(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-2, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại một số công trình, đơn vị trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Văn hóa,Thể thao và Du lịch, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh và huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6BFMsOjVXIy4buDVeG6vTY7MlXDinHhuqBzVeG6vTfhuqEyVUUyWMOgVXThu7LhuqExVcOJw6pqW+G6oVVhMyLDoFXhur3hurnhu65V4bq9NeG6oTJVMjXhuqEyVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVcOg4bql4bq9VeG6u+G6tVUu4bqp4bqhVeG7izZV4bq9WDNVMsOqal3huqFV4bq8OOG6oTJVdjPhu67hu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6DhuqAxV2pV4bukw5ot4buk4buWVS7DouG6oTFVOzI0VUUyWMOgVXThu7LhuqExVcOJw6pqW+G6oeG7llXhurw34bqhMlXhu4NqVeG7izN74bqh4buWVUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVw6FXw6BV4bq94bq5ZmThuqExVS7huqNX4bqh4buWVS7DnVUuM1Xhur0y4buyw6Dhu5ZVYTMiw6BV4bq94bq54buuVeG6vTXhuqEyVTI14bqhMlUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVXhur1YM1XDoOG6peG6vVXhurvhurVVO+G6s+G6oTFV4bq94bq5NeG6oTLhu5ZVLuG6qeG6oVXhu4s2VeG6veG6uXvhuqFVLjbhu65VOlfhuqFVMsOqal3huqFV4bq8OOG6oTJVdjPhu67GoFVy4buB4bqhMVUuM1U7w6NVLlgzVSwzXeG6oVXDocOd4bqhMlUuWOG6o1U7VjtV4bq7ZOG7mFVBfVUy4bqjWDsyVeG7i1dVdCXDqlXhur1m4buWVeG6vFczVTsyNOG6oTLhu5ZVxKg9alUsaeG6oTHhu5ZVSlXhur194buWVeG7iuG7suG6oVUyw6Phu67hu5bhurwyIlXhur0y4buu4bqjVeG7i1dVc8OqVcOhNjsy4buWVcOhw53huqEyVS5Y4bqjVeG7i+G7suG6oVVlMsSD4bqhMVXDinHhuqBzVeG6vTfhuqEyVeG7i1dVMsOqal3huqFV4bq8OOG6oTJVdjPhu67GoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXIh4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU7IeG6oeG6vSHhurnhu5RU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUM3Ih4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThu4kzLOG6vTLhu5hV4buow5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXFqMOaw5plxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87LOG6ocagOuG7ruG6o+G6vTLhu67huqEyMuG6o+G7rsag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/DmeG7rMOa4buqL8OZ4buq4buwLOG7psOZxajhu6bGr8OZ4buq4bq94buw4busxajhu6rGr8Ohw5rGoDllMeG7kuG6ueG7jMWoVFXhu67DoeG6veG7jFRFMsOjVXIy4buDVeG6vTY7MlXDinHhuqBzVeG6vTfhuqEyVUUyWMOgVXThu7LhuqExVcOJw6pqW+G6oVVhMyLDoFXhur3hurnhu65V4bq9NeG6oTJVMjXhuqEyVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVcOg4bql4bq9VeG6u+G6tVUu4bqp4bqhVeG7izZV4bq9WDNVMsOqal3huqFV4bq8OOG6oTJVdjPhu65UVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVy4buuZeG6vTPhuqPhuqFUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4bq9IcSp4bq9LeG7rsOhMzHhuqHhu5hVOyHhuqHhur0h4bq54buUVOG7oHTDouG6oTFVOzI0VUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVO+G7geG6oTFVLuG6o1fhuqFVO+G6s+G6oTFV4bq9VjtV4bq9MuG7ssOg4buWVWEzIsOgVeG6veG6ueG7rlVxXeG6oTJV4buLM13huqFVdOG7rlVhMuG6o+G7rlXDicOq4bq1O1Xhur19VXdjZVXDgWk7xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8MiHhuqNVLsOj4buWVS7DouG6oTFVOzI0VUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVRTJYw6BVdOG7suG6oTFVw4nDqmpb4bqhVTvhu4HhuqExVS7huqNX4bqhVS7DnVUuM1Xhur0y4buyw6Dhu5ZVYTMiw6BV4bq94bq54buuVTvhurPhuqExVeG6vVY7VcOpw6pZ4bqhVcOha+G7llU6WeG6o1Xhu4tdVeG7i1dVZTJW4bq9VTLDqmpVMTNWVeG6veG6uTZV4bq9WDNVYTLDqlUsM1Xhur00OzJVw6E2OzJV4bq7w63hu5ZVLOG7ruG6oTJVw6Hhu67DoFXhur0y4bu04bqhMVU7WeG6oTJV4bqg4bq/M1XDs8OgVXJWO1Xhu4tXVS424buuVS4zIsOgVTsy4buB4buuVcOzw6BVclY7VeG6vVgzVcSpw51VdDbhuqEyVXdZM8agVXQ9alXDoVdVLDNV4bq9NDsyVS5mYztVxKl9ZVUyWOG6oTFVOyRlVeG6vTfhuqEyVeG6oeG7ssOgVeG7pMOaw5nhu6bhu5ZVMcOiw6BV4bqhMjNbw6pVO+G6s+G6oTFV4bq94bq5NeG6oTJVYTN94bqhVeG6veG6ueG6vztV4bq94bqz4bqhVTEzVuG6o1XDoOG6qzNVLmZjO1XEqT1qVSxp4bqhMVXhuqEyZlU7MuG7geG7rlXDgD/DquG7llU7MuG7geG7rlXhurzhurk14bqhMuG7llU7MuG7geG7rlV3WOG7llU7MuG7geG7rlXhurzhurnDquG6oTHhu5ZVOzLhu4Hhu65V4bq8MmZj4bqhMeKAplV0w6LhuqExVTsyNFVFMljDoFV04buy4bqhMVXDicOqalvhuqHhu5ZVRTLDo1VyMuG7g1Xhur02OzJVw4px4bqgc1Xhur034bqhMlXhuqEyJOG6oVXDoFjhuqEyVS49alXDoVdVw6DhuqXhur1V4bq94bq54bqj4bqhMVXhuqEyw6zhuqExVTvhurPhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6vT3DoFXDoTPhuqEyVcOpw6rhu67huqFV4bq94bq54bqv4bqhMeG7llXhur0zfeG6oVXhur3huqszVS5WZVVn4bqhMVXhuqEyw6pVOyXDqlXhur09w6BVw6Ez4bqhMlU74buD4buuVeG6oTI94bqhVSw94bqhVWEyw6pV4buLaTtVZTI04buuVeG6oOG7rsOgVeG6vDLhu67huqEy4buWVXHhu7Q7VeG6oDEyXcagVXTDouG6oTFVOzI0VS5bVeG6oTEyNlXhurpkVUF9VTLhuqNYOzJV4buLV1V0JcOqVeG6vWZVOzLhu4NV4bq94bq5NeG7llVlMuG6tTNVMmNlVeG7i+G6qzNVO1Y7VeG6u2Thu5ZV4bqhMVfhuqEyVTvDo1XDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFVYTIm4bqhVeG6veG6uWbhuqnhuqExVcOpw6pqVTLhuqNYOzJV4bq94bqn4bqhMVXhur0yIlVhMsOqVSwzVeG6vTQ7MsagVeG6vOG6uWbhuqs7VcOg4bu04bq9VcOhKmVVw6nDqmpVMuG6o1g7MuG7llXhur0yM33hur1VYX1VxKk9alUsaeG6oTFVOzLhu4Hhu65Vd1jhu5RV4bqhMTIze+G6oVU7Z8OqVeG6oTHDqsOi4bqhVcOhaTtVLiXDqlXhur1mVeG6vTJpO1UyM13huqFVLGlVVuG6oVXhuqEy4bu2w6BV4bq9M31lVeG6veG7hztVZTJW4bq9VTLDqmpVMTNWVeG6veG6uTZVYTLDqlUsM1Xhur00OzJVw6E2OzJV4bq7w63hu5ZVLOG7ruG6oTJVw6Hhu67DoFXhur0y4bu04bqhMVU7WeG6oTJV4bqh4bq/M1XDs8OgVXJWO1Xhu4tXVS424buuVS4zIsOgVTsy4buB4buuVcOzw6BVclY74buWVS5m4buuVeG6oeG6qTNVLj1qVeG6veG6uWRV4bq9MlfhuqEyVS4zIsOgVSzDqlXDoTY7MlXhur004bqhVeG6oTFmxJHhuqExVeG6vT3DoFXDoTPhuqEyVTIzXeG6oVUuWDPhu5ZV4bq9MsOqVTLhur/hur1VLuG6s+G6oTFVLlnhuqNV4bqhMWZiM1UsPeG6oVXhu4tXVSzDqlVhMlY7MlUufeG6oVXhur0y4buuw6BVw6nDquG7ruG6ocag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVTsh4bqh4bq9IeG6ueG7lFThu6Dhu54zw6AxVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFQzciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG7iTMs4bq9MuG7mFXhu6jDmsOaZcSp4buUVTIhMzEy4bq94buYVcWow5rDmmXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L8OZ4busw5rhu6ovw5nhu6rhu7As4bumw5nFqOG7psavw5nGr+G6veG7rMWo4buoxajhu6bDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zGr8avxq9UVeG7rsOh4bq94buMVEUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVRTJYw6BVdOG7suG6oTFVw4nDqmpb4bqhVWEzIsOgVeG6veG6ueG7rlXhur014bqhMlUyNeG6oTJVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVw6DhuqXhur1V4bq74bq1VS7huqnhuqFV4buLNlXhur1YM1Uyw6pqXeG6oVXhurw44bqhMlV2M+G7rlRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXLhu65l4bq9M+G6o+G6oVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU7IeG6oeG6vSHhurnhu5RU4bugdMOi4bqhMVU7MjRVRTLDo1VyMuG7g1Xhur02OzJVw4px4bqgc1Xhur034bqhMlXhur0y4buyw6Dhu5ZVYTMiw6BV4bq94bq54buuVTsy4buB4buuVeG6vDJmY+G6oTHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurwzfWVVLsOjVS7DouG6oTFVOzI0VUUyw6NVOzLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVLsOdVS594bqhVeG6vTLhu7LDoOG7llVhMyLDoFXhur3hurnhu65V4bq9NeG6oTJVMjXhuqEyVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVeG6vVgzVXFd4bqhMlXhu4szXeG6oVV04buuVWEy4bqj4buuVcOpw6rhurU7VeG6vX1Vd2NlVcOBaTtV4bq9WDNVxKnDnVXhuqAxw6pqe+G6oVVxNeG6oTLGoFV0PWpVw6FXVTpd4bqhMlXhu4szXeG6oVUyWOG6oTFVeHh44buWVSzhuqNV4bq84bqn4bqhMVVy4bqz4bqhMVXhur1qVXJFVXdjZVXDgWk7VcOhV8OgVTsy4buDVS4lw6pV4bq9ZlXhu4vhuqszVeG6veG6p+G6oTFVw6BnO1UuJcOqVeG6vWZVxKk9alUsaeG6oTFVMSXhuqFV4buqw5rDmlXhur1uVS7DouG6oTHhu5ZVw6nDqmpVw6DhurNVxq/DmsOaVTEzZmLhuqExVTpd4bqhMsagVeG6vOG6ueG6o+G6oTFVLsOj4buWVeG6veG6p+G6oTFVw6BnO1UuJcOqVeG6vWZVMTPhu64zVS7huqNY4bqhVcOZVcOhV1XFqMOaw5pV4bq9blUuw6LhuqEx4buWVcOpw6pqVcOg4bqzVeG7pMavw5pVMTNmYuG6oTFVOl3huqEyVS5Y4bq9VeG6vTN7w6pVOzLDqibhuqFVw6nDquG6tTtV4bq9fcagVeG6oDFXalXhu6Thu6wtw5kt4bukw5rDmeG7rOG7llU6XeG6oTJV4buLM13huqFVLsOdVS5mYztVceG6pVVKVeG6vX1V4bq9MibDoFUuNuG6oTJVOyRlVTEzJGpVZTIoZVUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVVhMlbDoFU7MsOs4buuVTpd4bqhMlXhu4tXVWUye1Usw6pqXeG6vVXGr+G7psOZ4buwVSzhu67huqEyVcOg4buHO1U7MsOqanvhuqFVw6DhurPhuqFVYW9V4bq9MsOqKuG6vcagVeG6vGhVYTIzVS4zVeG7i1fhuqNVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVLn3huqFV4bqh4buuauG7llU6XeG6oTJV4buLM13huqFVLsOdVS7Do+G6oVXhur0zfWVVYTJWw6BVOzLDrOG7rlU6XeG6oTJVOzLhuqNVMSXhuqFVxq/DmsOaVcOhZmPhur1VOl3huqEyVeG6oTI94bqh4buWVeG6veG6ueG6o+G6oTFVLsOjVS4zW8OqVeG6veG6uTZV4bqh4bqlM1Xhur3hurnhur9VOzLhuqNVMSXhuqFVw5nDmsOaVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oeG7llU6ZuG6qztVLiXDqlUuVmVVZ+G6oTFV4bqhMsOqVTslw6pVYTJWw6BVOzLDrOG7rlU6XeG6oTJV4bq94bq5e+G6oVUuNuG7rlU6V+G6ocagVcOBV8OgVeG7izNdO1Xhur1YM1VxXeG6oTJV4buLM13huqFVdOG7rlVhMuG6o+G7rlXDqcOq4bq1O1Xhur19VXdjZVXDgWk74buWVS7DouG6oTFVOzI0VUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVLlbhuqEyVTEzVlU74buu4bqjVeG6oTLDrOG6oTFV4bqh4bqtVcOhaTtVO+G7g+G7rlU7MuG7g1UuJcOqVeG6vWZV4bq94bq54bqj4bqhMVUuJmpV4bqhMuG7ruG6oTJV4bq9M33huqFVLuG6pVXhur0yM1U74bqz4bqhMVXhu4tXVeG6u+G6q8OgVS5m4buuVTpd4bqhMlXhu4szXeG6oVUuM1Xhu4tX4bqjVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExxqBVdMOi4bqhMVXhur0yYjNVLltV4bqhMTI2VeG6vOG6p+G6oTFVcuG6s+G6oTFV4bq9alVyRVV3Y2VVw4FpO1Xhur0zfWVV4bq94buHO1VhMuG7tDtVZTLhu4c7VWEyw6NVYTLhu7LhuqHhu5ZVw6nDquG7ruG6oVXhur09w6BVLiXDqlXhur1mVeG6veG6ueG7ruG6oTFV4bq9MjN94bq9VTo2VWpV4bq9fVUyM13huqFVLlgz4buUVTvDo1U7MjN94bqhVcOhZmM7VS5X4bqjVeG6vVjhuqNV4bqhMcOqw6LhuqFV4bqhMj3huqFVw6FpO+G7llU6w6IzVSxmxJHhuqExVeG6oT3huqExVTvhu67huqNV4bq94bq5NeG6oTJVLuG6pVXhuqExMjNdZVXhu4vhu4dVOzLhuqNVO1Y7VTtW4bqhVTrhuqVValU6VjtV4bq7b+G7llU6WeG6oy5Zw6BVLlZlVWfhuqExVeG6veG6teG6vVXhuqEyw6pVOyXDqlVhMlbDoFU7MsOs4buuVTpd4bqhMuG7llU7MuG7ssOgVeG6u8OjO1XhurtnO1VhMuG6sSFVOzLhuqNV4bqhMj3huqFVLD3huqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXIh4bqh4bq9IeG6uVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU7IeG6oeG6vSHhurnhu5RU4bug4bueM8OgMVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xULOG6vTLDqsOgOlUzciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG7iTMs4bq9MuG7mFXhu6jDmsOaZcSp4buUVTIhMzEy4bq94buYVcWow5rDmmXEqeG7lFRV4bq74bq5O+G7jFQvLzss4bqhxqA64buu4bqj4bq9MuG7ruG6oTIy4bqj4buuxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L8OZ4busw5rhu6ovw5nhu6rhu7As4bumw5nFqOG7puG7qMOaw5rhur3hu6Thu6bhu6jhu6Thu6jDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zFqOG7pFRV4buuw6Hhur3hu4xURTLDo1VyMuG7g1Xhur02OzJVw4px4bqgc1Xhur034bqhMlVFMljDoFV04buy4bqhMVXDicOqalvhuqFVYTMiw6BV4bq94bq54buuVeG6vTXhuqEyVTI14bqhMlUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVXDoOG6peG6vVXhurvhurVVLuG6qeG6oVXhu4s2VeG6vVgzVTLDqmpd4bqhVeG6vDjhuqEyVXYz4buuVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlcuG7rmXhur0z4bqj4bqhVFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG6vSHEqeG6vS3hu67DoTMx4bqh4buYVTsh4bqh4bq9IeG6ueG7lFThu6B0w6LhuqExVTsyNFVFMsOjVXIy4buDVeG6vTY7MlXDinHhuqBzVeG6vTfhuqEyVeG6vTLhu7LDoOG7llXhur3hu7jhuqExVcOpw6pXVTpd4bqhMlXhuqEyPeG6oVUuM1vDqlXhur3hurk2VeG6vVgzVXFd4bqhMlXhu4szXeG6oVV04buuVWEy4bqj4buuVcOJw6rhurU7VeG6vX1Vd2NlVcOBaTvGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhuqAyPeG6oVVhblXhuqEzXcOgVeG6oDFXalXhurwyJWpV4bq9MsOq4bq1O1Xhu4ozXeG6vVXhuqDhu67DoFXhu6Thu6ot4buk4buWVeG6vTLhu65qVcOg4bu44bq9VcOhw53huqEyVS5Y4bqjVeG6vTfhuqEy4buWVS7DouG6oTFVOzI0VUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVMcOtM1XDoWIzVTsy4bq/O1Xhur3hurXhur1VLillVeG6oTIk4bq9VS594bqhVeG6veG6o1fhuqFV4bq9MiJVO1bhuqFVOuG6peG7llVq4buWVTpWO1Xhurtv4buWVeG6oTI94bqhVeG7izN74bqh4buWVeG6oTFmYjNVw6Hhu67huqNVLuG6peG6oTFVOl3huqEyVeG7izNd4bqhxqBV4bqgMj3huqFVLDZlVeG6oVdq4buWVS7DouG6oTFVOzI0VUUyw6NVcjLhu4NV4bq9NjsyVcOKceG6oHNV4bq9N+G6oTJVRTJYw6BVdOG7suG6oTFVw4nDqmpb4bqhVS7DnVXhur3hurnDouG6oTFVOz1qVcOhZsOqVeG6oTNdw6BV4bq9WDNVYTLDquG6s+G6oVXhu4sze+G6oVVxXeG6oTJV4buLM13huqFVLuG7rlVhMuG6o+G7rlXDqcOq4bq1O1Xhur19VXdjZVXDgWk7xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVThu6DDgOG7rjNVRTJm4bqp4bqhMeG7ni9l4bug

Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]