(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có 250 tuyến đường đô thị, 5 tuyến quốc lộ chạy qua. Những năm qua, số lượng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn tăng nhanh. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết hiện toàn thành phố có hơn 30.000 xe ô tô, trong đó trên 18.000 xe con, hơn 10.000 xe tải và hơn 2.000 xe khách. Có 11 hãng taxi với 1.500 xe, 16 tuyến xe buýt với số lượng hơn 250 xe.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDDimMx4bqhJsOyY+G7leG6oSbDtGXhu4djJsO04buPXeG7h2Im4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V74bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypAw5Rje+G7h2MmQ+G7hXsm4bqh4buFJjshPybDtOG7kXTDouG7hybDo+G7m23hu4diJsOjw60mw7Rjw6lZJiEmw7Thu5F0w6Lhu4cm4buN4buRw6zhuqEm4bq/4buJJuG6oWNddCbhu43hu5F7w50m4buGY3Dhu4diJuG7hzDhu4Em4buN4buRe1kmw7XDrCbhur/hu5tu4buHYibDsmPhu5tr4buHYibDtGThuqfhu4cmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibhuqF9JuG7h2M24buHJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDtDDhu4diJuG7h2N74buHY8OdJsOUY8SD4buDJsO1w6wm4bq/ZOG6p+G7kSbhuqHhu5d7JsOSY2bhu4diJuG6oCLhu4djJsO1fcO0JmJke+G7gybDtGPDreG7h2Imw6Phu5tt4buHYibDoOG7iSYtJsOj4bubbeG7h2Imw7Uxw7Qm4bqgw63hu4diJnvhu4cmw7Thurnhu4djJuG6oWPhu4Mmw6Bkw6LDtCZjZOG6p+G7hybDtOG7g1vhu4cmw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wm4bqh4buFJmNr4buHJiw/w50/Pz8mc8SDJsOtJsO0w61ZJsO04buP4buD4buHYibDo+G7hSbDtOG7j+G6teG7hyY6PMOdPz8/JnPEgybhuqHhu4Phu4dZJmNr4buHJjo/w50/Pz8mc8SDJsO0ImQmcVsmY2vhu4cmO8OdPz8/JnPEgybDqmN94bqhY8OdJuG6oOG7hSY6OiZjIOG7h2Imw7R7c2QmcWxkJjrDnSE/PyZzxINZJjooJsO04buRdMOi4buHJnPEgybDoOG7kXXDtCZxbGQmw7XDrCbhur/hu5tu4buHYiZja+G7hyY7IT8mc8SDw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3Qmw7LhuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqw7TEg3PDtC174bq/ZGLhu4dXJuG6ocSD4buHw7TEg+G7j1gqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJig/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiwpPsOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOj4/KS86KTzhuqMsOz8sPDo6w7QoLCE/POG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6gpPjoqJnvhur/DtOG7qCrDimMx4bqhJsOyY+G7leG6oSbDtGXhu4djJsO04buPXeG7h2Im4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V7KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hyomw7XDtHThur/Eg+G7qCrDtMSDc8O0LXvhur9kYuG7h1cm4bqhxIPhu4fDtMSD4buPWCpA4bqg4buf4buRJuG6oWNkw6Lhu4cmw6Bk4buHYybDsmPhu5tt4buHYibDgHsmw4Nl4buHYybhu7TDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V74bu2JsO0Y3vhu4EmYmR7JmJkcCZiZeG7hybDtOG7jznDtCbDtOG7nyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diWSbDqmMx4bqhJsOyY+G7leG6oSbhu5nhu4cmw7Qx4bqhJmJke+G7gybDtGPDreG7h2Imw6pj4buRJnHhu5/huqEmw5Thu4/hu5tt4buHYibDlGThuq3hu5EmY2fhuqEmw4B7JsODZeG7h2PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw4DhurXhu4cm4bqhXeG7h2Mmw7Xhu58mYmR7JsO0MOG7h2Im4bqh4buXeybhuqF94bqhJsOyY+G7m2vhu4diJsO0ZOG6p+G7hybhuqF9JuG7h2M24buHWSbhu4di4buRdOG6teG7hybhu4djNuG7hybhuqPDoeG7hybDo8Oi4buHJmI2dCbhu5nhu4cmw7Qx4bqhJmJke+G7gybDtGPDreG7h2Im4bqhZuG7hybhuqPhu4Mmw7Rl4buHYybDtOG7j13hu4diJnPEgybDrSbDtMOtJsOjOeG7kSbDo2omw7Rj4bubbeG7h2Imc+G7kXThurXhu4cmY3tkJmNb4buHYibDtOG7j+G6teG7hybDo+G7m23hu4diJmPhurHDsiY7JuG6oWNk4bql4buRJsO0XWQm4bqhfeG6oSbDsmPDrCbDtOG7m2vhu4diJsOjw6xkJsOyY8SpJsOgZMOi4buHw50mU8SDJsO0e3NkJsOjOeG7kSbDo2omw6Phu4Xhu4cmw7Thu48iJsOqY33huqFjJsO0XWQm4bqhfeG6oSbDqmPhu5EmceG7n+G6oSbhuqHDreG7h2Im4bqh4buJ4buHYiZiNnQm4bq/4buJ4buHJnPhu4nhu4dZJnPEgybDqmN94bqhYybDo+G7heG7hybDtOG7jyImw6pjfeG6oWMmw6pjw63hu4diJsOj4buT4buHYibhu4drZCbhu43hu5F0JsOjw6nhu4djw53DncOdJsOU4buP4buD4buHYibDqmNkJsOj4buFJmNdJsO0OOG7h2ImYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibDsmN9w7Qmw7Thu49k4bqt4buHJuG6oWM54buBWSbDqmPDreG7h2Imw7Thu5tr4buHYiZz4bud4buHYlkm4bqhZuG7hybhu4djZOG6peG7kSbDoDfDtCbhuqE5w7JZJuG6oWPhu5t7JuG6oeG7hSbhu43hu5Hhu6cmw6M3w7QmY27Dsibhur91JuG6o1vhu4djJuG6oWPhu4MmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibhu4dj4bubJsOgw6Lhu4cmc8SDWSbDo2Thuq3hu4Em4bqj4buj4buHYibDo2omc8SDWSbDoCBkJsOjaiZzxIPDnSbhu4Dhu4nDtCbDtcOsJsO04buRdMOi4buHJsOj4bubbeG7h2Imw6pj4buRJnHhu5/huqEm4bqhY+G7gybDsmPhuq/DsibhuqPhu6Phu4diJsOjaiZzxIMm4buHY+G7m+G7h2Im4bq/XWQmw7RjZMOi4buRJmPhuqcmw7Rjw6zhu4diJsOgfeG7gyZjZOG6p+G7kSbhu4dj4bubJsOgZOG6reG7hybDoH3hu4NZJnFd4bqhYybDtWvhu4fDnSbhu4Dhu4nDtCbDtcOsJsO04buRdMOi4buHJsOj4bubbeG7h2Imw7Jjw6wm4buN4buRfSbhu4djaCZj4bqxw7JZJuG7h2Nk4bql4buRJsO04buRdMOi4buHJsOj4bubbeG7h2Imw6pjw63hu4diJuG6oeG7hSZx4bq5eyZjw6gm4bqhY+G7gybhu4di4bubbWQmw6NkJsOg4buJw50mw4DhurXhu4cm4bqhXeG7h2Mmw6Phu4UmdSbDtGPhu53huqEm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4cmw6pjZCbDtGN74buBJmJkeyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO04buRdCbDoyAm4bqh4buFJuG6oWPhu5F04bqt4buHJsOgZMOi4buHJuG7h2Phu5vhu4diJnHDoeG7hybhuqFm4buHJmNd4buHJuG6oWPDolkmw7Rl4buHYybDtOG7j13hu4diJnFkJsOyY13hu4Em4bqhfeG6oSbhu43hu5F0JsOjw6nhu4djJnHhuqUmw7Thu485w7Qmw7Thu58me+G7hybDtOG7g1vhu4cmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibhuqFm4buHJuG7h2Nk4bql4buRWSbDtGPhu4VkJuG7jeG7kcSD4buHJsO04buZdCbDtGThuqfhu4cmw6pjZCbDtGN74buBJmJkeyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJuG6oWbhu4cmw6pjfSbDsmPEqSbDoGTDouG7h8OdJuG6ouG7gybDo+G7hSbDtGXhu4djJsO04buPXeG7h2Im4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO0Y+G7m23hu4diJnMidCbhu497JnFb4buDJuG7h2Nw4buHYibhu4diW3Qm4buHYmPhurkm4bqh4buRw6xkJsO04buROOG7h1km4buHYlt0JuG6v+G6qVkmw7TDosO0WSbDtGNtZCZiZHvhu4cmw6M44buRJmJkbSbhur9b4buBJnFk4bqn4bqhJsOg4buRxKlkJsO1feG7h2ImcVsmw7V74buRJmJkbSbhur9b4buBJnFk4bqn4bqhJsOg4buRxKlkJuG6oWNk4bql4buRJmPhu4Mz4bqhJsO0Y21kJsOjZOG6reG7gSbhu4Hhu5t7JuG7j+G6r8O0WSbhu4dj4buRJuG6oTjhu5Emw7Xhu6Em4bqj4buV4buHYibDrSbDtMOtJsO0MOG7h2Im4bqhe+G7g8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlGNtZCZiZHvhu4cm4buN4buRe1km4bqhfeG6oSbhuqE3w7Im4buXdFkm4bqhY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHJuG6oeG7l3smw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wmw6MgJuG7jeG7kXvhu4cmw7Q24buBJnFb4buDJuG6oeG7keG7ieG6oVkmYuG7hcOyJsOyYzjhu4cmw6Mi4buBJsOgIuG7gybDtOG7jznDtCbDtOG7nyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diw50m4bq+Wybhur/hu5/huqEm4bq/4bubbuG7h2Im4buHZuG7h2Im4bqhw6zDtFkm4bqgw63hu4diJnvhu4cmw5TDkibDlGN74buHYyZD4buFeybDoyAmw7Rje+G7gSbhu4Hhu5vhu5Em4bqhY+G7gybhu5DDgOG7huG6oibDtGNb4buHYybDsmPDrFkmw4B74buHJsWp4buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO0Y1vhu4djJsOyY8OsJuG7h2Nk4bql4buRJmJkImQmw7JjfcOyJnHhuqUmw6Mi4buBJsOgIuG7gybDtOG7jznDtCbDtOG7nyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJuG7h+G7hWQm4bqhY+G7keG7h2JZJuG6oWPDrOG7h2Im4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diWCbhuqFj4buXJsOj4buJ4buHYiZzNnQm4bqj4buf4buHYibhu4djZOG6peG7kSbDsmPhu5tr4buHYiZ94buHWSbDqsOiJmPhu4Nd4bqhYyZj4buRdCbDo+G7ieG7h2Im4bqhfeG6oSbhur/hu5/huqEm4bq/4bubbuG7h2Im4bqhIuG7h2Mmw7V9w7QmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYlkm4bqhIuG7h2Mmw7V9w7Qmw7Thu485w7Qmw7Thu59ZJuG6ocOt4buHYiZ74buHJuG6oX3huqEmw7Jj4bubbeG7h2JZJnMgWSbhuqM24buHJuG7jeG7kTbhu4cm4bqhaybDo+G7ieG7h2Imw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibhuqHDreG7h2Imw7R94bqhJuG6oWPDrOG7h2Imw6Phu5F7JnPEg1kmw6pk4bqt4buBJsO04buPe1kmc+G7oSbhur91JnHhuqUmw7Thu485w7Qmw7Thu58me+G7hybDtOG7g1vhu4cmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYlgmw6MgJnPhu6Emw7JjXcO0JiHDnSE+LibDtOG7j+G7m23hu4diJmNuw7ImcWQmw7JjXeG7gSbDtOG7jznDtCbDtOG7nyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diWSbDtF3hu4EmYmRwJi7DnTwpPibhur/hu5tuw7Qmw7Jj4buba+G7h2Imw7Rk4bqn4buHWSbDtOG7m2zhuqEmYmQ3dCbDsmPhuq/Dsibhur99ZCZzxIMmPikhJsO04buP4bubbeG7h2ImY27Dslkmw7JjXcO0JsO0ZOG6peG7hyYhw507KS7DnSkuKMOdPz8/JsOj4buL4buHYsOdJlPhu6Emw7JjXcO0Jjo/w50+IS4mw7Thu4/hu5tt4buHYiZjbsOyJnFkJsOyY13hu4Emw7Thu485w7Qmw7Thu58m4bqhw63hu4diJuG6oeG7ieG7h2LDnSbDkmNdw7Qmw7Rk4bql4buHJmI44buHJjpZLibDtOG7pSbDo+G7i+G7h2JZJsOyY8OsZCZjbsOyJnPhu6Emw7JjXcO0Ji7DnT8pOibDtOG7j+G7m23hu4diJmNuw7ImcWQmw7JjXeG7gSZx4bqnJsO1ZOG7h2Mm4buBw61kJsO04buP4bubbeG7h2JZJsOyY13DtCbDtGThuqXhu4cmY2vhu4cmLikuJsO04buPZOG6p+G7kSbDo+G7i+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bqgw63hu4diJnvhu4cmw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wm4bqhxqHhu4diJsOjICbDtGN74buBJuG7geG7m+G7kSbhuqFj4buDJuG7kMOA4buG4bqiJsO0Y1vhu4djJsOyY8OsWSbDgHvhu4cmxanhu4cmw7Thu4Nb4buHJmJke+G7gybDtGPDreG7h2Imw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wmw6PhuqUmc+G7kTfDtFkmw6pkw6Lhu4cm4buHYmPDqSZxbGQmw7Thurnhu4djJuG6o2Qm4bqhY+G7kXThuq3hu4cmY+G7g1vhu4cmw7Thu4Nb4buHJsOgw6Lhu4cmc8SDJsOyY8SReybDgDHhuqEm4buPeyZxw6kmw7Thu4/EkSbhu4FsZFkmw7Rje+G7gSbhu4Hhu5vhu5Emw7Vs4buBJsOj4bubeybDtOG7kXTDouG7hybDo+G7m23hu4diJnFb4buHYybDo3tkJsOyY8SReybDlDZ0JnFb4buDJsO14buhJuG6o+G7leG7h2Imw6Phuq0mY13hu4cm4bqhY8OiJsOyY+G7m2vhu4diJsO0ZOG6p+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsOjZCbhu43hu5F7JsO04buP4buR4buHYibDtDbhu4Emw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6zDnSbDg+G6pSZz4buRN8O0JuG7h2JjZOG6teG7hybhuqHhu53hu5Em4buBbybDtGPhurXhu4Em4bqhfeG6oSbhuqHEqeG7h2Imw7Jj4buVJuG7geG7icO0JsO1w6wmw7Thu4/hu5tt4buHYiZjZ+G6oVkm4bqhaybhu43hu5F74buHJsOj4bqtJuG7h2N74buHYybhuqFj4buF4buHYiZiZCJkJsO0aHsm4bq/4bubbuG7h2Im4buHYuG7m21kWSbDsmPhu5tr4buHYibDtGThuqfhu4cmcVvhu4MmYmRtJuG6oXvhu4Mmw6Nk4bqt4buBw50mUzZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhfeG6oSbDoCBkJsOjaiZzxIMmw7Thu4/hu4Phu4diJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJsO04buP4buR4buHYibDtDbhu4Emw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6zDnSbhur4xw7Imw6Mzw7QmY+G7g1vhu4cmw7RjZOG6p+G7hyZj4bqnJsO0Y8Os4buHYibDoGThuq3hu4cmw6B94buDWSbDquG6tyZx4bqzJsOjOHQmw6Phu5cm4bqhfeG6oSZxXeG6oWMmw7Vr4buHJuG6oWPhu4Mmw7Jj4bqvw7Imw6NqJnPEgybDtOG7j+G6teG7hybhuqF94bqhJsO04buRdMOi4buHJsOj4bubbeG7h2LDnSbDlMSpJuG6oWPhu53huqEmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibhu4Hhu4nDtCbhuqFjZOG6peG7kSbDo8OsZCZxbGQmc8SDJsOtJsO0w60mw7Thu4/hurXhu4cm4buB4buJw7Qmw7XDrCbDtOG7kXTDouG7hybDo+G7m23hu4diJuG6oeG7hSbhu4djZOG6peG7kSbDtOG7j+G7m23hu4diJmNn4bqhJnFb4buDJmJkbSbhuqF74buDJsOjZOG6reG7gcOdJsODw6xkJnFsZCbhu4Hhu4nDtCbDtcOsJsOjZOG6reG7gSZjZ8OyJuG6oWNuJsO04buPfWQmw7Jj4bqvw7Imw7Thu4/hurXhu4cmw6PDqXsmw6Bb4buHWSbhuqDDreG7h2Ime+G7hybDtGNb4buHYybDsmPDrCbDoyAm4bqhY+G6uSbDo13hu4Mm4bqhw63hu4diJnvhu4cm4bqhfeG6oSbDsmPhu5tt4buHYibDgHsmw4Nl4buHY1kmw5Q24buHJsOVa+G7h1km4buGYmfhuqEmw5Thu49d4buDWSbhur574buBJsOVa+G7gcOdw53DnSbDtGN74buBJuG7geG7m+G7kSbhuqFj4buDJuG6oTfDsibhu5d0WSbhuqFjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cmY+G7kXQmw6Phu4nhu4diJuG6v+G7n+G6oSbhur/hu5tu4buHYibDsmPDrGQmY27DsibDtOG7j2Thuq3hu4cmw6pje2Qm4bqhfeG6oSZiZCJkJsOyY33DsibDo+G6rSZiZCJkJuG7jeG7kXTDosO0JuG6oeG7hSZjZOG6p+G7kSbhu43hu5EiJuG6oX3huqEm4bqhY24m4bqh4buF4bqhJm8mw6pj4buRJnHhu5/huqEmYmR9w7Im4buPe+G7h2PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buGYnt0JsO04buP4buD4buHYibhuqPDqcOyJsOUw6LDtCbhu4Zi4buRdOG6teG7hybDo33hu4cmw4rhu6UmQ25kJnHhu6N7JuG7jeG7kXtZJuG6o+G7nybDoH3hu4Mmw7Thu4/hu5ts4bqhJsO0ZeG7h2MmY2Xhu4djJuG6v+G7m+G7kSbhur/hu5tu4buHYibhu4di4bubbWRZJsOyY+G7m2vhu4diJsO0ZOG6p+G7hybDtGN74buBJmJkeyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO0MOG7h2Im4bqhe+G7g1km4bqgw63hu4diJnvhu4cmw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wmw6MgJsO0Y3vhu4Em4buB4bub4buRJuG6oWPhu4Mm4buQw4Dhu4bhuqImw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6xZJsOAe+G7hybFqeG7hybDtOG7g1vhu4cmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibDtGNb4buHYybDsmPDrCbDo+G6pSZz4buRN8O0JsOAe+G7hybFqeG7hybDtOG7g1vhu4cmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibDtOG6ueG7h2Mmw7JjNuG7hybhur/hu5Hhu4vhu4diJnPEgybDqmN94bqhY1kmc8SDJsO0ImQmw6NkJnFb4buDJsOj4bubbeG7h2ImcVvhu4djJsOje2Qmw7JjxJF7JsOUNnRZJsOqY8Ot4buHYibDo2QmcVvhu4Mmw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0NuG7gSbDtGNb4buHYybDsmPDrMOdJsOUxKkm4bqhY+G7neG6oSbDqmMi4buDJsO1fcO0JsO0N8O0JuG6oSIm4bqhfeG6oSbDo2Thuq3hu4Em4bqh4buFJuG7h2Lhu5F0JuG6oWsm4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsOj4bqtJsOyYzbhu4cm4bqhw63hu4diJuG6v+G7n+G6oSbhur/hu5tu4buHYibhuqEx4buBJuG6oWPDrMO0JmPhu5ts4buHYibhuqPDoeG7h1kmw6Nk4bql4buRJmNmeyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diw50mw4Phu4Xhu4diJuG6oyJkJsOyYzbhu4cm4bqhfeG6oWNZJsOyYzbhu4cm4bq/4buR4buL4buHYibDtF3hu4Emw7RjbWQm4buB4buJw7Qmw7XDrCbDtOG7kXTDouG7hyZxWybhu4fhu5PDtCZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsOyY+G7neG6oSbDtF3DsibDo+G6rSbDtOG7j33hu4djJuG7meG7hybDtDHhuqHDnSbDlGN74buBJuG7geG7m+G7kSZj4buRdCbDo+G7ieG7h2Im4buN4buRdCbDtDHhuqFZJsOgIuG7gyZx4bqnJuG6ozbhu4cmw7Jjw6wmw7Jjw6xkJmNuw7Im4bqh4buZ4buHYibhuqHDreG7h2Ime+G7hybhuqF94bqhJsOyY+G7m23hu4diJuG6oTHhu4Em4bqhY8Osw7Qmw7JjNuG7hybhur/hu5Hhu4vhu4diJmJke+G7gybDtGPDreG7h2LDnSZD4buRdCbDo+G7ieG7h2Im4bqhfeG6oSZj4buJZCZxZOG6teG7hybhuqHhu5/hu5Em4bqhY2TDouG7hybDoGThu4djJsOyY8OsZCZjbsOyJnFsZCbhuqHDreG7h2Ime+G7hybDo+G6rSbDoyLhu4Emw6Ai4buDJmJke+G7gybDtGPDreG7h2Imw7RdZCbhuqF94bqhJsO04buP4bubbeG7h2ImY2fhuqEmYmRtJuG6oXvhu4Mmw6Nk4bqt4buBw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOUXWQmw6rDuiZjZ8OyJkPDg+G7huG6oibDtGNb4buHYybDsmPDrCbhuqHhu5HDrGQm4buHMOG7gSY7Pzo8WSbDlGPhu5tu4buHYibDtH0m4buAw7km4bqi4buRdCZT4buRNuG7h1kmw5Jj4buFJsO04buP4bubb+G7h2Im4bqgw63hu4diJnvhu4cmw5TDkibDlGN74buHYyZD4buFeybhuqFj4buDJsOgZMOiw7Qmw6Phuq0mw7Rkw6LDsibDtOG7leG6oSbDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmY2Thuqfhu5Em4buN4buRIibhuqF94bqhJmJkImQmw7JjfcOyJuG6oWPDrOG7h2Im4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diWSbDoyLhu4Emw6Ai4buDJsO04buPOcO0JsO04bufWSZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7hybDtGNb4buHYybDsmPDrFkmw7RjbWQmYmR74buHJsO0bGQm4bqgw63hu4diJnvhu4cmw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wmw7XhurMmw7Rkw6LDsibDtOG7leG6oSbDtGN74buBJuG7geG7m+G7kSbhuqFj4buDJuG6oTfDsibDtGNh4buBJuG7jeG7kXThuqXhu4cmw6pjIuG7gybDtX3DtFkmw6DEqSbDteG7keG7h2JZJsOjZOG6peG7kSbhuqFj4bq54buHYybhu43hu5F0JmPhu4Nd4bqhYybDtTHDsiZzw6LDsibDtMSp4buHYibDtGPhuq0mw6PDrGQmcWxkJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEmw7Thu485w7Qmw7Thu58m4bqhw63hu4diJuG6oeG7ieG7h2JZJsO04buPOcO0JsO04bufJsOjw60mw7Rjw6lZJuG7h2M3w7Qm4bq/WybhuqF94bqhJsOqY+G7kSZx4buf4bqhWSbhuqF94bqhJsO04buRdMOi4buHJsO04buPZ+G7h2Imw6Nk4bqt4buBJnHhuqUmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYsOdJuG7hmJjZOG6teG7hybhuqHhu53hu5Emw6pj4buDfeG7hybDtOG7kXTDouG7h1kmw6PDqXsmw6Bb4buHJuG6oWPhu4Mm4bq/4buf4bqhJuG6v+G7m27hu4diJuG6oSLhu4djJsO1fcO0JmJke+G7gybDtGPDreG7h2JZJuG6oSLhu4djJsO1fcO0JsO04buPOcO0JsO04bufJuG6oMOt4buHYiZ74buHJsO0Y1vhu4djJsOyY8OsJnFbJuG6ocOt4buHYiZ74buHJuG6oX3huqEmw7Jj4bubbeG7h2LDnSbDimTDouG7hybhu4diY8OpJmPhu4Nb4buHJsO0Y2Thuqfhu4cmw7Vs4buBJnFbJsOj4bubeyZxW+G7gybDteG7oSbhuqPhu5Xhu4diJuG6oX3huqEmw7Thu5F0w6Lhu4cmw6Phu5tt4buHYibDo3vhu4diJsO0Y2Qm4bqhw63hu4diWSbhu4djN8O0JuG6v1smw7Thu5F0w6Lhu4cmw6Phu5tt4buHYiZxW+G7h2Mmw6N7ZCbDsmPEkXsmw5Q2dCbDo+G6rSbDsmM24buHJuG6v+G7keG7i+G7h2Imc8SDJsO0ImRZJnPEgybDqmN94bqhY1kmYmQi4buBJsO0ImQmw7Jj4buba+G7h2Imw7Rk4bqn4buHJsOjZCZxW+G7gybDtGNb4buHYybDsmPDrMOdJsOKYyLhu4Mmw7V9w7RZJuG6vznDsibhuqN74buHYybDtX3huqFjJuG6oX3huqEmw6Nk4bqt4buBJsO0Y+G7m23hu4diJnMidCbhu497JuG7meG7hybDtDHhuqEmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibDo+G6rSbDsmM24buHJuG6ocOt4buHYlkmw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibhur/hu5/huqEm4bq/4bubbuG7h2Im4bqhMeG7gSbhuqFjw6zDtCZi4buL4buBJuG6oX3huqEm4bq/4buf4bqhJuG6v+G7m27hu4diJsOqY33huqEmw7Jjw6xkJmNuw7ImcWxkJuG6v+G7n+G6oSbhur/hu5tu4buHYibhuqHDreG7h2Ime+G7hyZj4bubbOG7h2Im4bqjw6Hhu4dZJuG6oWPDrOG7h2Im4buZ4buHJsO0MeG6oSZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJnFb4buDJuG6oX3huqEmYmRtJuG6oXvhu4Mmw6Nk4bqt4buBw50mw4pjYeG7hybDtOG7j+G7m2vhu4diJsO14buheybhuqFjcHsmw6pjMeG6oSbDsmPhu5XhuqEm4bqhfeG6oSbhuqHhu5Xhu4Emw6PDqOG7hybDtMSR4buHJmNk4bqn4buRJsOgw6kmY+G7myZjaOG7h2JZJuG6vzHDsibhuqF94bqhJsOgZOG6reG7hybhuqFj4bq5JuG6o8Oh4buHJuG6oWPhu4Mm4buHYuG7m21kJsOjZCZzxIMm4buBfXRZJnPEgybDo13DsibDo+G7m27huqEm4buP4bqzJsOyYyJkJsOqY2Qmw6PDqOG7hybDo2gmw7RdZCbhu4Hhu4nDtCbDtcOsJuG7h+G7k8O0JmJke+G7gybDtGPDreG7h2LDnSbDlDDhu4diJuG6oeG7m23hu4diJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEmw7Thu5F04bq14buHJsO04buP4buRdOG6peG7h1km4buBbybhuqF94bqhJsOjbsO0JuG6oXvhu4Mmw6Nk4bqt4buBJsOqZOG6reG7gSbDtOG7j3smc+G7oSbhur91JuG6oeG7m2vhu4diJuG7jeG7kXTDosO0JuG6oX3huqEmcWQmw7JjXeG7gSbDtOG7jznDtCbDtOG7nyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diWSbDtOG7jznDtCbDtOG7nybhuqHDreG7h2Im4bqh4buJ4buHYlkmw6Mz4bqhJsOgZOG6p8O0JsO0OcOyJsO04buP4buR4buHYiZxW+G7gybhuqF94bqhJsO04buP4bubbeG7h2ImY27DsiZxZCbDsmNd4buBJuG6v1sm4buHYuG7kXThurXhu4cm4buHYzbhu4cmYjZ0JuG6oSLhu4cmw7Thu49vJuG7meG7hybDtDHhuqEmYmR74buDJsO0Y8Ot4buHYibhu4dj4bubJsOjOeG7kSbDo2omc8SDJm8m4bq/ZuG7h2Imw6Phu5tt4buHYibDqmPDreG7h2Imw6Phu5Phu4diJuG7jeG7kXQmw6PDqeG7h2NZJuG6vzfhu4cm4bqhY2TDouG7gSbhur9m4buHYibDo+G7m23hu4diWSZx4bq5eyZjw6gm4bq/W+G7gSbhu4drZCbDqmThu4djJuG6o+G7g3vhu4djw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDleG7g+G7keG7j+G6ocSDKkDDgFtkJnFbJiLhu4djVyZRZOG6p8O0JuG6vmThu4dj4bu4L8OyQA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]