(Baothanhhoa.vn) - Vào khoảng 1h sáng ngày 19-2 một bé gái đáng yêu, nặng 3,4kg đã chào đời ngay trên xe taxi của Công ty Mai Linh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTk3hu65O4bqwP+G7uHvDleG7kMOVWXvDleG7rsOdw5VWP1Bbw5VYYTrDleG6scSD4bu4fcOVw6lZw5XhurHhu57DqTrDlVbhuqXhu57DlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4bueTS/hu65OTS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTsSQUFvDlTw/W1J9JsOV4buQP8OV4bqv4bugfSbDlX0mUOG6ucOV4buQ4buiLeG7ksOVezXhurHDleG7rsOdw5Um4bugOsOVWOG7oH0mw5Xhurnhu7jhurfhu4jDlX3DmX0mw5Xhu5jhu4jhu5Q8JsOVWFPDlVY/UFvDlVhhOsOVfSbhu57hurnDleG6scSD4bu4fcOVw6lZw5XhurHhu57DqTrDlVbhuqXhu57DlcOyMn0mw5XhurHhurnDlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4buexKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OyWX3hurFZxIPhu45OTTp7JsOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu446w7JZfeG6sVnEg+G7jsOV4bqv4bqx4bq5Plnhu4Thu45lOlfhurE/w4zDlcagw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7jj/hurHhurHhuqPDjC8vOsSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vfVll4bqvL+G7kOG7osOU4buaL+G7kOG7nMOUV+G7mMOU4buiw5Thu5TDlMOU4bqx4bui4bua4buc4buaPuG7li3hu5bhu5Lhu5TDlOG7muG7nOG7kOG7lC3hu5zhu5Dhu5rhu5rhu5bhu6Lhu5zGoOG7kOG7nOG7osSoKeG6oybhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47hurA/4bu4e8OV4buQw5VZe8OV4buuw53DlVY/UFvDlVhhOsOV4bqxxIPhu7h9w5XDqVnDleG6seG7nsOpOsOVVuG6peG7nsOVxanhu546w5Xhu6c6fT/DleG6sD/hu559P8OVcF3hu57hu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsuG7nuG6o+G6sTpbfeG7jk7GsCbhurfhurklfcOVxJBUfcOV4buHfT/DleG7ruG7uH3DlVY/4bug4bq3w5Xhu67DncOVWOG6rcOhVsOV4bqvOn0/w5XhurHEg+G7uH3DlVY/OkBWw5XDqVnDleG6seG7nsOpOsOVVuG6peG7nsOVxanhu546w5Xhu6c6fT/DleG6sD/hu559P8OVcF3hu57EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7GsDoje8OVxJHhurc6w5U+4busfcOV4bqvYsOVw6nhurNWw5VYNX0mw5XEkeG7rH3DlVYifcOVPzo9fcOVxIMxw5XhurHEg+G7uH3DlX3DneG6scOVe8OZ4bqxw5VW4bql4buew5Xhu6fhu6A6w5XDqVnDlcawJuG6t+G6uSV9w5XEkFR9w5Xhu4d9P8OV4oCTw5Xhuq86fT/DlX1Ue8OV4buQ4bui4bui4buSw5Utw5Xhuq4zw5XhurFQOsOV4buW4buS4buQ4bucw5XigJPDs+G7peG6rsOV4buYxqDhu4fDleKAk8OVw5Thu5zhu5DEqOG7kOG7lMOV4bqxP+G6tzVWw5VYNTrDlcOpWcOVcMOh4bqjw5XhurHhu6BWw5U8On0/w5VXW+G7nn0/w5XhurDhuqLDleG6sD/hu559P8OVcF3hu57hu4jDleG7rsOgOsOVWMWo4bq5w5U+UMOVPuG7qH3DlVjhu6jhurfDleG6sTrhu7h9w5Xhu559P8OVWOG6rcOhVsOVPlB7w5XigJzDs1DDlVjhuqHDleG7rsav4bqxw5VYVVbDlVco4oCdw5U8JMOV4bqx4bqrw5U8PzrDleG7nn0/w5UmOuG7nsOVfT/hu6rhuqPDlSY64buew5VYLH0/w5XFqeG7njrDleG7pzp9P8OV4bqwP+G7nn0/w5VwW+G7oMOVVuG7oFY/w5VYxajhurnDleG7mMOVfVR7xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OyWX3hurFZxIPhu45OTTp7JsOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu446w7JZfeG6sVnEg+G7jsOV4bqv4bqx4bq5Plnhu4Thu45lOlfhurE/w4zDlcagw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7jj/hurHhurHhuqPDjC8vOsSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vfVll4bqvL+G7kOG7osOU4buaL+G7kOG7nMOUV+G7mMOU4buiw5Thu5bhu5Thu5bhurHhu5Dhu5zhu5Thu5A+4buiLeG7luG7kuG7msOUw5Thu5bhu5bhu5otxqDDlOG7lsOU4buQ4buYw5Thu5bhu5jhu5jhu5jEqCnhuqMm4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqwP+G7uHvDleG7kMOVWXvDleG7rsOdw5VWP1Bbw5VYYTrDleG6scSD4bu4fcOVw6lZw5XhurHhu57DqTrDlVbhuqXhu57DlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4bue4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7Lhu57huqPhurE6W33hu45O4bun4bugOsOVw6lZw5XGsCbhurfhurklfcOVxJBUfcOV4buHfT/EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurDEg1t9JsOVVuG7nsOVPDp9P8OVV1vhu559P8OVWOG7uHvDleG7kOG7nC3hu5Lhu4jDlT7hu6A6w5XDqVnDlcawJuG6t+G6uSV9w5XEkFR9w5Xhu4d9P8OVWOG7nn0mw5VWP2HDlVhdfcOVPD/hu6BWP8OV4bqxUTrDlTw/4bq3w5XEkWJWw5XhurE/LsOV4bqxxIPGr33DlcOD4bq3Un0mw5XDieG6rTh9JsOV4bqxPyzDlVZdw5V7NeG6scOVPD/hu6BWP8OVP1B9JsOVxJHhu6zhurnDlcOpWcOV4bq54bu44bq3w5VW4buo4bq3w5XEkSPDlVhdfcOVPD/hu6BWP8OV4bqxUTrDleG6sT8yfcOVxrA6fT/DleG6oj/hurNW4buIw5XDqVPDlcOD4bq3Un0mw5XGsDp9P+G7iMOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t1J9JsOVw4nhuq04fSbhu4jDlTw/4bugVj/DlT9QfSbDlT7hu7h9w5XDqVnDlT5Qw5V7NeG6scOV4bqvUn3DleG6oz/DosOVWEB9w5V9JlDhurnDleG6rzp9P8OVfcOgxKjDleG6sMSD4bu4fcOVWOG6rWF9JsOVWOG6reG7nsOVPD/hu6BWP8OVP1B9JsOVWEB9w5XDsz19P8OVxJE6PX3DleG6oj/DosOV4bqvUn3DleG6sD/hu559P8OVcFvhu6Dhu4jDlcOj4bq34buew5U8OkB9w5XhurE/4bqpVsOVWFPDlVjhuq3DoVbDlT8gVsOV4bqxUTrDlT454bqjw5XhurHhu6rhuqPDlT/hurfGr33DlT7hu6A6w5XDqVnDlVbhuqXhu57DlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4bue4buIw5Xhu559P8OV4buHfT/DlX0/4buqfcOV4bqxP8av4bq5w5Xhuq9SfcOV4bqjP8Oiw5VWXcOVV8av4bq3w5U/Oj3hurfDleG6rzp9P8OV4bqvOXvDlX3hu7h9w5VYU8OVWCPDlX0mPy7DlX0m4bqtYTrDlX0/UMOVWOG6reG7nsOV4bqvUn3DleG6oz/DosOVxJFQW8OV4buuPX0/w5XEkTo9fcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t1J9JsOVw4nhuq04fSbEqMOV4bqw4bq34bq5w5V9Pzrhu7h94buIw5V9JuG6t+G6uT19w5XEkSB9JsOVVuG6peG7nsOVJjrhu57DlVgsfT/DleG6r1J9w5XhuqM/w6LDlT5ROsOVe+G6tzN9w5Xhuq86fT/DleG7rsOdw5XhurHEg+G7uH3DleG7rj19P8OVxJE6PX3DleG6seG6t+G6uUB9w5XhurEhfT/DlX3hu7h9w5Xhu559P8OV4buHfT/DlVhTw5VWM8OVJlV9JsOVVzrDlVY/4bq34bq5JH3DleG6sT/hu6rhurHDlX0/4buefT/DlVY/W8OVPC7huqPDleG6sT9hOsOVJjrhu559xKjDlcawP+G6rX0mw5V7OTrDlVc6w5VWP+G6t+G6uSR9w5VY4bqtw6FWw5XEkVA6w5U8e+G7iMOV4bqvUn3DleG6oz/DosOVWFPDlVY/4bq34bq5JH3DlVdRxKjDleG6sMSDW30mw5VY4bu4e8OV4bqxMzrhu4jDlX0m4bqtYTrDlX0/UMOV4bqvUn3DleG6oz/DosOVPlE6w5XDo+G6t+G7oMOV4buuMzrDlcSDMzrDleG6scSD4bqtOVbDleG6sSx9P8OVP+G6tzN9JsOV4buuxq/hurHDlX0mYcOVfVDhurnhu4jDleG7nn0/w5Xhu4d9P8OVWFPDleG6scSDxq99w5Xhu5594buIw5VYNH0mw5XhurE/YTrDlT83w5XhurHEg8Ohw5Xhuq9SfcOV4bqjP8Oiw5Xhuq86fT/DlVl7w5Xhu67DncOV4buefcOV4bqxW1B9w5XhurHEg+G7uH3DlcOpWcOV4bqx4buew6k64buIw5Xhuq/hu57hurfDlVhdw5V9P+G7nn0/w5VWP119JsOVWOG6reG7nsOVP+G7njrDlXvhu7LDlVZbfcOV4bqvUn3DleG6oz/DosOVxJFQW8OV4buuPX0/w5XEkTo9fcOV4bqiP8Oiw5Xhuq9SfcOV4bqwP+G7nn0/w5VwW+G7oMOVWCTDlVbhu6BWw5Xhu67hu6BWw5Xhuq/hu4HDlVY/VHvDleG6r11WxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45Oxak14bqxw5Xhu67DncOVJuG7oDrDlTw/4bug4bq3w5U8PyF9P+G7iMOVPD8wWcOVe1F9P8OVfcOZfSbDleG7mMSo4buUPCbDlVjhuq3DoVbDlVjDmeG6scOV4bqx4bu4fcOV4bqxxIPhurV9JsOVxJE5OsOV4bqx4bu4fcOVVuG6peG7nsOVPuG7oDrDlcOpWcOVLcOVxrAm4bq34bq5JX3DleG6sD8uw5Xhu406PeG6t8OV4buHfT/EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hu6E64buew5VYLH0/w5Xhu4d9P8OV4bqu4bugfSbDleKAk8OVw7I/LsOV4bun4buefcOVS+G7rjPhu4jDlXvhu7LDlVY/4bug4bq3w5Xhu67DnUzDlVhTw5Xhu65Q4bq5w5XhurEww5Xhuq9iw5VWUnvDlTh9w5Xhuq/FqOG6t8OV4bqvVVbDlVhAfcOV4bqw4buq4bqjw5VYW1B9w5XFqeG7njrDleG7pzp9P8OVfV06w5VWP+G6t30mw5XEkVDDlcOyMn0mw5XhurHhurnDlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBb4bugw5V9XTrDlcSDOuG7uH0mw5VYU8OVWFBbw5XhurFRW8OVWOG6rcOhVsOVfT9kfSbDlT7hu6A6w5XDqVnDleG6seG7qn3DleG6scOi4bq5w5XEkTk6w5U8P+G7oFY/w5U/UH0mw5V9P+G6rcOV4buefT/DlcawJuG6t+G6uSV9w5XEkFR9w5Xhu4d9P8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsll94bqxWcSD4buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5XGoMOUw5ThuqPDqeG7isOVP1k6Jj/hurHDjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44/4bqx4bqx4bqjw4wvLzrEqOG7ruG7nlvhurE/4buefT8/W+G7nsSoxJF9L31ZZeG6ry/hu5Dhu6LDlOG7mi/hu5Dhu5zDlFfhu5jDlOG7osOU4bua4buQ4bui4bqxxqDhu5jhu5jhu5A+4buiLeG7luG7kuG7nOG7lsag4buU4buUw5Qt4buQ4bui4buW4bucxqDhu5jhu5rhu5zhu5rhu5rhu5rEqCnhuqMm4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqwP+G7uHvDleG7kMOVWXvDleG7rsOdw5VWP1Bbw5VYYTrDleG6scSD4bu4fcOVw6lZw5XhurHhu57DqTrDlVbhuqXhu57DlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4bue4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7Lhu57huqPhurE6W33hu45O4bqwP+G7nuG6ucOVe8OZ4bqxw5VWP1vDlcOyMn0mw5XhurHhurnDlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurA/4buefT/DlXBb4bug4buIw5VYUTrDlVc6PX3DlcOzw7Jww5XDsjJ9JsOVWFtQfcOVVuG6tX0mw5XEkTk6w5U+4bugOsOVw6lZw5XGsCbhurfhurklfcOVxJBUfcOV4buHfT/DlVhTw5VYQH3DleG6sT9Ue8OVPzA64buIw5XhurHDmX0mw5XDo+G6t1DDlcSRUMOVVj/hurNWw5V74bqrfSbDlSY64buew5VYLH0/w5Xhuq9SfcOV4bqjP8Oiw5VYXX3DleG6sT/hu7h7w5XhurE/UH0/w5XEkTrhu7h9w5V7OTrEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hu4/FqOG6ucOVPD8yfSbDleG6oz9SOsOVPlDDlT7hu6h9w5VY4buo4bq3w5XhurE64bu4fcOV4bqxUDrDlcOpQMOVxanhu546w5Xhu6c6fT/DleG6sD/hu559P8OVcF3hu57DleG6scSDw6DDleG6sT9QfT/DleKAnOG7rlDDlVjhuqHigJ3hu4jDleG6scSD4bqtOVbDlVhdw5V9Pzoj4bq3w5XhurFQOsOVw6lAw5VW4bql4buew5U/U30mw5VW4bqnfSbDlVhTw5VY4bqtw6FWw5U+UHvDleKAnOG7rlDDlVjhuqHDleG7rsav4bqxw5VYVVbDlVco4oCdw5V9P+G6rX0mw5XEkTLDlVbhurV9JsOV4bqxYsOVP1Bbw5Xhu67DoDrDlVjhuq3DoVbDlSZd4bqjw5V7NeG6scOV4bqjP+G7qH3DlX0/MMOVw6nFqOG6ucOVV2J9JsOVPyx9P8OVUn0/w5XhurE/4bqtOH0mw5U/Oj3hurfDlcWp4bueOsOV4bunOn0/w5XhurHEg1t9JsOVPiJ9JsOVPD/hu6BWP8OVP1B9JsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPhu4fhurfhurE/W8SD4buOTsaw4bunTS/huqNO

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]