(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước đang cách ly điều trị và theo dõi 1 bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2. UBND huyện khẳng định, thông tin trường THPT Hà Văn Mao cho học sinh toàn trường nghỉ học buổi sáng ngày 4-3 là chưa chính xác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxcOG6snHhur/Dik3DjOG6vMO54buc4bq+w4zDueG6vMSCw4zDueG7p+G7neG7peG7peG7pcO5w4pK4bq0w7nhu5rhur7DjMOKw7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nhur804bq54bq/w7k0ecO5xKnhu7fDjMO54bqjd+G7isO54bufLHjDueG6v8OKU8OV4bq04buhw7nDjOG6vMOK4buEw7nDikrhurTDucOC4buKw7nhurLDvcOMw7nDikrhurTDucOK4buK4bubw7nhu5pO4bucw7lJecO5SMOKTcOM4bq8w7nhurTDiuG7gMOMw4rDucaveOG6tHAv4bqycXAvw4rhu6dxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUNOG6pnfDgsO6cSxFw4zDisO54bum4bq+RcOMw7kod8O5SMOK4buKd8O5w4rhu6Lhu6hFw4zDuSx4w7nhur/DilPDleG6tMO54bqkd8OM4bq8w7nhurR44bq0w4rDuUnhu6jDueG6pOG6vsSQ4buiw7nhu5zGoOG7gsO54bumecO54bucw4rhuqbhu4rDucOCTOG6vsO54bunw7nhurJFw4zDisO5w4zDiuG6osOMw7nDjOG6vMOK4bq+w7nDjMOK4bq+4bq4w43DucOqV+G6vcOqLS7hu4rEqS3FqeG7ncO54buBLMOjIcO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuUjDisOAw4zhurzDueG6pOG7gsOMw4rhu5vDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu5zhur7DjMO54bucxqBTw5TDjOG6vMO54bq/NOG6ueG6v8O5NHnDucSp4bu3w4zDueG6o3fhu4rDueG6tMOK4buKw7nDikrhurTDueG7muG6vsOMw4rDueG7nOG7innDjMO54bucxqBTw5TDjOG6vMO5w4zhurzDiuG7hMO5w4pK4bq0w7nhurLhu6LDkuG6vsO54buaeMOM4bq8w7nDjOG6vHnhu6jDueG7qS3GsMO5SXnDueG6tMOKU3fDueG6tMOK4buAw4zDisO5xq944bq04budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULuG6psOM4buc4bqmxqDDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7nDguG7nMOK4buiw43hurLDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7seG7qeG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7qcWp4bux4buUxq/GocO5w4Lhur7hu5rhu5RJd+G7qOG7l8O54bqySeG7iuG6tEjGocO5w413xqDhurzhur7DjC1J4bqm4bq64buc4buXw7l34bui4buc4buKxqHDucONd8ag4bq84bq+w4wtxqDhur7hurzDiuG7nOG7l8O5d+G7ouG7nOG7isahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanhu6Xhu6V2L+G7p+G7peG7q8OC4bup4bun4burxanhu6XGsMaw4buc4bux4buxxanGsMawSeG7peG7nUfhu5Thurzhu5XGoMO14buv4bux4butw7rDuXdJ4bucw7XDuuG6v8OKTcOM4bq8w7nhu5zhur7DjMO54bq8xILDjMO54bun4bud4bul4bul4bulw7nDikrhurTDueG7muG6vsOMw4rDueG7nMagU8OUw4zhurzDueG6vzThurnhur/DuTR5w7nEqeG7t8OMw7nhuqN34buKw7nhu58seMO54bq/w4pTw5XhurThu6HDucOM4bq8w4rhu4TDucOKSuG6tMO5w4Lhu4rDueG6ssO9w4zDucOKSuG6tMO5w4rhu4rhu5vDueG7mk7hu5zDuUl5w7lIw4pNw4zhurzDueG6tMOK4buAw4zDisO5xq944bq0w7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cSxFw4zDisO5w4zDiuG6osOMw7k04budxKnhu50ow7nhuqR3w4zhurzDueG6pFPhu5DhurTDueG7nMOK4bqm4buKw7nDgkzhur7DueG7nMO94bq+w7ksRcOMw4rDueG7puG6vkXDjMO5KHfDuUjDiuG7infDucOK4bui4buoRcOMw7kseMO54bq/w4pTw5XhurThu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEsRcOMw4rDucOMw4rhuqLDjMO5SXnDuTThu53EqeG7nSjhu53hu5vDueG7muG6vsOMw4rDucOM4bu3w43DucWp4bul4bulxrDhu5vDueG7ksO54bucw4pNw4zDueG7gcOM4bubw7ko4bq+xJDDjMO54bq74buid8OM4bq84bubw7nDiuG7ouG7qEXDjMO5LHjDueG6v8OKU8OV4bq04bubw7nhurThu4jDueG7nOG6vkThu5TDucav4bue4bq0w7nhurzEgsOMw7nhu6bDleG6vsO5w4zhurxTw5Thur7DueG6tMOK4buew7nhu5xVw7nDo8OK4bqu4bucw7ks4buzw4zDueG7psSQw7nhuqThu4J3w7nhu5TDilPhu47DjOG6vMO5w4zhurx54buow7nFqeG7qS3FqS3FqeG7pcWp4bul4budw7koRMOMw7nDjOG6vHnhu6jDucawLcaww7nhurThu4jDueG6suG6vsOJ4buiw7nDiuG6vkXDjMO54buaTuG7nOG7m8O5w4rhu4rhu53DucOj4bq8eeG7qMO54bupLcaw4bubw7nhurJFw4zDisO5w4zDiuG6osOMw7nhuqREw4zDueG7nMagU8OUw4zhurzDucOKSuG6tMO54bumw5Xhur7DueG6tHjhurTDueG7nMag4bq+ReG7osO54bq0w4pUw4zhurzDueG7mk7hu5zDucaw4buv4bubxanDueG6pMOT4bubw7nDiuG7iuG7m8O54bqkd+G7osO5w4pKw4zhurzDueG7pnnDueG6pFPhu5DhurTDucOMw4p5w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nhuqRTd8O54bumeeG7isO5LEXDjMOKw7nhu6bhur5Dw4zDuSh3w7lIw4rhu4p3w7nDiuG7ouG7qEXDjMO5LHjDueG6v8OKU8OV4bq0w7nhu5zDiuG6puG7isO5w4JM4bq+w7nhurR44bq0w4rDuUnhu6jhu53DucOjw4rhuq7DjMO54bqkU+G7kOG6tMO54buc4bq+w4zDueG6snjhu4rhu5vDueG6v8ag4buiw4zhurzDueG6v+G6osONw7nhu6jDueG7nETDucOK4bui4buoRcOMw7kseMO54bq/w4pTw5XhurTDueG7nOG6vkTDjMO5w4p5w4zDisO54bq84bq+eMONw7nhu5p44bucw7lJw4Phu6jDucON4bq24buiw7nhurTDiuG7ouG7qMOJw4zDueG6v8ag4buiw4zhurzDueG7nOG6osONw7nDoOG6vsOJw43DueG7muG7injhu5zDueG6skXDjMOKw7nhu5zhuq7hu5zDueG7nOG7hMOMw4rDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7nhurzDmeG6vsO5xKnhur5Fw4zDucSpRcO54bua4bq+w4zDisO5IeG7guG6tMOKw7nhu5zhurjDueG6v8ag4buiw4zhurzDuVPhu47DjOG6vMO5SXnDjcO5xq/huqzhu5zDucOM4bq8w4rhur5Fw43DucOqV+G6vcOqLS7hu4rEqS3FqeG7ncO5NOG6vkXDjOG7m8O54bqyRcOMw4rDucOMw4rhuqLDjMO5SMOKS+G6psO5w43DvcOMw4rDueG6suG7hsOMw4rDueG7nMOKU8OUw4zhurzhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rhu5zhuqbGr+G7nC13SeG6vuG6vMOM4buXw7lH4bui4bua4buc4bq+4bq64buoxqHDunHhur/GoFPDleG6tMO54bqk4buI4bubw7nhu5p4w4zhurzDueG7qy3GsMO54bq5w4rhu4jDuS7DilHDueG7gSzDoyHDucOK4bui4buoRcOMw7kseMO54bq/w4pTw5XhurTDueG6ocSow7nEqeG7t8OMw7nhur/DiuG7ucOM4bq8w7lI4buqw7nhurRNw4zhurzDueG7puG7t8OMw7nhurzDmeG6vsO54buBLMOjIcO54buc4buEw4zDisO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG7psSQw7nhu5rDmsO54bum4bq+ReG6tMO5w43Dk+G7nMO5w4pK4bq0w7nhu5rhur7DjMOKw7lJw5Xhu5TDueG7p+G7p+G7m8O54bq/xqBTw5TDjOG6vMO54bq/NOG6ueG6v8O5NHnDucSp4bu3w4zDueG6o3fhu4rDueG6suG7gsO5w4rhu4rhu5vDueG7mk7hu5zhu53DuS5Nw4zhurzDueG7puG7t8OMw7nhurRRd8O54buBLMOjIcO5w4rhu6Lhu6hFw4zDuSx4w7nhur/DilPDleG6tMO5SMOKw4DDjOG6vMO54bqk4buCw4zDiuG7m8O54bucw4pNw4zhurzDueG7nOG6vsOMw7nDjMOKecO54bucxqBTw5TDjOG6vMO54bq0w4rhu4rDucOKSuG6tMO54bua4bq+w4zDisO54buc4buKecOMw7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nDjOG6vMOK4buEw7nDikrhurTDueG6suG7osOS4bq+w7nhu5p4w4zhurzDucOM4bq8eeG7qMO54bupLcaww7lJecO54bq0w4pTd8O54bq0w4rhu4DDjMOKw7nGr3jhurThu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rhu5zhuqbGr+G7nC13SeG6vuG6vMOM4buXw7lH4bui4bua4buc4bq+4bq64buoxqHDunEuUsOM4bq8w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu5p4w4zhurzDucOMd+G7qOG7m8O54bucxqB34buKw7nhuqTDkuG6vsO54bumw5Xhur7DueG6tE3DueG6vOG6vnjhu4rDueG6oUPDucOj4bq84bui4buoReG7nMO5w6Phurx34bubw7k04bq+ReG7osO54bucxqBT4buSw4zhurzDueG6v8agU8OUw4zhurzDueG6vzThurnhur/DuTR5w7nEqeG7t8OMw7nhuqN34buK4bubw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhurLhur5E4buc4buXw7nDqnjDjOG6vMO54bupLcaww7nDikrhurTDueG7muG6vsOMw4rDuTThu53EqeG7nSjhu53DueG7n0nDleG7lMO54bun4bunw7lX4bur4buhw7nhuqREw4zDueG7nMagU8OUw4zhurzDucOKSuG6tMO54bucw4rhu4bDueG6suG7gsO54buaTuG7nMO54bumecO54bqkd+G7osO5w4pKw4zhurzhu53DuSHhu4rDueG6pOG7iOG7m8O54bqmw43DuSjhu53DueG6pOG7tcO54bqkU+G7kOG6tMO5w4zDinnDueG7nMagU8OUw4zhurzDueG6pFN3w7nGr+G7ok7DjOG6vMO54buUw4rEqMOM4bq8w7lsw7nhu5xEw7lI4bq+w4nDjcO54bucxqB34bubw7nhuqRPw4zhurzDueG7nMOKw5Thur7DueG6snjhu4rDueG6tHjhu4rDueG7psSQw7ksd8OMw7nhurTDiuG7hMO54bqkw73hu4rDueG7lMOKxKjDjOG6vOG7m8O54bq0w4pOw4zhurzDucOC4buC4bq0w4rDueG6tFF3w7nDiuG7ouG7qEXDjMO54bumecO5LHfDjMO54bq0w4rhu4TDueG6pMO94buKw7nhurRRd8O5w6rhu5LDuTMhLSjhur/DueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h34budw7nDqnfhu6LDueG6pOG7iOG7m8O5w4zDinnDueG7nMagU8OUw4zhurzDueG6pFN3w7nhuqbDjcO5KOG7ncO5SUPDjMO5LEXDjMOKw7nhu6bhur5Fw4zDuSh3w7lIw4rhu4p3w7nDiuG7ouG7qEXDjMO5LHjDueG6v8OKU8OV4bq0w7nhuqTDicO5SMOKeMON4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO64buc4bqmxq/hu5wtd0nhur7hurzDjOG7l8O5R+G7ouG7muG7nOG6vuG6uuG7qMahw7pxLEPDjMO54bq0w73DjMOKw7nhuqThu4jhu5vDucOK4bui4buoRcOMw7kseMO54bq/w4pTw5XhurTDueG6pOG7tcO54bq0w4Phu5TDuVTDjOG6vMO54bq0w4rhu4rDueG6v8agU8OUw4zhurzDueG6vzThurnhur/DuTR5w7nEqeG7t8OMw7nhuqN34buKw7nhu6vhu6XDueG6tMOK4bq+ROG6tMO5SMOK4bqw4buiw7nhu5zGoHfDjOG6vMO54buow7nhu5xEw7nhuqTDicO5w4pK4bq0w7nhu5rhur7DjMOKw7lJw5Xhu5TDueG7p+G7p1fhu6vDueG7n+G6tOG7oMOM4bq8w7lJw5Xhu5TDueG7psOV4bq+w7nhuqbDjcO5NOG7ncSp4budKOG7neG7ocO54bqk4bqm4buKw7nDjOG6vHfhu6jDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6suG7osOS4bq+w7nhu5p4w4zhurzDueG7qS3GsOG7ncO5w6p34buiw7lIw4rhur7DueG6pFN3w7nhuqbDjcO5KOG7ncO5SUPDjMO54bqyRcOMw4rDueG7puG6vkXDjOG7m8O5w4zDinnDueG7nMagU8OUw4zhurzDueG7puG6tsOMw7nhu5zhur5E4buUw7nhu5xQ4bq0w7nDikrhurTDueG6suG7hsOMw4rDueG7nMOKU8OUw4zhurzDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6suG7osOS4bq+w7nhu5p4w4zhurzhu53DuS7EqMOMw7nhurLhu6LDkuG6vsO54bq0w4rhur7EkOG7osO5w4zhurzDiuG7hMO5w4pK4bq0w7lJecO54bucw4rhuqbhu4rDueG7luG7ouG7qMO54bqk4buCw4zDiuG7ncO5IeG7isO54bqk4buI4bubw7nhu5p34buiw7lIw4rhur7DucOKSuG6tMO54bua4bq+w4zDisO54bucd8OMw7nDikrhurTDueG6suG7osOS4bq+w7nhu5p4w4zhurzhu5vDucOMw4p5w7nhu5zGoFPDlMOM4bq8w7nhuqThu7XDueG7lMOKTuG6vsO5w4rhu5Dhu5TDueG7psOV4bq+w7nDjOG6vHnDjMOKw7lsw7nhu5xEw7nhu5zhur5Ew4zDucOKecOMw4rDueG7lMOK4buiw4zDucOK4buId8O54bq0w4rDg+G7nMO5SMOKw5nDuUjDiuG7ouG6sMOMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu5zGoFPDlMOM4bq84bubw7lJw5Xhu5TDucOKSuG6tOG7ncO5LsSow4zDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu5zhur7DjMO5w4zDinnDueG7nMagU8OUw4zhurzDueG6pOG7tcO54bq0w4rhu4rDueG6vMSCw4zDueG7p+G7neG7peG7peG7pcO5w4pK4bq0w7nhu5rhur7DjMOKw7nDjOG6vMOK4buEw7nDikrhurThu5vDueG7puG7hsO5w43Dk+G7nMO54bqyw73DjMO54bq04buIw7nhurLhur7DieG7osO5w4rhur5Fw4zDueG7mk7hu5zDueG7pnnDucOK4buKw7lJecO5SMOKTcOM4bq8w7nhurTDiuG7gMOMw4rDucaveOG6tOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lFfhu6Lhu5zDiuG7isagw7px4bq/TcO5NHlwL+G7lHE=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]