFn4bqhxakhZzPhur0h4bq5ccOyaCHhurEx4bubIyHDmeG7mzAh4bq7w60yaSHGoeG7lTQh4bq5ccOyaCHhurfhurvDrSHhu5Xhu6MwIcO5MmnhurkjIeG6um0hxqA0IcOZ4buJaeG6uSHGoXMh4bq14bqhxakh4bq1b+G6vSHGoeG6q2khxqHhursyaeG6uyHhurttIeG6usOtMmkhRuG6vWJoIyHGoOG7leG7m8WpY2khxqHhurvhu5vFqWLGoSHDuWMhR+G6qyFHw7Xhur0hw7kyIeG6t+G7m27hurchZuG6u8O04bq9IWnhurnhurvhu4MwIUcwaCHhu5bDsmkhaMO0IeG6teG6o+G7myHhurE4aeG6uSHDueG6vWThurch4oCcxqHhu5Uww60h4bq5ccOyaOKAnUAhZmLGoSHGoeG6u+G7neG6tyHhurE4aeG6uSHDueG6vWThurch4oCcxqHhu5U0IeG6uXHDsmjigJ0h4buZ4bubNCFnMiHhu5cxaeG6uSHGoTPDrSHGoTLhur0hxqHhur9p4bq7QCHGoeG6vWnhurshxqFiIeG6t+G7oTAh4bqzw6BpIeG6ueG6vTBpQCFp4bq74bqhxqEhZzIhw7nhur1k4bq3IeG6tcSRIeG6t+G6u8OtIUfhuqshR8O14bq9IWnhurvDo2kh4bq5ccOyaCHDtCHGoOG6uzBp4bq7IeG6usOsMCFoMiFnM+G6vSHGoeG7lTQh4bq5ccOyaCHDtCHGoOG6uzZp4bq5IUfDrWnhurkjIeG6tOG6vWPhu5sh4bq1w6wh4bq34bq7w60hxqHhurvhuqHFqSHhu5XhuqHGoSHhu5VqIeG7lTJp4bq5QCFp4bq7w7pp4bq5IeG6seG6vWJpIeG6t+G6u+G7m8WpxJFpIeG6uTdpIcO54buN4bq9IWnhurvDumnhurkh4bqz4bqh4bubIWhs4bq3IeG7meG7mzBpIcah4buV4buJaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSHhurfhu5tu4bq3IeG6teG7j+G6vSHDueG7gSHDueG7mzAhaTLFqSMh4bq6MOG6vSHhurXhu4EwIeG6teG6vcSRaEAh4bq7MOG6vSHhurvDrTJpIeG6tzRp4bq7IeG6ocWpIeG6t3Bp4bq5IeG6t+G6u8OqaeG6uyFnMiHhursw4bq9IeG7l3IhaGRp4bq7IeG6tzDDrSHhurc0IWgyIWtp4bq5IeG7k+G6uzThur0h4bq5MeG6t+G6uyHDuTHhurfhu7Yh4buXciFoZGnhursh4bqz4bqn4buTIeG6ueG6vTnhurch4bq3cuG7myFpceG7jeG6t0Ah4bq3cuG7myHhurPDoGkhw7kyIeG7l3IhaGRp4bq7IeG6t+G7oTAhaG7GoSFp4bq5ceG7j+G6vSFnMmghw7nhu5swIcah4buV4buBIcO54bq/IeG6ueG6vTBp4bq5IeG7l8OyaUAh4bunNSHGoTfhurcjIeG6tjHhur0hxqHhurvDoGgh4buXw6Dhu5sh4bq34buhMCHGoeG7lcOqIcah4bubZCHhurPDoGkh4bq54bq9MGkhaThoIcO0IeG6t+G6u8OzIeG6tcOsIyHhurYx4bq9IeG6uzDFqUAh4buXcuG6tyHhurvhuqHhu5Mh4bqz4bqvaSHhurfhu6EwIcO5Nmkh4bq74buJ4bq3IeG6s8OgaSHhurnhur0waSHhurdwaeG6uSHDueG6vyHGoeG6u2IhaDIhaeG6q2kjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bqwMmkhw7ljIcO5Nmkh4bq74buJ4bq3IeG6s8OgaSHhurnhur0waSFpw6zhur0h4bq34bq74bubaeG6uSFnMiFpw6zhur0h4bq1YmkhaeG6vWNoIcah4bq9aUAhZuG6uzHGoSHDueG7iWnhurkh4bq34buhMCFJ4bq7w6BpIeG6s8OgaSHhurVxw7Xhurch4bq5deG6vSHhurk3aCHhu5nhu5swIWnhurvDumnhurkh4bq3w6Dhu5sh4bq34bq74bubxalkaSHhurdvIcahw6rhurfhurtAIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u+G7m8WpYsahQCHhurvhu5vFqWNpIcah4bq7w60z4bq9IWnhurvhu5tsaCFoMuG7myHhu5c34bq3Icahw6BoIWfhur1p4bq7QCHhurvhu5vFqWNpITTDrUAh4bq14budaeG6uSFp4bq7cSHhurjhu5YhSeG6uWsh4bq0cuG6tyHGoOG6u+G7gWnhursh4bq1NSHGoXNp4bq5IeG7l8Og4bubIeG7lzfhurchaeG6u8OjaSHhurXhu4Fp4bq74bu2IeKAnOG6tsOsIWfhuqkh4bun4bub4bqhxqEh4buT4bq7McahIWcyIcahcyHhurtkIcah4bq7bGnhurkhxqHhurvhuqNpIcah4bq7w60z4bq9QCHhurvhu5vFqWNpIcah4bq7w60z4bq9IeG6t+G7oTAhxqDhurswaeG6uyHhurrDrDAh4buT4bq7NGkhMWnhursh4bq7ZCHGsCHGoeG6u3Lhurch4bq34buhMCHhurfDrWkhaeG6uXHhu4/hur0hxqHhu5XhuqtpIeG6tzHhurch4buT4bq7ccOyaeG6uSHhurPhur1kaSFm4bq7MOG6vSHhu5PhursxIeG6teG6ocahIeG6tTDhur0h4bq74bq/aeG6uyHGoeG6uzJp4bq7IeG7meG7m+G6qyHhurtxw7Jp4bq5IeG7p3Ih4buXw7RAIcO5YyHhurXhuqHhu5shxqHhu5UwaeG6uyFm4bq7N+G6tyHhu5Phurvhu5/hurchaeG6u8O6aeG6uSFndOG6tyFnccO1aeG6uSHhurc0aSHGoeG7lcO0IeG6t+G7oTAhxqHhurvhur3huqtpIWnhurvhur3huqtpQCFm4bq7YWnhurkh4bq14buBaeG6uyHhu5dy4bq3IWgzaeG6uyHhurfhu6EwIeG6t8OtaSFp4bq5ceG7j+G6vUAh4bq14bqh4bubIcah4buVMGnhursh4bq34bq7bGnhurkhaeG6ucOtM+G6vSHhu6fDoGhAIWbhursw4bq9IeG7k+G6uzEh4bq14bqhxqEh4bq1MOG6vUAh4buXMWnhurkhxqEzw60haeG6ueG6u2MhaeG6ueG6u+G6vWThu5NAIWbhurthaeG6uSHhurXhu4Fp4bq7IeG6t3HDsmnhurkhw7l04bq3IyMj4oCdIyHhurrDsmkh4bq7YsahQCHGoeG6u2tp4bq5IeG7meG7mzAhaeG6u8O6aeG6uSHhurfDoOG7myHGoeG7leG7m8WpZGkh4bqhxalAIeG6s8OgaSHhurnhur0waSFo4bubbGkh4bq54bq9McOtIeG6s+G7n+G6tyHhurfDrWkh4bq34bq7MeG7myHhu5cw4bubIWkyxakh4buT4bq7NOG6vSHhurHhur1ixqEh4bq7ceG7jWnhurkh4bq1Ymkh4bq54bq9MSHGoeG7leG7gSHhu5dsaeG6uSHGoWzGoSHhurXhuqfhu5NAIeG6u3Hhu41p4bq5IeG6tWJpIeG6tzHhur0h4bq34bq7w6BpIeKAkyHGoeG6u+G6vWRpIeKAkyFo4butIcO5MiFm4bq7N+G6tyHhurnhurvhur0hxqHhu5XDrWnhurkhZ+G7i2nhurkhxqHhur9p4bq7IeG6tzRoIcWp4bqr4bubIcah4bq7ccOyaeG6uUAhxqHhu5XDoGkhxqHhu5Xhu4lp4bq5QCHGoeG7leG6vSHDoGkh4buXw6Dhu5sh4buXN+G6tyHhurViaSHhurdraeG6uSFnMMOtIcahw60hZ+G7jWkh4bq34buhMCHhurcx4bq3Icah4bq7YiHhurtkIeG6t+G6uzAha2nhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4h4buXxqHFqWfDolcuxqHDouG7p8ahLTBn4bq94bq5aeG7tiHhu5Xhur3hurnhurvGoeG7uC4mKuG7l8ah4buVw61p4bq5JuG6sDLhur0hw7kyITRp4bq74bu2Icag4bq7NMOtIUfhur1p4bq7Ki/hu5fGoeG7lcOtaeG6uSYqL+G7kyY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Hà Văn Dinh - 01:10 17/05/21

 Trả lời

Lê Lợi đã đánh tan quân Minh chấm dứt ngàn năm đô hộ của giặc phương Bắc, công lao to lớn của ông muôn đời ghi nhớ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]