(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-3, đoàn đại biểu dự lễ tuyên dương gương cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 do đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b27EqErhu4hEQ+G6rm/hurfhuqRD4bqww7RZRHFDw7R4xrBD4bquw7ThurDDkuG7hEPhuq7DtErDkklD4bquw7RD4bq24bqgQsO0V+G6sE/DtErDgnfhurDDtDrhur7DtFfhurDhurLDtH3hurZD4bqwbi/EqErhu4hEQ+G6rm9uL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7VvV+G6sOG6tsOAS8O04buZ4buXLeG7lcSpw7R5RHFDw7R5cuG6tsO0duG6tuG6okvDtHjDlcO04bqqw4PDtEpL4buWQUPDtHjDkuG7hEPhuq7DtOG6rsOS4buEQ+G6rsO0d3BDw7R24buAw7R5RHFDw7R34buEw7TEqEnDtErhurZBS8O0duG6tuG6okvDtEN1QsO04buZ4buR4buT4bufw7R4RMO0eeG6vkPhuq7DtHfhurDhurLDtHtBw7RldUPDtOG6t+G7iEtD4bquxKnDtOG6t+G6pEPhurDDtE/hu5bDtOG7kuG6tkFDxKnDtFbhurLDtErhurDDksO04bq34bqkQ+G6sMO0eURxQ8O04bqqcULDtErhu4jDkklD4bquw7R5RHFDw7R5dMO0eMawQ+G6rsO04bqww5Lhu4RD4bquw7RKcuG6tsO0PuG6sEvDtOG7knVDw7ThurDEkOG7ocO0SsOSSUPhuq7DtEPhurbhuqBCw7RX4bqwT8O0SsOCd+G6sMO0OuG6vsO0V+G6sOG6ssO0feG6tkPhurBqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xXw71DSsO94buIw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO0eErhurBLQnbDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04bubxqHhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7Thu5fhu5Xhu5XDjOG7lOG7icO0eOG6tsSow4zhuqrhu6Hhu5bhu4vDtHbhuqpEd+G6qOG7icO0QuG7oeG7iOG6ruG6tkMt4bqqw73Egkrhu4vDtOG7oUtKROG7icO0QuG7oeG7iOG6ruG6tkMt4buI4bq24bqu4bqwSuG7i8O04buhS0pE4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7k+G7n+G7k+G7ky/hu5PGoeG7l3jhu5Hhu5Phu6Phu5Hhu53hu5nGoUrhu5/hu5XGoeG7k8ah4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buj4buj4bujw7XDtOG7oeG6qkpmw7XhurfhuqRD4bqww7RZRHFDw7R4xrBD4bquw7ThurDDkuG7hEPhuq7DtErDkklD4bquw7RD4bq24bqgQsO0V+G6sE/DtErDgnfhurDDtDrhur7DtFfhurDhurLDtH3hurZD4bqww7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW/hurdL4buG4bq2w7RK4buI4bu3w7ThurfhurDhu6FD4bqww7Q6xJDhu6HDtHjGsEPhuq7DtOG6sMOS4buEQ+G6rsO0SnLhurbDtD7hurBLw7Thu5J1Q8O04bqwxJDhu6HDtErDkklD4bquw7RD4bq24bqgQsO0V+G6sE/DtErDgnfhurDDtDrhur7DtFfhurDhurLDtH3hurZD4bqwam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvWcaw4buWw7Thuqpxw7RC4buASsO04bqwRHJKw7R54buAQ+G6rsO0xqDDtEPhuq7hurDhuqbhu6HDtEPDuULDtErhu4hEQ+G6rsO0d+G6sMOS4buEQ+G6rsO0SuG7iOG6tEPhurDDtOG6qsODw7RKS+G7lkFDw7R4w5Lhu4RD4bquw7R3cEPDtHbhu4DDtHlEcUPDtHfhu4TDtMSoScO0SuG6tkFLw7R24bq24bqiS8O0Q3VCw7Thu5nhu5Hhu5Phu5/EqcO0d+G6sHFEw7RC4buOQ+G6rsO04bqo4buiw7RD4bq24bqgQsO04buj4bujw7RDdULDtEPhuq5x4buWw7RK4bqwcUPhurDDtOG6quG7scOMw7RZRHFDw7ThurdbV+G6scO0OuG6vsO0V+G6sOG6ssO0feG6tkPhurDDtGzhu5nhu5st4buVLeG7k+G7n+G7leG7k8O04oCTw7Thu5nhu5st4buVLeG7meG7keG7k+G7n23DtOG7knHDtOG6t+G6sHBD4bquw7ThurfhurDhu6FD4bqww7RD4bq2QUPDtOG7meG7keG7k+G7n2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfDvUNKw73hu4jDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7m8ah4buRw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O04buX4buV4buVw4zhu5Thu4nDtHjhurbEqMOM4bqq4buh4buW4buLw7R24bqqRHfhuqjhu4nDtELhu6Hhu4jhuq7hurZDLeG6qsO9xIJK4buLw7Thu6FLSkThu4nDtELhu6Hhu4jhuq7hurZDLeG7iOG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7oUtKROG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5Phu5/hu5Phu5Mv4buTxqHhu5d44buR4buT4buj4buR4budxqHhu5FK4buZ4buV4buXxqHhu5/huqrhu5Fq4bqsw4zhuq7DrOG7iGbhu5nGoeG7k8O1w7Thu6HhuqpKZsO14bq34bqkQ+G6sMO0WURxQ8O0eMawQ+G6rsO04bqww5Lhu4RD4bquw7RKw5JJQ+G6rsO0Q+G6tuG6oELDtFfhurBPw7RKw4J34bqww7Q64bq+w7RX4bqw4bqyw7R94bq2Q+G6sMO1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7VvWeG6vkPhuq7DtHfhurDhurLDtHtBw7RldUPDtOG6t+G7iEtD4bquxKnDtOG6t+G6pEPhurDDtE/hu5bDtOG7kuG6tkFDxKnDtFbhurLDtErhurDDksO04bq34bqkQ+G6sMO0eURxQ8O0eMawQ+G6rsO04bqww5Lhu4RD4bquw7RKcuG6tsO0PuG6sEvDtOG7knVDw7ThurDEkOG7ocO0SsOSSUPhuq7DtEPhurbhuqBCw7RX4bqwT8O0SsOCd+G6sMO0OuG6vsO0V+G6sOG6ssO0feG6tkPhurBqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtMOMV8O9Q0rDveG7iMO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04bubxqHhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7Thu5fhu5Xhu5XDjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5Phu5/hu5Phu5Mv4buTxqHhu5d44buR4buT4buj4buR4buj4buVxqFK4buZ4bujxqHhu5/hu5nhuqrhu5Fq4bqsw4zhuq7DrOG7iGbhu6Phu5Phu5XDtcO04buh4bqqSmbDteG6t+G6pEPhurDDtFlEcUPDtHjGsEPhuq7DtOG6sMOS4buEQ+G6rsO0SsOSSUPhuq7DtEPhurbhuqBCw7RX4bqwT8O0SsOCd+G6sMO0OuG6vsO0V+G6sOG6ssO0feG6tkPhurDDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t3LhurbDtD7hurBLw7Thu5J1Q8O04bqwxJDhu6HDtErDkklD4bquw7RD4bq24bqgQsO0V+G6sE/DtErDgnfhurDDtDrhur7DtFfhurDhurLDtH3hurZD4bqwxKnDtErhu4hEQ+G6rsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO04bqo4bqw4bqyw7RK4bqwcUPhurDDtOG6qOG6skPhurDEqcO0SuG6sOG6tkFD4bquw7ThuqrhurZBQ+G6rsSpw7R3cHfDtHly4bq2w7R24bq24bqiS8O0eXTDtHjGsEPhuq7DtOG6sMOS4buEQ+G6rsO0SsOSSUPhuq7DtEPhurbhuqBCw7RX4bqwT8O0SsOCd+G6sMO0OuG6vsO0V+G6sOG6ssO0feG6tkPhurDDtOG7knHDtHZwRMO0d+G6vEPhuq7DtHjGsEPhuq7DtOG6qkFDw7RWcHfDtEPhurDhu5BD4bquw7ThuqjDgUrDtOG7iktzw7RKRHFDw7R44bq24bqgQ8O0SuG7iERD4bquw7R34bq8Q+G6rsO0SnB3w7RZRHFDw7Thu5Jxw7TDjOG6sERD4bquw7RK4buIcUTDtErhurDhu6FD4bqww7RK4bqw4bq2w4FLw7RD4bqw4bq2w7R5ckrDtHnDkkh3w7RK4buIREPhuq7DtErhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7Thu4pL4buham4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOM4bugS0rhurBE4buIw7Vv4bq34bqw4buhQ+G6sMO0OktBbi/DjG8=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]