(Baothanhhoa.vn) - Khi những cành đào, cây quất, chậu hoa lan đã trở nên quá phổ biến vào dịp tết cổ truyền, giờ đây nhiều người đã chuyển sang những trào lưu chơi cây cảnh, hoa cảnh mới khá đa dạng, đặc sắc và cũng có nhiều phân khúc khác nhau.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOeG7huG7meG6smvhuq7hu4pGa03hu5lr4buE4bu3R2vhu6Xhu7dF4bu5a+G7pXHDk2vhu6Xhu5fhurbhu7dr4bunw4Dhur5r4buEduG7hGkv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDrSbhu7fhu7lr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu6Xhu5nhurbhu7drxanhu5nhurLhu4Nr4bulccOTa+G7gEZy4buE4buDa+G7peG7t3RGa+G7t+G6suG7kWvhuq7hu5HhurZrxanGoWvhu4Thu4bhurxr4bq24buv4bq2a+G7gEbhu5Nr4bq+4bu3RGvDueG7uXbhurZrTeG7meG6smvhu6fDgOG6vmvhu4R24buEa+G7pURr4buE4buGRsOTd+G6tuG7g2vhu7Xhu7nhurhrxalxw5Nr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bu14buK4bq44bu5a8WpxqFr4bul4bu3RsOTeeG6tmvhu4Lhu5Hhurbhu7Vr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5nhurJr4bqu4buKRmvhu6Xhu7dF4bu5a+G7pXHDk2vhu6Xhu5fhurbhu7fhu4Nr4bu34bqy4buRa+G7peG7l+G6tuG7t2vhurDDieG7uWvEguG7t+G7k2vFqeG7kWvhu6fhu5Xhurbhu7Xhu4Nrxanhu5/hu6Vr4buC4bud4bula03hu5lr4bulw4zhurbhu7Vr4bul4bq0a+G6tuG7t+G7uXdGa+G6vuG7t3HhurZrxILhu7dH4bula8SC4bu34buT4bula+G6tuG7t+G7kUbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTa+G6vuG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWpO4bu54bun4buE4bu34buBa+G7jWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvDs27DtOG6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL23DtGxuL23hu4/hu4/hu6dvbOG7j8OzbGxt4buEbeG7j8Oyw7LDteG6rmzhu4XDg+G6vuG7teG6v+G7hsOpb25uamvhu5Hhuq7hu4TDqWo54buG4buZ4bqya+G6ruG7ikZrTeG7mWvhu4Thu7dHa+G7peG7t0Xhu7lr4bulccOTa+G7peG7l+G6tuG7t2vhu6fDgOG6vmvhu4R24buEamsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqw606RuG7kWtN4buZa+G7hOG7t0bhu69r4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhuqrhu6Vrxanhu5nhurJr4bulRGvhu4Thu7dJa+G6ruG7mWvhu4Thu7fDgGvhu7fhu7l2Rmvhu6XDjeG7kWvhurbhu7fhu7l3RmvEguG7t+G7k+G7peG7t2vhu7fhu5nhurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7p8OA4bq+a+G7hHbhu4Thu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7teG7kcOTa+G7hMSoa8Wpc0Zr4buE4bu34buT4bq24bu1a+G7peG7t+G7leG6vmvhurbhu5vhurBrOnRGazlGcuG7hOG7g2vhu6Xhu5Phu6Vr4bq24bu34buZa03hu4rhurjhurbhu4Nr4bq24bu14buK4bq44bu5a8O5RuG6qOG6tmvhu6Vxw5Nr4bul4buX4bq24bu3a8WpxqFr4buGSeG7pWvhu4bDgOG7peG7t2vhu6Xhu7dGdeG6tmvDucOAa+G7peG7t+G6smvhu4bhu5Frxanhurjhu7lr4bq24bu34bu5d0Zr4bqu4bqy4buV4bu5a+G7pXHDk2vhu6Xhu5fhurbhu7dr4bqww4nhu7nhu4Nr4bul4buT4bula+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa8Wp4buRa+G7p+G7leG6tuG7tWvhu4TEqGvhurDhu4jhu6Vr4bu14bu54buTa8O5w4Hhurbhu7dr4bunceG6tmvhurbhu7dy4buEa+G7peG7t+G6smvhu4TDieG7uWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6ruG6suG7leG7uWvhu6Vxw5Phu4Nr4bu34bqy4buRa8WpQ+G7peG7g2vhu7fhu7l24bqw4buDa+G6ruG7lWtN4buZa+G7peG6tGvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Br4bul4buR4bqy4buFazhKa+G7peG7t0Z14bq2a8O5w4Br4bul4buT4bula+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa8Wp4buRa+G7p+G7leG6tuG7tWvhurbhurThu7lr4buE4buG4buv4bq2a+G7teG6tOG6vmvhur7hu7dz4bq2a+G6ruG7meG6sGvhu4Thu7dHa+G7peG7t0Xhu7lr4bulccOTa+G7peG7l+G6tuG7t+G7g2vhu7fhurLhu5Fr4bul4buX4bq24bu3a+G7pcON4buRa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6dx4bq2a+G7hOG7huG6vGvhurbhu6/hurZr4bq+4bu34bqy4bq24bu1a+G6vuG7t0fhu4Nrxanhu5/hu6Vr4buC4bud4bula+G7t0Xhurbhu4Nrxanhu5Phur5r4buI4bq24bu1a+G6sOG6pOG7uWvhurbhu7dGa+G7pXNG4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTvhu7dM4bq24bu1a+G6tuG7m+G6sGvhu4Thu4bhu4rDieG7pWvEguG7ueG7keG7g2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buE4buGQuG6tuG7tWvFqeG7meG6smvhurxrT8aha+G6p0Zx4bq2a+G7pkZrZzvhu7fhu4prOeG7t+G7keG6tuG7t2hr4bul4bu3w41rw5N2Rmvhu4Thu4ZC4bq24bu1a8Wp4buZ4bqya8WpeWvDueG7k+G6tmvhu6Xhu5nhurbhu7fhu4Nr4bu34bqy4buf4bula8O54buT4bq2a+G7peG7l2vhu6Vxw5Nr4bun4buKw4nhu7lr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bu34buI4bula8Wp4buV4bu5a+G7hOG7huG7mWvFqXlr4bq+4bu3SeG7pWtNSWvhu4R24buE4buFazlGw5Nr4bq24bu34bu54buv4bq24buDa+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvEguG7t+G6suG7l+G6tuG7tWtuLW9r4bq24bub4bqwa+G7hOG7huG6vGvhuq7hu5Xhu7lrxalxw5Phu4Nrxal5a8O54bud4buEa+G6tuG7t8OA4bq+a03DieG7uWvhurbhu7dGa+G7pXNGa03hu5lrT0Zr4buE4bu3dmvhu6Xhu7dF4bu5a+G6sMOJ4bu54buDa+G6tuG7t+G7uXdGa+G6tuG7t+G7mWtN4buK4bq44bq2a+G7hOG7leG7uWvhuqdGceG6tmvhu6ZGa8WpxqFrxanhu7lr4buC4bub4bq2a+G7hMOB4bqwa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bu14bqq4bula8Wp4buZ4bqya+G7pURr4buE4bu3SeG7g2vFqULhurbhu7Vr4buE4bu34bq44bu5a+G7k+G6vmvhu6dJ4bq24bu1a8SCw5Rr4buE4bu3RnThu4Rr4bul4bu34bub4bqwa8O54bq04bq24buDa+G7hOG7leG6smvhu4Thu7d2a8WpeWvFqcaw4bqwa8O54buT4bq2a03DieG7uWvhu7Xhu7nhu5Nr4bul4buR4bqy4buDa+G7t+G6suG7n+G7pWvhu6Xhu7fhurJr4buE4bu3RuG7r+G7hWvFqHlr4bul4bu3RnXhurZrw7nDgGvhur7hu7dJ4bula01Jazl24buEazvhu7VGw5Phu6/hurZrxanhu5PhurZrJsOVa+G7tuG6uuG7uWtubG3DtOG7g2vhu7dzRmvhurbhu7fhu4prTeG7iuG6uOG6tmvFqeG7meG6smvhurbhu5nhurJr4bq8a+G6p0Zx4bq2a+G7pkZr4bulw4zhurbhu7Vr4bul4bq0a+G7hOG7t+G7r+G6sGvhurbhu7dM4bq24bu1a+G7teG6quG7pWvFqeG7meG6smvhu4Thu7d24buDa8Wp4buZ4bqya+G7pURr4buE4bu3SeG7g2tNw4nhu7lr4bu14bu54buTa+G7peG7l2vEguG7t+G7k2vhur7hu7fhu5fhu7lr4bul4bu34bub4bq24bu14buFaznhu7fGsOG6smvhur7hu7fhu5fhurZr4buT4bq24bu3a+G7pcON4buRa+G7peG7k+G7pWvhurbhu7fhu5lrTeG7iuG6uOG6tuG7g2vhu6fhurJrT0Zr4buE4bu3dmvhurbhu7Xhu5nDk2vhu6Xhu5nhurbhu7Vr4bul4bq0a+G6tuG7t+G7uXdGa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6Xhu7dGw5N54bq2a+G7guG7keG6tuG7tWvFqXNGa+G7hOG7imvhurBG4buRa+G7t+G6suG7n+G7pWvhu4Thu7dG4buva+G7peG7k+G7pWvhu7Xhuqrhu6Vrxanhu5nhurJrxal5a+G7peG7t0Xhu7lr4buEduG7hGvhurbhu6/hurZr4bq24bu14buRw5Nr4buExKhr4buC4buRRms5duG7hGs74bu1RsOT4buv4bq2a8Wp4buT4bq2azp0Rms5RnLhu4Rrbmxtw7Xhu4Nr4bul4buT4bula+G6tuG7t+G7mWtN4buK4bq44bq2a+G7pcOM4bq24bu1a8WpxqFr4buEw4HhurBr4bqwRuG7kWvhuq7hu5Xhu7lr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhuqrhu6Vrxanhu5nhurJr4bqw4buZa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6dx4bq2a8WpxqFr4bul4bu3ReG7uWvFqcaw4bqwa013a+G7hOG7uXbhur5r4buESeG7pWvhu6Xhu7fhu5vhurBrw7nhurThurbhu4Nr4buE4buV4bqya+G7p+G7k+G6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhurbhu5vhurBr4buE4bu5duG6vmvhu4Thu7fGsOG6suG7hWvDmeG7r+G6tmvhu6Xhu5Xhurbhu7drxanhurThu4Nr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bu34buZa03hu4rhurjhurZr4bulw4zhurbhu7VrxanGoWvFqeG7uWvhu4TDieG7uWvhu6Xhu5Phu6VrxanDgOG7kWvhur7hu7fhu4pF4bq24bu1a8SC4bu34buT4bula8WpeWvhu4Lhu5vhurZrxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu7Xhuqrhu6Vrxanhu5nhurJrxanhu6vhur7hu4NrxalD4bula03hu5lr4bul4bq0a+G7teG7ueG7k2vhu4Thu4bDgOG7hWs44buRRmtta+G6tuG7m+G6sGvhu6Xhu7fhu5vhurBr4buC4bq04bul4buDa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bu14bqq4bula8Wp4buZ4bqya8Wp4buT4buDa8Wp4buZ4bqya+G7pURr4buE4bu3SeG7g2vFqeG7meG6smvhu4Thu7d2a+G6rnFGa+G6tuG7m+G6sGvFqcaha+G7gnDhurZr4buC4buZ4bq24bu1a+G6vuG7t0nhu6VrTUlr4buEduG7hGsmw5Vr4bu24bq64bu54buFa8Woc0Zr4buE4bu34buT4bq24bu1a20tbmxtw7Thu4Nr4bq24bu34bu5d0Zr4bu14bqq4bula8Wp4buZ4bqya8WpxqFr4bul4bq0a+G7peG7t8ONa8SC4bu34bu5a+G6tuG7t+G7uXdGa8WpReG6tmtNw4Dhu4Nr4bun4bqy4buR4bq24bu3a+G6tuG7teG7t+G7uXjhur7hu4Nr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Xhu4Nr4buE4bu34buKReG6tuG7tWvhuq7hu5Phu7lrxanGoWvFqXbhurZr4buEdOG6tmtN4buK4bq44bq2a+G6sEbhu5Fr4buE4buG4buKw4nhu6Xhu4VrO+G7m+G6sGvhu4BG4buR4buDa+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu4Thu7l24buEa8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7hOG7t0Z04bq2a+G6ruG6uuG7ueG7g2vhu4Thu4bhu5fhu7lr4buARuG7kWvhurbhu7fhu7l3RmvFqeG6uuG7hGvhurDhu4rhu5Frw7nGoeG6smvhurbhu6/hurZrxanGoWtB4buEa+G6tuG7t+G7uXdGa+G7l+G6tuG7t2vhu7fhu4rhurzhurbhu7Xhu4Nr4bunSGtNdMOTa+G7hOG7t8aw4bqya+G7p0prxanhurLhu5PhurZr4bulw43hu5Fr4bul4buT4bula+G7t0Nr4buE4buGQuG6tuG7tWvFqeG7meG6suG7g2vhu7Xhu7nhu5Nr4bul4buXa+G7t3NGa+G6tuG7t+G7imvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6XhurRrw7nhu7l24bq2a8WpQ+G6tuG7tWvhurbhu7fhu7l3Rmvhu4LhurJrTcOJ4bu5a+G6tuG7m+G6sGvhurbhu7XhurLhu5Phu7nhu4Vrw6LDieG7uWvhurBJ4bula+G7hOG7ueG7r0Zr4bu14bu5TGvhuq7hu5Xhu7lr4bqwQ+G7hGvhu4Lhuqpr4bu14bqq4bula8Wp4buZ4bqya8WpeWvigJzhuq7hu5nhurBrTeG6quG6tuKAnWvhu6Xhu7fhurJr4bq24bub4bqwa+G7guG7kUbhu4Nr4bq24buv4bq2a+G7peG7k+G7pWvhurbhu7fhu5lrTeG7iuG6uOG6tmvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4bul4bu34bqya+G7hOG7t0bhu6/hu4Vrw6LDieG7uWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G7teG6quG7pWvFqeG7meG6smvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Br4buExKhrb2xr4buE4buG4bu5eEZr4buE4buG4bq8a+G6ruG7r+G6tuG7g2vhu7Xhu7nhu5Nr4buE4bu3RuG7r2vhu4Lhu61r4bul4bq0a+G6sOG7iOG7pWvhu4Thuqrhu7lr4buE4bu34bu5eUZrw7Jr4buE4buG4bu5eEZrxalC4bq24bu14buFazvhu7fhu5lrTeG7iuG6uOG6tmvhu6Xhu7fDgEZr4buE4buG4buT4bul4bu3a+G6tuG7t+G7uXjhurBrxanhu4rhu5Fr4bulccOTa8WpduG6tmvhu4R04bq2a+G6tkXhu7lrTeG7mWvhu7d24buEa+G7hHbhu4Rr4buC4buta8WpduG6tmvFqeG7iuG7kWvhu6Vxw5NrTXfhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buQ4bq24bu3aznhu4Zz4bq2a8Oi4bub4bq2aybhu7fhu5Phurbhu7drZ+G6vuG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvFqOG7uXjhurZrw5nhu7nhu6/hurbhu4NrOTVrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Foa+G7peG7t+G6smvDueG7uXbhu4Thu4Fr4oCcOeG7t0bhu69r4bulccOTa+G7peG7l+G6tuG7t2vhu6Xhu7dF4bu5a+G7hHbhu4Rr4bqu4buZa09Ga+G7hOG7t3Zr4bqww4nhu7lr4buGcuG7hGvhu7fhu5HDk2vhu7fhu7l44bq2a+G6tuG7kcOTa03hu5lrxanhu5/hu6Vrw7nhu7l44buEa+G6ruG7mWtNw4nhu7lr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bul4bu34bqga+G7peG6tGvhurbhu7dGa+G7pXNGa+G7peG7t0Xhu7lr4bqwcsOTa+G6tuG7teG7mcOTa+G7hHbhu4Thu4Vrw6LDieG7uWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6XhurRr4buE4bu3Rmvhurbhu7d04bq+a+G7peG7keG6smtN4buZa8Wp4buR4bqwa+G6sOG7r+G7g2vhu7fhu5HDk2vhu4Lhu4pGa+G7hHThur5r4buE4bu3w4Fr4buC4buta+G6vuG7t+G7l+G7uWvFqXNGa+G7hOG7imvEguG7t+G7k2vhurbhu7fhu7l3Rmvhu4Thu7l34bq24buDa+G6tuG7t+G7q2vhu4Thu7fDgWtN4buZ4bu5a+G7peG7t0nhu6Vr4buE4buG4bu5eEbhu4Nr4oCc4bul4bub4bq24bu1a+G7t0XhurbigJ1r4buE4bu3w4FrTeG7meG7uWvhu4Thu4bhu5vhurBr4buE4buG4bu5eEbhu4Vr4bukw4LhurZrTcOJ4bu5a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bq24bu14buK4bq44bu5a8SC4bu34buTa+G7teG7ueG7l+G7g2vhu4Thu4ZG4bq24bu1a8O5w4Hhurbhu7dr4buE4bu3w4Fr4buE4bu3RuG7r2vhuq7hu5Xhu7lr4bqu4buZa09Ga+G7hOG7t3Zr4bq+4bu3SGvhu7fhurrhur7igJ3hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOcSoa+G7peG7t+G7ueG7kWvhu4Lhu7Fr4bulw43hu5Fr4buR4bq24bu3aybhu7fhu5Phurbhu7fhu4Nr4bul4bu3R+G6tuG7tWvhu4Thuqjhu7lrxanGoWvFqeG7uWvhu4TDgeG6sGvhu7fhu7l5Rmvhu4Thu5Xhu7lr4bqwQ+G7hGvhu4Lhuqpr4bq24bu34buZa+G7pUbhurbhu7Vr4bulcuG6vmvhu7fhurLhu5Hhu4Nr4bulccOTa+G7peG7l+G6tuG7t2vhu4Thu4bhu6/hurZrxanDgOG7kWvDueG7meG6tms5NWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu4Thu7fDgWvFqeG7iuG6uuG7pWvDueG7uXbhu4Thu4NrT0Zr4buE4bu3dmvhu6XDjeG7kWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu7fhu7l44bq2a+G6tuG7kcOTa8WpxqFrQeG7hGvhurbhu7fhu7l3Rmvhu4Thu7fhu5HDk2vFqUThu7nhu4Vrw6LDieG7uWvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tuG7g2vhu4Thu7dGa+G6tuG7t3Thur5rxanhu4rhurrhu6Vr4bq2ceG6tuG7tWvhuq7hu6/hurbhu4Nr4bunSGvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24bu34buZa8WpxqFr4bul4bq0a8Wp4buZ4bqy4buDa+G7gEZy4buE4buDa+G6tuG7t+G7uXdGa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvFqcaha+G7peG7t8OARmvFqXNGa+G7hOG7imvFqcaw4bqwa013a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bqu4bqy4buV4bu5a+G7pXHDk2vhu6Xhu5fhurbhu7dr4bqww4nhu7lr4bq24bu34buKa8O54buK4bq84bu5a+G7hOG7meG7uWvhuq5D4bul4buDa+G7peG7keG6sGvhu6Thu5Hhurbhu7dr4buE4bu3duG7g2vhu6Xhu7fhu5Hhurbhu7dr4buE4buIa+G7gEbDkmvDueG6suG6tuG7guG7keG7ueG7g2vhu4Thu5PhurJr4bul4buX4bq24bu3a2fhuq7hurLhu5Xhu7lr4buE4buT4bqya8Wp4bqmaOG7g2vhu7dC4bq24bu1a8Wp4buTa8O54bqy4bq24buC4buR4bu54buDa8WpRmvFqcONa8O54bqy4bq24buC4buR4bu54buF4buF4buFa8WoccOTa8Wpd0Zr4bqu4buZa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bqu4bqy4buV4bu5a+G7pXHDk2vhu6Xhu5fhurbhu7dr4bqww4nhu7lrxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4bul4bu3R2vDkmtN4buZ4bu5a+G6tuG7m+G6sGvhu4Thu4bhurxr4bqu4buV4bu5a8WpccOT4buFazlGw5Nr4bu14bu54buTa+G7peG7l2vEguG7t+G7k2vFqeG7neG7hGvFqeG6puG7g2vhu4TEqGvhu6Xhu7dJ4bula+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4buEw4nhu7lr4bul4buXa+G7hOG7huG7m+G6sGvhu4Thu4bhu7l4RmvFqULhurbhu7Vr4bq24bu34buK4bq24bu1a03DuuG6tmvhu6XhurRr4bqwQ+G7hGvhu4Lhu4jhu6Vr4bu3R+G7hGvEguG7t+G7k2vhuq7DieG6tmtNw4nhu7lr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bul4bq0a+G7hOG7t0Zr4bq24bu3dOG6vmvhu6Xhu5HhurLhu4Nr4bq24bu34buZa+G7peG6tGvhu4Jx4bq2a03hu4rhurjhurZr4buGQ+G6tuG7tWvFqXlr4bul4bu3ReG7uWvhu4R24buE4buFa8OZ4buv4bq2a+G7peG7leG6tuG7t2vhurbhu7dM4bq24bu1a+G7pXHDk2vhu4BGcuG7hOG7g2vhu6Xhu7d0Rmvhu7fhurLhu5Fr4bqu4buR4bq2a+G7hOG7hkbDk3fhurZr4buE4bu34bqq4bq24bu14buDa+G7teG7ueG6uGvFqXHDk2tPRmvhu4Thu7d2a+G6sMOJ4bu5a+G6ruG7mWvhu4Lhu5vhurZrxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGvhurbhurThu7lr4buE4buG4buv4bq2a+G7peG6tGvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buGw4Br4bul4buR4bqy4buDa+G7peG6tGvhu7fDgeG6tuG7t2vhu6fhu5Phurbhu7VrxalD4bul4buDa+G6rsOSa+G6rsOA4bul4bu3a+G7huG6rGvhu4bhu5nhurbhu7Xhu4VrO+G7t+G7uXdGa03hu4rhurjhurZr4bqu4buR4bq2a+G7hOG7leG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu6XDjOG6tuG7tWvhu6Xhu7dGdeG6tmvDucOAa+G7pUbhurbhu7Vr4bulcuG6vmvhu6Xhu7fhurJrxILhu7fhu5Phu6Xhu7dr4bu34buZ4bq24bu1a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bqu4bqy4buV4bu5a+G7t+G6suG7kWvhuq7hu5HhurZrxalD4bul4buDa+G6ruG7leG7g2vhu7fhu7l24bqwa03DieG7uWvhurDhu4jhu6Vr4bu14bu54buTa+G7peG6tGvhu4Thu7d5a+G6ruG7r+G6tmvFqXbhurZr4bul4buXa+G7hOG7huG7m+G6sGvhu4Thu4bhu7l4RuG7hWvhu6ZIa010w5Phu4Nr4bqu4bqy4buV4bu5a+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa8Wp4bud4buEa8Wp4bqma+G6tuG7mcOTa03DuuG6tmvhu4Thu7dGa+G7t0fhu4RrxILhu7fhu5Nrxanhuqjhurbhu7VrxILhu7fhu5Phu6Xhu7drxal24bq2a+G7hMOB4bqwa+G7t+G7uXlG4buDa8Wp4buf4buEa+G6sEbhu5Fr4buE4buG4buKw4nhu6Vr4buEduG7hGvhu6Xhu5dr4bq2S+G7kWvhu4Thu7fhu5Phurbhu7Xhu4Vr4buk4buT4bula+G6ruG6suG7leG7uWvhu6Vxw5Nr4bul4buX4bq24bu3a8O54bqy4bq24buC4buR4bu5a+G7pcOM4bq24bu1a+G7peG6tGvhu4Lhu4jhu6Vr4bu3R+G7hGvhurbhu7dy4buEa8Wpw4Dhurbhu7drxanhuqrhu7lrTcOJ4bu5a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7peG7t0Xhu7nhu4Nr4bq24bu34buZa+G7guG7ikZr4buEdOG6vmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bunw4Dhur5r4buEduG7hGvhurbhu5nDk+G7hWvhu7Thu7nhu5Nr4bul4buXa+G7hOG7t8aw4bqya+G7p0prxanhurLhu5PhurZr4buC4buta+G7hOG7m+G6tuG7tWvhurbhu7fhu6tr4buC4bqya03DieG7uWvhurbhu5vhurBr4bq24bu14bqy4buT4bu54buFazpD4buEa+G7guG6qmvhurbhu7fhu5lrTeG7iuG6uOG6tmtNw7rhurZr4bqw4bq8a+G7hOG7t+G7r+G6sGvhu6fDgOG7peG7t2tNSWvhu6Xhu7fhurJr4buE4bu3RuG7r2vhu6Vxw5Nr4bul4buX4bq24bu3a+G7peG7t0Xhu7lr4buEduG7hOG7g2vhu4RIw5Nr4buE4bu3xrDhurJr4bu14bu54buTa+G7hOG7hsOAa+G7pcON4buRa+G7pXHDk2vhu4Lhu61rxanDgOG6tuG7t2vhu7Xhu7nhu5Nr4buE4bu3RuG7r2vhur7hu7dIa+G7t+G6uuG6vuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw606Q+G7hGtPRmvhu4Thu7d2a+G6sMOJ4bu5a+G7peG7t0Xhu7lr4bulccOTa+G7peG7l+G6tuG7t2vhu6fDgOG6vms5duG7hGsmw5Vr4bu24bq64bu5a+G6tuG7m+G6sGvhurbhu5HDk2vhuq7hu5lr4buCSmtPRnLhu4Rr4bu34bu5eOG6tmvhurbhu7Xhu5nDk2vhu6Xhu5nhurbhu7Vr4bq24bu34bu5d0Zr4bul4buT4bula+G6ruG6suG7leG7uWvhu6Vxw5Nr4bul4buX4bq24bu3a+G6tuG7t3HhurZr4buE4buV4bqya+G6tuG7t+G7imvhu6Vxw5Nrxanhu5nhurJr4buE4bu54buv4bq2a+G6ruG7meG6sGvhu4TEqGvFqeG7k2vhu4BGw5Jr4buE4bu34buV4bul4bu3a+G7keG6tuG7t+G7g2vhu6Vxw5Nr4bq24bu34bqya8Wp4buT4buF4buF4buFa8Wp4buK4bq64bula+G6tuG7t3Thur5rTXdr4buExKhr4bqwQ+G7hGvhu4Lhuqpr4buE4bqg4bq24bu3a+G6vuG7t0Hhu5Frw5nhu53hu6Xhu4Xhu4Xhu4Vr4bumSGvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bulccOTa+G6tuG7mcOTa+G7peG6tGvhu7Xhu7nhu5Nr4bul4buXa+G7hOG7huG7m+G6sGvhu4Thu4bhu7l4Rmvhurbhu7fhu4rhurbhu7VrTcOBa+G6ruG7mWtPRmvhu4Thu7d2a+G6sMOJ4bu54buDa+G6ruG7leG7uWvFqUPhu6Vr4bq24buv4bq2a03DuuG6tmvFqeG7iuG6uuG7pWvhurbhu7fhu7l3RmvFqeG7leG7uWvhu7Xhu7nhu5Fr4buC4bub4bq2a8Wp4bq04bq24buFa+G7kOG6tuG7t2s/4buva+G6p0Zx4bq2azrhu4Xhu4Nr4bul4bu3w41r4bqwQ+G7hGvhu6fhurLhu5Hhurbhu7dr4bq24bu14bu34bu5eOG6vmvhurxrOTVrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Fr4bul4bu34bqya8O54bu5duG7hOG7gWvFqHbhurZr4bu14bu54bq4a+G7hOG6qOG7uWvFqcaha8Wp4buf4buEa+G7t+G7meG6tuG7tWtP4bqy4bq24bu1a+G6sEPhu4Rr4bu14bqq4bula8Wp4buZ4bqya+G7pURr4buE4bu3SWvhu6Xhu7fhurJr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7fhu4Nr4bqwQ+G7hGvhu6Xhu7d0RmvFqeG7meG6smvhu4Thu7nhu6/hurZrxanhu5Nr4buE4bu34buV4bul4bu3a+G7keG6tuG7t2tN4buZa+G6sEPhu4RrQeG7hGvhu6Vxw5Nr4bul4buX4bq24bu3a8Wp4bur4bq+a+G7peG7t+G6smvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buEw5Nrxal5a+G7peG7t0Xhu7lr4buEduG7hOG7hWvhu6ZIa+G7hOG6quG6tmvEguG7t+G7k2vhurbhu7fhu7l3Rmvhu4Thu7l34bq2a+G6tuG7t+G7iuG6tuG7tWvhu4Thuqjhu7lrxanhu5HhurBr4bqw4buva03hu5lr4buC4buRRmvhu4R24buEa+G7guG7rWvhu4Lhu4pGa+G7hHThur5r4bul4bu3ReG7uWvhuq5xRmvhu6fhu5nhu7nigJ3hu4VrO+G7teG6suG7meG7uWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6ruG6suG7leG7uWvhu6Vxw5Nrxanhu5Nr4buARsOSa+G7peG6tGvhu7Xhu7nhu5Nr4oCc4buEc+G6sGvFqeG7leG7uWvhu7Xhu7nhu5HigJ1r4bq24bq04bu5a+G7hOG7huG7r+G6tuG7g2vhu6XDjOG6tuG7tWvhu6XhurRr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bulccOT4buDa+G7t+G6suG7kWvFqeG7k2vigJzDucOB4bq24bu3a+G7p3HhurbigJ1rxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4buARuG7keG6tmvhu4Rx4bqw4buDa+G6sEbhu5FrTXdr4bul4bu3ReG7uWvhu4R24buE4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrcOiw4nhu7lr4bqwxJDhu7lr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3Hhurbhu4Nr4bunSGvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24bu34buZa+G7peG7t+G6oGvhuq7hu5lr4bul4buZ4bq24bu3a8Wp4buZ4bqya+G6tuG7t+G6puG7g2vhu6Xhu7d0Rmvhu4BGcuG7hGtP4bu54bq24bu3a0/hu7nhurbhu7dr4bu34buRw5Nr4bul4buR4bqya+G7t0XhurZr4bqu4buZa+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bqu4bqy4buV4bu5a+G7pXHDk2vhu6XhurRr4bu14bu54buTa+G7hOG7hsOAa+G7peG7keG6suG7g2vFqUPhu6Xhu4Nr4bu34bu5duG6sOG7g2vhuq7hu5Vr4buE4bu3w4Fr4bqwSeG7pWvhu4Thu7nhu69Ga+G6rsOJ4bq2a+G6tuG7t3Lhu4RrxanhurRr4bqu4buZa03EqOG7kWvhuq7hu5nhurBr4bul4bu34bqya+G6tuG7teG6qOG7uWvhurbhu7fhu5lrxanhu6vhur5r4bu3ReG6tuG7g2vhu4Lhu5Hhurbhu7Vr4buE4buG4bqk4bq24bu14buDa3LhurBr4bulR+G6tuG7tWvhu7dF4bq24buDa+G6ruG7leG7uWtNxKjhu5Fr4bqw4bqy4bq24bu1a+G6sEPhu4Rr4bq24bub4bqwa+G6sMOJ4bu5a+G7keG6tmvEguG7t+G7keG6tuG7tWvigJNr4buE4bu3w4Dhurbhu7drTeG7iuG6uuG6tuG7teG7g2vFqeG6tOG6tmvhurBD4buEa+G7peG7k+G7uWvhu4R24buEa01G4bu5a+G7hOG7ikXhu7nhu4Nr4buR4bq2a+G6ruG7meG6tuG7t+G7g2vFqUfhurbhu7VrTcOJ4bu5a+G7hOG7hkbDk3fhurZr4buE4bu34bqq4bq24bu1a+G7pcON4buRa+G7p3HhurZr4buEQ+G7peG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7kEbhu4Thu7fhurLhu4Zqw63DmeG7meG7uWtN4buZa+G7l+G6tuG7t+G7gWs64buV4bq24bu3a+G7pOG7iuG6uOG6tuG7tWkv4bq+w60=

Bài Và Ảnh: Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]