(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế và tạo việc làm ở Việt Nam. Phụ nữ hiện chiếm gần 50% lực lượng lao động ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực và đang có tiềm lực khởi nghiệp rất lớn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2c2w7Thu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJSuG7s+G7icOD4bqk4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJw7nhuqzEgnnhu4nDvcO0xILDveG7iXXhu4TEgnnhu4nEgsSo4buJw7rhuq7hu4/EgsO94buJxILDveG7n8SC4buJ4bqgw73DieG7s+G7icSCecO94buz4buv4bq6Zi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2ckw73DieG7s+G7icSCecO94buz4buv4bq64buJw7nhu5nhu4lKw7Thu4nDueG7j8SCeeG7ieG7gMOKw4nhu4nhu4DDvcO0xILDveG7iXXDveG7s+G7scSC4buJ4bqiSUV14buJ4bq84buG4buPxILhu4nhu4DDiuG6ssSCeeG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7iUrDtOG7ieG7gOG7keG6ruG7iUrhu7Phu6914buJ4bqiw7TDg+G7icOJ4buJ4bq34buz4buv4buA4buJJuG7j8OD4buB4buJMsO9RuG7icSCxKjhu4nDveG7s+G7r8SC4buJdcO94buz4buxw4Phu4l5cMSC4buJbsSpZeG7ieG6ouG7inXhu4nhuqJJRcSCeeG7ieG6ouG7j+G6ruG7icO54bqoxIJ54buJw4nhu4nDvXDhu4bhu4nDveG7seG7gOG7iXXDtXXhu4nEgnnDtMSCw73hu4nEgnnDveG7reG6v+G7ieG6osOBxILDveG7iUrhu4p14buJSsO04buJw7nhu4/Egnnhu4l14bqw4buJ4buA4buz4butw4Phu4nhuqLhu4p14buJ4bqgw73DieG7s+G7icSCecO94buz4buv4bq64buJw4rhu6Hhu4Dhu4nhuqJExILhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7iXXhu6XEguG7gOG7pcOKw6rhu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJb27EqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJbcSp4buN4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2tqa2ovasOzw7LDumxrxKltw7NrbeG7gG9rxKlua+G6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkbsOyauG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w7Thu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJSuG7s+G7icOD4bqk4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJw7nhuqzEgnnhu4nDvcO0xILDveG7iXXhu4TEgnnhu4nEgsSo4buJw7rhuq7hu4/EgsO94buJxILDveG7n8SC4buJ4bqgw73DieG7s+G7icSCecO94buz4buv4bq64buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLb27EqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i23EqeG7jeG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4vhu4Dhu6VM4buALeG7j+G6ouG7s3nEguG6veG7iXXhu6XEguG7gOG7pcOKw6rhu4tnKuG6qOG7gOG7iXThu4bhuqrhu7Phu4nhu4Bx4bq64buJw73hu4bhu6HEguG7iXVH4buP4buJNsO04buz4buJdcO94bu1xILDveG7iUrhu7Phu4nDg+G6pOG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icSCw73GocOD4buJxILhu5/Egnnhu4l14buP4bqu4buJxILhu5XEgnnhu4nhuqLhu4p14buJw7l24buJ4bq6w71G4buJxILEqOG7ieG6oMO9w4nhu7Phu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7geG7ieG7ksSCw73hur3hu4k2SeG7iSXhu7Phu6/hu4ZmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbDveG7peG6ruG7ieG6vuG6puG7ieG6ouG7s+G7r+G7huG7ieG7gMO94bqmxIJ54buJ4bqg4bur4bq/4buJ4buA4buR4buz4buJ4bq34buz4buv4buA4buJJuG7j8OD4bq/4buJ4buAw5Lhu4nhuqLhu6/hu4nEgsSo4buJw7rhuq7hu4/EgsO94buJxILDveG7n8SC4buJw7nhu4/Egnnhu4nEgnnDtE3hu4l1w7TEgnnhu4nhu4Dhu5XEgnnhu4nhurzhu4bhu4/hu4l1w7V14buJxILhu5XDg+G7geG7iSXhu4p14buJ4bqiSUXEgnnhu4nhuqLhu4/huq7hu4nDueG6qMSCeeG7icSCecO0TeG7iXXDtMSCeeG7ieG7gMOKw4nhu4nEguG7q8SC4buJw7nhu4/hu4nDuuG7kcSCeeG7ieG6oMO94buz4buJxILDveG7s+G7reG7huG7ieG6usO9RuG7icSCxKjhu4nhuqDhu7PEgsO94buJw7rhuq7hu4/EgsO94buJdOG7s+G7seG7gOG7iXXDtXXDveG7iXThu7Phu7HEguG7ieG7gHDDg+G7icSCw73hu7fEguG7iXVH4buP4buJw4Phu7fEgsO94buJ4buAw73DtMSCw73hu4nDveG7s+G7r8SC4buJ4buAw73hu4p14buB4buJNeG6rsSCeeG6v+G7iUpzxILhu4l14bq2xILhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7ieG7teG7gOG7icSCw73EqMSCeeG7ieKAnMOKw7Thuq7hu4l14buTxILigJ3hu4nhuqDDveG7s+G7scSC4buJdcO94bqu4buJxILDveG7s+G7reG7huG7ieG6usO9RuG7icSCxKjhu4nhuqDDvcOJ4buz4buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhu4l54bub4bq64buJ4bqgw73hurDhu4nhuqDDveG7lcSC4bq/4buJxILDvUnhur3hu4nhur7huqbhu4nDuuG6ruG7j8SCw73hu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7icO64bqu4buJxILEqOG7ieG6osO0w4Phu4l1w71H4buJ4buAw71JxJDEgnnhu4l14bqw4buJ4bq84buGTeG7icOD4bqk4buJxILDveG6tOG7iUrDtOG7ieG6vuG7s+G7q+G7huG7icSCw73hurTDquG7ieG6oMO94buT4buJxILhu5XEgnnhu4nhu4Dhu7Phu7Hhurrhu4l1ccSC4buJdcO1deG7iXXDvUlDxIJ54buJ4buAw4rhu7fEgsO94bq/4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vsO1dcO94buJw71C4buJ4buAw4pF4buJdcO1deG7icO64bqu4buPxILDveG7icSCecO94buz4buv4bq64buJxILDtE3hu4l14bq2xILhu4nDiuG7oeG7gOG7icO94buRxILhu4l1w73hu7Hhur/hu4nhu4DDveG7s+G7seG7huG7iUrhuqbEguG7iUrDtOG7ieG6oOG7jOG7icSC4buVxIJ54buJdUjEgnnhu4nhuqLDtOG7icOD4bqo4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgsO9xKjEgnnhu4lK4buhxILhu4nDueG7reG7ieG6okTEguG7geG7iVThu6vEguG7iXXhu5HEgsO94buJw7nhurDhur/hu4lKROG7s+G7icO54bubdeG7ieG7gOG7tcSCw73hu4l54buzROG7s+G6v+G7ieG6usO9RuG7icSCxKjhu4l1SMSCeeG7iXnhu5vhurrhu4nhuqDDveG6sOG7ieG6oMO94buVxILhu4nDvUPEguG7icSC4buPw4Phu4l54buzROG7s+G7ieG7gMOK4bquxIJ54buJSuG7s+G7r3Xhu4l14bufxILhu4l0xqHEgnnhu4l54buzxKjhu4/hu4l14bqkxIJ54buJSuG7s+G7r3Xhu4lKw7Thu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buB4buB4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cmw73GocOD4buJw4NGdeG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7icO9QuG7ieG7gMOKReG7iXXDtXXhu4nEgsSo4buJw7rhuq7hu4/EgsO94buJxILDveG7n8SC4buJ4bqgw73DieG7s+G7icSCecO94buz4buv4bq64buJ4buA4buR4buz4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJdeG6sOG7icO5cE3hu4nDuUfhu4nEguG7lcSCeeG7ieG6ouG7inXhur/hu4nhuqDhu7Phu7HEguG7ieG7gMO9w4114buJw7l24buJSnHEguG7icO9w7TEgsO94buJdeG6pMSCeeG7iUrhu7Phu6914bq/4buJNuG6quG7iXXDvcONdeG7iTbDtOG7s+G7iXXDveG7tcSCw73hu4lK4buz4buJw4PhuqThu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4nhu4M2VeG6tyrhu4Xhu4nDueG7meG7icO9ReG6uuG7ieG7gMO1deG7iUpE4buz4buJdcO1deG7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7iVXhu4404buk4buJSsO04buJ4bqz4buyNeG7pOG7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7ieG6okThurrhu4nhu4Bx4bq64buJw73hu4bhu6HEguG7ieKAnCbEqOG7icO64bqu4buPxILDveG7icSCw73hu5/EguG7icSC4bufxIJ54buJdeG7j+G6ruG7icSC4buVxIJ54buJ4bqi4buKdeG7icO5duG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7icO64bqu4buPxILDveG7icSCecO94buz4buv4bq64buJdOG7rcSC4buJSsSoxIJ54oCd4buB4buJJUThurrhu4nhu4Bx4bq64buJw73hu4bhu6HEguG7icO54buZ4buJw7rhu7N3xILhu4nDiuG7j+G7ieG7gOG7keG7s+G7icO94buGTeG7r8SC4buJVXLDg+G7iTbDvUdN4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4l14buG4bqm4buz4buJ4buAw73DtcSCeeG7iW3igJNrxKlrauG7iUrDjOG7j+G7ieG6vOG7huG7j+G6v+G7iUpE4buz4buJ4bq+4buK4buJ4buAw73hu4/Dg+G7iXnhu7Phu4/hu4nhu4Dhu7V1w73hu4l14buKdeG7iXVH4buP4buJeXDEguG7iW3EqeG7icO94bqydeG7iUrhu7Phu6vEguG7ieG6osO04buJxILEqOG7iXXDvUfhu4nDuuG6ruG7j8SCw73hu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7icSCw73hurThur/hu4nDveG6qOG7ieG6oOG7s8SCw73hu4nDuuG6ruG7j8SCw73hu4l1w7Xhu4nhu4DDvXbhu4lKw7Thu4l1w71H4buJxILDveG7s+G7r8OD4buJdcO1deG7icOdNuG6teG7geG7iSbhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG7ieG6oMO94bqw4buP4buJw73hurJ14buJdcO9R+G7iU3hu7Hhu4bhu4nhu4Bx4bq64buJ4buAw4rhu4bEgnnhu4lKw7Thuq7hu4nhuqDhu7Phu7HEguG7ieG7gMO9w4114buJ4bq84buG4buTxILhu4nhuqJO4buJ4buAw7Thu7Phu4l1w73hu7XEgsO94buJSsO04buJw4Phu4/DiuG6oOG7peG7gOG7s8SCeeG7iXXDveG6ruG7icO64bqu4buPxILDveG7icSCecO94buz4buv4bq64buJxILDvUnhur3hu4l14bufxILhu4nDueG6puG7s+G7ieG7gMO94buG4buJdcO94buz4bq/4buJ4buA4bu1xILDveG7ieG7gOG6rsO1xILhu4nhuqJF4buz4buJxILDveG7hnHEguG6v+G7ieG7gOG7tcSCw73hu4nDueG7s3bDg+G7icO94bq24buP4buJSuG6psSC4bq/4buJ4buAw4rhu4ZN4butxILhu4nhu4DDveG6pMSCeeG7ieG6vuG7k8SC4buJ4bq6w71yw4Phur/hu4l1w7V14buJ4bq6w71JQ8SCeeG7ieG7gMO9w4114buJ4buAw4rhu4ZN4butxILhu4nhu4DDveG6pMSCeeG7ieG6vuG6puG7geG7geG7geG7ieG6t0Thu7Phu4nDueG6qOG7s+G7icSCeUjhu4l54buz4buTxIJ54buJSuG7s+G7q8SC4buJdcO94buGTeG7q8SC4buJxIJ5w73hu7Phu6/hurrhur/hu4l54buzw7Thu4bhu4nhuqDhu7PEgsO94buJxIJ5w73hu7Phu6/Dg+G6v+G7icO94buz4buvxILhu4nDueG7j8SCeeG7ieG6osO04buJeeG7s8O1w4Phu4nDueG6pnXhu4nhu4DDtOG7s+G7iXXDveG7tcSCw73hur/hu4nDg+G7j8OK4bqg4bul4buA4buzxIJ54buJw7nhu5nhu4nDg+G7j8SCeeG7icO54buxxILhu4nEgsO9xKjEgnnhu4l0w7Thu7Phu4l54buz4buTxIJ54buJ4buAw73hu4Lhu4lK4bu54buJSsO04buJdeG6sOG7icONxIJ54buJw7pGxIJ54buJdeG7j+G6ruG6v+G7ieG6vsO14buA4buJSkThu7Phu4nDg+G6pOG7icO94bu3xILDveG7ieG7gMO94buKdeG7ieG7gOG7seG7icODw7Thu4l1w7V14buJw73hurJ14buJSuG7s+G7q8SC4buJw7nhu4/Egnnhu4lKccSC4buJw73DtMSCw73hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbDveG7j8OD4buJeeG7s+G7j+G7ieG6oMO94bqw4buP4buJw73hurJ14bq/4buJdcO1deG7icO94bqydeG7iUrhu7Phu6vEguG7icO54but4buG4buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG7iXXDvUlDxIJ54buJ4buAw4rhu7fEgsO94buJw4rhu6Hhu4Dhu4nDvcSo4buG4buJ4bu1dcO94buJSsO04buJ4buAw73hu4p14buJ4buA4bux4bq/4buJdeG6sOG7ieG7gMO9duG7icO14bq64buJw7pGxIJ54buJxIJ54buPTeG7ieG6vuG7j+G7huG7ieG6oMO94buz4buJw73hurJ14buB4buJVOG7q8SC4buJdeG7kcSCw73hu4nDueG6sOG6v+G7iXThu4/EguG7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7iXXhurbEguG7iXXhu4bEgnnhu4l14buh4bq64buJbOG7ieG6vuG7huG7oeG7gOG7icO94bqydeG7iXThuqrEgnnhu4nhu4DDiuG7ueG7iXnhu7PDteG7iWvEqeG7ieG7gMOK4buz4buv4buG4buJw7nhuqzEgnnhu4l1w73huq7hu4nEgsO9xKjEgnnhu4nDveG6snXhu4lK4buz4burxILhu4nhu4DDveG7j8OD4buJeeG7s+G7j+G7ieG7gOG7tXXDveG7iXXhu4p14buJSsO04buJdeG6sOG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJ4bqg4buzxILDveG7icO64bqu4buPxILDveG7iXXhurDhu4nhu4Dhu7Phu63Dg+G7icSC4buVxIJ54buJxILDveG7oeG7gOG7geG7iVXDtXXhu4l1w73hu4ZN4burxILhu4l54buz4buP4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7ieG6vuG7qeG7ieG7gOG7s+G7seG6uuG7ieG7gEZ14buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4nhur7DteG7gOG6v+G7ieG7gEnhu4lK4buhxILhu4l1w73huq7hu4l1w7V14buJdcO94bu54buJ4bulw4Phu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iW/hu4nhu4DDvcO1xIJ54buJ4buA4buz4bux4bq64buJ4buAw73hu6Xhuq7hu4nDuXbhu4nDueG7k8OD4buJdOG7k+G6ruG7icO54buR4buA4buJw7lJRXXhu4nDg0Z14buJ4buA4buz4bur4buG4buB4buJJMO94bqw4buP4buJw73hurJ14buJ4bq+4bup4buJ4buA4buz4bux4bq64buJ4buARnXhu4nDuUlFdeG7iTZV4bq3KuG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7ieG7gOG7keG7s+G7icO94buGTeG7r8SC4buJw53huq7GocSCeeG7icOd4bqw4buP4bq/4buJw51x4buG4buJJeG6qHXhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG7gMO9w7XEgnnhu4lv4buJ4buAROG7s+G7iUrDtOG7icO64buK4buJ4bqg4buz4buxxILhu4nEgsO94bufxILhu4nDiuG6qMSCeeG7icOD4bqk4buJw73hu7fEgsO94buJxILDtE3hu4nhu4DDiuG7q8SC4buJa8Sp4buJw73hu4ZN4buvxILhur/hu4nhu4DDveG7ueG7iUzhu5nhur/hu4nhu4DDvcO0xILDveG7ieG6usO94bqm4buJw4PDtOG7iTZV4bq3KuG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icO54buPxIJ54buJw73huq7hu5Hhu4Dhu4nDueG6qMSCeeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tn4bq3ROG7s+G7icODRnXhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nDveG6ruG7keG7gOG7icO54bqoxIJ54buJSuG7t+G7ieG6vuG7iuG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7iXXhuqjEgnnhu4nDueG6rMSCeeG6v+G7icO94buz4buvxILhu4nEguG7j03hu4k2VeG6tyrhu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4nDueG7meG7ieG7gMOKw4nhu4nhu4DDvcO0xILDveG7icSCeUnEkOG7s+G7iXThu5HEguG7icO54bqsxIJ54buJw73DtMSCw73hu4l1R+G7j+G7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4l1w73hu7nhu4nhu6XDg+G7iUrDtOG7icO94bqo4buJeeG7s+G7j+G7icO54bu3xILDveG7iXXhurDhu4nhu4DDveG7huG7icSCw71x4bq64buJ4buAw73hu6Hhurrhu4nhu4DDiuG7q8SC4buJw7nhu7nhu4/hu4l0w7TEguG7ieG7gEHEgsO94buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buB4buJNsO94bqkxIJ54buJ4bq84buG4buP4buJSuG7s+G7r3Xhu4l14buGxIJ54buJdeG7oeG6uuG7iXXDtXXhu4nhur7hu5PEguG7ieG6usO9csOD4buJ4buA4bu1xILhu4nDukbEgnnhu4nEgsO94bq04bq/4buJdcO94bqu4buJ4bq6w73hu6fhurrhu4nhu4DDvcO0xILDveG7iUrhu7Phu6vEguG7icO5SUV14buJSuG7j03hu4lK4bqmxILhu4lKROG7s+G7ieG7gMO9R+G7ieG7gEZ14buJxILDveG7j8SCw73hu4l1w73hurDEgnnhu4nhu4DDveG7hnHEguG7ieG7gOG7s+G7r8SC4bq/4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4lN4bur4buG4buJdXDhu4bhu4nhu4DDveG7seG7iXXDveG7oeG6uuG6v+G7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhu4nhu4DDveG7huG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4lK4bqmxILhu4nEgnnhu49N4buJ4buA4buR4buz4buJ4buAw73huqTEguG6v+G7ieG6usO94bqm4buB4buJVcO1deG7ieG6vuG7k8SC4buJ4bq6w71yw4Phu4nDueG7j+G7icO64buRxIJ54buJw7rDtMSCw73hu4l1w73huq7hu4nhu4Dhu6Hhu4Dhu4l14buT4buJdcO1deG7icO54bqm4buz4buJ4buASUXEgnnhu4nDveG6qOG7icSCecO9w6jhuq7hur/hu4nDveG6qOG7ieG7gMO94buG4buJxILDvXHhurrhu4nhu4DDveG7oeG6uuG6v+G7iXXhuqTEgnnhu4nEgsO94bufxILhur/hu4lK4buz4burxILhu4l1w73DjXXhu4lKw7Thu4nDueG7m3Xhu4l04buz4buv4buA4buJ4bqgw73hu4ZN4buxxILhu4nhuqDDveG7tXXDveG7iXXDtXXhu4l1w73hu7nhu4nhu6XDg+G7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJSuG7j03hu4lK4bqmxILhur/hu4l14buT4buz4buJ4buAw73hu7Phu6/EguG7icO5xJDhu7Phu4nhur7huqbEgnnhu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buB4buJJsO9xJDhu4lKcU3hur/hu4nEgsO94buz4but4buG4buJdcO94bu54buJ4bulw4Phu4lK4buPTeG7iUrhuqbEguG7iXVH4buP4buJNlXhurcq4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJw7nhu5nhu4lKSUPEguG7ieG6ouG7q8SC4buJ4buAw73huq7DteG7gOG7icSCecO9w6jhuq7hur/hu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gOG7seG7iXnhu7Phu4/hu4nDueG7t8SCw73hu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4l04butxILhu4lKxKjEgnnhu4lKw7Thu4nDuUlFdeG7ieG7gOG6pMSC4buJSuG7s8SCw73hu4nhuqLDtOG7icO64bqu4buPxILDveG7icSCw73hu5/EguG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXThu7N24buG4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cq4bqo4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgsO9xKjEgnnhu4l54buz4buT4buz4buJ4buAw71Jw4nEgnnhu4nhurzhu4bhu4/EguG7ieG7gMOK4bqyxIJ54buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhuqLDgcSCw73hu4lK4buKdeG7icSCw7RN4buJ4bq6w73hu5Phu7Phu4nhuqB24buJw7nhu7HEguG7icO54bqw4buJ4bqiw7Thu4lZ4buz4buT4buz4buJ4buAw71Jw4nEgnnhu4nDmuG6ruG7j8SCw73hu4nEgsO94bufxILhu4lK4buz4buJw4PhuqThu4lV4buz4buA4buz4buJLeG7ieG6t+G7s+G7r+G7gOG7iSbhu4/Dg+G7ieG7g3nhurLhu7Phu4nhu4Dhu5fhu4Dhu4nhuqLDtOG7iVUq4buO4buF4buJ4oCT4buJw4Phuqjhu4Dhu4nDveG6ruG7keG7gOG7icO54bqoxIJ54buJ4buAw71JxJDEgnnhu4nEguG7s+G7q8SC4buJw7rhuq7hu4kz4buG4buM4buJVeG7s+G7gOG7sy8meeG7n8SC4buJw73DtMSCeeG7iVXhu7Phu4Dhu7Phu4kt4buJ4bq34buz4buv4buA4buJJuG7j8OD4buJ4buAw7Thu7Phu4nhu4DDikXhu4nhu4DDjOG7icSC4buVw4Phu4lrxKnEqcOz4buJ4buAROG7s+G7icSC4buPTeG7geG7iVnhu7Phu5Phu7Phu4nhu4DDvUnDicSCeeG7icSCw73GocOD4buJ4buA4bqkxILhu4lK4buzxILDveG7ieG6oMO9w7V1w73hu4nDvcO0xIJ54buJNlXhurcq4buJ4buA4buz4bur4buG4buJdOG7s3bhu4bhur/hu4nhur7hu4jhu4nDukbEgnnhu4lK4bqmxILhu4lK4buPTeG7icO94buz4buv4buG4buJ4bq84buG4buT4bq/4buJdcO94buz4buP4buJ4bq+xrDhu4nhuqDhu7PEgsO94buJxIJ5w73hu7Phu6/Dg+G6v+G7icSCw73hu5/EguG7icOK4bqoxIJ54buJw4PhuqThu4nDveG7t8SCw73hur/hu4nhuqDDveG7hk3hu7HEguG7ieG6oMO94bu1dcO94buJxIJ5ScSQ4buz4buJxIJ5w73DqOG6ruG7iUpJQ8SC4buJ4bqi4burxILhu4nhu4DDveG6rsO14buA4buJxIJ5w73DqOG6ruG6v+G7icSC4bufxIJ54buJdeG7j+G6ruG7iUrhu7nhu4nhu4DDveG7seG7ieG6oOG7s8SCw73hu4nhu4Dhu7Hhu4lKw7Thu4lM4buZ4buJw73huqjhu7Phu4l1R+G7j+G7icSCeUnEkOG7s+G7icSCecO9w6jhuq7hur/hu4nEgnlJxJDhu7Phu4l14bqw4buJ4buAw73hu4bhu4nEgsO9ceG6uuG7ieG7gMO94buh4bq64buJ4buA4buR4buz4buJ4bq34buz4buv4buA4buJJuG7j8OD4buB4buJJnnhu49N4buJ4buAw4zhu4nEguG7lcOD4buJa8SpxKnDsuG6v+G7iTZV4bq3KuG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icO54buZ4buJ4bqi4buz4burxILhu4nhu4BGdeG7iXnhu7PDtMSCw73hu4nDuUlFdeG7iVnhu7Phu5Phu7Phu4nhu4DDvUnDicSCeeG7iTbhuqrhu4l1w73DjXXhu4k2VeG6tyrhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4l04buzduG7huG7ieG7gOG6rsO0xILhu4nhurzhu4bhuqZ14bq/4buJw7nhuqzEgnnhu4nhu4DDvcSQ4buz4buJ4bq+4buP4buG4buJamzhu4nEguG7lcOD4bq/4buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJa+G7jeG7ieG6oMO9w7V1w73hu4nDvcO0xIJ54buJNlXhurcq4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buJw7lJRXXhu4lK4buzxILDveG7icO64buPxILDveG7ieG6osO04buJw5rhuq7hu4/EgsO94buJxILDveG7n8SC4buJSuG7s+G7icOD4bqk4buJ4buA4buz4bur4buG4buJdOG7s3bhu4bhu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJ4bq84buG4bqmdeG7geG7iVlwxILhu4nDueG7n03hu4nEgsO94buh4buA4bq/4buJWeG7s+G7k+G7s+G7ieG7gMO9ScOJxIJ54buJVSrhu47hu4lrxKlq4buN4buJw7nhu5nhu4nDuUlFdeG7ieG7gMOK4buP4bqu4buJdcO94bqu4buJa+G7iXXDteG7icSCw73hu5/EguG7ieG7gMO94buG4bqodeG7iTbhuqrhu4l1w73DjXXhu4k2VeG6tyrhu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4nhuqLDtOG7iXXDveG7ueG7iSZ54buGTXfEguG7iTbDveG7ueG7icOd4buGTeG7ieG7gybhuqTEgnnhu4lV4bqmxIJ54buF4buJSsO04buJdcO94bu54buJJnnhu4ZNd8SC4buJNsO94bu54buJVOG7p+G7ieG7gzbDveG7kXXDveG7iTbDvcO0xILDveG7heG7geG7iSbDvcSQ4buJdOG7s+G7seG7gOG7ieG6vuG7iOG7icO6RsSCeeG7iUrhuqbEguG7iUrhu49N4buJw73hu7Phu6/hu4bhu4nhurzhu4bhu5Phu4nDuXbhu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4buA4bux4bq/4buJxILDveG7s+G7reG7huG7iXXDveG7ueG7ieG7pcOD4buJw7nhu5nhu4lKSUXhu4Dhu4nhuqLhu6vEguG7icO94bquw7TEguG7iXXhu5PEgsO94bq/4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4l1w71B4buJeeG7s+G7guG6uuG7iXXDveG6ruG7iXThu5PEguG7ieG7gMO94bufxILhur/hu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJw4PDtOG7iXXhurbEguG7ieG7gOG7keG6ruG7iUrhu7Phu6914buJ4bqiw7TDg+G7iXXDveG6ruG7iXXDtXXhu4l1w73hu7nhu4nhu6XDg+G7ieG6oMO9w7V14buJdeG6sOG7ieG7gMO94buG4buJxILDvXHhurrhu4nhuqrEguG7icO54bu5xILDvcOq4buJw7nhuqzEgnnhu4nhu4DDvcSQ4buz4buJw73hurLhu4l14bqw4buJdUPhu4nDveG6qOG7s+G7icO5SUV14buJ4buAw4rDieG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJxILDvcSoxIJ54buJxILEqOG7icO64bqu4buPxILDveG7icSCw73hu5/EguG7ieG6oMO9w4nhu7Phu4nEgnnDveG7s+G7r+G6uuG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXThu7N24buG4buJdUfhu4/hu4k24bqq4buJdcO9w4114buJNlXhurcq4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq64buO4buG4buAw73huq7DiuG7i2cmeeG7hk13xILhu4kmeeG6snVmL+G6umc=

Nguyễn Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]