(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước đang cách ly điều trị và theo dõi 1 bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2. UBND huyện khẳng định, thông tin trường THPT Hà Văn Mao cho học sinh toàn trường nghỉ học buổi sáng ngày 4-3 là chưa chính xác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZ4buTQeG7mWLhuqpI4bq+4bqo4buj4buOQuG6vuG7o+G6qOG7s+G6vuG7o+G7oeG7j+G7n+G7n+G7n+G7o+G6quG7hMOB4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o2J74bqnYuG7o3vFqeG7o+G7g+G7seG6vuG7ozThu6Xhu4Dhu6PDtEDhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buR4buj4bq+4bqo4bqqReG7o+G6quG7hMOB4bujw4Dhu4Dhu6NBxrDhur7hu6Phuqrhu4TDgeG7o+G6quG7gOG7jeG7o+G7jEnhu47hu6PhurzFqeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6NR4bunw4Hhu5MvQeG7meG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT3vhuqLhu6XDgOG7neG7mUDDguG6vuG6quG7o+G7oELDguG6vuG7oyThu6Xhu6Phurrhuqrhu4Dhu6Xhu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o0Dhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buj4bqg4bul4bq+4bqo4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o+G6vFLhu6PhuqBC4bq0w5Xhu6Phu47DksSQ4buj4bugxanhu6Phu47huqrhuqLhu4Dhu6PDgEdC4buj4buh4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G6vuG6qOG6qkLhu6Phur7huqpC4bqmw4rhu6Phuqvhu6ThuqnhuqstI+G7gOG7gy1w4buP4bujY0A1PeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4bq64bqqd+G6vuG6qOG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4buN4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7o+G7jkLhur7hu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6Nie+G6p2Lhu6N7xanhu6Phu4Phu7Hhur7hu6M04bul4buA4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qkXhu6Phuqrhu4TDgeG7o0HDleG7ikLhu6Phu4zhu6fhur7huqjhu6Phur7huqjFqVLhu6NyLXHhu6PhurzFqeG7o8OB4bqq4buW4bul4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4bujUeG7p8OB4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu6PDgOG7juG6qsOVw4pB4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6N0cuG7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NycHRPUcOy4bujw4BC4buMT+G6vOG7pVLDs+G7o0Hhurzhu4DDgeG6usOy4bujw4rhu6XDkuG6qELhur4t4bq84bqi4bqs4buOw7Phu6Phu6XDleG7juG7gMOy4bujw4rhu6XDkuG6qELhur4tw5JC4bqo4bqq4buOw7Phu6Phu6XDleG7juG7gMOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Dhu5/hu5/DuS/hu6Hhu59zw4By4buhc3Dhu59xceG7jnR0cHFx4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmrDunR14bud4buj4bul4bq84buOauG7nWLhuqpI4bq+4bqo4buj4buOQuG6vuG7o+G6qOG7s+G6vuG7o+G7oeG7j+G7n+G7n+G7n+G7o+G6quG7hMOB4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o2J74bqnYuG7o3vFqeG7o+G7g+G7seG6vuG7ozThu6Xhu4Dhu6PDtEDhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buR4buj4bq+4bqo4bqqReG7o+G6quG7hMOB4bujw4Dhu4Dhu6NBxrDhur7hu6Phuqrhu4TDgeG7o+G6quG7gOG7jeG7o+G7jEnhu47hu6PhurzFqeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6NR4bunw4Hhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mUDDguG6vuG6quG7o+G6vuG6qnnhur7hu6N74buP4buD4buPJOG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o8OAR0Lhu6Phu47GsELhu6NAw4Lhur7huqrhu6Phu6BCw4Lhur7hu6Mk4bul4buj4bq64bqq4buA4bul4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6NA4bun4bujYuG6quG7lkrDgeG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZQMOC4bq+4bqq4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G6vMWp4buje+G7j+G7g+G7jyThu4/hu43hu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4bufceG7jeG7o03hu6Phu47huqpI4bq+4bujY+G6vuG7jeG7oyRC4bq04bq+4buj4bqtw5Xhu6Xhur7huqjhu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o0Dhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buN4bujw4Hhu4bhu6Phu45C4bqyT+G7o1HDlMOB4buj4bqo4buz4bq+4buj4bugSkLhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OB4bqqw5Thu6Phu47hu5rhu6M14bqq4bu14buO4bujQOG7qeG6vuG7o+G7oOG6tOG7o+G6oMSQ4bul4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4bujcHItcC1w4bufcOG7n+G7j+G7oyThurLhur7hu6Phur7huqjFqVLhu6NxLXHhu6PDgeG7huG7o0FC4bqkw5Xhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu4xJ4buO4buN4buj4bqq4buA4buP4bujNeG6qMWpUuG7o3ItceG7jeG7o0HDguG6vuG6quG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PhuqDhurLhur7hu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7oEpC4bujw4Hhu6fDgeG7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PDgeG6qsag4bq+4bqo4buj4buMSeG7juG7o3HDuuG7jXDhu6PhuqDDjOG7jeG7o+G6quG7gOG7jeG7o+G6oOG7pcOV4buj4bqq4buE4bq+4bqo4buj4bugxanhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6oOG7luG7peG7o+G7oMWp4buA4bujQMOC4bq+4bqq4buj4bugQuG6tuG6vuG7oyThu6Xhu6Phurrhuqrhu4Dhu6Xhu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o0Dhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buj4buO4bqq4bqi4buA4bujw4BHQuG7o8OB4bunw4Hhuqrhu6PhurxS4buP4bujNeG6quG7teG6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7jkLhur7hu6NB4bun4buA4buN4bujYsOSw5Xhur7huqjhu6NiecOK4bujUuG7o+G7juG6suG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujQOG7p+G7o2Lhuqrhu5ZKw4Hhu6Phu45C4bqy4bq+4buj4bqqxanhur7huqrhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6PhurzDvVLhu6PDiuG7ucOV4bujw4HhuqrDlVLhuqThur7hu6Niw5LDleG6vuG6qOG7o+G7jnnDiuG7ozJC4bqkw4rhu6Phu4zhu4Dhu6fhu47hu6NBw4Lhur7huqrhu6Phu47hu7Xhu47hu6Phu45F4bq+4bqq4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o3vhu4bhu6Xhu6Phuqjhu6JC4buj4buDQsOC4bq+4buj4buDw4Lhu6Phu4xC4bq+4bqq4bujPcSQw4Hhuqrhu6Phu47huqbhu6Niw5LDleG6vuG6qOG7o+G7lsSo4bq+4bqo4buj4bq8xanDiuG7o1HDg+G7juG7o+G6vuG6qOG6qkLDgsOK4buj4bqr4buk4bqp4bqrLSPhu4Dhu4MtcOG7j+G7o3tCw4Lhur7hu43hu6NBw4Lhur7huqrhu6Phur7huqp54bq+4buj4bq64bqqRuG6ouG7o8OKxrDhur7huqrhu6NBROG6vuG6quG7o+G7juG6quG7lkvhur7huqjhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4bud4buO4bqiUeG7ji3hu6XhurxC4bqo4bq+w7Phu6PhurjDleG7jOG7jkLhuqxSw7Lhu53hu5liw5Lhu5ZKw4Hhu6PhuqDhu4bhu43hu6Phu4zhu6fhur7huqjhu6NzLXHhu6Phuqfhuqrhu4bhu6Mj4bqq4buY4bujY0A1PeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujQOG7p+G7o2Lhuqrhu5ZKw4Hhu6Mz4buC4buj4buD4bux4bq+4bujYuG6quG7reG6vuG6qOG7o+G6ulPhu6PDgUjhur7huqjhu6Phu6Dhu7Hhur7hu6Phuqjhu6JC4bujY0A1PeG7o+G7jkXhur7huqrhu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buje+G7huG7peG7o+G7oOG6tOG7o+G7jOG7nOG7o+G7oELDgsOB4bujw4rDjOG7juG7o+G6quG7hMOB4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G6vEpP4buj4buh4buh4buN4bujYsOS4buWS+G6vuG6qOG7o2J74bqnYuG7o3vFqeG7o+G7g+G7seG6vuG7ozThu6Xhu4Dhu6NBxJDhu6Phuqrhu4Dhu43hu6Phu4xJ4buO4buP4bujI0jhur7huqjhu6Phu6Dhu7Hhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o2NANT3hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o0Dhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buj4bq64bqqd+G6vuG6qOG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4buN4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7o+G7jkLhur7hu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4buj4bqq4buEw4Hhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buO4buAxanhur7hu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6Phur7huqjhuqpF4buj4bqq4buEw4Hhu6NBw5Xhu4pC4buj4buM4bun4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4bujci1x4buj4bq8xanhu6PDgeG6quG7luG7peG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o1Hhu6fDgeG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53hu47huqJR4buOLeG7peG6vELhuqjhur7Ds+G7o+G6uMOV4buM4buOQuG6rFLDsuG7neG7mSPhu5Thur7huqjhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jOG7p+G6vuG6qOG7o+G6vuG7pVLhu43hu6Phu47DkuG7peG7gOG7o+G6oOG7ikLhu6Phu6BKQuG7o8OBSOG7o+G6qELhu6fhu4Dhu6Mz4bq24bujNeG6qMOVUsOC4buO4bujNeG6qOG7peG7jeG7o3tCw4LDleG7o+G7jsOS4buWTeG6vuG6qOG7o2LDkuG7lkvhur7huqjhu6Nie+G6p2Lhu6N7xanhu6Phu4Phu7Hhur7hu6M04bul4buA4buN4buj4bqg4buWTMOB4bujQULhurLhu47Ds+G7o+G6q+G7p+G6vuG6qOG7o3ItceG7o+G6quG7hMOB4buj4buMQuG6vuG6quG7o3vhu4/hu4Phu48k4buP4bujw7ThurxKT+G7o+G7oeG7oeG7o+G7pHPhu5Hhu6PhuqDhurLhur7hu6Phu47DkuG7lkvhur7huqjhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7juG6qkThu6NBxJDhu6Phu4xJ4buO4buj4bugxanhu6PhuqDhu6XDleG7o+G6quG7hOG6vuG6qOG7j+G7oz3hu4Dhu6PhuqDhu4bhu43hu6PhuqLDiuG7oyThu4/hu6PhuqDhu6vhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6oOG7luG7peG7o1HDlUnhur7huqjhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4bujZ+G7o+G7juG6suG7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G7jsOS4bul4buN4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phu47huqpLQuG7o0Hhu6fhu4Dhu6PDgeG7p+G7gOG7o+G7oOG6tOG7o0Dhu6Xhur7hu6PDgeG6qkXhu6PhuqDGsOG7gOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6PDgMSQw4Hhuqrhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4bugxanhu6NA4bul4bq+4bujw4HhuqpF4buj4bqgxrDhu4Dhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6q03hu6M+PS0kYuG7o2Lhuqrhu6Xhur7huqrhu6N74buG4bul4buP4buj4bqr4bulw5Xhu6PhuqDhu4bhu43hu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6oOG7luG7peG7o+G6osOK4bujJOG7j+G7o+G6vOG6tuG6vuG7o0DDguG6vuG6quG7o+G7oELDguG6vuG7oyThu6Xhu6Phurrhuqrhu4Dhu6Xhu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o0Dhu6fhu6Ni4bqq4buWSsOB4buj4bqg4bqk4buj4bq64bqq4bunw4rhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4bud4buO4bqiUeG7ji3hu6XhurxC4bqo4bq+w7Phu6PhurjDleG7jOG7jkLhuqxSw7Lhu53hu5lA4bq24bq+4bujw4HGsOG6vuG6quG7o+G6oOG7huG7jeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujQOG7p+G7o2Lhuqrhu5ZKw4Hhu6PhuqDhu6vhu6PDgcO9T+G7o8ag4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Niw5Lhu5ZL4bq+4bqo4bujYnvhuqdi4buje8Wp4buj4buD4bux4bq+4bujNOG7peG7gOG7o3Phu5/hu6PDgeG6qkLhurLDgeG7o+G6uuG6quG7t8OV4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu6NS4buj4buO4bqy4buj4bqg4bqk4buj4bqq4buEw4Hhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bq8Sk/hu6Phu6Hhu6Hhu6Rz4bujw7TDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vEpP4buj4bugSkLhu6PhuqLDiuG7o3vhu4/hu4Phu48k4buP4buR4buj4bqg4bqi4buA4buj4bq+4bqo4bulUuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujQcOV4buKQuG7o+G7jOG7p+G6vuG6qOG7o3ItceG7j+G7o+G6q+G7pcOV4buj4bq64bqqQuG7o+G6oOG7luG7peG7o+G6osOK4bujJOG7j+G7o+G6vOG6tuG6vuG7o0HDguG6vuG6quG7o+G7oELDguG6vuG7jeG7o+G6vuG6qsWp4buj4buOw5Lhu5ZL4bq+4bqo4buj4bug4bu54bq+4buj4buOQuG6sk/hu6Phu47hu5LDgeG7o+G6quG7hMOB4bujQUThur7huqrhu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6NBw5Xhu4pC4buj4buM4bun4bq+4bqo4buP4bujI+G7guG6vuG7o0HDleG7ikLhu6PDgeG6qkLhurTDleG7o+G6vuG6qOG6qkXhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G6vMWp4buj4buO4bqq4bqi4buA4bujw5PDlVLhu6PhuqDEkOG6vuG6quG7j+G7oz3hu4Dhu6PhuqDhu4bhu43hu6Phu4zhu6XDleG7o+G6uuG6qkLhu6Phuqrhu4TDgeG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu47hu6Xhur7hu6Phuqrhu4TDgeG7o0HDleG7ikLhu6Phu4zhu6fhur7huqjhu43hu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o0/huqpJQuG7o+G6qkxP4buj4bugSkLhu6Phur7huqjFqeG6vuG6quG7o2fhu6Phu47hurLhu6Phu45C4bqy4bq+4buj4bqqxanhur7huqrhu6NP4bqqw5Xhur7hu6Phuqrhu4bhu6Xhu6PDgeG6qsO94buO4buj4bq64bqq4bui4buj4bq64bqqw5Xhu7fhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7jeG7o+G6vEpP4buj4bqq4buEw4Hhu4/hu6Mj4buC4bq+4buj4buO4bqqSOG6vuG6qOG7o+G7jkLhur7hu6Phur7huqrFqeG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o8OB4bqq4buA4buj4bqo4buz4bq+4buj4buh4buP4buf4buf4buf4buj4bqq4buEw4Hhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4bq+4bqo4bqqReG7o+G6quG7hMOB4buN4buj4bugROG7o8OKw4zhu47hu6NBxrDhur7hu6PDgeG7huG7o0FC4bqkw5Xhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu4xJ4buO4buj4bugxanhu6Phuqrhu4Dhu6PhurzFqeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6NR4bunw4Hhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51P4bukw5Xhu47huqrhu4DDkuG7neG7mWJI4buje8Wp4buTL0/hu5k=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]