(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww4rhu5LDlOG7kMSQQlXDteG7ocah4buXw5Thu5DDleG7hOG7gkPGoSVExqBw4buQ4bq44bqiRHBlJDgqcOG7kOG6uuG7gkRwOEPhu5JV4bqq4buCcCbDieG7gkRwaeG7ouG7gkNw4bqiRMagcOG7kMOVw4lw4buCQ0Thuq5w4bqg4bup4buEcOG6ouG7qeG7hMO0cOG6okThu4Rww5pw4bq+xJDhuqThu4JwUuG6pnDhu4bEqOG7kHDDlOG7inDhu4LEqMSQcMOD4buS4buCQ3Dhu47hu5LGsOG7gnDhu5DDlUjhu4JD4buXL8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHhu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6HGoThD4burVXDDui10w7RwxILhu4jhu4JDcOG6okRFcDhD4buSVeG6quG7gnAmw4nhu4JEcGnhu6Lhu4JDw7Rw4bqrREZwJEVw4buQROG7nHDEkeG6uuG7gkRwxqBVw7RwJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcGUkOCpw4buQ4bq64buCRHDhuqJExqBw4buQw5XDiXBExKjEkHDhu4JDROG6uHDhu4JDROG6rnDhuqDhu6nhu4Rw4bqi4bup4buEw7Rw4buQROG7reG7hHDhu4Dhu5JB4buCw7Rw4bqiROG7hHDDmnDhur7EkOG6pOG7gnBS4bqmcOG7l+G6ruG7hsah4buO4buSVXBE4buE4bux4bqiRHBS4burcOG7hsSo4buQcMOU4buKcOG7gsSoxJBww4Phu5Lhu4JDcOG7juG7ksaw4buCcOG7kMOVSOG7gkNw4bq+ROG7qeG6ouG7keG7ly/huq7hu4bGoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhxqHhu5Hhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOVcMOD4buQROG7kuG7huG6oOG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcMO5dXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wdXNy4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhROG7kOG7kOG7jOG7jy8vxJDhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL+G7guG6rlPDlC9zcXHFqS9yw7rDusODdXJ1c8O6c3Xhu5Bzw7pzxalz4buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbcO64bulcuG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6ElRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcDhD4buSVeG6quG7gnAmw4nhu4JEcGnhu6Lhu4JDcOG6okTGoHDhu5DDlcOJcOG7gkNE4bqucOG6oOG7qeG7hHDhuqLhu6nhu4TDtHDhuqJE4buEcMOacOG6vsSQ4bqk4buCcFLhuqZw4buGxKjhu5Bww5Thu4pw4buCxKjEkHDDg+G7kuG7gkNw4buO4buSxrDhu4Jw4buQw5VI4buCQ+G7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqEm4buI4buCQ3DhuqJERXAlRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcOG6vuG6pOG7kHDhu4Dhu5JB4buCcETEqMSQcOG7gkNE4bq44buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkUTGsOG7hnDDg+G7oHBExKjEkHDhu4JDROG6uHDhuqJGcMSC4buI4buCQ3DhuqJERXA3xrDEkHBp4buS4bu14buCcDbEkMOC4buGw7RwxJHhurrhu4JEcMagVXBSxJDDguG7gsO0cOG6q0RGcCVExqBw4buQ4bq44bqiRHBlJDgqcOG7kOG6uuG7gkRw4bqi4buU4buCQ3DEguG7scSQcMODxJDhuqzhu4Jw4buA4buv4buCRHDEguG7seG7hHDhuqLhu6nhuqJww5TDk3Dhu4JD4bur4buCRHDhu4DEkMOC4buCcOG7juG7ksaw4buCcOG6osagxrBw4buQ4bq64buCRMO1cOG7gOG7r+G7gkRwxILhu7Hhu4RwZSQ4KnDEkeG6q3DEkUTGsOG7gkRwXUbGsMO0cMSR4bqrcGThu7nhu4ZwZEzhu4JwUuG7q3BE4buSVeG6rOG7gnDEkeG6vOG7gkRwW8SQxrBw4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3DDuXVx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcHXDuXPhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6FE4buQ4buQ4buM4buPLy/EkOG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Iv4buC4bquU8OUL3NxccWpL3LDusO6w4N1cnV0w7p0cuG7kHXDusO5dOG7p+G7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW3hu6dxceG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6ElRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcDhD4buSVeG6quG7gnAmw4nhu4JEcGnhu6Lhu4JDcOG6okTGoHDhu5DDlcOJcOG7gkNE4bqucOG6oOG7qeG7hHDhuqLhu6nhu4TDtHDhuqJE4buEcMOacOG6vsSQ4bqk4buCcFLhuqZw4buGxKjhu5Bww5Thu4pw4buCxKjEkHDDg+G7kuG7gkNw4buO4buSxrDhu4Jw4buQw5VI4buCQ+G7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqEk4but4buCcMSC4buIcGLhu5JVcEThu4Thu7HhuqJEcOG7jEThu7Xhu4Jw4bq+ROG7knB9cOG7kOG7pnDhu4Dhuqxwci9zcXFxcMSR4bqrcGThu7nhu4ZwZEzhu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoV3EqMSQcOG7gkNE4bq4cMSC4buvcMSC4bucT+G6onDhu4JDROG6rnDEguG7scSQcMODxJDhuqzhu4JwxIJM4buCcFLhurhw4buQ4buccFLhu7fhu4Jw4buQw5XDieG7gkRw4bqg4burVXDhuqDhu6nhu4Rw4bqi4bup4buEcGLhu5JVcEThu4Thu7HhuqJEcOG6ouG7qeG6onDhu4xE4bu14buCcOG6vkThu5JwfcO0cF1w4buQ4bumcOG7gOG6rHByL3NxcXFwxJHhuqtwZOG7ueG7hnBkTOG7guG7kXDEkUThuq7hu4RwxIJGcDVE4buScF1wxILhu5xP4bqicOG7juG7klVwROG7hOG7seG6okRw4buQw5XDguG7gnDDg8SQ4bqs4buCcOG7kEXhuqJEcOG7pXV1RMawcOG7kOG7scSQcOG7jEThu5xO4buCQ3Bi4buS4but4buCQ3BnxJDhu4JEw7RwYuG7kuG7reG7gkNwJUThu7Xhu5LDtHBi4buS4but4buCQ3DEkURIcFJNxJBw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3Dhu4Dhu6tw4bq+ROG7knDhu5DDleG7kuG7gkNw4buQ4bu14buGcEThu6vhu4JEcOG6okRF4buCRMO0cMSCw4xw4buQROG6uHDhu4ZNxJDDtHDhur5E4buScFLhu6DhuqJw4buQSnDhuqJE4bui4bqicOG6ouG7qeG6onDhuqLDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwROG7sXDhu5Dhu7nhu4JDcOG6vsWocOG7kEThu5JB4buQcMSC4bu54buScOG7huG7isSQcOG6osagxrBw4buQROG7q+G7gkRw4buMROG7inBS4burcMOD4bugcOG7kMOVUXDhu47hu5LFqHDEguG7t+G7kHDhuqJE4buEcFLEkOG6rOG6onDhu4xE4bup4buQcOG7kMOVxJDhuqjhu4Jw4buGw5Nww5XEqOG7gkNwxILDjHDhu5BE4bq44buRcOG6q0Thu7Xhu4Jw4bq+ROG7knB9cMSC4bucT+G6onDhu47hu5JVcEThu4Thu7HhuqJEcOG7kEThu6vhu4JEcOG6vkThu5Jw4buCw4zhu4JDcOG7gkNExJDhuqzhu4xw4bqiw4zhu4JDcOG7gkNE4bqscOG6osaw4buEw7Rww4Phu7Xhu4Jw4bqi4buccETEkOG6rOG7gnDhu5DDleG7seG7gkPDtHDEgsOMcOG7kEThurhw4buGTcSQw7Rw4bqi4bup4bqicOG6osOM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHDEguG7ueG7knDhu4bhu4rEkHDhuqLGoMawcOG7kEThu6vhu4JEcOG7jEThu4pwUk3EkHDhu5BK4buCQ3DDg8SQ4bqs4buCcOG7kEXhuqJEcOG7gOG7q3DFqXN14buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqE34buW4bqicOG7kMSQw4Lhu5Jw4bqixqDGsHBi4buSVXBE4buE4bux4bqiRHDhu4Dhu6tw4buCRHjhu4Zw4bqi4buWcOG7kEThuqhwREbGsHDEguG7iHDhu6nhu4JwxILEkOG6puG7knDhuqJE4bq64buCRHDhu47hu5JVcEThu4Thu7HhuqJEcOG6okThu5Lhu4JDcOG7kEThu6vhu4JEcOG7jEThu4pwZOG7ueG7hnBkTOG7gnDEguG6pOG7gnDhu4J24buGcHNxdXFwROG7nE3hu4JDcOG7kE3EkHDhu4xE4bup4buQcOG7kMOVxJDhuqjhu4JwxILhu4jhu4JDcOG6oMSocMSCw4xw4buQROG6uHDDg+G7knDhu4DhurjhuqJEcGThu7nhu4ZwZEzhu4Jw4bqi4butcFLhuqZwROG7sXDhu5Dhu7nhu4JDcFThu69wRMSoxJBwUuG7q3DDg+G6uOG6okRwUuG7lsO0cOG7kMSQ4bqk4buCcOG7kE3EkHDhu4BB4buMcMSC4bqmcOG7qeG7gnDhu4Lhu7Xhu4JDcOG6ouG7t+G7jHDEkeG6q3Bk4bu54buGcGRM4buCcOG7kEThu6vhu4JEcMSCw4xw4buQROG6uHDhu4Dhu4Thu7HEkHBzw7RwROG7nE3hu4JDcOG7kE3EkHDhu4bhu5bhuqJw4buQxJDDguG7knBEw4nhu4JEcOG7kEThu6vhu4JEcOG7gMSQw4Lhu4JwxILDjHDhu5BE4bq4cMSR4bqrcMSRRMaw4buCRHBdRsawcC1wxJHhuqtwZOG7ueG7hnBkTOG7gsO0cETDieG7gkRw4buQROG7q+G7gkRw4buQxrDhu4ZwQ8SQ4bup4bqicOG7kHbhu4JDcOG7kMOV4bucw5Phu4JDcMSR4bqrcMSRRMaw4buCRHBdRsawcC1wZOG7ueG7hnBkTOG7gnDigJNwOENExJBwZEzhu4LDtHDhu4Dhu6twxILEqOG7gkNw4buA4bug4bqicOG7juG7ksaw4buCcOG7kMOVSOG7gkNw4buMROG7qeG7kHDhu5DDlcSQ4bqo4buCcOG6vsSQ4buCRHDhu5DhuqRwLXBU4buvcETEqMSQcOG6osagxrBw4buQ4bq64buCROG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4bqrROG7qeG7kHDhuqDEkOG6qOG7knDhu4LEqMSQcMOD4buS4buCQ3Dhu4Lhu6tVw7RwxILhu4jhu4JDcOG6okRFcCVExqBw4buQ4bq44bqiRHA4Q+G7klXhuqrhu4JwJsOJ4buCRHBp4bui4buCQ3Dhu4JE4bu34buCcOG7huG7seG7gkThu49wJuG7tVVw4buA4burcOG6ouG7qeG6onDhu4xE4bu14buCcOG6vkThu5Jw4bqiRnBS4bq4cOG7kMOVRXDhu47hu5LGsOG7gnDhu5DDlUjhu4JDcOG6osagxrBwxJHhuqtwZOG7ueG7hnBkTOG7gsO0cMOD4buEcFJBVcO0cOG7juG7klVwROG7hOG7seG6okRw4bqi4bup4bqicOG7jEThu7Xhu4Jw4bq+ROG7knDhu4Lhu6tVcOG7jEThu63EkHDhu5BE4bqocETEkOG6rOG7gnDEguG7nE/huqJw4buG4buW4bqicOG7kMSQw4Lhu5Jw4buQw5XDk3Dhu5BE4bur4buCRHDhu5DDleG7kuG7gkNw4buQ4bu14buGcOG6vsSQ4buCRHDhu5DhuqTDtHBSduG7gnBERsaww7Rw4bq+ROG7hMawcERI4bqi4oCLcC1w4bq+xahw4buQROG7kkHhu5DDtHBE4bur4buCRHDhuqJEReG7gkTDtHBDxJDhu6nhu4Rww4Phu5bhuqLigItwLXDEguG7q+G7hHDhu5Dhu7Hhu4TDtHDDg+G7knDhu4DhurjhuqJEw7Rww4PhurjhuqJEcFLhu5bDtHDEguG7ueG7knDhu4bhu4rEkHBDxJDGsOG7hHDhu5BEw4zhu4JDw7RwUuG7q3DhuqJGcFLGsMSQcOG7kMOVR3Dhu5BE4buY4bqicMSCw4FVcMOU4bugcOG7jEThu6nhu5Bw4buQw5XEkOG6qOG7gnDhur7EkOG7gkRw4buQ4bqk4oCLcC1wVOG7r3BExKjEkHDhuqLGoMawcGThu7nhu4ZwZEzhu4Jw4bqi4bua4buCQ3Dhu4JE4buccOG6ouG7qeG6onBS4buU4buCQ3Dhu4xE4buWcOG6okHhu4Lhu5FwxJHhu5JVcOG7gkTEkMOC4buCw7RwxIJM4buCcFLhurhw4buQ4buccFLhu7fhu4JwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7juG7klVwROG7hOG7seG6okRw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJw4buMROG7teG7gnDhur5E4buScOG7guG7q1Vw4bqiROG7nMawcMSC4bux4buQcFXDguG7knDhuqLhu7nhu5LDtHDhu4ZNxJBw4buGxrDhu4JDcOG7kEXhu4JEcOG6okHhu4xw4buCREHhu5DDtHDhuqJE4bucxrBw4buQROG6qHBExJDhuqzhu4JwxILhu5xP4bqicOG7kOG7ueG7hnDhu4JEw4nhu4Jw4bqi4bua4buCQ3Dhu4JE4buccMSCxJDhuqjhu4Zw4buCROG7t+G7gnDhu5Dhu7Hhu4Rww5Thu6BwxILEqOG7kHDhu4xE4bupcOG6osagxrBw4buO4buSVXBE4buE4bux4bqiROG7kXBkw5NwaeG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG6ouG7ueG7gnDhu4JDRMSQw4Lhu4Jw4bqi4bui4buScOG7gOG7scSQw7Rw4bqiREjhu4JwxIJM4buCcFLhurhw4buQ4buccFLhu7fhu4JwxILhu6nhu4xw4bui4buCQ3DEguG7nE/huqJwVcOC4buScOG6ouG7ueG7kuG7kXBnxJDhuqzhuqJwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7juG7klVwROG7hOG7seG6okRw4buMROG7rcSQcOG6okHhu4xw4buCREHhu5Bww5XDjXDDlcaw4buCRHBDxJBNxJDDtHDhu5BE4bqocETEkOG6rOG7gnDEguG7nE/huqJw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3DhuqLGoMawcOG7kOG7nuG7gkNw4buMROG7teG7gnDhur5E4buScMSC4bqocFThu7VVcMOD4bug4buCQ3DDmnDhu5Dhu5zDk+G7gkNw4bqiROG7hHDhu47hu5JVcEThu4Thu7HhuqJE4buRcMSRw5Xhu4Thu4JDcMSCRsO0cOG7jEThu63EkHDhu4xE4butxJBww5Xhu6tww5Thu4Thu6nhu5DDtHDhu4Dhu6vhu4Zww5XDjXDhu5BE4bug4bqicOG7kMOV4bux4buCQ3BE4buxcOG7kOG7ueG7gkPDtHBExJDhuqzhu4Jw4buQw5Xhu7Hhu4JDcOG6ouG7qeG6onDhur5E4buScMOD4bu14buCcOG6ouG7nOKApsO0cOG7kOG7nnDEgkZwxILhuqZwVOG7kuG7t+G7kHDEguG7nE/huqJw4bqi4bup4bqicEThu5xN4buCQ3DhuqLhu5Zw4buQROG6qHDhuqJE4buEcOG7kOG7nuG7gkNw4bq+ROG7knDDg+G7teG7gnDhuqLhu5xw4buQROG6ruG7hHBExJDhuqzhu4Jw4buQw5Xhu7Hhu4JD4buRcCbhu4jhu4JDcOG7kEROxJDDtHDhuqLhu6nhuqJwxILhuqZw4bup4buCcOG7jEThu63EkHDhu4Dhu6vhu4Zww5XDjXDhuqLhu6nhuqJw4buO4buSVXBE4buE4bux4bqiRHDhuqJExJBw4buQxJDhuqThu5Bw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJw4buMROG7teG7gnDhur5E4buSw7Rw4buO4buSVXBE4buE4bux4bqiRHDhuqJE4buS4buCQ3DhuqLGoMawcMSR4bqrcGThu7nhu4ZwZEzhu4JwxILhu69wxILhu5xP4bqicOG7jETDgnDDg+G7klXhuqzhu5BwVOG6ruG7hnDhuqJH4buCcFLhu7fhu4JwxILhuqZw4buC4bur4buEcOG6okThu5zGsHDhu4xE4buUcERP4buMcFJNxJBw4buQROG7oOG6onDhu5DhuqRwxILhuqhwxILEkOG6puG7knDhuqJE4bq64buCRHDhuqJE4buEcOG7jEThu5RwRE/hu4xwUk3EkHDDlOG7oHDhu4xE4bup4buQcOG7kMOVxJDhuqjhu4Jw4bq+xJDhu4JEcOG7kOG6pHAtcFThu69wRMSoxJBw4bqixqDGsHDhur5E4buScFLhu6DhuqLhu5FwJeG7lOG7gkNwUk3EkHBSxJDhuqzhuqJw4bqgSnDDlOG7kuG7gkNw4buQRMOC4buGcOG7juG7klVwROG7hOG7seG6okRw4bqi4bup4bqicOG7kETEkOG6pOG7kHDhuqJE4bqkcFJ24buCcERGxrDDtHAlRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcDhD4buSVeG6quG7gnAmw4nhu4JEcGnhu6Lhu4JDcOG6ouG7muG7gkNwVcOC4buScOG6ouG7ueG7knDEgkzhu4JwUuG6uHDhu5Dhu5xwUuG7t+G7gnDhu4JDRMSQw4Lhu4Jw4bqi4bui4buScOG6oEpww5Thu5Lhu4JDcOG7kETDguG7hnDhu5DDleG7kuG7gkNw4buQ4bu14buGcMSC4bur4buEcOG7kOG7seG7hHDhu4JDROG6pnDhuqJE4buEcOG6vkThu5JwUuG7oOG6ouG7kXAm4buI4buCQ3DhuqJERXAlRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcFXDguG7knDhuqLhu7nhu5JwZMOTcGnhu7VVcMOD4bug4buCQ3DhuqJE4bq6cMSC4bux4buEcMSCTOG7gnBS4bq4cOG7kOG7nHBS4bu34buCcOG6ouG7lnDhu5BE4bqocERGxrDDtHBU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNw4buA4buxxJBw4buO4buSVXBE4buE4bux4bqiRMO0cOG6oOG7qeG7hHDhuqLhu6nhu4RwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcFThuq7hu4ZwVOG6sOG7kOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49ww7l1ceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3B1c8O64buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhROG7kOG7kOG7jOG7jy8vxJDhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL+G7guG6rlPDlC9zcXHFqS9yw7rDusODdXJ1dMWpw7rDueG7kMWpw7nFqXFy4buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbXJyw7nhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcGUkOCpw4buQ4bq64buCRHA4Q+G7klXhuqrhu4JwJsOJ4buCRHBp4bui4buCQ3DhuqJExqBw4buQw5XDiXDhu4JDROG6rnDhuqDhu6nhu4Rw4bqi4bup4buEw7Rw4bqiROG7hHDDmnDhur7EkOG6pOG7gnBS4bqmcOG7hsSo4buQcMOU4buKcOG7gsSoxJBww4Phu5Lhu4JDcOG7juG7ksaw4buCcOG7kMOVSOG7gkPhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJuG7scSQcMODxJDhuqzhu4Jw4buA4buv4buCRHDEguG7seG7hHBkw5NwxJHhu6vEkHDhu4JD4buSVcOC4buCcMOycDfDjMSQcOG7kMOV4bucTuG7gkNw4buMROG7qeG7kHDhuqDEkOG6qOG7knDhu5Dhu7HEkHBExKjEkHDhu4JDROG6uOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahXcSoxJBw4buCQ0Thurhw4bqi4bua4buCQ3Dhu5BE4but4buEcOG7gOG7kkHhu4LDtHDhuqJE4buEcMOacOG6vsSQ4bqk4buCcFLhuqZwUsSQ4bqs4bqicOG6oMaw4buCcEThu6vhu4JEcOG6ouG7qeG6onBSduG7gnDhuqDhu63hu4LDtHDhuqJE4bq6cOG7kEThurhwUuG6pnBSxJDhuqzhuqJw4bqiROG7t+G7gnDhuqJE4bq64buCRHDhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicOG7juG7kuG7reG7gnDhu4DDmnBE4bur4buCRHDhu4DGsOG7gkNwxrDhu4Jw4buQ4buE4bur4buCcMSC4bucTuG7gkNw4bqgxKjhu5FwJeG7qeG6onDDmnDhur7EkOG6pOG7gnDhu5BE4but4buEcOG7gOG7kkHhu4Jw4buQ4buxxJBwRMSoxJBw4buCQ0Thurhw4bqiROG7hHDhu5BE4bu3VeG7j3Dhu4Z54bqicMOD4buUcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4buO4buS4but4buCcOG7gMOacDhE4burcOG7guG7nE3huqJwUuG6pnDhu5DDlUHhu5Bw4buQ4bugcMaw4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnBDxJDGsOG7hHDhu5BEw4zhu4JDcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Jw4buQ4bq64buCRHDEguG7r3DEguG7nE/huqJw4buCRFHhu4JDcOG6vuG6pOG7kHDhu47hu5Lhu61w4buCSsSQcOG6oEHhu5DDtHDhu4JE4buc4buCQ3Dhu5DDieG7gkRwRMOJ4buCRHDhu5DDlUHhu5Bw4buQ4bugcMaw4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnBDxJDGsOG7hHDhu5BEw4zhu4JDcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Jw4buCduG7hnBzcXLFqXBSw4Dhu4Jww4PEkOG6quG7gnDhuqDEkOG6pOG7gnDhu4xE4bui4bqicOG7kOG7seG7jMO0cOG6okfhu4JwVOG7rVVww5XGsHDhu4bEqOG7kHDDlOG7inBS4buWcOG7kMawxJBw4buC4bux4buCcEPEkMaw4buEcOG7kETDjOG7gkNw4buCQ0TEkMOC4buGcOG7kMOVSOG7gkPDtHDhu5DDieG7gkRw4buQw5Xhu7Hhu4JDcOG7gOG7t+G7gnDhuqJExJDhuqThu4ZwUuG6usawcETDqMO0cOG7gEfhu4JDcMSC4bucTuG7gkPDtHBE4bur4buCRHDhu4DGsOG7gkNwxrDhu4Jw4buQ4buE4bur4buCcEPEkMaw4buEcOG7kETDjOG7gkNw4buA4bur4buGcOG6ouG7reG7gnDhu5DDlcOTcEPEkMaw4buEcOG7kETDjOG7gkNww4PDgOG7gnDEguG6pOG7gnDhu4JD4buSVXDhuqJMcOG7lOG7gnDhu5B34bqiw7Rw4buG4bu34buQcMaw4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnBDxJDGsOG7hHDhu5BEw4zhu4JDcFLhu6tw4buQw5VB4buQcOG7kOG7oHDEgsOMcOG7kEThurhwUsOA4buCcOG6okfhu4JwVOG7rVVww5XGsMO1cOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4bqi4bucw5Lhu4JDcOG6okThuqRwQ8SQ4butxJBw4buQScawcFLEkHDhu4xE4bux4buGw7Rw4buQROG7knBE4buIxJBwxILhu7fhu5Bw4bqixqDGsHDEguG7nE7hu4JDcOG6oMSocFLhu6twROG7q+G7gkRw4buAxrDhu4JDcMaw4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnDEguG7nE7hu4JDcOG6oMSocOG6okThu5zGsHDEguG7nE/huqJw4buQw5XEkOG6rOG7kHDEguG6qOKApuG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahZMaw4buScOG6vkTEkHDhu4JDROG6rnDDmnDhur7EkOG6pOG7gnDhu4xE4bup4buQcOG6oMSQ4bqo4buSw7Rw4buQROG7reG7hHDhu4Dhu5JB4buCcOG6osagxrBw4bqi4bup4bqicMSC4buxxJBw4bqgxJDhuqjhu5LDtHDhur7huqThu5Bw4buA4buSQeG7gnDhu4LEqMSQcMOD4buS4buCQ3Dhu4Lhu6tVw7RwxILhu4jhu4JDcCVERXAlRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcDhD4buSVeG6quG7gnAmw4nhu4JEcGnhu6Lhu4JDcOG7gkThu7fhu4Jw4buG4bux4buCROG7j3DGr+G7gnDhu5Dhu4Thu6vhu4JwQ8SQxrDhu4Rw4buQRMOM4buCQ3Dhu4Dhu6twUuG7t+G7gnDEguG6pnDhu4BN4buCw7Rw4buA4bu14buScOG7gsawVXDhu5Dhurrhu4JEcMOV4bu34buQcOG7juG7ksaw4buCcOG7kOG7teG7hnDhuqJE4bq6cMSC4bux4buEcOG7gkThu5zhu4JDcOG6okThu5JV4bqo4buCcOG6oMSQ4bqk4buCcMSCxrDhu4JDcOG6okfhu4Jw4bqiRnDhu4bhu6LhuqJwxILEqMO0cOG6ouG7ueG7gnDhu5BExJDhuqThu5Bw4buMROG7rcSQcMSC4bucT+G6onDhu5BE4bqocOG6okThuqRwROG7hOG7qXDhuqB44buCQ3DhuqLhu6nhuqJwUnbhu4Jw4bqg4but4buCcMSC4bqocOG7juG7kuG7reG7gnDhu4DDmsO0cOG7kEThuq7hu4Rww4PDjcSQcFLhu6twQ8SQ4bup4buGcMOU4bup4buQcOG7juG7kuG7qXDhu5DDlcOJ4buCRHDhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7guG7kXBn4burcMSC4bqocEPEkOG7rcSQcOG7juG7klXhuqThu5Bw4bqiduG7gnDhuqJMcFLhu7fhu4JwxILhuqZw4buC4burVcO0cCVExqBw4buQ4bq44bqiRHBlJDgqcOG7kOG6uuG7gkRwxILhuqZw4buCQ0Thurhw4bqi4bu54buCcOG7jEThu63EkHDhuqJGcOG7juG7klXhuqThu5BwxILhurjhu4JEcOG7kETGsFVw4buQROG6pHBi4buSVeG6pOG7kHDEguG6uOG7gkRwdXXDusO6cOG7gkPhu6tVcHNyLXJyLXNxcuG7pXDhuqDGsOG7gnBE4bur4buCRHDhu47hu5JVcMSC4bq44buCRHDhu5DDleG7qeG6okRw4buCRMSQ4bqs4buGcOG6osagxrBw4buCQ+G7nE7EkHDEguG7ouG7gkNwxILhu7nhu5Jw4bqiTHDhu47hu5LGsOG7gnDhu47hu5Lhu63hu4Jw4buAw5pw4buCROG7q3Dhu4Lhu5xN4bqicOG7kMOV4buE4buCQ3DhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicOG7juG7kuG7reG7gnDhu4DDmnDhu4BH4buCQ3DEguG7nE7hu4JDw7Rw4buA4bqmcMSC4bucTuG7gkPDtHBS4bq6xrBwRMOow7RwROG7q+G7gkRw4buAxrDhu4JDcMaw4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnDEguG7nE7hu4JDcOG6oMSocOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Jw4buQ4bq64buCRHDEkUTGsOG7gkRwXUbGsHBS4burcOG7jEThu63EkHDhuqDGsOG7gnBE4bur4buCRHAlROG6unDhu5BE4bq4cMSC4bqocOG7kHbhu4JDcOG6ouG7nE7hu4JDcOG7juG7kuG7reG7gnDhu4DDmuG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcGUkOCpw4buQ4bq64buCRHDEguG6pnDhu4JDROG6uHBSduG7gnDhuqDhu63hu4Jw4buMROG7rcSQcOG7gOG7q+G7hnDDlcONcOG7kMOV4bup4bqiRHDhu4JExJDhuqzhu4Zw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJw4bqiTHDhu47hu5LGsOG7gsO0cMSCTOG7gnBS4bq4cOG7kMOV4buE4buCQ3DhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicMSC4but4buGcOG6oOG7reG7hHDhu5DDlUHhu5Bw4buQ4bugcMaw4buCcOG7kOG7hOG7q+G7gnBDxJDGsOG7hHDhu5BEw4zhu4JDcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Jw4buQ4bq64buCRMO1cOG7kMOV4bup4bqiRHDhu4JExJDhuqzhu4Zw4buMROG7isSQcERP4buMcOG6osagxrBw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJwxIJM4buCcFLhurjDtHBE4buSVeG6rOG7gsO0cFThu69w4buQw5Xhu4Thu4JDcFLEkOG6rOG6onDhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7gnDhu47hu5Lhu63hu4Jw4buAw5pw4buCROG7q3Dhu4Lhu5xN4bqicFLhuqZw4buA4bq84buCRHBS4bug4bqicOG7kMOVw4Lhu4JwUuG7q3Dhu5DDleG7qeG6okRw4buCRMSQ4bqs4buGcOG6osagxrBw4buCQ+G7nE7EkHDEguG7ouG7gkNwxILhu7nhu5LDtHDhuqLhu7fhu4xw4buMREbDtXDhuqLhu4TEkHDEguG7qeG7gkRwQ8SQ4bupcOG7huG7ouG6onDEgsSocEThu4Thu6vhu4Jw4buQROG7q+G7gkRw4buCRMSQ4bqs4buGcFLhu5Zw4buO4buS4but4buCcOG7gMOacOG7gkThu6tw4buC4bucTeG6onBS4bqmcOG7kMOVQeG7kHDhu5Dhu6BwxrDhu4Jw4buQ4buE4bur4buCcEPEkMaw4buEcOG7kETDjOG7gkNw4buA4burcHJw4bqiduG7gnDhuqLhu6JwxILhuqhwVOG6pOG7jHDhu4Dhu4Thu7HEkHBE4buE4bur4buCcOG7kEThu6vhu4JEcOG7gkTEkOG6rOG7hnBS4buWcEThu6vhu4JDcOG7gnbhu4ZwxILhu4rEkHBSTcSQcOG7kOG7nuG7gkNw4bqiTHDhu47hu5LGsOG7gsO0cMSC4bq4xrBw4buMROG7nEzhu4JDw7RwxIJM4buCcFLhurhw4buAxJDDguG7gnDhu47hu5LGsOG7guG7kXAlRMagcOG7kOG6uOG6okRwZSQ4KnDhu5Dhurrhu4JEcDhD4buSVeG6quG7gnAmw4nhu4JEcGnhu6Lhu4JDcEPEkMaw4buEcOG6okThu4RwZMOTcFvEkMaw4buEcOG7kETDjOG7gkNwZ0Hhu4Jw4buQ4butxJBw4buA4bu3VXDDmnDhur7EkOG6pOG7gnDhuqLhu6nhuqJw4buCQ+G7q+G7gkTDtHBE4buE4bur4buCcOG7kETEkOG6rOG7gnBSduG7gnDhuqDhu63hu4JwUuG7q3BDUMSQcFLhuqZwZ3bhu4Jw4buMREfhu4JDcGUkOCpw4buQ4bq64buCRHDhu5DDleG7nE3huqJw4buCQ+G7q1Vwc3EtdC1zcXNxcMSC4bqocGUkOCpw4buQ4bq64buCRHBU4bqu4buGcFThurDhu5Bw4bqgxrDhu4JwROG7q+G7gkThu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcMO5dXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wdXJ04buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhROG7kOG7kOG7jOG7jy8vxJDhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL+G7guG6rlPDlC9zcXHFqS9yw7rDusODdXJ1dXFzw7nhu5B1w7pyw7rhu6Xhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtdcO54bun4buhcMaw4buA4buQbeG7oSVExqBw4buQ4bq44bqiRHBlJDgqcOG7kOG6uuG7gkRwOEPhu5JV4bqq4buCcCbDieG7gkRwaeG7ouG7gkNw4bqiRMagcOG7kMOVw4lw4buCQ0Thuq5w4bqg4bup4buEcOG6ouG7qeG7hMO0cOG6okThu4Rww5pw4bq+xJDhuqThu4JwUuG6pnDhu4bEqOG7kHDDlOG7inDhu4LEqMSQcMOD4buS4buCQ3Dhu47hu5LGsOG7gnDhu5DDlUjhu4JD4buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoSbhu7HEkHDDg8SQ4bqs4buCcOG7gOG7r+G7gkRwxILhu7Hhu4RwxJHhuqtwZOG7ueG7hnBkTOG7gnDhu4xE4bup4buQcOG6oMSQ4bqo4buScOG7kOG7scSQcETEqMSQcOG7gkNE4bq44buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqEm4buKxJBwUk3EkHDhuqDhu6nhu4Rw4bqi4bup4buEcMSCxJDhuqbhu5Jw4bqiROG6uuG7gkRww4Phu6Bw4bup4buCcOG7guG7teG7gkNw4bqi4bu34buMw7Rw4bqi4butxJBw4buQ4bux4buEcMSC4bucTuG7gkNwOEPhu5JV4bqq4buCcCrhu5LDtHDEkeG6q3Bk4bu54buGcGRM4buCw7RwJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcGUkOCpw4buQ4bq64buCRHA4Q+G7klXhuqrhu4JwJsOJ4buCRHBp4bui4buCQ3DhuqJMcOG6oOG7reG7gnDhu5BE4buK4buCQ3Dhu4JE4bu34buQcFJNxJBwxILhuqZwVOG7kuG7t+G7kHDhuqLGoMawcMSR4bqrcGThu7nhu4ZwZEzhu4LDtHDEguG7iOG7gkNw4buQRE7EkHBDxJDGsOG7hHDhuqJE4buEcGTDk3A14bqkcEThu4Thu7HhuqJEcFLhu6twJuG7ueG7knDhu5Dhu5xwROG7hOG7q+G7gnDhuqJE4bq64buCRHBS4burcOG7kETDgeG7hnDEguG6uOG7gkRw4bqg4bup4buEcOG6ouG7qeG7hHDhu5BE4bqu4buEcOG7kMOVw4nhu4JEcOG7kOG7oHDhu5BExqBw4buQ4buW4bqi4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4zGr+G7kuG7kEThu4TDleG7ocahNUThu6nhu4JEcOG6q0Thu5xM4buCQ+G7ly/hu4zGoQ==

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]