(Baothanhhoa.vn) - Các bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa điều trị ổn định cho một bệnh nhân nữ bị hội chứng Lyell rất nặng sau khi tự dùng thuốc nam không rõ thành phần tại nhà để điều trị đau khớp.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5fURJQ+G7h8O94buRQ+G7h8O9bOG7s8Wp4buH4buE4bux4buHQuG7huG7h+G7ncOJ4buzxanhu4dDxrBE4bqi4bub4buH4buzxKnDveG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqqw4Dhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h8Wp4bqi4bub4buHxanDtEjhu4fhuqrEqeG7h8awxILhu6nhu4fhu5vGsMOK4buzxanhu4dZSOG7n3l5w6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ueG7mmrhu5vhu4fGoWrhu5vhu4dCduG7h1jGsOG7tcSp4buH4bucxKnhu4d54bup4bulRGLhu4fGoMO64buzxrDhu4fhu4Thu6nDuuG7s+G7h+G7osSp4buHeMaw4bu1xKnhu4dD4buv4buzxrDhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7hOG6vsSp4buH4buj4bupdUThu4dD4bqq4but4buH4bqu4buz4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu5vGsOG7teG7h8O9xIJD4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7s+G7guG7h8ah4but4buHxrDEguG7qeG7h+G7m8aww4rhu7PFqeG7h1lI4bufeXnhu4fhuqrhu5FD4buH4buz4buN4buzxanhu4dCxKlE4buHeMaw4bup4buHQ+G7gOG7h+G7nUXhu7PFqeG7h0PGsEThuqLhu5vhu4fhu7PEqcO94buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqrDgOG7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G6rMaw4buT4buz4buHQ2zhu6nhu4fhu7PGsGvhu4fhu6PDueG7h+G7o+G7qXVE4buHQ+G6quG7reG7h+G7o8SpROG7h3jGsOG6suG6rGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h2lnZ+G6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmfhu4PDrS/hu4Xhu4nDrOG7nWjhu4Phu4nhu4VnaMOsQ2doZuG7ieG7i3nhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqzaeG7i2fhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBfURJQ+G7h8O94buRQ+G7h8O9bOG7s8Wp4buH4buE4bux4buHQuG7huG7h+G7ncOJ4buzxanhu4dDxrBE4bqi4bub4buH4buzxKnDveG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqqw4Dhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h8Wp4bqi4bub4buHxanDtEjhu4fhuqrEqeG7h8awxILhu6nhu4fhu5vGsMOK4buzxanhu4dZSOG7n3l54buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4FpZ2fhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ucagw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHW8aw4but4buHxq/hu4fhu5vhu7fhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHQ+G6quG6skPhu4fhu53EqeG7h+G7o3Thu7Phu4fhu4vhu4PDouG7h+G7neG7qcO64buz4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4bq24buHQ8aww7ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucagw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHW8aw4but4buHxq9i4buHaOG7ieG7h0NE4bqu4bupYuG7h+G6pOG7h8awREjDuuG7s+G7h+G7muG7lcO94buHW8aw4bq4SGLhu4fhu7PGsOG7meG6rOG7h+G7hOG7qcO64buz4buH4buEa+G7teG7h+G7s8Wpa0jhu4dmZi3hu4UtZuG7g2Zn4buHxJFDw4rhu5vhu4fDvUXhu7PFqeG7h+G7heG7h1t0Q+G7h+G7ssWpREhz4buz4buH4bujauG7s+G7hz5ESeG7h8OdbuG7tWXhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4dD4bux4buzxrDhu4dD4bqqbOG7s8Wp4buHw73DukPhu4fDvcOB4bupYuG7h0Phu6l04bqs4buHR8SQ4bub4buHeOG7ocO9YuG7h0LhuqJD4buH4bubxKnhu7Xhu4d54bupc+G7s+G7h0PDieG7m2Lhu4d54bu14buhQ2Lhu4fhu5vGsG1I4buHw71qROG7h+G7hEXhu7PFqeG7h8O94bupw7rhu7PFqWLhu4d54bu14buhQ+G7h8ahxILhu4fhuqzGsOG7meG7s+G7h0Lhu6nhu7PGsOG7h+G7ncOJ4bubYuG7h+G7o8OB4buH4budxKnhu4dD4bu1a+G7s+G7h0PGsMO04buzYuG7h0PhuqrhurJD4buH4budxKnhu4fhu6N04buz4buH4buL4buDw6Lhu4fhu53hu6nDuuG7s+G7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m+G6tuG7h0PGsMO5Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlYxrDEqeG7qeG7h0PGsGrhu5vhu4dD4bupdeG7s+G7h0Lhu4bhu4fFqcaw4bup4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4fGocO64buzxrDhu4fhu7PGsMO04buz4buH4bub4bu34buH4bujxKlE4buHeMaw4bqy4bqsYuG7h+G7o27hu4dD4buA4buH4budReG7s8Wp4buHQ8awROG6ouG7m+G7h+G7s8Spw73hu4dD4bqqREh14buz4buHw73hu6nDuuG7s8Wp4buHZuG7h0NE4buT4buz4buHQ+G6quG6vOG6suG7m+G7h3jGsOG7qeG7h+G7m+G7t+G7h+G7m2rhu5vhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHQ+G6qnPhu7Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uX3EqUThu4d4xrDhu6nhu4fhu6Nq4buzxrDhu4fFqeG7qWrhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHQ+G6qnPhu7Phu4d5w7TDveG7h0Jr4buzxanhu4fhu4Rr4buHeWvDveG7h+G7m2rhu5vhu4dH4buhQ+G7h+G7s8WpxrDhu6nDusO94buH4bub4bq24buHxqFt4buzYuG7h+G7m2rhu5vhu4fGoWrhu5vhu4dCduG7h3h0Q+G7h3lE4buZ4buz4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h8ah4but4buH4bud4but4buHw4rhu7PFqeG7h0PGsEThuqLhu5vhu4dDxrDDueG7h8av4bu1bOG7qeG7h0Phu4bhu4dDxrDhurzDguG7s8Wp4buHxqHhu7Hhu4fhu7PGsOG7qeG7pcO94buH4bujxILhu5vhu4fEkcawxILhu6nhu4fhu5vGsMOK4buzxanhu4dZSOG7n3l5ZeG7h+G7s8WpxrDhu6nhu4fhu7PFqeG6tOG7h+G7neG7teG7h+G7nUXhu7PFqeG7h0PGsEThuqLhu5vhu4d5auG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqqw4Dhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h8Wp4bqi4bubYuG7h3jDqMO94buHQ8aw4buf4bu14buH4bujauG7qeG7h0PGsGrhu7Xhu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h0NI4bqs4buf4buHZuG7h+G7m8aw4buV4buz4buH4buj4bu1auG7s+G7h3nhu5Phu7Phu4fhu6Phu5NEY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bupc+G7s+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ+G6qmzhu7PFqeG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhuqrhu5FD4buH4buz4buN4buzxanhu4fhu7Nz4buz4buH4bubauG7m+G7h8ahauG7m+G7h0J24buHeMaw4bu1xKnhu4fhu5zEqeG7h3nhu6nhu6VEYuG7h8agw7rhu7PGsOG7h+G7hOG7qcO64buz4buH4buixKnhu4d4xrDhu7XEqeG7h0Phu6/hu7PGsOG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7tWrhu4fhu6Nu4buH4buj4bupdUThu4dD4bqq4but4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHxqHDsuG7s8Wp4buHQ8awROG6ouG7m+G7h+G7o+G7qXVE4buHxrDhu7nEqeG7h8O94bup4bul4buz4buH4bud4but4bubxrBi4buHQ+G6qkRIdeG7s+G7h+G7neG7reG7m8awYuG7h+G7m8O04buz4buHxqHDsuG7s8Wp4buH4buj4bupw7rhu7Phu4fFqeG7qW3hu6li4buHeMawauG7s8Wp4buHQuG7qeG7s8awYuG7h0Nv4buzxanhu4fhu5vhurzhurThu7PFqeG7h+G7neG7qeG7s8aw4buH4bud4bq84bqm4buzxali4buHeOG7qcO5w73hu4dC4bu1akPhu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h8O9akThu4fGocOy4buzxanhu4fhu6nhu7NCRHnhu6nhu7Ni4buHxanhu6ltw73hu4fhu6PEqURi4buH4bubxrBvw73hu4dC4bu34bub4buHQ2zhu6nhu4fhu5vGsOG6sOG7h+G7hEXhu7PFqeG7h8O9w7NDYuG7h+G7s+G7qXPDveG7h8O9bOG7m+G7h8O94bupw7rhu7PFqWLhu4dC4bup4buzxrDhu4fhu53DieG7m2Lhu4fhu4RF4buzxanhu4fhu53EqeG7h0PhuqrhurJD4buHeeG7teG7oUPhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHxqHEguG7qeG7h+G7s8aw4bup4bulw71i4buHxrDhurDhu4dD4bqqw4Lhu4d5a8O94buHeWvhu7PGsOG7h0Phuq7hu7Phu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeKApsOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurl9xKlE4buHZuG7g+G7h+G7s8Wpa0hi4buHQ+G7seG7s8aw4buHQ+G6qmzhu7PFqeG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4fhu6PEguG7m+G7h+G7ncSp4buH4bud4bu14buH4bud4but4buHw4rhu7PFqeG7h0PGsEThuqLhu5vhu4fhu6Nu4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5tt4bup4buHQ8aw4bupw7rhu7Phu4fhuqrDgOG7h+G6qsO6Q2Lhu4fhu5tq4bub4buHR+G7oUPhu4fhu7PFqcaw4bupw7rDveG7h+G7m+G7meG7s+G7h3nDtMO94buHQmvhu7PFqeG7h+G7neG7k+G7s+G7h0PhuqrhuqThu4fhu4R14buHxanhu6nhurLhu6nhu4fGsGzhu7Phu4fGoeG7seG7s8aw4buHQ8aw4bq84bq04buzxali4buHxqHDuuG7s8aw4buH4buzxrDDtOG7s+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h0Nq4bu1YuG7h2/hu7Phu4dE4bqi4buzxanhu4dD4bqiQ2Lhu4fhu5tq4bub4buHw71t4buzxanhu4dD4bqu4buz4buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fhu6Nu4buHeXPhu7Phu4fhu53EqeG7h+G7s+G7teG7s2Lhu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h8O9akThu4fhuqThu4fDvcOK4bub4buH4bqu4buz4buH4buj4but4buzxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4fDreG7g+G7g+G6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmfhu4PDrS/hu4XDrWjhu51o4buD4buLZ2hpZ0Nmw6zhu4toaHnhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqzw63hu4Nn4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gX1ESUPhu4fDveG7kUPhu4fDvWzhu7PFqeG7h+G7hOG7seG7h0Lhu4bhu4fhu53DieG7s8Wp4buHQ8awROG6ouG7m+G7h+G7s8Spw73hu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G6qsOA4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fFqeG6ouG7m+G7h8Wpw7RI4buH4bqqxKnhu4fGsMSC4bup4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHWUjhu595eeG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBw63hu4Phu4Phu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ueG7mmrhu5vhu4fDvW3hu7PFqeG7h0Phuq7hu7Phu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqpz4buz4buH4budxKnhu4fhu5vhurjEqeG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHW8aw4but4buHxq/hu4fhu6Nu4buHeXPhu7Phu4fhu53EqeG7h+G7s+G7teG7s+G7h0LEqUThu4dm4buD4buH4buzxalrSOG7h+G7o+G7qXVE4buHQ+G6quG7rWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W8awbOG7m+G7h0J2YuG7h8ahauG7m+G7h0J24buHxq/hu7Vr4buzxanhu4dbxrDhu63hu4fhu7LFqUFi4buHW+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buHWMaw4bu1xKnhu4fhu5zEqeG7h3nhu6nhu6VEYuG7h8agw7rhu7PGsOG7h+G7hOG7qcO64buz4buH4buixKnhu4d4xrDhu7XEqeG7h0Phu6/hu7PGsOG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7tWrhu4fhu5vGsOG7teG7h8ah4bupdEPhuqnhu4fGr8SC4bup4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buHWUjhu595eeG7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxalB4bup4buHeWvhu4fGsOG7tWzhu6nhu4dD4buG4buHQ8aw4bq8w4Lhu7PFqeG7h8ah4bux4buH4buzxrDhu6nhu6XDveG7h+G7o8SC4bubYuG7h3lr4buHQ8aww7nhu4fGocO64buzxrDhu4fhu6Phu43hu5vhu4fGoeG7qcO6Q+G7h+G7s+G7jeG7s8Wp4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bud4but4buHw4rhu7PFqeG7h0PGsEThuqLhu5ti4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4fFqcO0SOG7h0Phuq7hu7Phu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7ncSpYuG7h+G7s+G7qXPDveG7h8O9bOG7m2Lhu4fhu7PEguG7qeG7h0Ns4buzxali4buHQ8aw4buZw73hu4fhu5vGsOG7q+G7h+G7o+G7n+G7h+G7nUHEqeG7h0Phu6vhu7PGsOG7h8O9bOG7s8Wp4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fGocO64buzxrDhu4fhu7N0ROG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Phu6l1ROG7h0Phuqrhu63hu4d44but4bqs4buHQ8aw4bq04bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu7LFqURIc+G7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhuqzGsOG6ruG7h8ah4bupdOG7s+G7h+G7s8aw4buRQ+G7h3lr4buH4bud4bu14buH4bqoRGrhu4fDveG7l+G7s+G7h+G7m8aw4buZw73hu4fhu4ThurLhu6nhu4dDxrBE4bqi4bubY+G7h+G7nOG7kUThu4fGsOG7qcO6ROG7h3nDtMO94buHQmvhu7PFqeG7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHxanhu43huqzhu4d5a+G7h0LhuqJD4buH4bubxKnhu7Vi4buHQ+G6ruG7s+G7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buH4budxKnhu4fhu6Phu6nDueG7s+G7h8aw4bux4buzxrDhu4d4xrDhuqThu6nhu4fhu6Phu5NE4buHeWvhu4fhu5tq4bub4buH4budakPhu4fhu6PDgeG7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHxanhu6nhurLhu6nhu4fGsGzhu7Phu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G6qsOAYuG7h+G7hOG6suG7qeG7h0dE4buRQ+G7h8awREh0Q+G7h+G6pOG7h0PhuqpE4buzxanhu4dDw7TDvWLhu4dCxKlE4buH4buEa+G7qeG7h8Wp4bup4bq04buH4bujdOG7s+G7h8O9xIJD4buH4buzxalrSOG7h0Phuq7hu7Phu4dDxrDhurzhurbhu7PFqeG7h3nEqeG7s+G7h0PDgcSpYuG7h3nhu6lz4buz4buHeHRD4buHeWzhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu7PGsMSpROG7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G7o2rDveG7h3nhurLhu7Ni4buHQ+G6ruG7s+G7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4fhu6PEqUThu4fhu7PGsOG7qXVEY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlYxrDhu6nhu4fGocO64buzxrDhu4dD4bupdOG7s+G7h0Phuqrhu6nDueG7s2Lhu4fhu51qQ+G7h+G7o8OB4buHecSp4buz4buHQ8OBxKnhu4dC4buXw73hu4fDvWtE4buH4bud4bu14buHxrDhu7Vs4bup4buHQ+G7hmLhu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bubauG7m+G7h8O9w4nhu7Phu4fhu7PhurzhurLhu5ti4buHxqFB4buzxanhu4fhu7PhurzhurLhu5ti4buHQ+G6ruG7s+G7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4dD4bqq4bqyQ+G7h+G7neG7qcO64buz4buH4bqqxILhu7PFqWLhu4fFqeG7qeG6ouG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu4fGoeG7reG7h8ahw4Hhu7PFqWPhu4db4bqu4buz4buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fhu7Phu6lzw73hu4fDvWzhu5vhu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h+G7s8WpxrDhu6lzw73hu4dD4bqqQeG7s8WpYuG7h8ahxKnhu7Xhu4fFqcODw73hu4fhu4Thu6lzw73hu4d54bu14buhQ+G7h8O94bupw7rhu7PFqWLhu4dD4bqq4bqyQ+G7h+G7s+G7qXPDveG7h8O9bOG7m+G7h8O94bupw7rhu7PFqWLhu4d54bu14buhQ+G7h8awQeG7s8Wp4buHxrDhu5NEYuG7h0PhuqrhurJD4buHeeG7teG7oUPhu4fhu7Phu6lzw73hu4fDvWzhu5vhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fhuqhEbeG7s2Lhu4fhu51s4buH4buda0hi4buHQ2rhu4dD4bqqa+G7s8WpYuG7h+G6qkTEgkPhuqvhu4fhu4Thu6lzw73hu4fFqeG7qWrhu5vhu4fDvWzhu5ti4buH4buE4bupc8O94buHeHRD4buHw71s4bub4buH4bub4bu34buHw73hurhi4buHQ8aw4buZw73hu4fhu5vGsOG7q+G7h3nhu7Xhu6FD4buHxanhu6lq4bub4buHw71s4bub4buH4bqk4buH4bubbeG7h8awxKnhu6nhu4fDvcOzQ+G6q+G7h+G7hOG7qXPDveG7h3nhu7Xhu6FD4buH4buz4bupc8O94buHw71s4bub4buHw7TDveG7h+G7o2zhu7Vi4buHw7TDveG7h8awxIJj4buH4buyxrDhu4Lhu7PFqeG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu7Phu43hu7PFqeG7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buH4bub4bu34buH4bqq4bqi4bup4buHeeG7tWzhu7Phu4fhu5vDtOG7s+G7h8ahw7Lhu7PFqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7hy3hu4fhu6Phu6nDuuG7s+G7h8Wp4bupbeG7qWLhu4dD4bqu4buz4buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fhu7PEguG7qeG7h0Ns4buzxanhu4fhu7PGsOG6vOG7h8WpxKnhu7Ni4buHQ8aw4buZ4buzYuG7h+G6rMaw4bqu4bupYuG7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s+G7h0Ns4bu14buHw71qRGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xq/EguG7qeG7h+G7m8aww4rhu7PFqeG7h1lI4bufeXnhu4fhu7N0ROG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Phu6l1ROG7h0Phuqrhu63hu4d44but4bqs4buHQ8aw4bq04bup4buH4buEa+G7h+G7o8SQ4buzxanhu4fhu5tq4bubxrDhu4dDxrDhu7Hhu4fhu5vhu7fhu4dD4bqy4bup4buHZmnDouG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7s8aww7Thu7Phu4dD4buG4buH4buE4bu14buzxanhu4fhu53hu7Xhu4fhu5tq4bub4buHxqHhu6l04buz4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu4fhuqrhuqLhu6nhu4d54bu1bOG7s+G7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G7o+G7qcO64buz4buHxanhu6lt4bupYuG7h+G7s8aw4bup4bulw73hu4d4xrBE4buV4buz4buHxrBESHRDYuG7h0LhuqLhu5vhu4fhu7PGsOG7qeG7pcO94buHQ+G6qkXhu7PFqWLhu4dCREjhu4fhu6PEqeG7h0Ns4buzxalj4buHxqDDuuG7s8aw4buH4bub4bq64buzxanhu4fhu5vhu7fhu4dDxrDDueG7h+G7o8O54buHeWzhu6nhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bud4bup4buH4bubxrDDiuG7s8Wp4buH4buzxrDhurzhu4dCcOG7teG7h8Wp4bupauG7m+G7h8O9bOG7m2Lhu4dCcOG7teG7h8awcOG6rOG7h+G7m2rhu5vhu4fGsOG6ouG7m+G7h0Phu4Dhu4fhu7PGsOG7qXPhu7Phu4fhu7PGsOG6vOG7h8O0w73hu4fhu6Ns4bu1YuG7h8aw4buZROG7h8O94bqg4buzY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzEqERDxrDhu7Xhuqrhu4Hhurlb4bqg4buHxq9rw6kv4bqs4bq5

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]