(Baothanhhoa.vn) - Nhằm cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Bộ Nội vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, trong đó có vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, địa phương một cách thống nhất đạt hiệu quả cao, phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ, ngày 19-2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G6ssOaXTrhu5BY4bqrw6BdOuG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOpw5pd4buQ4bqzO+G6q0rhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZU8vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOT4burO+G7pFvhu5BY4bqn4buQ4bqzOyrhu5A7IFDhu5DEgzvhuqthXTrhu5A74bqrw6FdOkrhu5BdOywlW+G7kMOp4bqn4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQw6nDml3hu5DhurM74bqrSuG7kH3huqvhurXhu5DhurPhurFl4buQXcOaW+G7kOG7lOG7kuG7mOG7oOG7kFjhuq1Q4buQ4buNN+G7kOG7qzcs4buQw6nhuqfhu5DEgzvhuqXhu5A74bqhxIPhu5DDqcOhLOG7kOG6syFdO+G7kDshXTvhu5DhurM7ZFjhu5DhurMsJl3hu5BY4bqtUOG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTpK4buQw502XTrhu5DhurM7w6As4buQXeG7qF064buQWFAi4buQXTvhu6xd4buQ4bqzO2JY4buQw6lS4buQ4bqz4bqxUVg74buQXTssJVvhu5BY4bqtUOG7kFhRXeG7kFc3SuG7kFg0XTrhu5BYO2JYSuG7kMOpLCNd4buQWDtiWOG7kMOpJOG7kMOpKOG7kOG6s+G6sS5K4buQw6lQLOG7kOG6s+G6sTBK4buQ4bqz4buwW+G7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqz4bqxMV064buQWOG6rVDhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWVK4buQ4bqz4bqxIl064buQw50g4buQWCDhu5DDqVAs4buQ4bqz4bqxMOG7kOG6s+G6sVFYO+G7kF07LCVb4buQWOG6rVDhu5BdOuG6q8OgLOG7kMOdYl064buQw53hu7DhurXhu5DhurPhurEiXTrhu5DDqSwlWOG7kOG6r+G6tVRd4buQfcOqSuG7kFg7KeG7kMOdUyLhu5DDqVLhu5DhurM44buQWDtiWOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWXhu5DhurNTLOG7kFhRWOG7kFhh4buQ4bqv4bq1UF1K4buQ4bqzOOG7kFg7YlhK4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOuG7kFs34bqz4buQWFFYO+G7kOG6szs1XTrhu5BdO+G7quG6s+G7kMOdU+G6s+G7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVThu5BYUCJK4buQxIM7UeG6s+G7kDvhurXhur3hu5DDneG6q+G6oVjhu5A6LFHhu5DhurPhurEo4buQ4bqzUizhu5B9LCXhurXhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZUrhu5BdOlLhur3hu5Dhu5jhu6At4buUSuG7kOG6tOG7jeG7q8O14buQ4bqzKV074buQw51V4buQV1Bd4buQO1JdO+G7kMWpPeG7kDsiU1g74buQ4bq3NeG7kOG7luG7oC/FqXIt4bq04buN4burw7Xhu5DDqSThu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWXhu5Bdw5pb4buQ4buU4buS4buY4bug4buQ4bqz4bqxI13hu5DDnShQ4buQV1Jd4buQ4bqzKV074buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlMOTTyxbOuG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7luG7luG7osSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvLyxLV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vXeG7suG6ueG6ty/hu5jhu6Dhu5Lhu6Iv4buY4buS4buaWeG7luG7mOG7muG7mOG7kuG7lOG7oOG6s+G7mOG7luG7lOG7mH3hu5hLPsSDOsOU4buQUH3hurNHw5ThurLDml064buQWOG6q8OgXTrhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWXDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk2ldO+G7kFssXTvhu5A7MVBLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurI74buyIuG7kMOdIErhu5DhurThu43hu6vDteG7kOG6syldO+G7kOG6vSPhurXhu5BY4buw4bq14buQOixRW+G7kMOdNVjhu5BYUVjhu5DhurfhuqNK4buQ4bqz4bqx4bqr4bqjXTrhu5BYUVjhu5BXUF1K4buQXTpSXTtK4buQw51hXeG7kMOpKOG7kFjhu6rEg+G7kOG6syldO0rhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bq04buN4burw7Xhu5BYUVjhu5A74bq14bq9JV1K4buQ4bqzOyjhu5DhurtVSuG7kOG6sztSXTvhu5DEgzs14buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQXTssJVvhu5DDqeG6p+G7kOG6s+G6sTFdOuG7kOG6s+G7qFvhu5DhurPhurEiXTrhu5Bdw5pb4buQ4buU4buS4buY4bug4buQXTvhuqvhu5BYOyldO+G7kH3DquG7kOG6s1Is4buQfSwl4bq14buQ4bqzNl3hu5DDnTFdOkrhu5DhurMuWDvhu5DDnTVdOsSo4buQWFFY4buQWGHhu5Dhuq/hurVQXUrhu5DhurM44buQWDtiWOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5BdOjssI1vhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5BXVCLhu5DDqSXhu5BXLuG7kFvhu6zhurPhu5Dhu6s7UuG7kF3huqvDoVjhu5DhurPhurEiXTrhu5B9PF074buQw6lkWOG7kMOpw5pd4buQ4bqzO+G6q0rhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZcSo4buQ4bqzw5pdOuG7kFjhuqvDoF064buQVzXhu5DhurPhurEu4buQWDsi4buQOzFQ4bqz4buQw503XTrhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWXhu5DhurM74buyIuG7kOG6r+G6teG6veG7kMOdKF074buQ4bqzUyzhu5DDtCwk4bq14buQ4buW4bug4buQWOG6rVDhu5DGsOG6teG7rOG6s+G7kMaw4bqr4bq14buQ4bqz4bqxZUvhu5Dhu40jXeG7kFhTXTvhu5DDnSBK4buQ4bq24bqj4buQ4burNyzhu5DDqeG6p+G7kMSDOzUs4buQO+G6ocSD4buQw6nDoSzhu5BYUVjhu5DDnWFd4buQw6ko4buQfSwjXeG7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DhurLhurEsKl3hu5B9VVvhu5DhurPhuqvhu5B9LCXhurVK4buQ4bqzUizhu5B9LCXhurXhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZUrhu5DhurdRWDvhu5BXUSJK4buQOyFdO+G7kFRdO0rhu5A7LCVd4buQw6nhu6zhurPhu5DigJzhurI7UF074buQciBQ4buQ4bq74bqrUOG7kMOpUuG7kF1Q4bq94oCd4buQ4bqzLD1d4buQ4bqzw6Es4buQe+G7h+G7kF0sJVvhu5Dhu6Dhu6Dhu5Lhu5Bdw5pb4buQw7VQXTvhu5DhurvhuqtdOuG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5DDqVLhu5DGsCbhu5B74buH4buQXSwlW+G7kOG7oOG7oOG7kuG7kF3Dmlvhu5DDtVBdO+G7kOG6u+G6q1064buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kE3hu5jhu5Lhu5Thu6Dhu5At4buQ4buU4buS4buY4bugTktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7qzoiUizhu5DhurFQSuG7kOG6s+G7rMSD4buQ4bqz4bqx4bq1XTrhu5DhurPhurXhur0jXeG7kOG6s+G6seG6teG6vSRdSuG7kMSDOzjhu5BXLD1d4buQxIM7UcSD4buQfeG6teG7rOG6s+G7kMOpJOG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOpw5pd4buQ4bqzO+G6q0rhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZcSo4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kFdQXeG7kDtSXTvhu5DDqcOaXeG7kFdUXeG7kOG6r+G6tVRd4buQfcOqSuG7kMOpw5pd4buQV1Rd4buQO+G6q8OhXTrhu5BZVl3hu5DDqSThu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWXEqOG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQ4bqz4busxIPhu5A74bq14buqXeG7kMOpUuG7kFc2LOG7kFnhuqvDo1064buQXTo7LCXEg+G7kMOp4bqn4buQWDsi4buQWFFd4buQVzfhu5B9Ulvhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DDqcOaXeG7kOG6szvhuqtK4buQfeG6q+G6teG7kOG6s+G6sWXEqOG7kGJdOuG7kFnhuqddOuG7kFg0XTrhu5BdOjsl4buQ4bqzOzRdOuG7kOG6syxd4buQw6lSIuG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOpw5pd4buQ4bqzO+G6q0rhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZcSo4buQw53huqtQ4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5DhurM74bq14buQ4bqzO+G7rMSDSuG7kFg7KV074buQfcOqSuG7kOG6u1FY4buQw50oXTvhu5A6LFHhu5DhurPhurEo4buQ4bqzUizhu5B9LCXhurVK4buQV1Qi4buQ4bqv4bq1VF1K4buQeztQLOG7kOG6sztRWOG7kMOpUuG7kOG6t8SR4buQWeG6p1064buQ4bqzUizhu5B9LCXhurXhu5B94bqr4bq14buQ4bqz4bqxZeG7kMOdU+G6s+G7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVRLS0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk09Q4buQO+G6seG7sj9Hw5Q74bqz4bqzxIPhu4gvL+G6r8SDxIN9S+G6sztQXTs7IlBLOiLDqUvDqV0vw6lXxIPhuq9f4bqzO1BdOzsiUEtd4bq3Py/hurfhurPhurEvcOG7jcO14buY4bug4bue4bua4bug4buR4buR4buR4buW4buY4buRw7Xhu5zGoOG7ouG7lOG7muG7nuG7luG7heG7ouG7kuG7kuG7kuG7nMagxqDhu5pwL0g/LH3hu7Ivezvhu5bhu6Bf4bq3LDpd4buyWUvEg1k/w5TDk+G6uuG7slvhu5DhurMiUl3hu5DDqcOaXeG7kMWpPeG7kDsiU1g74buQ4bqzUyzhu5DDneG7qOG6vUtPL1DDk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buF4bq14bqzOyLhurHDlMOT4buNw7ThurLhu5BNXTrhurU2XeG7iOG7kOG6tOG7jeG7q8O14buQ4bqzKV07Tk8vxIPDkw==

BĐT (Nguồn: UBND Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]