(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-2-2019, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành công văn số 177/STTTT-BCXB về việc thông báo việc mạo danh phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua, Khen thưởng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdN4bq14buBZeG6s+G7tjQsw6nhu7bhu5fDo+G7tuG7l8OixIM14bu2xJEhw6nhu7Y2O2XhurXhu7bEqeG6teG6uWXhurPhu7bhu5fDouG6oWXhu6jhu7Y14buFZeG6s+G7tm0sNeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjXhu4074bu2TSHEqeG7tjXhurXhuqXhu7ZN4bq1w6Lhu7Y3bjvhu6jhu7ZD4bq1OGXhu7Zt4bq1w7Xhu4tl4bqzVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V0XhurMu4bud4bu2QDotIy0j4bu4QDrhu6jhu7ZM4buL4bu2TeG6teG7gWXhurPhu7Ztw6Jl4bu24buXLuG7tk1rbuG7ncOjZeG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu24busTU3hu6RNTeG7ruG7tjQ7ZeG7tuG6tS5l4bq14bu2NeG7gWXhurPhu7bhu5c8ZeG7tmzhu4fhu7ZAJiYvTE1NTU0tecO94buaeeG7tuG7l8Oj4bu24buXw6LEgzXhu7Zt4bq14buBZeG6s+G7tjQsw6nhu7bhu5fDosSDNeG7tsSRIcOp4bu2Njtl4bq14bu2xKnhurXhurll4bqz4bu24buXw6LhuqFl4buo4bu2NeG7hWXhurPhu7ZtLDXhu7bhu5fDouG6oWXhu7Y14buNO+G7tk0hxKnhu7Y14bq14bql4bu2TeG6tcOi4bu2N2474buo4bu2Q+G6tThl4bu2beG6tcO14buLZeG6s+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V03hurU4w6nhu7Z5O2Xhu7ZN4bq1w6Lhu7Y3bjvhu7Yt4bu2Q+G6tThl4bu2beG6tcO14buLZeG6s+G7tk1rbmXhurPhu7bDtWhl4bqz4buo4bu2beG6tcOtw6Lhu7bhurPDojtl4bu24bqzMGXhu7Y3IuG7neG7tjXhurnhu7bEkeG7hW3hu7Zs4buH4bu2N+G7h8Oi4bu2bcO1w6xl4bqz4bu2xJEhw6nhu7Y2O2XhurXhu7ZkLuG7tjXhu4Vl4bqz4bu2bSw14bu24buXw6LhuqFl4bu2NeG7jTvhu7ZNIcSp4bu2NeG6teG6peG7tk3hurXDouG7tjduO+G7ti3hu7ZD4bq1OGXhu7Zt4bq1w7Xhu4tl4bqz4buo4bu2bWvDqWXhurPhu7Y34bq54bu2NeG6ueG7tjfhu4fDouG7tm3DtcOsZeG6s+G7tm3huqFl4bu2ZC7hu7ZNazBl4bu2Sm7hu4c14bu24bq0buG7neG7tuG7rGzhu4fhu7Y3w6LEg2Xhu7Zt4bq1w6khw6LFqOG7tuG7uD8kI+G7qkAkJeG7qj8/P+G7ruG7tm3hurXDtcOtZeG6s+G7tjfDouG7tjXDs2XhurPhu7bEkeG7hW3hu7Zs4buH4bu2N+G7h8Oi4bu2bcO1w6xl4bqz4bu2beG7k+G7tuG7m8O1ZeG6s+G7tmQu4bu2xKnhurXhurll4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu2bWnDouG7tsSRw63DouG7tuG7ly7hu7Y3w6Phu7Zl4bqz4bq14bqt4bu2ZCll4bq14bu2NyHDqeG7tjUsNeG7tjdoZeG7tuG7l+G6reG7tmXhu4XEqeG7tm3DosOjZeG7tjfhuq/hu7ZkLsSR4bu2N+G6qzvhu7bhu7Phu5bhu7Phu7ZtbuG7neG6oWXhu7Zta27hu53Do2Xhu6jhu7Y3PGXhurPhu7Ztw6Jl4bu2am4oZeG6s+G7tjUsw6nhu6rhu7Z5O2Xhu7ZN4bq1w6Lhu7Y3bjvhu7bigJPhu7ZD4bq1OGXhu7Zt4bq1w7Xhu4tl4bqz4bu2TWtuZeG6s+G7tsO1aGXhurPhu7Zj4bq1W2XhurPhu7Y34bqtZeG6teG7tjfhu4fDouG7tm3DtcOsZeG6s+G7tm3huqFl4bu2ZC7hu7ZNazBl4bu2Sm7hu4c14bu24bq0buG7neG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2xKnhurUow6Lhu7ZkLuG7tsSp4bq14bq5ZeG6s+G7tuG7l8Oi4bqhZeG7qOG7tjXhu4Vl4bqz4bu2bSw14bu24buXw6LhuqFl4bu2NeG7jTvhu7ZNIcSp4bu2NeG6teG6peG7tk3hurXDouG7tjduO+G7ti3hu7ZD4bq1OGXhu7Zt4bq1w7Xhu4tl4bqz4buo4bu24bq1w6LEg2Xhu7Y3O2XhurPhu7bEkSHDqeG7tjY7ZeG6teG7tuG7ly7hu7Y14bq54bu2NiBu4bu24bq1w6LEg27hu7Zk4buRO+G7tjcow6nhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDvTxl4bu2NcO04bu24buXLsOp4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Y0LMOp4bu2NeG7jTvhu7Z5O2Xhu7ZN4bq1w6Lhu7Y3bjvhu7bigJPhu7ZD4bq1OGXhu7Zt4bq1w7Xhu4tl4bqz4bu2TWtuZeG6s+G7tsO1aGXhurPhu6jhu7ZM4buL4bu2TU3hu6RNTeG7tjfDo+G7tmXhurPhurXhuq3hu7Y1LDXhu7Zs4buL4buo4bu2NDtl4buo4bu2ZeG6sy5l4bq14bu2beG6tTFl4bu2bWvhur1l4bqz4bu2bWvDqWXhurPhu7bhu5fDosSDNeG7tsSp4bq14buHw6Lhu7bhurXDrMSp4bu2bW7hu53huqFl4bu2bWtu4budw6Nl4bu24buXacOi4bu2NSw14bu2NeG7hWXhurPhu7ZtLDXhu7bhu5fDouG6oWXhu7Y34bqjZeG7tmTDouG6oWXhu7bhurXEg+G7tm1u4bud4bqhZeG7tm1rbuG7ncOjZeG7qOG7tmpuKGXhurPhu7Y1LMOp4buo4bu2Y+G6rcSp4bu2beG6tcOtw6Lhu7bEqeG6tSxt4bu24bq1w6LEg2Xhu7bhu5cu4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Y0LMOp4bu2bWnDouG7tjVo4bu2am47ZeG7tsO94buBZeG6s+G7tjtl4bu24buXLuG7tkzhu4vhu7ZNTeG7pE1N4bu2N+G6r+G7tuG7m+G7meG7tmThu6Phu7Zl4bqz4bq1w6LhuqHEkeG7tm3hurU4w6nhu7ZqbuG7neG7tjfhuq1l4bq14bu2NeG7jTvhu7bEqeG6tSzEqeG7tmRuMW3hu7Zta8OpZeG6s+G7tuG7l8OixIM14bu2xJEhw6nhu7Y2O2XhurXhu7bEqeG6teG6uWXhurPhu7bhu5fDouG6oWXhu6jhu7Y14buFZeG6s+G7tm0sNeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjXhu4074bu2TSHEqeG7tjXhurXhuqXhu7ZN4bq1w6Lhu7Y3bjvhu7Yt4bu2Q+G6tThl4bu2beG6tcO14buLZeG6s+G7tuG7ly7hu7Y1LDXhu7Y1aOG7tmpuO2Xhu7Y0LMOp4bu2NeG6teG6peG7tmPhurUsNeG7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Y1aOG7tmpuO2Xhu6jhu7Y3aGXhu7bhu5fhuq3hu7Zta+G6oWXhu7Y34bqtO+G7tjQuZeG7tm3huqll4bq14buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9OGVtOGvhu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7TDosO9OGVtOGvhu7Y2beG6tW7EkTThu7Thu7ZsbeG7nWQ4VOG7tMahw6I2beG6tcWo4bu2KiXhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2OkBAxKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC9AOuG7uCYvQOG7uCU2PUAmI0Dhu7gjbUA6JD9kJS07QOG7qmLEqeG6s+G7tOG7tjtkbVThu7RN4bq14buBZeG6s+G7tjQsw6nhu7bhu5fDo+G7tuG7l8OixIM14bu2xJEhw6nhu7Y2O2XhurXhu7bEqeG6teG6uWXhurPhu7bhu5fDouG6oWXhu6jhu7Y14buFZeG6s+G7tm0sNeG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjXhu4074bu2TSHEqeG7tjXhurXhuqXhu7ZN4bq1w6Lhu7Y3bjvhu6jhu7ZD4bq1OGXhu7Zt4bq1w7Xhu4tl4bqz4bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpcm5t4bq1w6lr4bu0V3nhu7VN4bu24busReG6s27hu4Nl4bu2TOG7i+G7tk1N4bukTU3hu65WL8SpVw==

BĐT (Nguồn Sở TT&TT)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]