(Baothanhhoa.vn) - Xác định ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT), công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, ngành y tế không ngừng đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ y học hiện đại trong khám, điều trị cho bệnh nhân, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6VMOs4bq9KcOicMOs4bq9KWjDquG7izIpw6pq4bq1KeG7pzQp4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKeG6pcOpKcOs4bqjw6zhur0p4bq1MuG7iynhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0paMOqM8OtPSnhurXDquG7pTIp4bqzZcOsw6o/L8OqPjo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig6xq8z4bq1KeG6peG7g8Osw6opdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KeG7neG6v2TDrCnhurPDsylow6rhu4syKcOqauG6tSktKWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKSpIw4pI4bucJj0p4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKcOq4bq/ZcOsKeG6pTXhur8pw6zhuqPDrOG6vSnhurUy4buLKeG6tcOqw6Phu50paXPhu5HDrOG6vSlow6ozw609KeG6tcOq4bulMinhurNlw6zDqikqSOG6tOG6siYpaTQpw63Ds+G7nSnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3Ap4budxqFqw6zhur0p4bud4bqjw609KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrDjDrSnhu5fhu6MyPSnDrOG6vTTDrMOqKeG7qSnhu51kKWjDqm3DrOG6vSnDrOG6vXXDrOG6vSnhuqXEg+G7oynhu51zPSnDrOG6o8Os4bq9KeG6tcOj4buVKcOqNSnhu53Eg8Os4bq9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4MjKeG6peG6seG7qSnDrTXDrMOqKcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oz0pdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KeG7neG6v2TDrCnhurPDsylIw4pI4bucKeG7pzQp4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKeG7qSnDqmrhurUpw6rhur9lw6wp4bqlNeG6vynhu53GoeG7i8Os4bq9KWjDqjPDrT0p4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mp4bq1w6rhu4sp4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsPSnhu511w6zhur0p4bqzc8O14bq1KcOs4bqjw6zhur0p4bq1MuG7iynhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur09KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG6tcOqOMOtKeG7m+G7ieG6tSnhu5t04bq1KWjDqmvhuqcpw4zDquG6o8OsKcOi4bqjw6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKMOi4budw6rhu6PDreG6synhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKSA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfXvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6vyThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DrOG6p8Wp4bubL3t9PCIvPiAgw6J9Plt7PDx94budMVt9PntpPCRn4buV4bq94bu4xqFZXT59KCkyaeG7nVkoVMOs4bq9KcOicMOs4bq9KWjDquG7izIpw6pq4bq1KeG7pzQp4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKeG6pcOpKcOs4bqjw6zhur0p4bq1MuG7iynhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0paMOqM8OtPSnhurXDquG7pTIp4bqzZcOsw6ooKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoIDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfXsoKS864buUw6rEqcOs4bq9Kcaw4bqt4budKcOs4bq9w6rhur9lw60p4budw6ptw6zhur0pw63hur/DrMOqKeG7nTXhur8pSMOq4buLMinDiuG7iTIp4bub4bq/w6zDqikq4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG6pDIpaMOq4buLMinhu53hu4XDrMOqJiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zDqmHDrSnhuqUz4buVKXTDrOG6vSnDrMOq4bujKeG6tcSD4bujKcOs4bq9NOG7qSnhurU0w6zhur0p4bq1MuG7iynhurVxMinDjMOq4bqjw6wpw6LhuqPDrD0p4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG6pDIpaMOq4buLMinhu53hu4XDrMOqKeG6pTcp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDrMOq4bq/xJHhu6MpaHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4budc+G7j8Os4bq9KeG6pXPhu4/DrOG6vSnhu6fDteG6vynhu53hu6Phu6lkw6wp4bucxqHhu6PDrOG6vSlz4buPw6zhur0pw6zDqnNAKeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKcOsw7Phur8p4bub4buL4bq/KcOyKeG6s3DDrOG6vSMp4buVw6rhurfhu6Mp4budw6rhu6Phuq/hu50pw6zDs+G6vynhu5vhu4vhur8p4bq1OeG7nSnhu6MpxrDhu48p4bud4bq/xJHDrClp4bq/ZeG7nSnhu53hu6Phu6lkw6w9KeG7oynhurM0w6zhur0p4buX4bujMsOs4bq9PSnhurU54budKcOsMsOs4bq9KeG7ncOq4bqvw6w9KcOsw7Phur8p4bub4buL4bq/KeG7mzLhu6Mp4buVw6rhu5/hurUpw6014bq1KWnDo+G7qSnhu5tr4bq/KcOs4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2w6wjKeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKcOsw7Phur8p4bub4buL4bq/KWlvw6zhur0pw6zhur3DuuG6tSMp4buVw6rhurfhu6Mp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bubainDrDfhu4s9KcOqw7Phu5Up4bubaiMp4buVw6rhurfhu6Mp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bq1w7Phu50p4bubbsOs4bq9JCQkKeG6smXDrMOqKeG7p+G6v2XDrCnhuqQyKWjDquG7izIp4bud4buFw6zDqinhurVyw6zhur0paTQp4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7neG7o+G7qWTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG7ncOqdCl7KeG6tXEyKeG6tTYpw6xzw7XhurUp4bqlc+G7keG6tSnhurLDsynhu6gp4budZCnhurVtw6zhur0pw6zDquG6r8OsKeG6pXEp4bql4bq/xJHhu6MpaOG6v2XDrCnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKWnDo+G7qT0p4bq9w6rhuq3hu5Up4budw6rhuq/DrCnhu511KcOs4bq9c8O04bq/KeG6tcOq4buLKeG7m27DrOG6vSnhu6c0KcOs4bq9c8O04bq/KeG6tcOq4buLKeG6tcOqZOG7nSnDrDfhu4skKcagw6Phu50pw6zDquG6v8SR4bujKeG6tTIp4bqzZcOsw6op4bq1w6Phu5Up4bq1dOG7oynhuqVz4buR4bq1KeG6tcOq4bqxw6wp4bql4buLM8OsPSnhurXDquG7pTIp4budxqHhu4MpaOG7g+G7lSnhu53DqsO04bq/PSnhur3hur/hu6Up4bqlc+G7keG6tSnDrTXDrOG6vSnhu5tuw6zhur0p4bq1w6rhu4sp4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsJCQkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pMOh4bq1KeG6s+G6v2Xhu509KeG6teG7o27hur8p4budw6ozw6zhur0pWy17PHt7PSnhurJlw6zDqinhu6fhur9lw6wp4bqkMilow6rhu4syKeG7neG7hcOsw6op4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTIp4bqlNynhuqVzMinhu6c04buLKeG7p+G6r8OsKcOqNMOsw6op4buVw6rEqcOs4bq9Kcaw4bqt4budKcOs4bq9w6rhur9lw60p4budw6ptw6zhur0pw63hur/DrMOqKeG7p8O14bq/KcOqZSnhu53Dqm7DrOG6vSnDrTPhu6kpw63hu4nhurU9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4Mpw6rhur9lw6wp4bqlNeG6vyQpw4plKeG7ncOqbsOs4bq9Kcaw4bqt4budKcOs4bq9w6rhur9lw60p4bqlw6Hhu50p4budNeG6vylow6rhu4syKcOq4buJMinhu5vhur/DrMOqPSnhurXhu4kp4bq1bcOs4bq9KeG7m+G7o8Oj4budKWljw6wp4budw7Xhur8pPiR7PDwpbsOs4bq9KcOt4bq34bujL+G6veG6v8O0Iynhu53DuinhuqXDs8Os4bq9KcOq4buLNMOsKeG7neG7izTDrCnhu511KWjDquG6o+G7oynDrMOq4bqvw6wpbsOs4bq9KcOt4bq34bujKeG7pzThu4spw6plKeG7ncOqbsOs4bq9KeG6tcOq4buLKeG6pWTDrClow6rhur8p4budxqE2KWhk4budKeG7l+G7ozYkKeG6pOG6v8SR4bujKcOsNOG7qSlow6ptw6zhur0p4bq1w6rhu4Up4bq94buJ4buVKeG7lcOqxIPDrCnhur3hur824bq/KeG7lcOq4buJw6zhur0p4bubdOG6tSlpMuG7iynhuqXDs8Os4bq9PSnhu53hur9k4budKWjhur9lw60pw6zDquG6o8OsKWnDuuG6tT0pw600KeG6tcSpw6wpaeG7izXhur8p4bqzaynDrOG6veG7o+G7qSnhurXhu48pw6zDquG6v+G6ucOtKeG6tcOq4bqt4buLKcOt4bq34bujPSnhuqU2w60p4bqzNuG7iynhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0pw63hurfhu6Mp4bqlxIPhu6Mp4bunNOG7iz0pw60yw6zhur0paTXhur8paGThu50p4buX4bujNinGsOG6reG7nSnDrOG6vcOq4bq/ZcOtKcOsw6oyw6zDqinhu6c0KeG6tcOq4buBw6zDqinGsDPhurUkKcOK4bq/ZcOsKcOsMuG7qT0pw63hu43hur8pw6zhur004bupKeG6s2XDrMOqKeG7p+G6v2XDrCnhurXhu4kp4budw6rDqSnGsOG6reG7nSnDrOG6vcOq4bq/ZcOtKcOq4buPw6wpPjwkPDw8KcOt4bq34bujKeG6s2XDrMOqKeG7lcOq4bqxw609KeG7nTjDrOG6vSnhur3Do+G7lSnhuqVt4bq/KeG7m+G7iynhu6fDteG6vynhu53GoXPDteG6tSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG6pDIpaMOq4buLMinDiuG7keG7lSlJw7rhurUpaTQp4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7nXMpw6zDquG6o8OsKeG7ncahw7rhurUp4budw6rhu6PDs+G6tSnhu5zDssOs4bq9KeG6tG3DrOG6vSnhu53hu6kp4bq04buUKcOK4buR4buVKUnDuuG6tT0p4bqlc+G7keG6tSnhuqUzw6zDqinhur3hur8zKeG6tTLhu4sp4bunxJEp4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KUjhurThurI9KcOi4buD4bq1w6op4buncCnhurXDqjjDrSnhu5vhu4nhurUpaMOqM+G6tcOqKcOqNMOs4bq9PSnhurXhu4kpw6zDquG6v8SR4bujKeG7ncahMsOs4bq9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4Mp4bupKeG7nWQpw6rhur9lw6wp4bqlNeG6vyQp4bucdSnhurXhu6Nu4bq/KcOsOMOtKXs8ezw9KeG6smXDrMOqKeG7p+G6v2XDrCnhuqQyKWjDquG7izIpw4rhu5Hhu5UpScO64bq1KeG6pTcp4bqlczIp4bunNOG7iynhu5vDuSnDonDDrOG6vSnDqmUp4budw6puw6zhur0pw60z4bupKeG6tcOqcOG7lSnDrTXhurXDqinhu5tuKcOq4buJMinGsOG7iTIpw6zEkcOsKSrDguG7mncmKeG6tXEyKcOqN8Os4bq9KeG7lMOq4bq/aeG6v+G7leG7mykqw4o0KUkyw6wmPSlpNCnDqmUp4budw6puw6zhur0p4budxqEyw6zhur0p4budw6rhur9k4budKeG6s+G7gynDquG6v2XDrCnhuqU14bq/KcOsw6rDo+G7nSnhu5014bq/KeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60p4bunNClow6rhu6Mp4bunw7rhurUpw6rhur9lw6wpw6wy4bupJCnDimUp4budw6puw6zhur0pw6w04bupKeG7lcOqcOG6tSnhu6dwKeG6tcOq4bqxw6wp4bql4buLM8OsKeG7pzQp4bq1MsOsKeG7ncOq4bq/ZeG7lSnhu53hur/DrSktKcOtNeG6tcOqKcOtM+G7oynhu6fDteG6vynhurUz4bq1KeG6tcOqdOG6tSnDrDjDrOG6vSnhurXDqnDhu5Up4bud4bq/w609KeG6pcOzw6zhur0pw6014bq1w6op4bunNMOsw6o9KeG6tTPhurUpaeG7izXhur8pw6014bq1w6op4budNcOs4bq9PSnDrTXhurXDqinhurXDquG7hSMpw6zhu5/hu50pw6014bq1w6op4budxqHhu4vDrOG6vSnhurUz4bq1KeG7ncahc8O0w6zhur0pw6rhu5Hhu5Up4buVw6rhu4fDrMOqKcOtNeG6tcOqKcOsN+G7iz0pw6Lhu4Mpw6I1w6zhur0pw6014bq1w6opw6w34buLPSnDquG6qeG7lSnhuqXDs8Os4bq9KcOtNeG6tcOqKcOsN+G7iz0pw6rhuqnhu5UpLSnhu5054bq1KeG6tTPhurUp4bqlw7PDrOG6vSnDrTXhurXDqinhurXDquG6vyQkJCnDiuG6v2XDrD0p4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG6pDIpaMOq4buLMinDiuG7keG7lSlJw7rhurUp4bqlMsOs4bq9KWnhur9jw6wpaGThu50p4bunw7Xhur8p4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7puG6v2Xhu50p4bqkdOG6tSnDijQpw4zDs+G6vykz4buVKcOicMOs4bq9KWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKcavLeG7l+G7ozLDrOG6vSnhurUyw6wp4budw6rhur9l4buVPSlp4bq/Y8OsKWhk4budKeG7p8O14bq/KeG6smXDrMOqKeG7p+G6v2XDrCnhurI14bq1w6opw40y4bq/KTPhu5Upw6Jww6zhur0paHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bq1MsOsKeG7ncOq4bq/ZeG7lSnhu53hur/DrSnDrTXhurXDqinhurXDqm7DrOG6vSnhurXDqjbhu6kpw60z4bujKcOsw7Phur8p4budNcOs4bq9KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG6tTLhu4skKcOM4bq94buLNOG6vynGoTI9KWjDquG7izIp4bujw6zhur0p4bqzc8O14bujKeG6tXEyKeG6smXDrMOqKeG7p+G6v2XDrCnhuqQyKWjDquG7izIpw4rhu5Hhu5UpScO64bq1KeG6tXLDrOG6vSnhuqVz4buR4bq1KeG6pcSD4bujKeG7nXMpw60z4bupKcawNSnhu53GoeG7gynhu6c0KcOsw6rhur/EkeG7oynhu53DquG6v2Thu50p4bqz4buDKeG7neG6v2PDrCnhu53hur9kw6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMah4buLw6zhur0pw6zDquG7pcOs4bq9KcOsOMOtKeG7l+G7ozI9KcOs4bq9NMOsw6op4bupKeG7nWQp4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTIp4bqlNynhurXhu4kpw6zDquG7pcOs4bq9KeG6s3PDteG6tSnhu5XDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKcOsw6oyw6zDqj0p4bunc+G7keG7nSnhurPhuq/hurU9KeG6peG7iSlpNCnDrMOqw7Qp4bunMuG6vynhu53GocSpKWjDqm3DrOG6vSnDrMOqaynhurVxMinhu6fhur9l4bq1KcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oz0pdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KUjDikjhu5wp4bunNCnhurVtw6zhur0pw6zhur3DqmUpw6rhur9lw6wp4bqlNeG6vynhu6c04buLKeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KeG7qSnhu51kKcOiw7op4buVw6rEqcOs4bq9PSlI4bq04bqyPSnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhu53DquG7o27hurU9KeG7p+G6r+G7nSnhu51zKeG7pzQp4budxqEyw6zhur0p4budw6rhur9k4budKeG6s+G7gynhu6kp4budZCQp4bumw7Xhur8p4bubw7op4budxqHhu5Ep4bq94bq/4buf4buVKeG6tXEyKeG6tTPhurUp4budxqEyw6zhur0p4budw6rhur9k4budKeG6s+G7gynhu5vDuSnDonDDrOG6vSnhurVtw6zhur0pw6zhur3DqmUpw6rhur9lw6wp4bqlNeG6vz0pw6zDquG6v8SR4bujKWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKcOtw7Xhur8p4bqlNynhuqVz4buR4bq1KXTDrOG6vSnDonDDrOG6vSnhu6c04buLKeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KUjhurThurI9KeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KeG7qSnhu51kKcOiw7op4buVw6rEqcOs4bq9PSnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnDonPhu5HhurUp4buVw6rhurHDrSktKeG7p+G6r+G7nSnhu51zKeG7qSnhu51kJCnDjMOqw7Qp4bql4bqx4bupKcOtNcOsw6opw6zhur3DquG6v2PDrCnhurV04bujPSl0w6zhur0pw6Jww6zhur0pSMOKSOG7nCnhu6c0KeG6tW3DrOG6vSnDrOG6vcOqZSnDquG6v2XDrCnhuqU14bq/KeG7pzThu4sp4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurU9KeG6tcOqw6Phu50paXPhu5HDrOG6vSnDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnhurXDquG7o+G7qWPDrCnDrW3DrClow6ptw6zhur0pw6zhur11w6zhur0p4bqlc+G7keG6tSnhu504w6zhur0paWPDrD0p4bq1bcOs4bq9KeG7m+G7o8Oj4budKeG7m8O5KcOicMOs4bq9KeG6veG6v3PDtMOs4bq9KeG6s2XDrMOqKeG6tXEyKeG6tTPhurUp4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7neG7izTDrCnhu53hu4XDrMOqKcOs4bq9NOG7qSnDrcOz4budKeG7nTjDrOG6vSMp4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4buVw6rEqcOs4bq9PSnhurXDqm7DrOG6vSnDouG7g+G6tcOqKeG6pTXhu50p4bqlc+G7keG6tSnDrMOq4bulw6zhur0paGThu50p4buX4bujNinhu51u4budPSnDouG7g+G6tcOqKeG6s2XDrMOqKeG6pXPhu5HhurUp4buVw6oz4budKcOq4bq/ZcOsKeG7m8O1w609KWjDqm7DrOG6vSnhurXDqmQp4bunNCnhuqXhurHhu6kpaeG7oeG6vyQp4bq04buJKeG7ncOqw6kpw6zhu4nhur89KeG6tTPhurUpw6zDquG6v2XDrSnhu6dwKWjDquG7izIpw6pq4bq1KeG7pzQp4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKSpIw4rhu7bhurTDjCYp4budxqHhu4vDrOG6vSlpZsOsw6op4bunw7rhurUp4bupKS0pw6Jz4buR4bq1KeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSl0w6zhur0pw6Jww6zhur0p4bq1M+G6tSnhurVtw6zhur0pw6zhur3DqmU9KWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKcOtw7Xhur8p4budxqHhu4vDrOG6vSnhurXDquG6scOsKeG6peG7izPDrCnhu6c0KeG6peG6v8SR4bujKeG7ncah4buDKeG6veG7ieG7lSnhu5XDqsSDw6wpw6zhuqPDrOG6vSnhurUy4buLKeG6tcOqw6Phu50paXPhu5HDrOG6vSlI4bq04bqyPSnhurM24buLKeG7p2Up4bubdOG6tSlow6pr4bqnKeG6tcOq4buLKcOMw6rhuqPDrCnDouG6o8OsJCnhu5x1KcOsOMOtKXs8PiIp4bqlZMOsKcOsMuG7qT0pw6zhur00w6zDqinhu6kp4budZCnhuqU3KeG6teG7iSl9fSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3ApSMOK4bu24bq0w4wp4bqlc+G7keG6tSnhu5XDqmMpw6Lhu6Phu6ll4budIynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6vcSDw6wpPjw8KeG6pcSRKeG7nTThur8pw6zhur3DquG6v2PDrCnhurV04bujKWjDquG7izIpw6pq4bq1KeG6tcOj4buVKcOs4bq9NMOsw6op4bunNCnhu53GoWPDrCl9JF08PCnhuqXEkSnhu5004bq/KcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oynhurVxMinhurUz4bq1KeG6s2XDrMOqKeG7p+G6v2XDrD0p4bq1M+G6tSnhuqXhu4/DrCnhu6fhu4Mp4budxqHDuuG6tSnhu53DquG7o8Oz4bq1KeG7neG7o+G7qWTDrCnhu53hu4XDrMOqPSnhu53hu6Phu6lkw6wpw6rhu6Phu6llw6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pMOpKeG7p+G6v2XhurUpdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KUjDiuG7tuG6tMOMKeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUpSOG6tOG6sinhuqU14budKcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG6tTLhu4s9KcOs4bq9NMOsw6op4bupKeG7nWQp4bqlNynhurXDqnEp4bqlw7PDrOG6vSnhuqXEg+G7oynhu51zKeG7ncahMsOs4bq9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4M9KWjhur/DrMOqKeG7lcOq4buBKeG6tcOq4buLKeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oylIw4rhu7bhurTDjD0pw6zDquG6v8SR4bujKeG7neG6v2TDrCnhurPDsylow6rhu4syKcOqauG6tSnDrcO14bq/KeG6pXPhu5HhurUpw6zhur3DquG6v2PDrCnhurV04bujPSl0w6zhur0pw6Jww6zhur0p4buVw6pw4bq1KeG7p3Ap4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUpSOG6tOG6sj0pw6o0w6zhur0paeG7izXhu50p4bq1M+G6tSlodinhu53DquG7o+G6r+G7nSnhurUy4buLKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhu53DqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnhu5014bq/KeG6tTPhurUp4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7neG7o+G7qWTDrCnhu53hu4XDrMOqPSnhu53hu6Phu6lkw6wpw6rhu6Phu6llw6wkKeG7nMah4buLw6zhur0p4bql4buJPSnhurXhu4kpw6zDquG6v8SR4bujKeG7mzPDrOG6vSlo4bq/ZMOsKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KcOsw6pzQClodinhu53DquG7o+G6r+G7nSnGsOG6reG7nSnDrOG6vcOq4bq/ZcOtKeG6tOG7qeG6u8ahMns+LT49KcOM4bua4bqmPSnhurThuqZ3PSnhu5rhurThurQp4bunNCnhu5TGoeG7i+G6vMag4buUKeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1w6rhurHDrCnhuqXhu4szw6wp4bunNCnhu53DquG6p+G7iynDomzhur8p4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mp4bujw6zhur0p4budw6pzKeG7lcOqw7Lhur8p4budNeG6vynhurJlw6zDqinhu6fhur9lw6wp4bqkMilow6rhu4syKeG7neG7hcOsw6ojKeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKcOsw7Phur8p4bub4buL4bq/KWhk4budKcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKcOt4buTKeG6peG6v8SR4bujKeG7ncah4buDKcOi4buDKeG7neG6r+G7nSlow6ptw6zhur0pw6rhuq/hu6Mpw61tw6wp4bunNClodinhu53DquG7o+G6r+G7nSnhu53DqjLhu6kpw60z4bujKeG6tcOq4buLKeG7ncah4bqrKeG7pzTDrOG6vSnDojIp4bub4buPKeG7m+G6v8Osw6op4bqzYcOs4bq9KeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG7lcOqM+G7lSnhu53DuinhuqXDs8Os4bq9Iylodinhu53DquG7o+G6r+G7nSnhurUyw6wp4budw6rhur9l4buVKeG7neG6v8OtKcOtNeG6tcOqKeG7l+G7ozIpw6IyKeG7ncah4buLw6zhur0p4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mp4bud4bq/w60p4bqz4bqxw60p4bub4bq/w6zDqinhurXhu4kpaeG7o2/DrOG6vSnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53GoTPhur8p4buVw6o24bq/KeG7nTXhur8p4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKcOMw6rhur8jKeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKcOsw7Phur8p4bub4buL4bq/KeG6tTnhu50pw6I1KcOiNOG7qSnhuqXhur/EkeG7oynhu53GoeG7gynDrcOz4budKeG7m24p4bqzZcOsw6opw6zhur3hu4s14bq/KWjDquG7izIpw6I1KcOiNOG7qSktKeG7nTMp4budxqE0w6zhur0p4budNeG6vynhurJlw6zDqinhu6fhur9lw6wp4bqkMilow6rhu4syKeG7neG7hcOsw6op4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTIjKeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKcOsw7Phur8p4bub4buL4bq/KeG7nTPhur8p4budNeG7iynDouG6o+G7qSnhurXDqmHDrOG6vSnhurXDquG6reG7iynhu53GoXPDteG6tSlow6rDteG7lSnhur1u4bq/KeG6s2HDrOG6vSnhur3huqPDrCnhu53Duinhu53DquG6o8OsKeG7nTXhur8p4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG6pDIpaMOq4buLMilow6rhu6Mp4bunw7rhurUpw4zhur1q4bq1KUnDoeG6tSQkJCMpw6zhur3DquG6v2PDrCnhurV04bujKeG7l+G7o+G7qSnhu53GoeG7h8Osw6op4bunNCnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhu53DqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnDrcOz4budKeG7m24p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buddSnDonPhu5HhurUpaeG6v2Xhu6Mp4budxqHhu4vDrOG6vSlpZsOsw6op4bunw7rhurUp4budw6rhu6Nu4bq1KeG6pW3DrOG6vSnhu6kp4bq94buJ4buVKeG7lcOqxIPDrCnhuqXhur/EkeG7oynhu53GoeG7gynDrcOz4budKeG7m24p4bqzZcOsw6ojKcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oynhu5tz4bujKeG7ncSDw60p4bunNCnhurM24buLKeG7nW/DrCnhur3hur9uw6zhur0pw6Jz4buR4bq1KWnhur9l4bujKeG7l+G7o+G7qynhurVxMinhu53hu4XDrMOqJCQkKeG7luG7ozIp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhuqXEkSnhu5004bq/KeG6pTcp4bqlNOG7iynhu5014buLKeG6pXPhu5HhurUpw6zDquG6v8SR4bujKeG6szPhurUp4bubZj0paHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bun4bq/Y8OsKcOsOcOtKeG7p+G7pcOs4bq9KeG7l+G7o+G7qSnhu53GoeG7h8Osw6opaHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4buVw6pw4bq1KeG7p3Ap4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUpSOG6tOG6sinhu5014bq/KeG6tTPhurUp4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7ncah4buLw6zhur0p4bud4buFw6zDqj0p4bq94bq/NsOtKeG7nTbhur8p4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsKeG6tcOq4buLKeG7neG7o+G7qWTDrCnhu53GoWPDrD0p4bud4bq/ZOG7nSlo4bq/ZcOtKeG6tcOq4bq/KeG7lcOq4buBKeG6tcOq4buLKeG6veG6vzIp4bql4buHw6zDqinhurNlw6zDqinDrMOq4bqjw6wkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOM4bq9NMOsw6op4bupKeG7nWQp4bqlNynhuqXEkSnGoTIpw61w4bq1KeG7neG6v2Phu6Mp4bqlZMOsKcOsOMOtKXs8e109KcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oynhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhuqVz4buR4bq1KeG7geG7nSnDrMOqw6Phu50peynhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhuqVtw6zhur0p4bqlc+G7keG6tT0p4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG6szbhu4sp4bunZSnhu5t04bq1KWjDqmvhuqcjKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSkwKeG6s2XDrMOqKeG7p+G6v2XDrCnhu53GoeG7kylpY8OsKeG7ncOq4bqn4buLKcOqc8O1w6zhur0p4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7ncOqbcOs4bq9KcOt4bq/w6zDqiMpPjw84buyKeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bupKeG7nWQpdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KeG6tW3DrOG6vSnDrOG6vcOqZSnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53hur/DrD0p4bq1w6rhu6Phu6nDqcOsKeG6pcOy4bq/KeG7m24p4budxqHhu4vDrOG6vSlI4bq04bqyIyl0w6zhur0pw6Jww6zhur0pw63DteG6vynhu4Hhu50pw6zDqsOj4budKT48KWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKeG6tTLhu4s9KWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKeG7neG6v2PDrCnhu53hur9kw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhurXDquG6scOsKeG6peG7izPDrCnhu6c0KeG6peG6v8SR4bujKeG7ncah4buDJCnDjOG6vcOq4bq/Y8OsKeG6tXThu6Mp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu50pw63Ds+G7nSnhu5tuKWnhu4s14bq/KeG7ncOq4bujbuG6tT0pw6Jz4buR4bq1KWnhur9l4bujKeG7qSnDqmrhurUp4bq1w7Ip4budxqHhu6Phu6nEkcOsPSnDrOG6veG7o+G7qWPDrClp4bq/ZeG7oylpNMOtKeG7ncOq4bujbuG6tSnhu6c0KeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnhurM24buLKeG7p2Up4bubdOG6tSlow6pr4bqnJCnDjOG6vcOq4bq/Y8OsKeG6tXThu6M9KXTDrOG6vSnDonDDrOG6vSnhu6c0KeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhur3hur8y4buLKeG7neG6v2TDrCnhurPDsylIw4pI4bucKeG7ncah4buLw6zhur0pxrDhuq3hu50pw6zhur3DquG6v2XDrT0p4bq1w6rhurHDrCnhuqXhu4szw6w9KeG7lcOq4bq34bujKeG7ncOq4buj4bqv4budKeG7pzQp4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4MkJCQp4bqkw6kpw6rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinhu53DqjnDrOG6vSlp4buR4bq/PSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu53DteG6vz0pw6zhur00w6zDqinhu6kp4budZCnhu53hur9k4buVKeG7nXDhurUp4bqlxIPhu6Mp4budcynDqmUp4budw6puw6zhur0paXPhu6Mp4budxqHhu6Up4bunNCnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budNuG6vynDquG7h8Osw6opNsOsw6op4bupKeG7nWQp4budNeG6vynhurUz4bq1KeG6s2XDrMOqKeG7p+G6v2XDrCQp4bucxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhurXhu4kpw6rhur9l4bujKeG7l+G7ozYp4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKXTDrOG6vSnDonDDrOG6vSnhu53DqjTDrMOqKeG7ncO64bujKUjDiuG7tuG6tMOMKeG7ncah4buLw6zhur0p4bupKcOic+G7keG6tT0pw6zhuqPDrOG6vSnhurUy4buLKeG6tcOqw6Phu50paXPhu5HDrOG6vSnhurXDqjjDrSnhu5vhu4nhurUp4bunNCnhurM24buLKeG7p2Up4bubdOG6tSlow6pr4bqnKeG6tcOzw6zhur0p4bqlb8Os4bq9IynGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur09KeG6szLDrCnDqjTDrMOqKeG7pzQp4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhurXhu48p4bq1w6pkPSnhurXDquG7gcOsw6op4bubM+G6tcOqKcOq4buNKeG7ncah4buRKeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhur3hur8y4buLKWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKeG6tTLhu4sp4budxqHhu4vDrOG6vSnhurXDquG6scOsKeG6peG7izPDrD0p4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mp4bqzZcOsw6okKUjDquG7o+G7qWTDrClow6rhu4HhurXDqinhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5MpSOG6tOG6sj0p4bq1M+G6tSnDouG7izLDrMOqKcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG7ncah4buLw6zhur0paWbDrMOqKeG7p8O64bq1KeG7qSktKcOic+G7keG6tSnDrOG6vcOq4bq/Y8OsKeG6tXThu6M9KXTDrOG6vSnDonDDrOG6vSnhurVtw6zhur0pw6zhur3DqmUp4bq1MuG7iz0p4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKeG7m+G6v8Osw6opw6pq4bq1KeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1w6rhurHDrCnhuqXhu4szw6wp4bunNCnhuqXhur/EkeG7oynhu53GoeG7gynhurNlw6zDqikqdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KeG7nWQp4bqzNOG7iynhur1u4bq1KeG7ncah4buLw6zhur0p4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mpw63Ds+G7nSnhu5tuKeG6s2XDrMOqIyl0w6zhur0pw6Jww6zhur0p4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKeG7nOG6p2nhuqfDquG6pzLhu53Dqinhu53GoeG7i8Os4bq9KcOq4buNKeG7ncah4buRKeG6tcOq4bqxw6wp4bql4buLM8OsKeG7pzQp4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mp4buddSnGsDIjKXTDrOG6vSnDonDDrOG6vSnhu5vhur/DrMOqKcOqauG6tSnhu5XDquG6o8OsKeG7ncO5KeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1w6rhurHDrCnhuqXhu4szw6wp4bunNCnhuqXhur/EkeG7oynhu53GoeG7gyQkJCYjKcOs4bq9w6rhur9jw6wp4bq1dOG7oynhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhurUz4bq1KWnhu4s14bq/KeG7ncOq4bujbuG6tT0pw6Jz4buR4bq1KWnhur9l4bujPSnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4bq1w6p04bq1KcOsOMOs4bq9KeG6szbhu4sp4bunZSnhu5t04bq1KWjDqmvhuqcpw63DteG6vyQpw4zhur3hu4s04bq/KcahMj0p4bqlw6kp4bud4bq/ZMOsKeG7ncO14bq/KeG6tcOqcSnhuqXDs8Os4bq9KWjhur/DqcOtKeG7m+G7izPhu50p4budbuG7nSnhurNlw6zDqinhu53huq/hu50p4bunNCnhurXhu6PDrOG6vSl0w6zhur0p4bq1M+G6tSnDouG7g+G6tcOqKeG7p3ApaHYp4budw6rhu6Phuq/hu50pSOG6tOG6sinhu53GoeG7h8Osw6op4bqlw7Mp4bq1MuG7iz0p4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG6tTLhu4s9KcOs4bq9NMOsw6op4bupKeG7nWQp4bud4bq/ZOG7lSnhu51w4bq1KWjDquG7o+G7qWTDrClow6rhu4HhurXDqj0p4bqlw7PDrOG6vSnhu6fhur9jw6wp4bqlw7Phur8pw6zhur1yKeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq1bcOs4bq9KeG6tcOqdOG6tT0p4bun4bq/Y8OsKeG6tcOqdOG6tSnhu53hu4HhurXDqinhurXDuuG6tSnhu53hu4fDrSnhu53EqeG6vz0p4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spw6zDquG6v8SR4bujKeG7mzPDrOG6vSlo4bq/ZMOsKeG6tTbhur8p4bud4bq/ZMOsIynDrOG6o8Os4bq9KeG6tTLhu4sp4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG6tTPhurUp4bqlxJEp4budNOG6vynDrOG6vcOq4bq/Y8OsKeG6tXThu6Mp4budw6rhuqfhu4spw6pzw7XDrOG6vSlz4bujKeG7neG6v2PDrCnhu6fEkSnhu53hu4HDrMOqKXTDrOG6vSnDonDDrOG6vSnhu53DqsO64bq1KeG7neG6v+G6ucOsKeG7ncah4buLw6zhur0pw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0pSOG6tOG6siQp4bqkb8Os4bq9KeG7ncOqw7Thur89KeG6tcOq4buFKeG6pTXhu4sp4bq1M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKeG7qSnhu51kKeG7neG6r+G7lSnhu53GoeG7o8Os4bq9KeG6pTThu4sp4budNeG7iz0p4bqzw7Ip4bub4bujw6zhur0pw6zhur3hu6Nvw6wpw6zDquG6o8OsKWnDuuG6tSnhurXDquG7o+G7qWPDrCnDrW3DrCnhurXhu4kp4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9IynDquG6v2XDrCnhuqU14bq/KcOq4buJMinhurXhu48p4bub4buTKcOqNSnhu53Eg8Os4bq9PSnhu53GoTLDrOG6vSnhu53DquG6v2Thu50p4bqz4buDKeG7qSnhu51kIynhuqXhurHhu6kpw601w6zDqinDrOG6vcOq4bq/Y8OsKeG6tXThu6MpaMOq4buLMinDqmrhurU9KXPhu6Mp4bud4bq/Y8OsKeG7pzQp4budNeG7iynhuqXDs+G7nSnhu5XDqjMpw63Ds+G7nSnhu5tuKWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budKeG6tcOq4buj4bupY8OsKeG7m+G6o+G7oynhu53DquG7o8Oz4bq1KeG6tTPhurUpaWbDrMOqKeG7p8O64bq1KcOtcuG6vynDrMOqasOsPSnhurXEg8OsKeG7ncOq4bq/ZOG7nSQp4buW4bujMinhuqXhu4k9KeG7nXXDrOG6vSnhurNzw7XhurUp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDouG7g+G6tcOqKeG7p3ApaHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4bq1MuG7iynDrOG6vTLDrOG6vSnhu53Eg8OtKeG7p8O14bq/KeG6tTPhurUp4bqzZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9PSnhu53hur9kw6wp4bqlZMOsKcOsOMOtKXs8e10p4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTIp4budxqHhu5Mp4budw6o0w6zDqinhu53GoeG7o8Os4bq9KeG7neG6o8OtKeG7qSnDqmrhurUp4bq1bcOs4bq9KcOs4bq9w6plKeG6tTLhu4sp4bq1cTIpaMOq4bujKeG7p8O64bq1KeG6sjnhurUpw63hur/EkcOsKeG7nMah4bujw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKOG7neG6p8aw4budLTJp4bq/4bq9w6xAKcah4bq/4bq9w6rhu50jKDo/4bub4budxqHhu4vDrOG6vTrhurI04bq/KeG7pzQpNsOsw6pAKeG7nMahc8O0w6zhur0p4bq84bq/MsOs4bq9Py/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8v4buVOg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]