(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-11, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1970-2020) và đón nhân Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w4M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G6v+G7pz/hu4PEkeG6reG7hz8oOj/hu4Mx4buHP+G7kWRd4buDZD/hu4Fh4buNQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI8OUW+G7g2M/OygtOzvDnT/hu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w4M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/hur/hu6c/4buDxJHhuq3hu4c/KDo/4buDMeG7hz/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7tjt7PDotLDosOuG7uD9yXT/Eg2bhu4M/4buDZDfhu4M/4bqibj/hu5FkxJE/xIPhu5N9P+G6o8ahfT/huqDEqT9DxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP3JdP8SCXeG7hT/hu5Ei4buF4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omw6Phu5Fk4buT4buH4bqhP8SR4bqi4bqv4buD4buR4bqvw7UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPzwuKOG7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8hLCzhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sOiEoLzspLMOjOjs7Li4hLOG7kSE7KDos4buBOuG7ssOq4buNY1fDteG7qjw8PiY/feG7geG7keG7qibhu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w4M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G6v+G7pz/hu4PEkeG6reG7hz8oOj/hu4Mx4buHP+G7kWRd4buDZD/hu4Fh4buNJj9zxJHDo+G7kWThu6omPC4oJj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYhLCwmPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI+G6olvhuqM/xIMixJE/4bqhxJHhuqnhu5M/4buRZH3hu4c/w6Phu6E/4buB4bqrP+G6v+G7pz/hu4PEkeG6reG7h+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDg+G7oT/hu4Hhuqs/4bq/4bunP+G7g8SR4bqt4buHw50/cuG6pz/hu41kZX0/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G7nWzhu4Njw50/4bqjZj/Eg+G7ieG7g2M/4bqjZGU/4bqifeG7hT/hu5Bk4bq5P1Thu5M34buDw50/4buMZGY/4bqiZMahP+G7keG6ueG6o2Q/RMSpxJE/xIPhu4nhu4NjP8ODN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu47hu5Phu4vhuqM/ZMSpxJHhu7I/UuG6pz/hu41kZX0/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G6o2Y/4bqjW+G6oz/Eg+G7ieG7g2M/4bqjZGVYP8SCXeG7hT9U4buTN+G7gz9Vw6Lhu4PDnT/GoHU/csSRw6Lhu4M/4bqgfeG7gz/hu5Bk4budbuG7g2M/cuG7l8OdP+G7kMO14budw7Phu4NjP+G6oH3hu4M/4buQ4buTdcOi4buDP2PEkVvhu4U/4buQ4bq74buDZD/GoXVZP+G7jGQi4buHP8SCMeG7g2M/4buO4buTdeG6p+G7g8OdP+G7jGRmP+G6omTGoT/hu5HhurnhuqNkP+G7kuG6oOG7gsODP+G7keG6u+G7g2RZP8SDIsSRP8OjxJHhuq3hu4M/4buBMOG7g2Q/xIMi4buFP+G6o1vhuqM/4bqhfeG7g8OdP8O0w7PDnT/hu4NjXeG7g2Q/4bqjOOG7jT/hu5Hhurvhu4Nkw50/4bqj4buV4buDYz/huqNb4bqjP+G7kWThuqU/ZOG6rT/huqNb4buDP+G6ocSpw50/Y8SRW+G7hT9yxJHDouG7g8OdP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP8SDMD9yXT/Eg33hu4NjP2PEkSDhu4NjP8OjInXDnT/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6o8OdP2Ro4bqjP+G7kWHhu40/4buRIsSRP+G7kcO14budbuG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KC4u4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLDohKC87KSzDozo7OywhISzhu5F7Pns8POG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6ooLiwmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP8ODN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu4PEqcSRP+G7kcO14buZP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hur/hu6c/4buDxJHhuq3hu4c/KDo/4buDMeG7hz/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jSY/c8SRw6Phu5Fk4buqJj46OiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omKC4uJj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu5DEkeG6peG7kT/hu4fhu5fhuqM/cjHhu4M/4buDY2Thuq0/w6Phu4U/4bqjW+G6oz/huq/hu4c/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4buRZOG6qT9kxJHhuq3hu4Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP8ODN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu4PEqcSRP+G7kcO14buZP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu5HEkeG6p+G7gz/hu5FkN+G7gz/hu4FdP+G7kMO14budbuG7g2M/4buQZH3hu4NkP+G7g8SRw6Lhu4M/w6M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7h8SR4bqn4buDP+G7g+G7mcSRP+G7kGR94buDZD9EZn3DnT/Eg+G7nW/huqM/4buRZF3hu4NkP+G7gWHhu40/4buDY111PzssLSgtO3s8Oj/hu5Fk4bqv4buFP+G7j+G7k3XhuqXhu5E/xIPhurnhu4NkP+G6o8ahfT/GoHU/4bqhfeG7gz9EXeG7g2Q/4bqjZGXhu4NkP+G7keG6u+G7g2Thu7I/4buQw7UgxJE/4buP4buTfT8oOj/hu4Mx4buHP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/cl0/4buRw7Xhu53Ds+G7g2M/4buRZF3hu4Nkw50/4bqjW+G6oz/hu5Fk4bqlP2Thuq0/4buRZDl1w50/4buRw7VnP+G7kcO14budbuG7g2M/4buQROG7jOG7kD/Dgzfhu4M/4buRxKnhuqM/4buCxKnEkT/hu5HDteG7mT/hu5Hhurvhu4NkP+G7kGR94buDZD9EZn0/xIMwP3Lhu51v4buRP+G7j+G7k30/4buDZMSR4bqn4buTP+G6v2RmP+G6v2Qx4buDw50/4buRZFvhuqNkP+G7kWThu6PhuqPDnT/hu4Fd4buHP+G7keG7i+G7kT/huqNk4buj4bqjP+G7gzHhu4NjP+KAnMOjInU/4bqjZHHDnT/DtcOo4buDP+G7g2Phu51uxJHigJ3hu7I/4buQ4bufP+G7h1vEkT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7g111w50/xIMwP+G6o2Y/ZF3hu4NjP+G7g2Nd4buDP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7keG7nz/hu4NkceG7g2M/4bqhIOG7gz/hu4Fd4buDYz90fT90w6zEkcOdP2ThurPhu4U/4buBW+G7g2Q/cnHhu4NjP3Jd4buDYz/huqHhu51t4bqjP3Jd4buFP+G6o1vhuqM/4buRw7Xhu51u4buDYz/EgyLEkT9kaOG6o8OdP+G6o33hu4U/xIM14buDYz/DtH3hu5M/4bq/ZMSRP+G7keG7i+G7kT/hu4NjZMSR4bqt4buNWT/EgzA/cl0/xIN94buDYz/hu4F94buFP8SDxKnhu4Njw50/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqPDnT/Eg2bhu4NjP2Nm4buNP+G6o8Os4buDYz/DtOG7o+G6o8OdP+G7kcO1ZT/hu5Hhu5Phuq0/cl3hu4U/w7Thu6E/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/huqPGoX0/4buR4bq74buDZD9yXT/Egzjhu5E/4buD4budbeG6o8OdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hu4FdP+G6o1vhuqM/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buHxJHhuqfhu4M/4buD4buZxJE/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ94buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gmRx4buDYz/hu4Mx4buHP2M54buDP8SDN3XDnT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w6M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4bq74buDZD/hu5HDtcOzP+G7kWRd4buDZD/Eg8SR4bqp4buHP8O0W+G7g2M/cuG6pz/huqNkOOG7kT/hu4Hhu51v4buDYz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP+G6o8ahfT/hu5Hhurvhu4Nk4buyP0Qz4buDYz/hu4Mx4buHw50/4buRw7Xhu51u4buDYz/huqNmP+G7kcO1w6Lhu4M/e3vhu6w/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4buRZMSRP8SDaz/hu5Hhu4vhu5E/4buDY2TEkeG6reG7jcOdP+G7kcO1w6Lhu4M/Pijhu6w/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/xINrP+G7g2Phu5N14bqt4buDP3Jo4buDYz87P3Jd4buFP+G6o1vhuqM/4buRw7Xhu51u4buDYz/EgyLEkT9kaOG6o8OdP+G7kcO14buF4buDYz/Eg2Y/4bqjZj/hu4NkxJHhuqfhu5M/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/xINrP+G7kWTGoT/hur9k4buFfeG7sj/huqJsP8O0w7M/cmHhu5E/4bqjZDjhu5E/4bqjxqF9P+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2M/xIMwP8SD4budb+G6oz/Egznhu5M/4buR4budP+G6v2R94buDYz/hu5HDtX3hu4Njw50/xIPhu4nhu4NjP+G6ocSpP3JdP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkcOdP8SDW+G7jT/hu6Phu4NjP+G7g2Thu5M/4bqjOeG7kz/DoyJ1P3JdP2Ro4bqj4buyP+G7gjHhu4c/LDo6LMOdP+G7kcO14budbuG7g2M/xIPhu51v4bqjP+G6o8Os4buDYz/hu4NkYeG7gz/hu4FdP+G7kcO14budbuG7g2M/xIMi4buRP+G6o2Thu5PDoeG7gz/hu4/hu5Phu4vhuqM/Y8SRfT/Egznhu5M/4buRxJHDouG7gz/huqPGoX0/4bq/ZOG7i8SRP+G7kcO14budbuG7g2M/4buQROG7jOG7kD/Dozfhu4M/4buRxKnhuqM/4buDxKnEkT/hu5HDteG7mT/hu5HDtcOi4buDP+G6oyA/4buD4budbeG6o+G7suG7suG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsSR4bqi4bqv4buD4buR4bqvw7UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPz46OuG7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8oO3vhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sOiEoLzspLMOjOjs7LCgoPOG7kXt7Ljwo4buBOuG7ssOq4buNY1fDteG7qj4hPCY/feG7geG7keG7qibhu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w4M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G6v+G7pz/hu4PEkeG6reG7hz8oOj/hu4Mx4buHP+G7kWRd4buDZD/hu4Fh4buNJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo6Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYoO3smPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI+G7kGQ5dT9jxJFb4buFP+G7jGQi4buHP8aw4buDZD/hu5Dhu4Vd4buDw50/ZMSR4bqt4buTP+G7kcO14budw7Phu4NjP+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2M/xINo4bqjP8OjxJHhuqvhu4M/cjHhu4M/4bq/4bunP+G7g8SR4bqt4buH4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI1JtxJE/4buDZHHhu4NjP+G7kWRd4buDZD/hu5Fl4bqjZD904buTOOG7kT/DtDLhuqM/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8O04buhP+G7g2NkxJHhuq3hu40/Y8SRW+G7hT/Do+G7l+G6o8OdP+G6oeG7icSRP8Oj4budw7Lhu4NjP+G7g2Q34buDP+G7kV3EkT/huqNk4buFP+G6o1vhuqM/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buHxJHhuqfhu4M/4buD4buZxJE/4bqjxqF9P+G7keG6u+G7g2TDnT/hu5HDteG7nW7hu4NjP8SDMD9yxJHhu4NkP8Oj4buhP8SD4budb+G6oz/EgiDhu4Njw50/4buCZF0/4buD4budbeG6o8OdP+G6o1vhuqM/4bqhxKnDnT/hu4NjXeG7g2Q/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G7nWzhu4Njw50/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD/hu5E04buDYz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buNZDnhu4M/4buRZOG7ncOz4buDYz/huqN94buFP+G7j+G7k8O64buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Pjo64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyguLuG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqjw6Phu4Phu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0Lyw6ISgvOyksw6M6OzssPCh74buROyE8Ljrhu4E64buyw6rhu41jV8O14buqPiE7Jj994buB4buR4buqJuG7kMO14budbuG7g2M/4buQROG7jOG7kD/Dgzfhu4M/4buRxKnhuqM/4buDxKnEkT/hu5HDteG7mT/hu5Hhurvhu4NkP+G7kGR94buDZD9EZn0/4bq/4bunP+G7g8SR4bqt4buHPyg6P+G7gzHhu4c/4buRZF3hu4NkP+G7gWHhu40mP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJiguLiY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYjxILhu4nhu4NjP+G6o2RlP8SCXeG7hT9U4buTN+G7gz9Vw6Lhu4PDnT/GoHU/csSRw6Lhu4M/4bqgfeG7gz/hu5Bk4budbuG7g2M/cuG7l8OdP+G7kMO14budw7Phu4NjP+G6oH3hu4M/4buQ4buTdcOi4buDP2PEkVvhu4U/4buQ4bq74buDZD/GoXU/4buRw7V94buFP+G6om4/4buRZMSRP8SD4buTfT/huqPGoX0/4bqgxKk/Q8SRW+G7hT/Do+G7l+G6oz9yXT/Egl3hu4U/4buRIuG7hT/huqNk4buFP+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buMZFvhu5E/4bqhxJHhuqnhu5M/4buRIsSRP+G7geG6qz/hur/hu6c/4buDxJHhuq3hu4fDnT/Eg+G7ieG7g2M/4bqjZGU/xIJd4buFP1Thu5M34buDP1XDouG7g8OdP8agdT9yxJHDouG7gz/huqB94buDP+G7kGThu51u4buDYz9y4buXw50/4buQw7Xhu53Ds+G7g2M/4bqgfeG7gz/hu5Dhu5N1w6Lhu4M/Y8SRW+G7hT/hu5Dhurvhu4NkP8ahdT/huqNk4buZ4bqjP+G7h+G7n+G7g2M/cl0/4bqhxJHhuqnhu5M/w6Phu51s4buDYz/hu4NkceG7g2M/4buRZF3hu4NkP+G7kWXhuqNkP+G7kWQ5dT9yXT/hu5HDtWc/4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP8ODN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu4PEqcSRP+G7kcO14buZP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/EgzA/xIMi4buRP8SD4budb+G6oz/hu4/hu5N9Pyg6P+G7gzHhu4c/dDd1P8Oj4buh4buDYz9yXT/hu5HDteG7ncOz4buDYz/hu5FkXeG7g2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjxILhu4nhu4NjP+G6o2RlP8SD4bqnP+G7g2Nk4bq5w50/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7kWRuxJE/Y8SRfeG7gz/hu5FtxJHDnT/hu41kW+G7kT9k4buTdT/hu4NkceG7g2M/4bq/4bql4buRP+G7j+G7kyA/xIMwP8SDIuG7kT/Eg+G7nW/huqPDnT/hu4NkXT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G6oznhu4M/4buRxJHhuqXhu40/4buR4buX4bqjP+G7j+G7k1vhu4M/4buRw7XEkeG6reG7kT/DtDfhu5M/w7Qy4bqjP+G7j+G7k33hu4M/xIPEkeG6qeG7hz/igJzEgmrEkT/hu4dtxJE/4bqjMeG7gz/huqEg4buDw50/4buR4buFXeG7gz/Do8SR4bqt4buDP2PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqM/cl0/xINd4buFP+G7kSLhu4XigJ0/4buRZOG6r+G7hT/hu5HEkeG7g2Q/4buRZDnhu4M/4buCY2Thurk/4buP4buTdeG6peG7kT/DtOG7iz8sez/huqPGoX0/4bqgfeG7gz/huqJkOOG7jT9kXeG7g2Q/4buQw7Xhu5Phu4NjP+G7nWzhu4NjP8SCIOG7g2M/4bq/ZGZ9P1TEkFk/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4buR4buL4buRP+G7gW7EkT/DoyJ1P+G6o8ahfT/huqBb4bqjP0Thu4k/4oCcw4Phu5U/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4M/xIPhuqXhu4M/xIM34buTP+G6o+G7m+G7g2M/4buNZCDEkT/hu5FkxJE/xIPhu5N9P8OjInU/4buR4buL4buRw50/ZGjhuqM/4buR4buL4buR4oCdw50/4bq/ZMOs4buDYz/hu4Nj4buf4buDYz/Eg2rEkT/hu4dtxJE/4buNZOG7nWzhu4NjP+G7jWRb4buNP8OjInU/cl0/ZGjhuqM/4buRZOG6r+G7hT9k4budbeG7g2M/4bq/ZGzEkT/Do2F1P+G7keG7nT/Do+G7k3U/w7Rb4buDYz/hu5Ei4buFw50/4buDMeG7g2M/4buB4buh4bqjP+G7keG7oT9kaOG6o8OdP+G7keG7oT/hu5Hhu5M/w6Phu53DsuG7g2PDnT/DtcOo4buDP+G7geG7k3Xhuq3hu4M/4bqjxqF9P2Ro4bqjP8O0xJHhu4Nk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6omQx4buHP+G7geG7hT/hu5Ei4buFP8SDxJHhuqfhu5M/4bq/xJHhuq3hu4M/4buR4buL4buRP+G7g2Q44buRP+G6o2Thu4U/4bqjW+G6oz/huq/hu4c/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/ZGjhuqM/4buRYeG7jcOdP8O1w6jhu4M/4buB4buTdeG6reG7g8OdP+G7jWRb4buRP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4buRXcSRP+G7gzHhu4NjP8SD4bqpP+G6o+G7i+G7g2M/ZMSR4bql4buDP+G6o2Thu4U/4buP4buTw6I/ZOG7nWzhu4Njw50/xIM44buRP+G7g+G7nW3huqNZP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7gcSR4buDZD9k4buFIuG7kT/huqNb4bqjP+G6o2Thu51s4buDYz/hu5HDtcOp4buDZD9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP+G7jWThu5U/ZG/hu40/cm3EkT/Eg8SR4bqn4buTP+G6v8SR4bqt4buDWT9jMuG7gz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP3JtxJE/4buRZOG7oeG6oz/hu5HEkeG6q+G7gz/hu41kW+G7kT/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G6v8SR4buDZD/hu5HhuqU/LT90MD9kxKnEkVk/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/huqNkOOG7kT/hu4Hhu51v4buDYz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP+G7keG7hV3hu4M/w6PEkeG6reG7g8OdP+G7kSLhu4U/4bqjZOG7k3Xhuqnhu4M/4bqhxJHhuqXhu4M/w7XDrT/hu4PhurHhu5E/4buRw7Xhu4Xhu4NjP2PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqM/4buH4bubxJE/4buDZGjhu4NZP+G6o2Qx4buHP+G7geG7hT90N3U/w6Phu6Hhu4NjP8SDxKnEkT/hu4Nj4bubP2PEkVvhu4U/csSRw6Lhu4M/cnHhu4NjP3Lhuqc/4bqjZGXhu4NkP+G7kcO14bq5w50/Y8SRacSRP3Lhuqc/4bqjZOG7k3XDouG7gz/hu4fDrOG7g8OdP+G7kcO14buF4buDYz/DtFvhu4NjP3Lhuqc/4buNZMOh4buHP+G6o2Q44buRP8SDIuG7hT/Eg+G7o+G6o8OdP+G7kTfhu4c/ZOG7k3XhuqXhu5E/cm3EkT/DtOG7oT/hu4NjZMSR4bqt4buNP+G7kcO14buJ4buDYz/hu4Nj4budbsSR4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kGThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7keG7i+G7kT/huqPhu5PEqeG6oz9yYeG7gz/Eg8Sp4buDYz/igJzhu4ZrxJE/4buRZDl1P+G6o8OsP2PEkVvhu4U/4buBXT/hu4fEqeG7kT/hu5E44buHP2Phu51s4buDYz/hu5Hhu6E/ZGjhuqPDnT/DtFvhu4NjP+G7kSLhu4XigJ1ZP+G7kTHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4NjP8SDxKnEkT/hu4Nj4bubP2PEkVvhu4U/csSRw6Lhu4M/4buBXT/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu5FkxJHhuqnhu5M/w7Thu4tZP+G6o2Thu5k/4buRw7Vo4buDYz90N3U/w6Phu6Hhu4NjP+G7h8OsxJE/4buRw7Xhu51u4buDYz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP+G7kWQ34buDP+G7kWTEkeG6reG7g8OdP+G7gV3hu4NkP+G7hyLhu4Nkw50/Y2bhu40/4buNZDnhu4M/ZOG7hV3hu4M/4buRZMSR4bqt4buDP+G7g2Q34buDP+G6o1vhuqNkw50/cjHhu4M/ZGZ9P2PEkX3hu4U/4buRxJHhuqXhu43DnT/hu6Phu4NjP3RwP+G6o2Thu5PDoeG7gz/hu4fhu6HhuqM/4bqjxqF9P2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkWT/huqHhu4nEkT/Do+G7ncOy4buDYz/huqNk4buFP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G6oSDhu4M/4buB4bq94buDZD/huqNkZeG7g2Q/4buRw7Xhurk/cnHhu4NjP3Jd4buDY8OdP+G7keG7k3Xhuq3hu5E/xIPhu4vEkT/hu5HDteG7k+G7g2M/4buRZF3hu4NkP3JtxJE/xIIg4buDY8OdP3JtxJE/4buQaj/hu4/hu5Phu4vhuqPDnT9ybcSRP+G7gmQ34buDP8OjN+G7g8OdP2PEkV3hu5M/4buRw6nhu4NkP3XDouG7kz/hu4/hu5PDoj9k4budbOG7g2PDnT/Egzjhu5E/4buD4budbeG6o8OdP+G6o2Y/w7o/4buRZOG7o+G6oz/hu5FqP+G6o2Thu6M/4bq/4bunP+G7geG7k2Hhu5HDnT/DtOG7i+G7g2M/4bqjZj/hu5HDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7hz9ybcSRP+G6oSDhu4M/4buRZDfhu4PDnT9jxJF9P8SDw6nhu4Nkw50/dDA/ZMSpxJFZP+G7j+G7k33hu4M/4buRN+G7hz90N3U/w6Phu6Hhu4NjP8SDIOG7g2M/4bqhxKk/cl0/4buRaj/huqNk4buj4bqjP8SD4buFXeG7gz/hu5Fk4bqpP+G7kcO14buF4buDYz/DtCLhuqNkw50/cnHhu4NjP+G7hyLhu4Nkw50/Y2bhu40/4buNZDnhu4M/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/huqNkOOG7kT/hu4Hhu51v4buDYz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP+G7keG7hV3hu4M/w6PEkeG6reG7gz/huqPGoX0/4buDZF0/4buRw7Xhu51u4buDY8OdP+G7jWQ44buDP8SDOOG7kz90N3U/w6Phu6Hhu4NjP+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2M/4buRw7XDsz/hu5FkXeG7g2Q/4buHxKnhu5E/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7g2Rx4buDYz/Eg2zhu4M/cuG6uT/Do8Og4buDP8SDOeG7kz/hu5HDteG7heG7g2M/4buNZOG7heG7g2M/4buRw7Vd4buFP+G7kWTEkT/Eg+G7k30/4oCcw4MidT/hu5Hhu4vhu5HDnT9k4buF4bqjP+G7keG7i+G7keKAnT/huqPGoX0/4buR4bq74buDZD9yXT/huqPGoX0/ZOG6rT/hu5Fk4buL4buDYz/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w6M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4buFXeG7gz/hu4/hu5Phu4vhuqPhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KDwo4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLDohKC87KSzDozo7Oy47Ojvhu5F7KDo7IeG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6o+KC4mP33hu4Hhu5Hhu6om4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP8ODN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu4PEqcSRP+G7kcO14buZP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hur/hu6c/4buDxJHhuq3hu4c/KDo/4buDMeG7hz/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jSY/c8SRw6Phu5Fk4buqJj46OiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omKDwoJj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4JkN+G7gz/Do+G6ueG7jT/hu4NddcOdP8SD4buJ4buDYz/huqNkZT/hu4xkIuG7hz/EgjHhu4NjP+G7juG7k3Xhuqfhu4PDnT/hu4xkZj/huqJkxqE/4buR4bq54bqjZD/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP+G7kcO1feG7hT/hu5E04buDYz/hu4JkXT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G6oeG7o+G6oz/hu5HDteG7nW3hu4NjP+G6o8ahfT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP+G7kGR94buDZD9EZn3hu7I/4bqg4buj4bqjP+G7kcO14budbeG7g2M/4buHfeG7g2M/w6Nn4buDYz/huqNkcVg/4oCc4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP8OjN+G7gz/hu5HEqeG6oz/hu4PEqcSRP+G7kcO14buZP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu41kOOG7gz/Egzjhu5M/Y8SRcT9y4bq5P+G7kcO1ZT9kXeG7g2M/xIM54buTP+G7kcO14buF4buDYz/huqNb4bqjP+G7kcO14budbuG7g2M/4buNZGo/4buRZMOs4buDYz/Dozfhu4M/4buRxKnhuqM/4buDxKnEkT/hu5HDteG7mT/huqMgP+G7g+G7nW3huqPigJ3hu7I/4bqiW+G6oz/Eg+G7ieG7g2M/4bqjZGU/4buBMOG7g2Q/xIMi4buFP+G7keG6u+G7g2Q/xIMwP+G7kcO1feG7hT/huqJuP+G7kWTEkT/Eg+G7k30/4bqjxqF9P+G6oMSpP0PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqM/cl0/xIJd4buFP+G7kSLhu4U/4bqjZOG7hT/hu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/w4M34buDP+G7kcSp4bqjP+G7g8SpxJE/4buRw7Xhu5k/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P3JdP+G7kcO1feG7hT/huqAz4buDYz/hur9k4bqv4buDP+G6o8ahfT/huqDEqT/hu5HDteG7ncOz4buDYz/huqDEqT9DxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP3JdP8SCXeG7hT/hu5Ei4buFP+G6o2Thu4U/Ozs/4bqjWz/hu4NkN+G7gz/huqNmP+G7kWRd4buDZD/hu5Fl4bqjZD904buTOOG7kT/DtDLhuqM/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP8OjInU/ZGjhuqPDnT/hu41kW+G7kT/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jcaw4buT4buRZOG7hcO1JiPhu4Z9xJE/4buMZOG7nWzhu4NjQC/hu40j

Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]