(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Quốc phòng đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, ngày 28-2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Quốc phòng, qua đó nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, trách nhiệm công dân trong thực hiện Luật Quốc phòng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqh04buK4buwUkXDlX0k4buwUkUuITThu5rhu7BFLjshNOG7ouG7sEUxSEUuw5M/RVMhTuG7sEVsIcOTLkVxIeG7ssOVRT9TVuG7sFLhuqwvU+G6uOG6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2jhu5JGw5TEkOG6qG5TxKjhu6pF4buO4bu0VEXDlH0m4buwUkXhu7BSU1Thu54/RTE84bqyRS4hNOG7muG7sEUuOyE04bui4buwRSxNIUU74bu24buwUkXDlUfDlUXhu7Dhu7ZURcOUIeG7sFJFw5U+RkVsIcOTLkVxIeG7ssOVRT9TVuG7sFJF4buQ4buc4buwRcOVR+G7sEXhu47hu7bhurJF4buQw43hu7BSRTFU4bua4buw4bqyReG7qCLDlUXhu6h9JeG7sFJFMXtFLjtG4buwUkUxSEXhu7BTTeG7sEXDlE3hu7BFLjvhu6zhu7BSRS7hu6Thu7BT4bqyReG7sFJINEXhurrhu4It4bq64bqyRXVibmRFLuG7pOG7sFNF4buQw4xF4buORuG7sEVTSOG7sFNFa+G7nEVT4busScOVU0Us4buyRcOK4buEL2toLXVibmRFMeG7okUxVOG7nsOVRS7hu7hFw5VTW8OVRS4hNOG7muG7sEUuOyE04bui4buw4bqyRT9T4bu4ReG7jlThu5zhu7BFMUhFLsOTP0VTIU7hu7BFbCHDky5FcSHhu7LDlUU/U1bhu7BS4bqyRTohRkXhu5Dhu65F4buwTeG7sFJFw5VG4busReG7sFPDk+G7sEUuU1vDleG6skXhu7Dhu4rhu7BSReG7qCLDlUXDlcOd4buwUkUuR8OVRcOVU+G7rEXDlUfhu7BF4buO4bu24bqyReG7kMON4buwUkUxVOG7muG7sOG6skUuO0fDlVNF4buwU1Thu57hu6pFw5XDneG7sFJFw5RN4buwRS474bus4buwUkUuUyLDlUVTVOG7nuG7sEVsIcOTLkVxIeG7ssOVRT9TVuG7sFLhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Phu5Lhu7Au4buSO8SQ4bqo4bqsVOG7qlJFLDvDlcOAxJAvL8OVw5Thu7DhurThu45G4busLlNG4buwU1Phu6xG4bq0MeG7sC/DlOG7kizGry7hu6w/L+G7sOG7kjIsL+G6uOG7hMOJ4buCL+G6uMOJ4bq+w5Thur7DieG7hOG6vOG7gMOK4bq+LuG7gOG7guG7hOG7huG7qOG6uOG6tMWoP1LEkEVG4buoLsOAxJB04buK4buwUkXDlX0k4buwUkUuITThu5rhu7BFLjshNOG7ouG7sEUxSEUuw5M/RVMhTuG7sEVsIcOTLkVxIeG7ssOVRT9TVuG7sFLEkEUv4bqo4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9jRj8uVOG7rOG7sMSQ4bqo4bqj4buwU0Xhu6pU4buwU0VTV0bhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHVibmRFLuG7pOG7sFNFNOG7miFFw5VPIUXhu47DjeG7rEXhu5DDjeG7qkXhurjDicOJ4bqiRcOVR+G7sEXhu47hu7bhurJF4buQw43hu7BSRTFU4bua4buw4bqyRcOVR8OVRS5P4buwUkXhu6g9P0Xhu7BTTeG7sEXDlE3hu7BF4buQfSXDlUU/U+G7uEXhu45U4buc4buw4bqyRS4hNOG7muG7sEUuOyE04bui4buwRcOVR8OVReG7sOG7tlRFw5Qh4buwUkUx4buiRToh4buyw5VFP1NW4buwUuG6tkXhu5Dhu7Thu7BSRS5TJFRFLuG7uEXDlVNbw5VFU+G7tlRF4buwUlPDmUUuw5M/RVMhTuG7sEUqRcOVTj9FLuG7pOG7sFPhurJFMT1UReG7sOG7tlRFw5Qh4buwUkUuw5M/RVMhTuG7sEU/U8ONVEXDlTxFLlPhu6DhurJFLlNU4bucLkUuUyLDleG6tEVzRiFFU+G7tlRF4buwUlPDmUUuw5M/RVMhTuG7sOG6skUuXeG7sFJFw5VOP+G6skXhu7BSSOG7sFPhurJF4buQw5lGRT9TfSPhu7BS4bqyReG7sFNIRS47fSThu7BSRS5T4buS4busRT9TSeG7qkUxVOG6skXDlVNbw5VF4buw4buK4buwUuG6skXhu7BTVOG7nuG7qkUxPOG6skU6ITThu6Lhu7BFU0nhu7BFw5VT4bukReG7kEnhu6zhurJFLuG7uEXDlVNbw5VFLlMiw5VFU1Thu57hu7BF4buQ4bu04buwUkXhu47hu7bhurJFLlPhu7Lhu7BSReG7sFNOLkXDlUfDlUXhu7Dhu7ZURcOUIeG7sFJFOiE0ReG7kMOZ4buwU0XDlT5GRWwhw5MuRXEh4buyw5VFP1NW4buwUuG6tEV0UyRURVJURuG7sEUu4bu4RcOVU1vDlUUuw5M/RVMhTuG7sEUu4bus4buwUkXhurhF4buwUkg04bqyRcOUIkXGr1Thu5zhu7BFLjvhu6zhu7BSRS5TR+G7sFJFw4ot4bq6w4nhurjhu4ThurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qGLhu7ZFY1Phu6RFUyE0RXEhTeG7sEUsIkUu4buk4buwU0XDlVM+RS47w5rhurJFP1Phu7JURVMlP0UxPVRFw5VHw5VFLCrhurJF4buORuG7sOG6skXhu7BSSOG7sFNFw5Xhu65F4buoVOG7muG7sEU6IUbhu7BFM000RcOUIuG7sFJFw5VHw5VFxq/hu5xFU+G7rEnDlVNFw5VTVEUuVOG7nC7hurJFU3094buwUkXDlOG7jOG7sEUu4bu4RcOVU1vDlUUuw5M/RVMhTuG7sOG6skUuITThu5rhu7BFLjshNOG7ouG7sOG6skU/U+G7uEXhu45U4buc4buwRT9TRz9F4buoIcOTLkUx4buiRToh4buyw5VFP1NW4buwUkUuO+G7muG7sEXhu5DDmUZF4buOSOG7sEUu4buk4buwU+G6tkXhu5Dhu7Thu7BSRS5TJFRFw5VTIcOS4buwReG7jsOZRcOVUyFF4buQR+G7rEXhu7Dhu7ZURcOUIeG7sFJFMUhFw5VHw5VF4buQVOG7oiFFxq9U4bue4buwRcOVT+G7sEUuU1Thu5wuRT9TPMOVRTE8RVPhu7ZUReG7sFJTw5lFLsOTP0VTIU7hu7BFw5Thu6xFYuG7tkVxIeG7ssOVRT9TVuG7sFJFLuG7uEXDlVNbw5XhurZFP1Phu7JURVMlP0UxPVRFYkfhu6xFdFNG4buwU0Vo4buuRuG6skXEkUhURXBTRy5FLlNG4buwU0UxSEV0OyE04bui4buwRVPDmuG7sFNFLuG7pOG7sFPhurJFcypFdHRFxIJ0dOG6skXDlUfDlUXhu5Aj4buwRTHDmUXhu6hU4bua4buwRTohRuG7sEUu4buK4buwUkXDlX0k4buwUkUu4bu4RcOVU1vDlUUuITThu5rhu7BFLjshNOG7ouG7sEU/U0c/ReG7qCHDky5FMeG7okU6IeG7ssOVRT9TVuG7sFJFLjvhu5rhu7BFw5VHw5VFw5VTITThu5rhu7BFLjtG4buwUuG6skXDlVMhNOG7muG7sEXhu6o8w5VFOiHhu7LDlUU/U1bhu7BSRS7hu6xI4buwRcOUTeG7sOG6skVG4buwReG7sFThu7BTReG7sFNN4buwRcOUTeG7sOG6skXhu45U4bua4buwRT9TVuG7sFJFLuG7rEjhu7BFw5RN4buw4bq04bq04bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxGRVM74buSUcOAxJBTLi4/4bqwLy86Pz/hu6jhurQuU0bhu7BTU+G7rEbhurRS4busMeG6tDHhu7AvMeG7jj86Xy5TRuG7sFNT4busRuG6tOG7sCxRLywuOy/hurxk4bq8ZmThurrhurxjZmThurrhurrDimPhu4bhu4TDiuG7huG6uuG6vuG7guG6vGFmw4nDieG7guG6vOG6uGPhurjhurov4bqgUVThu6jhu5Ivxq9Tw4rhu4RfLFRS4buw4buSw5ThurQ/w5RRxJDhuqh44buS4buqRS7hu6xI4buwRTHhu4rhu7BFa+G7mkVT4busScOVU0UuSVRF4buQTTThurThuqwvRuG6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YSEuU+G7rDvEkOG6qGLEkXRF4bqkblIh4bu04buw4bqwRXVibmRFLuG7pOG7sFPhuqbhuqwvP+G6qA==

BĐT (Nguồn: UBND Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]