(Baothanhhoa.vn) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh trên động vật và gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, từ ngày 23-2 trên địa bàn tỉnh đã thành lập 7 trạm và 450 chốt kiểm dịch động vật tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurF94bqm4bqndEThuqdlZeG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqo4buJw7rhuqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDDoOG6p8OA4buBw7rhuqfhu7nhu5vEqXXhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qOG7ieG6oOG6p+G6oMOB4bq94bud4bqn4bu54bubw7Phu7nhuq8vw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurHDmuG7m2Z14bqnw7rGoeG7g8O64bqnbOG7m2fDuuG6p+G6oOG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhur/Dusah4bqndMOtQ+G6p3ThurvDuuG6p23hu6Fs4bub4bqna+G7k8O64bub4bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDhuqfhuqjDquG6p8ah4bud4bq74bqnw4DDg2zDoOG6p8ah4bud4bq74bqnbOG7i3XDoOG6p8O64bubw6zhuqDhuqd0w6rhuqdr4buTw7rhu5vhuqdN4buhbOG7m+G6p+G6oOG7geG6p3Thu7PDuuG6p0zhu5vDreG6ouG6p+G7uOG7m+G7ncOg4bqn4bqgw4LhuqfDusahw6pD4bqn4bqrYi3huqvhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqdu4buH4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p3Thu4nhu7nhuqdl4bqn4bqgw4Hhur914bqn4bqow6rhuqdjZOG6reG6p2zhu5vhu7HhuqDhuqdz4bud4buZdeG6p23hu6Fs4bub4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDhuqfhuqDhur/hu53huqds4bq9bOG6p+G7m+G6okPhu5PDusOg4bqn4bqg4bub4buh4bqnQuG7h8Og4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7seG6p+G6oMOBw7XDuuG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDuuG6p+G6oHDDuuG7m+G6p27hu5nhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq7w6Dhuqdz4bud4buZdeG6p8OAw7nhur3huqDhuqfhu5vDueG6v+G6oOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqo4buJw7rhuqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDhuqfhuqjDquG6p2zhur1s4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6p+G6oMOC4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bqlbeG6oOG7m+G6onVr4bqn4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqnxJFk4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2PDqcOp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bql4bub4bqg4bqg4bu5YS8v4bud4bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L8O6b+G6qsOAL+G6qeG6uWLhurkv4bqpxJHhuqltYuG6qcSR4bqtY2ThuqvhuqBjZcSRZGJ04bqt4bqhcuG7uW/GoTnDgTRkYuG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlfeG6puG6p3RE4bqnZWXhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p27hu6/Dusah4bqn4bqo4buJ4bqgw6DhuqfDgOG7gcO64bqn4bu54bubxKl14bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G7ueG7m8Oz4bu54bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurFU4bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu53hu5PDuuG6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p27hu6/Dusah4bqn4bqo4buJ4bqgw6DhuqfGoeG7neG6u+G6p8OAw4Ns4bqnxqHhu53hurvhuqds4buLdeG6p+G6oOG6v+G7neG6pyTDgeG6v3Xhuqdz4bud4buZdeG6p23hu6Fs4bub4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu4nhuqDhuqfhuqjDquG6pyThu5vhurBD4bqnw4Dhu4HDuuG6pyRxw7rhu5vhuqfGoOG7neG6u+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFOw7TDuuG6p8O64bq7Q8Og4bqn4bqg4bub4burw7rGoeG6p0HhuqLhurvhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq7w6Dhuqdz4bud4buZdeG6p8OAw7nhur3huqDDoOG6p0zhu5vhu53huqds4bqubOG6p0zhu5vhu4PDuuG6p8O64bqi4bur4bud4bqn4bqow6rhuqck4bubw4PhuqdD4bqn4bqgcMO64bub4bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qHnhu53huqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u+G6p3Thu53DtcO64bqnw7rGocOqw7rhu5vDoOG6pyVLw5pN4bqnbOG6vWzhuqfhu5vhuqJD4buTw7rDoOG6p+G6oOG7m+G7oeG6p0Lhu4fDoOG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7Hhuqdu4buH4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bub4bud4buTw7rDoOG6p27DrOG6ouG6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqfhuqjDquG6p0Lhuqbhuqd0ROG6p2Vl4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqjhu4nDuuG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qOG7ieG6oMOg4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6p27hu6/Dusah4bqn4bqow63huqDhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G7ueG7m8Oz4bu5w6DhuqdC4bqm4bqn4bu54bub4bq/4bqg4bqnw4Dhu7HhuqfhuqDhu53hu5HDuuG6p+G6q+G6q2XhuqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63Dusah4bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqnbuG7pcOg4bqnQuG6puG6p3RE4bqn4bqr4bqp4bqnQm/huqfhuqjhu4nDuuG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqd04buzw7rhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G7ueG7m8Oz4bu54bqn4bqow6rhuqdkxJHhuqdCb+G6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p8OA4buBw7rhuqfhu7nhu5vEqXXhuqdu4buvw7rGoeG6p+G6qOG7ieG6oMOg4bqna+G6ouG7r2zhuqfhuqDhu53DteG6ouG6p+G7m+G6sEPhuqfDqWXEkeG6p2zDucO64bqndOG7s8O6w6DhuqfhuqDDgcWpw7rGoeG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bubeMO64bqn4bqp4bqp4bq54bqn4bqgw6zDuuG6p+G6qMOq4bqn4bubeMO64bqn4bqrw6Dhuqli4bqn4bqgw6zDuuG6p+G6oOG7m+G7oeG6oMOg4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6p27hu6/Dusah4bqn4bqo4buJ4bqg4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnxqHhu53DrEPhuqfhuqDDveG6p2zhu5vhurTDusah4bqndeG7ncO64bub4bqnw7rGoeG6ouG7rcO64bqnxqHhu7Fsw6DhuqdC4bqiw6zhuqDhuqdC4bq0w6Dhuqdz4bud4buZdeG6p27hu6HDuuG7m+G6p2zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnw4Dhu4HDuuG6p+G7ueG7m8SpdeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurFUw7Xhuqfhu5rhu6fhurvhuq8vw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6ry/hu7nhurE=

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]