(Baothanhhoa.vn) - Khi màn đêm buông xuống nơi biên viễn xa xôi Mường Lát cũng là lúc tiếng đọc bài của những học sinh “đặc biệt” ở bản Poọng, xã Tam Chung vang lên tại điểm trường Tiểu học xã Tam Chung.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnZnRnNsO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7hu4nhurzhu4bhu5/EguG7icO9w7TDg+G7iUzhu4/EgsO94buJxIJD4buz4buJdOG7s+G7q8SC4buJSuG7s3fEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4BmL3RnZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnJMO94buz4buJw4PDtMSC4buJw7nhu6vDg+G7iXThu4bhuqTEgnnhu4lM4buG4bqmxIJ54buJxIJD4buz4buJdOG7s+G7q8SC4buJSuG7s3fEguG7iUzhu4/hu4lM4bqk4buz4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7iXVIxIJ54buJ4bqiw7Thu4nhuqLhu4J14buJ4buA4buz4buxxIJ54buJw7nhurJ14buJdMO04buz4buJdUfhu4/hu4nEgsO9xKjEgnnhu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJ4oCcw7nhu5t14buJdOG7s+G7r+G7gOKAneG7icOJ4buJdOG7k8SC4buJMuG6ruG6ssSCeeG6v+G7iUzhu5nhu4k24buPw4Phu4lVw73hu4bEgnnhu4lK4buPxIJ54buJ4bqi4burxILhu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4nDueG7s3bDg+G7ieG7gMOKScSQxIJ54buJNuG7s3bhu4bhu4nDveG6snXhu4lM4buZ4buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buJw7rhu4DDveG7hsODdOG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW5sbOG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rxKltby9qb+G7jcO6ampvxKlvamrhu4BrbmpvbOG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkbMOybuG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w71wTeG7iXnhu7PDteG6ruG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw73DtMOD4buJTOG7j8SCw73hu4nEgkPhu7Phu4l04buz4burxILhu4lK4buzd8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i25sbOG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnJuG6sOG7s+G7ieG6osO04buJw7nhu5t14buJdOG7s+G7r+G7gOG7iXTDieG7s+G7ieKAnOG7gMO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7igJ3hu4nDucONxIJ54buJ4bqiROG6uuG7ieG6osO04buJdcO1deG7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4bq+w4Hhu4nDmeG6rMSC4buJVOG7s+G7q8SC4buJ4bq6w73hurbEgnnhu4k24buPw4Phu4lVw73hu4bEgnnhur/hu4l14bq2xILhu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJ4buAw4rGsOG7icSCw73hu6Hhu4Dhu4l1SMSCeeG7icO54buZ4buJa8Sp4buJ4buA4buG4bqq4buz4bq/4buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4bqiRMSC4buJ4buA4buG4bqq4buz4buJxILDveG7oeG7gOG7ieG6oMO94bqu4buTxIJ54buJ4buAw4rhu6vEguG7iW7EqeG7ieG7gOG7huG6quG7s+G7geG7iVXhurDhu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJdeG7k+G7iUpF4buJdcO94bqsxIJ54buJdeG7hMSCeeG7icO94bqydeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJdeG7pcSC4buA4bulw4rDquG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW5sbOG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rxKltby9qb+G7jcO6ampva8OybW/hu4BqbsOya2zhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZOG7jeG7jW3hu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7hu4nhurzhu4bhu5/EguG7icO9w7TDg+G7iUzhu4/EgsO94buJxIJD4buz4buJdOG7s+G7q8SC4buJSuG7s3fEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vDssSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tubGzhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJw4Dhu4bhur7hu4Dhu7N4TcOq4buLZzbhu7Phu7HEgnnhu4nDucO1xILDveG7iUpwxILhu4nigJzhu6vhur/hu4nhu4/igJ3hu4l1R+G7j+G7icO94bqydeG7iUrhu7Phu6vEguG7ieG6osO0w4Phu4nhurrDvcO14buJSuG6uOG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJeeG7s+G7j8SC4buJ4buAw4HEgsO94buJ4bqi4bubxIJ54buJxIJD4buz4buJSuG7hMSCeeG7iXThu7Phu6vEguG7geG7iWtt4buJw73hurJ14buJSuG7s+G7q8SC4buJw4nhu4nDueG7n03hu4l1w71H4buJTeG7seG7huG7ieG6osO04buJxIJ5ScSQ4buz4buJw7rhu5/EguG7ieG7gOG6qHXhu4kq4bqkxIJ54bq/4buJNsO9w7Xhu7Phu4Hhu4nDneG6suG7icO54buxxILhu4nDueG7n03hu4lKw7Thu4l14buExIJ54buJdeG6sOG7icOD4bquxIJ54buJw4Phu4bhuqbEguG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4nDueG6snXhur/hu4l04buz4bux4buA4buJSuG7s+G7seG7gOG6v+G7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4l14bqoxIJ54buJdcO1deG7iXXhuq7EguG7ieG6vuG6puKApmYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJdeG7pcSC4buA4bulw4rDquG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW5sbOG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rxKltby9qb+G7jcO6ampvamtrbeG7gG1ra2tr4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRva+G7jeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w71wTeG7iXnhu7PDteG6ruG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw73DtMOD4buJTOG7j8SCw73hu4nEgkPhu7Phu4l04buz4burxILhu4lK4buzd8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i25sbOG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7iXXhu6XEguG7gOG7pcOKw6rhu4tnNuG7s+G7scSCeeG7icO5w7XEgsO94buJSnDEguG7ieKAnOG7q+G6v+G7ieG7j+KAneG7iXVH4buP4buJxILDvcSoxIJ54buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7icO54bubdeG7iXThu7Phu6/hu4BmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7icOA4buG4bq+4buA4buzeE3DquG7i2dU4buPxILhu4nEgnnDtE3hu4l0w7Thu4l14bquxILhu4nhuqLhu6vEguG7icSCSUPEgnnhu4nDinNN4bq/4buJxILDvUnEgnnhu4nDueG7gsSCeeG7iWrhu43hu4l54buzxJDhu4lsxKnhu4nhurrDveG7guG7gOG7ieG6ouG7keG7s+G7ieG7teG7iUThu7Phu4l54bqy4buz4buJxILDveG7j+G7huG7icO54buxxILhu4nhuqJE4bq64buJw73hurJ14buJdcO9xKjhur/hu4l14bqw4buJxIJ5ScSQ4buz4buJw4Phu4/Egnnhu4nhu4DDveG7peG6ruG7iXXhuq7EguG6v+G7iXXhurDhu4nhu6XDg+G7iXThu6fhu4nDuUlFdeG7icODxanhu4nDueG7ueG7huG7ieG7gMOK4burxILhu4nhuqJJxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tn4bq34bqmxILhu4nhurzhu4bhu4/EgsO94buJxILhu5XDg+G7iXXDvUHhu4l1cMOD4buJw7rhu4/huq7hur/hu4l1cMOD4buJdeG7huG6pnXhur/hu4l0w7TEguG7ieG7gOG7j03hu4l1w73hu4/hu7Phu4nhur5wxILhur/hu4nhu4DDveG6pOG7icOKw7Xhurrhur/hu4nEguG7j03hu4l1cMOD4buJdOG7guG7gOG7ieG7gMO94buhTeG7iXlJRcSCeeG7iXnhu5Hhuq7hur/hu4nEgsO9ScSCeeG7iXXDtXXhu4nDveG6snXhu4lK4buz4burxILhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icSCeeG7keG7s+G6v+G7iXXhuqbhu4l54buXxIJ54buJxILhu5fEguG7ieG7gMOMxIJ54buJdeG6rsSC4buJdcO9xKjhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7icOA4buG4bq+4buA4buzeE3DquG7i2dVw73hu7nhu4kl4bq24buJNsO94bu54buJ4bq34buM4buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG6veG7ieKAnDbDjOG7ieG6oMO94buz4buJdeG6sOG7ieG6okThurrhu4nDveG6snXhu4lM4bqw4buP4buJw4Phu4Thur/hu4nDuuG7hOG7iXXhuqTEgnnhu4lK4buz4buvdeG7icSCSUPEgnnhu4nDinNN4buJdHHEguG7iXThu7nhu4bhu4nhu4DhuqThu7Phu4lKc8SC4buJdeG6puG7iXnhu5fEgnnhu4nhur7hu5fhurrhu4lM4bux4bq64buJw7l24buJ4buA4bqm4buz4buJxILDtOG6ruG7iXVIxIJ54buJw7nhu7HEguG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJw73hurJ14buL4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJb8SpbeG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rxKltby9qb+G7jcO6ampvam1ra+G7gGvDssOybm/huqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZGrhu41r4buL4buJ4buP4bqi4buAZOG7izbDvXBN4buJeeG7s8O14bqu4buJ4bq84buG4bufxILhu4nDvcO0w4Phu4lM4buPxILDveG7icSCQ+G7s+G7iXThu7Phu6vEguG7iUrhu7N3xILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb8SpbeG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnJMO94bqkxIJ54buJdcO9QeG7iXXhu4/EgsO94buJeeG7s8So4buJdOG7s+G7q8SC4buJdUlDxIJ54buJ4buA4bqq4buJ4bq84buG4bqmdeG6v+G7icSCw73EqMSCeeG7icSCeUnEkOG7s+G7ieG6ouG7tcSCw73hu4l04buz4burxILhu4nhurrDveG6tsSCeeG7icSCQ+G7s+G7icO54bufTeG7iXXhurbEguG7icOD4buPxIJ54buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nDg+G7t8SCw73hu4nhu4DDiuG6ssSCeeG7ieG7gMOKw7V1w73hu4nhuqDDvcO1deG6veG7ieG6teG6sOG7j+G7icOD4buE4buJdcO94bqu4buJdMO04buJdeG6rsSC4buJw7rhu5/EguG7iXThu5PEguG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJw4Dhu4bhur7hu4Dhu7N4TcOq4buLZ+KAnDbDvXBN4buJNsOK4buGxIJ54oCd4buJLeG7iXXDteG7s+G7ieG7gOG7q8SC4buJ4buAw73hu5/EguG7ieG7gMO9SUPEgnnhu4nDg8O04buJdMO04buJdeG6rsSC4buJw7rhu5/EguG7iXThu5PEguG7ieG7gMO9ScSQxIJ54buJeeG6suG7s+G7icOZ4buR4buz4buJ4buCTeG7icOd4bquw7TEgnnhu4kmeeG6snXhu4k2w4rhu4bEgnnhu4kt4buJw5nhuqjhu7Phu4nhu4DDiknDicSCeeG7icOZ4bqo4buz4buJSnHEguG7icO54bqoxIJ54buJ4bq84buGcMSC4buJdcO94buCxIJ54buJw5nhuqzEguG7iVThu7Phu6vEguG7ieG6usO94bq2xIJ54buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ54bq/4buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG6veG7ieKAnFXDveG7gsSCeeG7ieG7gOG6pOG7s+G7icO54buZ4buJ4bq6w73huqbhu7Phu4nDvUXhurrhu4lKROG7s+G7iXXDtXXhu4l04buPxILhur/hu4nEgnnDtMSCw73hu4nDueG7ueG7j+G7ieG6usO9SUPEgnnhu4nEgsO94buz4but4buG4buJ4buA4buGcMSC4buJ4bqi4buz4butxILhur/hu4nDg0Lhu7Phu4nEgnnDtE3hu4nDueG7reG7huG7iUzhu4bhuqbEgnnhu4l04buTxILhur/hu4nDg+G7s+G7r+G7gOG7icODw7Thu7Phu4l5w4Lhu4l14buI4buP4buJ4buAw4zEgnnhu4nEgsO9w7Thu4nDuXbhu4lKccSC4buJw7nhuqjEgnnhu4nDuuG7n8SC4buJdOG7k8SC4buJw7nhu7HEguG7ieG6okThurrhu4Hhu4kl4buCdeG7icO5cOG7huG6v+G7icO64bqu4buJ4buA4bufw4Phu4nhuqJO4buJ4bul4buJxIJ54buR4buz4bq/4buJ4buA4buK4buJ4buA4buz4buJxILhu6vEguG7ieG6okThurrhu4nDveG6snXhu4l1w71B4buJw71DxILhu4l1w71GdeG7icSCeUnEkOG7s+G6v+G7icSCw71JxIJ54buJw7pwxILhu4nDunDEguG6v+G7icSCeUnEkOG7s+G7icSC4bqy4buJw4pH4buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4bqg4buz4buP4buJSsO04buJ4buP4buz4buJdUjEgnnhu4nDveG7s3bhu4bhu4nDuUlFdeG7iU7hu4nEgnnDvcOB4buP4buJdUfhu4/hu4lK4buz4buvdeG7icO54buz4buJw73hurJ14buJdcO9xKjhu4nEguG7q8SC4buJ4bqiROG6uuG7icSCecO0TeG7iXXDtMSCeeG7icO54bqkxIJ54oCd4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJb8Spw7PhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va8SpbW8vam/hu43Dumpqb2ptbm7hu4Bvw7PEqWrDs+G6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkw7Phu41t4buL4buJ4buP4bqi4buAZOG7izbDvXBN4buJeeG7s8O14bqu4buJ4bq84buG4bufxILhu4nDvcO0w4Phu4lM4buPxILDveG7icSCQ+G7s+G7iXThu7Phu6vEguG7iUrhu7N3xILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb8Spw7Phu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZ+KAnDbDvXBN4buJeeG7s8O14bqu4oCd4buJ4bq84buG4bufxILhu4nDvcO0w4Phu4lM4buPxILDveG7iS3hu4nDmeG7keG7s+G7ieG7gk3hu4nDneG6rsO0xIJ54buJJnnhurJ14buJNsOK4buGxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnJMO94bqkxIJ54buJdcO9QeG7iXnhu7Phu4Lhurrhu4l0w7Thu4l14bquxILhu4nDveG6snXhu4l1w73EqOG6v+G7iXXDtcSC4buJdOG6qOG6v+G7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4bq+w4Hhu4l04buz4burxILhu4nhurrDveG6tsSCeeG7iXXhurbEguG7ieG6ouG6rMSCeeG7iXnDveG7p+G6uuG7iUrDtOG6ruG7iXThu4bhuqrhu7Phu4nDveG6snXhu4nEgsO9xKjEgnnhu4nhuqDhu7PEgsO94buJxIJ5w73hu7Phu6/Dg+G7ieG6osO0w4Phu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4buJw7l24buJTOG6sOG7j+G7icO54bqw4buz4buJeeG7s+G7k8OD4buJxIJ5w73DqOG6ruG6v+G7ieG7gOG7hk3hu6vEguG7ieG7gMOK4buGTeG7rcSC4buJdcO94bqu4buJJsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4buJxILhu5fDg+G7iXThu5fhu4Dhu4nEgsO9xKjEgnnhu4l1w71H4buJ4buAw4pJQ8SCeeG6v+G7icO5ScSQxIJ54buJ4bqi4bqm4buz4bq/4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vsO1dcO94buJdUfhu4/hu4nDmeG7k8SCeeG6v+G7ieG6usO9w7Xhurrhu4nhuqLhu4Zx4buA4buJdUfhu4/hu4kmw73DtOG7icSCSUR14bq/4buJw7l24buJeeG6sOG6uuG7ieG6usO9cMSC4buJdeG7hMSCeeG7iUpE4buz4buJ4bqi4buKdeG7ieG6oklFxIJ54buJSkjhu4nhu4DDiuG7j8SCeeG7iXThu5Phuq7hu4lK4buv4buJSsSoxIJ54buJdcO94buXdeG7ieG7j8SC4buJxILhu7PEgsO94buJLeG7ieG7gMOKceG7gOG7ieG7gOG7iuG6v+G7iXXDvUfhu4nhurzhu4ZN4butxILhu4l04buz4burxILhu4l54buzROG7s+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJdeG7pcSC4buA4bulw4rDquG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7icOzbG3hurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va8SpbW8vam/hu43Dumpqb2rDs2zEqeG7gGxva29s4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRqw7Lhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7hu4nhurzhu4bhu5/EguG7icO9w7TDg+G7iUzhu4/EgsO94buJxIJD4buz4buJdOG7s+G7q8SC4buJSuG7s3fEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vDssSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4vDs2xt4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7icOA4buG4bq+4buA4buzeE3DquG7i2dUw7Thu4nDncO04buJNsO94bu54buJw53huq7DtMSC4buJ4buDbmrhu4nhu4Dhu4bhuqrhu7Phu4Xhu4l1w73huq7hu4l04buz4bux4buA4bq94buJ4oCcJnnDtE3hu4nhu4DhuqThu7Phu4nDueG7s+G7ieG6osO0w4Phu4nDinNN4bq/4buJdcO94buz4but4buG4buJSuG7reG7icSC4buh4buG4buJdUPDg+G7iXXDveG6ruG7iXXhuq7EguG6v+G7ieG7gOG6puG7s+G7ieG6ouG7keG7s+G7icO54buz4buJw73hurJ14buJSkThu7Phu4l1w73hu4Lhu4l04bqo4buJw7nhuqjhu7Phu4l04buz4burxILhu4nhurrDveG6tsSCeeG7geG7iTbhuqThu7Phu4nhurrDveG7k+G7s+G7icO94bqydeG7iXXhuq7EguG7iXXDvcSo4buJ4buAw4pJRHXhu4nDg0Thu7Phu4nDveG6snXhu4nhuqLDtMOD4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7icO5SUV14buL4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJb2zDs+G6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rxKltby9qb+G7jcO6ampvasOybmrhu4DDsm9vw7Jt4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRt4buNa+G7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w71wTeG7iXnhu7PDteG6ruG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw73DtMOD4buJTOG7j8SCw73hu4nEgkPhu7Phu4l04buz4burxILhu4lK4buzd8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i29sw7Phu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJdeG7pcSC4buA4bulw4rDquG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW7EqcSp4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2vEqW1vL2pv4buNw7pqam9rxKnEqW7hu4DDs21tbm/huqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZGttbeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w71wTeG7iXnhu7PDteG6ruG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw73DtMOD4buJTOG7j8SCw73hu4nEgkPhu7Phu4l04buz4burxILhu4lK4buzd8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i27EqcSp4buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7iXXhu6XEguG7gOG7pcOKw6rhu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lubGzhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va8SpbW8vam/hu43Dumpqb2vEqWvDsuG7gG9rbcOya+G6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkbsOya+G7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w71wTeG7iXnhu7PDteG6ruG7ieG6vOG7huG7n8SC4buJw73DtMOD4buJTOG7j8SCw73hu4nEgkPhu7Phu4l04buz4burxILhu4lK4buzd8SC4buJKknEkMSCeeG7iSXDteG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i25sbOG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7iXXhu6XEguG7gOG7pcOKw6rhu4tnNsO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7hu4nhu4BxxILhu4nhu4Dhu7fEgsO94buJxILhu5fEguG7icSC4bqw4buA4buJ4buAw4zEgnnhu4l14bquxILhu4l1w73EqOG7iXXDveG6ruG7icSCeUnEkOG7s+G7icO64bufxIJmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7icOA4buG4bq+4buA4buzeE3DquG7i2cmw73EkOG7ieG6okThurrhu4lM4bqw4buP4buJw4Phu4Thu4l1w73EqOG7iXVH4buP4buJxILDvcSoxIJ54buJ4oCc4buAw71wTeG7iXnhu7PDteG6ruKAneG7icOD4buPxIJ54buJ4bq84buG4bufxILhu4nDvcO0w4Phu4lM4buPxILDveG7icODw7Thu4nDueG7scSC4buJxILhu49N4buJw71w4buG4buJw73hu7Hhu4Dhu4nEgsO9xKjEgnnhu4nEgnlJxJDhu7Phu4nhuqJExILhu4nhu4Dhu4bhuqrhu7Phu4nDieG7iXThu5PEguG7iTLhuq7hurLEgnnhu4lKw7Thu4nEgsO94buz4but4buG4buJdOG7k8SC4buJ4bqgw73DtXXhu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4lM4buZ4buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ54buJw7nhu5nhu4l04buz4bux4buA4buJw7nhurJ14bq/4buJdOG7s+G7seG7gOG7iUrhu7Phu7Hhu4Dhu4Hhu4lV4bquxILhu4l1w73EqOG7icO54buPxIJ54buJSuG7reG7iXlwxILhu4nDvUPEguG7iUpE4buz4buJdcO1deG7iXThu5PEguG7icSCecO9w6jhuq7hur/hu4nEgsO9SeG7icOD4bqo4buA4buJw7rhu6Hhu4bhu4nDveG7s+G7r+G7huG7ieG7gOG6puG7gOG7iXXDveG6ruG7ieG7gElDxIJ54buJ4bqi4buP4buz4buJ4buASUPhu7Phu4nhur7DtcSCeeG7iXVH4buP4buJxIJ5ScSQ4buz4buJw7rhu5/EguG7icSCQ+G7s+G7icO54bufTeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJdeG7pcSC4buA4bulw4rDquG7i2dm4buzZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJbmxs4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2vEqW1vL2pv4buNw7pqam9rxKlua+G7gGzEqW1sw7LhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZGvDs23hu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7hu4nhurzhu4bhu5/EguG7icO9w7TDg+G7iUzhu4/EgsO94buJxIJD4buz4buJdOG7s+G7q8SC4buJSuG7s3fEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vDssSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tubGzhu4vhu4kvZ2Yv4buzZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZzbDtOG7s+G7ieG6ouG7s+G7r+G7huG7icO94bqydeG7iUzhurDhu4/hu4nDg+G7hOG7iXXDvcSo4buJSsO04buJw7rhu4/EgsO94buJ4bq+w7V1w73hu4nhuqJE4bq64buJw73hurJ14buJTOG6sOG7j+G7icOD4buE4buJdcO9xKjhu4l04buTxILhu4ky4bqu4bqyxIJ54buJxILhu5XDg+G7iWvEqWvEqWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i+G7gOG7pUzhu4At4buP4bqi4buzecSC4bq94buJdeG7pcSC4buA4bulw4rDquG7i2dm4buzZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJbmxs4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2vEqW1vL2pv4buNw7pqam9ra2vDsuG7gGpubMSpbOG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pk4buNw7Phu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsO9cE3hu4l54buzw7Xhuq7hu4nhurzhu4bhu5/EguG7icO9w7TDg+G7iUzhu4/EgsO94buJxIJD4buz4buJdOG7s+G7q8SC4buJSuG7s3fEguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vDssSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tubGzhu4vhu4kvZ2Yv4buzZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZ+G7pMOD4buJ4bq34buz4buJNsO94bu54buJw5rhu4bEgnnhu4nhu4NrxKnhu4nhu4Dhu4bhuqrhu7Phu4Xhu4nDueG7meG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4nDueG6snXhur/hu4l04buz4bux4buA4buJSuG7s+G7seG7gOG7ieG7gOG7q8SC4buJdUfhu4/hu4nDg+G7t8SCw71mL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7iXXhu6XEguG7gOG7pcOKw6rhu4tnZuG7s2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW/EqcSp4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2vEqW1vL2pv4buNw7pqam9rb8Sp4buN4buAb8OyxKnhu43Ds+G6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkb21t4buL4buJ4buP4bqi4buAZOG7izbDvXBN4buJeeG7s8O14bqu4buJ4bq84buG4bufxILhu4nDvcO0w4Phu4lM4buPxILDveG7icSCQ+G7s+G7iXThu7Phu6vEguG7iUrhu7N3xILhu4kqScSQxIJ54buJJcO14buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb8SpxKnhu4vhu4kvZ2Yv4buzZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4l14bulxILhu4Dhu6XDisOq4buLZyV34buJdOG7seG7iXnhu7Phu5PEgnnhu4nhuqJE4bq64buJTOG6sOG7j+G7icOD4buE4buJdcO9xKjhu4l04buTxILhu4ky4bqu4bqyxIJ54bq/4buJTOG7meG7iTbhu4/Dg+G7iVXDveG7hsSCeWYv4bq6Z2bhu4Dhu4904bqi4bul4buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4t14buPw4PEgsO94buP4buA4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iWprbeG6ukzDquG7icOD4buPw4p54buzxIIt4bqi4buleOG7gOG6veG7ieG7j+G7huG7gOG6rsOq4buJw4Phu4/Dinnhu7PEgi3DiuG7s3nDveG7gOG6veG7ieG7j+G7huG7gOG6rsOq4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLb2xq4buL4buJdeG7peG6ouG6ouG6vuG6uuG7j3Xhu7PEgnlk4buLxKnhu4vhu4l14bul4bqi4bqi4bq64buPw7rDuuG7s8SCeWThu4tu4buLZ2bhu4B04bquw7pNZ2bhu4DDimdm4buAw7rhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7NsauG6ukzDquG7i2dm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7icOA4buG4bq+4buA4buzeE3DquG7i2dm4buzZyZ5w7RN4buJasSp4buJLeG7iWpq4buJw5nhuqzEguG7iVThu7Phu6vEguG7ieG6usO94bq2xIJ54buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ54buJ4bq6w73huqbhu7Phu4nDvUXhurrhu4lKROG7s+G7icOd4bqo4buz4buJJcOdMibhu4nDveG7hk3hu6/EguG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhur/hu4k3VCbDmuG7iUzhu5nhu4k24buPw4Phu4lVw73hu4bEgnnhur/hu4k2w4pJxJDEgnnhu4nhu4Dhu7N24buG4buJw73hurJ14buJNuG7j8OD4buJVcO94buGxIJ54buJw7nhu5nhu4l04bux4buJeeG7s+G7k8SCeeG7ieG6okThurrhu4lM4bqw4buP4buJw4Phu4Thu4l1w73EqOG7iXXDveG6ruG7iSbDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7iXThu5PEguG7iTLhurLhuq7Egnnhu4nhur7hu4/hu4bhu4nDvUPEguG7iWzhu4nhu4DDvcO1xIJ54buJw73hurJ14buJ4buAceG6uuG7geG7iWtt4buJw73hurJ14buJSuG7s+G7q8SC4buJ4bqiROG6uuG7icO94bqydeG7icO54bubdeG7iXThu7Phu6/hu4Dhu4nEgsO0TeG7icO54buZ4buJw7nhurJ14buJ4buAw73huqTEgnnhur/hu4lK4buz4bux4buA4buJ4buAw73hu5Hhuq7hu4FmL+G7s2dmL+G6umdmL+G7gMO6Z2Yv4buAw4pnZi/hu4B04bquw7pNZ2Yv4buA4buPdOG6ouG7pWdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrhu47hu4bhu4DDveG6rsOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7icOK4buzecO94buAw6rhu4tnZnRnNuG7s+G7scSC4buJw5nhuqTEgnlmL3RnZi/hurpn

Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]