(Baothanhhoa.vn) - Tự chủ tài chính là chủ trương chung và là xu thế tất yếu phải thực hiện ở các bệnh viện công lập hiện nay. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít bệnh viện tuyến huyện, nhất là các bệnh viện ở khu vực miền núi đang gặp chồng chất khó khăn.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhu5RyLOG6r8Op4bujLOG7jyzhuq8g4bqvLMSDYmfDqSx14bq5Ymcs4buDw6nhu5csdXLhuq8sZuG6ueG6q2csZ8ah4bq5LC0s4buDw6lpLOG6r8Opa2dlLOG7g8OpaSQvw6khJSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0w4nhurMi4bqxOyXhu5RyLOG6r8Op4bujLOG7lTDhurks4bqvw6nhurtnw6ks4buFMCzhuq/DqeG7oyzhu5Xhu5Phu6FvZ2Us4bqvw6nhu5dnZSx1MCzhu4UwLMO54buXLOG7lcOp4bqpLOG7lcOh4buVLOG7peG6qeG7lyzDtMOpMuG6uSzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhu48s4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7Qsw6nhurliZyxnIuG7peG7uCzhu5Thu5fhu6UsZ8Op4bq54bqtZ+G7tizhurFoLGfDqeG6ueG6q+G7lyxnZeG7l+G7peG6rWcsZ8OpYWcs4buDw6kg4bqvLGfDqSLhu5fhu7Ys4buDw6nEqWdlLOG6u+G7lSzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG7leG7l+G7peG6qWcsw6nhu5fhu6ViZ+G7tixnw6nDoeG7lSzhu4UwLOG6ryDhuq8sxINiZ8OpLHXhurliZyzhu48s4buDw6nhu5csdXLhuq8sZuG6ueG6q2csZ8ah4bq5LOG6tyJnZSxlN8O0LOG6r8Opa2dlLOG6r8Opw6Hhu5Us4buDw6lpLOG7g8OpNGfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6seG7lcOp4buXZsSDLOG6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLH0uLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPi5bw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bq54bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy9n4bqzw7rhu5kvKCkuPi8hfX3hurEuITwhISF94buVXT4oPFvhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu64oISg7LCLhu4Xhu5Xhu6474buUcizhuq/DqeG7oyzhu48s4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG7g8Op4buXLHVy4bqvLGbhurnhuqtnLGfGoeG6uSwtLOG7g8OpaSzhuq/DqWtnZSzhu4PDqWk7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647fS4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs+Lls7LC8l4buU4bqhZyzhurHhu51nZSzhu5Xhu5MiZ2Us4buVw6nhurnhuqnhu5UsxIPDqix1MCxnw6lhZyzhu4Vy4bqvLMOp4bq5Ymcs4bqvaeG7tizEglXhurbhu4Isw6nhu5fhu6ViZyzhu4QiZ2Us4bquw6kgZ8OpLOG6tzMsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2csZsOz4bq5LOG7g+G7qyzhu5XDqeG7l+G6oeG7lSzDueG6teG7lSxnZcOp4bq5YmYsw7TDqSDhu5Usw6nhurliZyzhu5nDs2YsxINiZ8OpLOG7leG6uWPhu5cs4bq34buhw7JnZeG7uCx3Z8Op4buyLOG6tm4s4bq2cOG6ryQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThu5nhu5Xhu5NoZ2Ul4bquw6lrZ2Us4bqvw6nDoeG7lSzhu4PDqWks4buDw6k0ZyQv4buZ4buV4buTaGdlJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6rm8s4bqvw6nhuqks4buVcizhuq/DqeG7oyzhu5Uw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7kyIs4bq3w7LhurksZ8OpNmYsZuG7neG6ryzhu5Xhurnhuq3hu5csZeG6uTJmLOG6scOgZyzhu4Phurlnw6ksw7TDqeG6uyzhuq/DqeG6uSzhu5XDqeG7ocOyZ2Usw7nhu5fhu6Xhuq1nLOG7lXEsZ2Xhu5drZyxnZWFnLOG7mSDhuq/DqSxHw6kwLGfhu6HDs+G6r+G7tCzhu5UxaCzhu5Hhu5fhu6XhuqtnLOG7lXIs4bqvw6nhu6Phu7Ys4buVcizhuq/DqcOq4buXLOG7leG7kyDhuq/DqSxnw6nhurliZix14bqrLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLGfDqeG6uWJmLHXhu53hu7Ys4buVbSzhuq/DqXDhuq8sxINsLGYg4bulLGfDqWFnLOG7mXIsdTAs4buVMOG6uSzhuq/DqeG6u2fDqSzhu48s4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7Thu7gs4bqubyzhuq/DqeG6qSxnMOG7pSzhuq/hu59nZSxm4buPLOG7kyIs4bqvbyzDqWzhurks4bq3Yyzhuq8g4bqvLMSDYmfDqSx14bq5Ymcs4buD4bqt4buXLGXDrOG6uSzDuTMsw6ls4bq5LMOpaSLhu7Ys4buV4buX4bulY2cs4bqx4budZ2UsdeG6ueG6rWcs4bqvw6lw4bqv4bu2LGdl4buhw7Lhurks4buFImgs4bq3bGdlLHUwLOG6r8Op4bujLOG6t2xnZSzhu5Xhu5NoZ2UsdeG6uWLhuq8sZuG7lyIs4buZNWYs4buV4buTImdlLOG7lcOp4bq54bqp4buVLMSDw6rhu7Ys4bqvMuG6uSzhu5UxaCzhuq9vLOG7meG7jyx14bqh4buVLOG6r8Opw6Hhu5Xhu7YsZ2FnZSzhuq8iaCzhuq/DqcOh4buVLOG7heG7oeG7jWdlLOG7g8OpIGbhu7Ys4bqvw6l0IizEg2Jnw6ksI+G7guG6rsSCPeG7uOG7uOG7uCxHw6nhu6FnZSzhu5Xhu5Phuq1nLOG7lcOpcuG6ryzhu5Xhuqnhu7YsdeG6uWLhuq8s4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bqvw6nhu6Ms4buV4buT4buhb2dlLGcw4bulLHXDo2cs4bqvw6nhu6EiLOG6t+G7oeG7jeG6ryxnw6nhu6EsZmhnZSzhurfhu43hurnhu7YsZ8Opw6Hhu5Us4buFMCzhuq8g4bqvLMSDYmfDqSx14bq5Ymcs4buPLOG7g8Op4buXLHVy4bqvLGbhurnhuqtnLGfGoeG6ueG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lDHhurksxIJiZ8OpLHXhurliZyzhurYiLOG7g8OpaCIsI8SCVeG6tuG7gj0sw6nhu5fhu6ViZyzhu5Dhu5ciZyzDiWki4bu2LOG7lcOp4bqzaCxF4bq5IGYs4bq3auG6ryxHZeG7l+G7pWRnLFU0Zyzhu4Thu43hurks4buVw6nhur0s4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVcizhuq/DqeG7oyx14bqrLOG7lTDhurks4bqvw6nhurtnw6nhu7Ys4bq3b2csdcOqLOG6tyJnZSxmw6Hhu5Us4bqvYWcs4bq3auG6uSzhu5Uw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8Op4bu4LOG6ruG7nSzhu5XDqWPhu7Ys4buVw6nhurNoLOG7kOG7l+G7peG6qeG7lSzhurfDqmfDqSzhu5lqLCg+Wzwv4buQ4bq2LeG7lsSCR+G6sOG7tixnZTDhu6UsKHstfS0oLigoLOG6r+G7oyIs4bquw6nhu6Ms4buVw6rhuq/DqSzhu5bEgkfhurAs4buV4bq/Z8OpLHXhuqssw7TDqeG6rSzhurHhu5fhu6Vi4buVLGXhurkiaCzhu5Hhu5fhu6XhuqtnLOG7lXIs4bqvw6nhu6Ms4buVMOG6uSzhuq/DqeG6u2fDqSzhuq/DqWgs4bqvIOG6ryzhurdvZyx1w6os4buZcixnZcOp4bq5YsO0LOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7Qs4bqvw6HDtCzhu5Xhur9nw6ksZeG6uSLhurks4bq3aDFnLCguKCgtKC4oPuG7tizEglXhurbhu4Isw6nhu5fhu6ViZyzhu5Dhu5ciZyzDiWkiLOG7lcOp4buXbOG6ryxnw6lpZizhu5VyLOG6tzJmLMSDMmgs4bqvw6nhurks4buVw6nhu6HDsmdlLMO54buX4bul4bqtZyzhu5VxLCkuLX0uVyx1MCzhurfhu6Hhu43huq8s4bqvw6HDtCwo4bu2Wyzhu5Xhu6ks4bq3a2dlLGZu4bq5LGc0ZuG7uCzDiTHhuq/DqSzhu5VoIGcs4buZbyzEg2wsZzRmLCguKCgs4bqv4bujIizEg2Jnw6ksdeG6uWJnLGcw4bul4bu2LOG7lcOp4bq9LGdl4buXa2cs4buVw6nhu5cs4buVcSx14bq5Ymcsw7TDqeG6u+G7tizhurHDquG6r8OpLHXhu50s4buC4bquxIIsxILDieG7pOG7lCzhu5ki4buXLOG7g8Op4bq5LOG7leG7k3Es4bqvw6nhurksw7TDqeG6uyzhu5XDqeG7l2rhuq/hu7YsdeG6oeG7lSzhu5Xhu6Hhu7Ysw6lpIizhuq/DqcOh4buV4bu2LOG7meG6uWfDqSzDtMOp4bqjZuG7uOG7uOG7uCzhurcx4buVLOG7g8OpaDJnZSwo4bu2fSzhu5Xhu6ks4bq3a2dl4bu4LOG6rmxnZSx1w7PhurksZ2Xhu5drZyzhu5VxLGdlYWcs4buZIOG6r8OpLOG6r8Ohw7Qs4buVw6nhur0s4buVbWdlLOG7lcOp4buXLOG6r+G7oyIsxINiZ8OpLHXhurliZyzhu4PDqWgyZ2UsPuG7tlss4buV4bupLOG6t2tnZeG7uCzhu5Thu5NoZ2Us4buDw6nhurksZ2Xhu5drZyzhuq/DqeG6uSzhu4Xhu6FvZ2Xhu7Ysw7TDqeG7nSzhuq/DocO0LOG6r8OpaCxbPCzhuq8gZyzEg2zhu7YsdeG6ueG6rWcs4bqvw6lw4bqvLHUwLDwsw6nhu43DtCzhurdrZ2UsI8Op4buNw7Qs4bq3a2dlLOG7lcOp4bqzaCxHZcOpw6os4bq3w6pnw6ks4buZaix7Wy8oLi4uL0fhurYt4bquw5Q9LOG7leG7k2hnZSxnNGYs4buFMCxb4bu2PCzhu5Xhu6ks4bq3a2dlLCPhuq/DqeG7oSIs4buV4bq7Z8OpLOG6r8Op4bqpLOG6t2ws4buFMGYs4buVw6nhuq1mLGdlaDDhurksZeG6ucOy4bu2LMO0w6nDo+G7lyzhu5XDqeG7l+G6oeG7leG7tizhu5XDqeG7oyzhu5XDqeG7l+G6oeG7leG7uOG7uOG7uD3hu7gs4bquaSxnZcOp4buBIixnNGYsKC4oKOG7tizEglXhurbhu4Isw6nhu5fhu6ViZyzhu5Dhu5ciZyzDiWkiLHXDo2cs4bqvw61nLOG7lcOp4bq54bqp4buXLMOpb2csKCzhu5Xhu6ks4bq3a2dlLOG6t2Ms4bqvw6nhurks4buV4buTMizhuq/DqeG6qSzhurdsLOG6r2hnLGdl4buhw7Lhurnhu7Ys4bqvw6lwLOG6r8Op4buhIixnaeG6uSzhurfhuqlnLHXhurli4bqvLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLOG6r28s4buZ4buPLHXhuqHhu5Us4bqvw6nDoeG7leG7tixm4buXIizhu5k1ZixmIOG7pSxmaeG6r+G7tizhu5Xhu5MiZ2Us4buVw6nhurnhuqnhu5UsxIPDquG7uCzhurBoLOG7g8OpxKlnZSzhuq9hZyzhurdq4bq5LOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5XDqeG7lywtLOG6r8Op4bq54bu2LMSDYmfDqSx14bq5Ymcs4bq3MyzDtMOpMuG6uSzhu5lzLOG6seG7nWdlLMOp4bqp4buVLOG7kOG7l+G7qyzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5lyLGdlw6nhurliw7QsdTAsw7TDqcah4bqvLOG7heG7jeG6uSzhurczLOG7leG7k+G6u+G6r8OpLOG7heG6ocO0LOG7lXEsZ8OpdGdlLGc0Zizhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryzhurdjLOG6r8Op4bq5LOG7leG7kzIs4bqvw6nhuqks4bq3bCzhuq9oZyxnZeG7ocOy4bq54bu4LMOJ4bq5Ymcs4buVMeG6uSzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6r8OtZyzhu5XDqeG6ueG6qeG7lyzEgyDhuq8s4buZ4buBLOG6ryDhuq8s4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLOG7g8OpaCLhu7IsZjXhu5Xhu7Ys4buVIuG6uSwtLGbhu5/hurksLSzDqcOsZ2Xhu7Ys4buTNGdlLC0sw6kwZiwtLGY34buV4bu2LOG6sSIs4buF4bq5ZOG7l+G7tizhu5VhZizhu5XDqcOgZ+G7uOG7uOG7uCxnw6nhu6FnZSzhu4PDqcSpZ2Us4bqxIGYs4buV4buX4bulY2cs4buVw6nhuq1mLGdl4buhw7Lhurnhu7YsZjfhuq8s4bqx4bubLOG6t8OqZ8OpLMSD4bq54bqtZyx1w6NnLOG6r8OtZyzhu5PDoeG7lSxnw6nhurnhuqvhu5fhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhuq7hu5tnZSzhuq/DqeG7l2dlLOG6rzJnw6ksZ2VsLOG7lcOp4buXLOG7g8OpxKlnZSzhurfhu6MsxIPhu5ss4bqvw6nhurnhu7YsZ+G6rWcs4bqx4bubLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDtMOp4bq1w7Qs4buV4buX4bulY2cs4bqx4budZ2Us4buVauG6uSzhurciLCEhXSxnZeG7ocOy4bq54bu2LGfDqeG7oWdlLMOp4bq5Ymcs4buVMeG6uSzEglXhurbhu4Isw6nhu5fhu6ViZyzhu5Dhu5ciZyzhu5hvZyxmw7Phurks4bqvw6nhur8s4bqvaSx7Wyzhuq8gZyzEg2zhu7YsdeG6ueG6rWcs4bqvw6lw4bqv4bu4LOG7lMOp4bqzaCxF4bq5IGYs4bq3auG6ryxHZeG7l+G7pWRnLFU0ZyzDieG7oWdl4bu2LHXDs+G6uSzhu5lqLMSD4bq54bqtZyzhuq/DqeG6qSzDqeG6uWJnLOG6r2nhu7YsxINiZ8OpLHXhurliZyx1w6NnLOG6r8Op4buhIizhurcyZizEgzJoLOG6t+G7oyxnZeG7l2tnLOG6t2Ms4buV4buTMizhu4Xhu6FvZ2UsdTAsw7TDqeG7nSzhuq/DocO04bu2LOG6r8Op4buhIizhu5XDqWMs4buV4bq7Z8OpLOG6r8Op4buX4bulYmcs4buV4buX4bulY2cs4buVw6nhuq1mLGdl4buhw7Lhurnhu7YsZjfhuq8s4bqx4bubLHXDo2cs4buVw6nhurnhuqnhu5csZ8Op4bq54bqr4buXLMSDIOG6ryzhu5nhu4Es4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLOG7g8OpaCLhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5Thu5NoZ2Us4bqvbyzhuq/DqeG6qSzhu5VyLOG6r8Op4buj4bu2LMSCVeG6tuG7gizDqeG7l+G7pWJnLOG7hCJnZSzhuq7DqSBnw6ks4bqvaSzDtMOpw6BnLOKAnMSD4bq5LOG6tyDhu5XigJ0sw6lvZ+G7tizhurFoLMO0w6ky4bq5LOG6r8Opw6rhu5cs4buVw6nhuq1mLOKAnCDDtCzhu4Vy4bqv4oCdLOG7hcOzZyzhu5VxLMO0w6nDoGcs4buD4bq5Z8OpLMO0w6nhurss4buC4bquxIIsxILDieG7pOG7lCx14buh4buN4buVLOG6t8OqZ8OpLGZw4bqvLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqks4buD4burLOG7lcOp4buX4bqh4buVLGc0ZiwoLiF9LSguIVssxIPDqizDueG7l8Oh4buVLOG7lWggZ+G7uCzhu5TDqeG6s2gsReG6uSBmLOG6t2rhuq8sR2XEqSzhuq7EqWdlLEdlw6nhurnhuq1m4buyLMSCYmfDqSx14bq5Ymcs4bq3ImdlLGfhu40s4bqvw6nhuqks4bq3bCzhu4UwZizhu5XDqeG6rWYsZ2VoMOG6uSxl4bq5w7Lhu7Ysw7TDqcOj4buXLOG7lcOp4buX4bqh4buV4bu2LOG7lcOp4bujLOG7lcOp4buX4bqh4buVLOG6r+G7oyIs4bqvIGcsxINs4bu2LOG7pSzEgyDhuq8s4buZ4buBLGc0ZiwoLighLHUwLHss4buVw6kgZ2Us4bq3w6Dhu5csZzRmLCguKCjhu7Ys4bqv4bubZ2UsdcOz4bq5LOG7leG6ueG6q2cs4buVw6nhu5dq4bqv4bu2LHXhuqHhu5Us4buV4buh4bu2LMOpaSIs4bqvw6nDoeG7leG7tizhu5nhurlnw6ksw7TDqeG6o2Ysw7nhurXhu5UsZ2XDqeG6uWJmLOG6r+G7oyIsZ8OpMCzhuq/hu5dnZSxwZ2Xhu7gs4buU4buTaGdlLOG7g8Op4bq5LOG6t2nhu7Ys4bqvIOG6ryzhu5Hhu5fhu6ssw7TDqcah4bqvLOG7heG7jeG6uSx1MCzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5lyLGdlw6nhurliw7Qs4bqv4bujIizEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6tzMs4bqvMWfhu7gsVeG6oeG7pSxn4bqtZ+G7tizhuq/hu59nZSzhu4PDqcSpZ2UsZzZmLGdlaDHhurks4buFYuG7tizhurfDqmfDqSzEg+G6ueG6rWcs4bqv4bujIizEglXhurbhu4Isw6nhu5fhu6ViZyzhu4QiZ2Us4bquw6kgZ8OpLOG7hTAsKC4hLGdl4buhw7Lhurnhu7YsZ8Op4buhZ2Usw6nhurliZyzhu5Ux4bq5LGbDs+G6uSzhuq/DqeG6vyzhuq9pLF17LOG6ryBnLMSDbOG7tix14bq54bqtZyzhuq/DqXDhuq/hu7gs4buYaizhuq/DrWcs4buFMeG6uSzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG7g8OpxKlnZSzhurEgZizhu5Xhu5fhu6VjZ+G7tixmN+G6ryzhurHhu5ssdcOjZyzhuq/DrWcs4buVw6nhurnhuqnhu5cs4buTw6Hhu5UsZ8Op4bq54bqr4buXLHXDqizhu5Xhu5PhurssdeG6uWLhuq8s4buFMGYs4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLOG7g8OpaCLhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5Thu5Phuq1nLOG7lcOpcuG6ryzhu5Xhuqnhu7Ys4buV4buTaGdlLOG6r28s4bqvw6nhuqks4buVcizhuq/DqeG7o+G7tizhu5jhu48s4bukLOG7leG6qSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIizhurczLOG6r8Op4bq/LOG6tzFo4bu2LMOp4buhw7NnZSzhurHDo2cs4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLGfDqeG6ueG6q+G7lyzEg+G6uWJnLMO0w6kgw7QsZ2FnZSzhuq8iaCzDqeG6uWLhu5cs4buFcuG6r+G7tizDqeG6uWLhu5cs4buR4buXMizhu5Hhu5cyZyzhu4Xhu6fhu7Ys4bq34bq54bqr4buXLMOpMGfDqeG7tizDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhurHDquG6r8OpLHXhu50s4buD4burLOG7lcOp4buX4bqh4buVLGbDs+G6ueG7tizhu5XDqeG7lyzDqcah4buVLMSDYmfDqSxnw6lhZ+G7tizhu5U0Z2Us4buVw6nhu5fhu7Ys4buV4bq54bqp4buVLOG7g+G6uWJmLOG6r8Op4bq54bu4LEfDqeG6ueG6q+G7lyzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG7jyzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryxm4bq54bqrZyxnxqHhurks4bqv4bufZ2Us4bq3Myxnbizhu4Vy4bqv4bu2LOG6r2osZTVnZeG7tizhu5XhuqFnLOG6seG7nWdlLOG7lcOp4bq54bqp4buVLMSDw6osdTAs4bqvaGcsZ2Xhu6HDsuG6uSzhu5k5Zyzhuq9pLOG7jyxmcOG6ryzhuq9pLOG7lcOpYyzhurdjLGdhZ2Us4bqvImgs4bqvw6nDoeG7lSzhu4Xhu6Hhu41nZSzhu4Lhuq7EguG7tizDtMOp4bud4bqvLHXhu50sZ8Op4buXLOG6r8Og4buXLOG6r+G7oyIsR8OpYWcs4bqxYWfhu7gsR8Op4buhLMSCVeG6tuG7gizDqeG7l+G7pWJnLOG7hCJnZSzhuq7DqSBnw6ks4bq3MyzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu5XDqeG6rWYsIVss4bqxw6rhuq/DqSx14budLOG7g+G7qyzhu5XDqeG7l+G6oeG7leG7tCzEglXhurbhu4Isw6nhu5fhu6ViZyzhu5Dhu5ciZyzhu5hvZyzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyx9LOG6scOq4bqvw6ksdeG7nSzhu4Phu6ss4buVw6nhu5fhuqHhu5UsZsOz4bq54bu44bu44bu4LOG7lOG7l+G7pSxnw6nhurnhuq1nLOG7mXIs4bqvaixlNWdlLGcw4bulLOG7hTAs4bqvw6nhu6EiLOG6t+G7oyzhurcgw7QscGdlLGfDqeG7lyzhuq/DoOG7lyxnZeG7l2tnLOG6r8Op4bq54bu4LFUwLOG6t+G6ueG6q+G7lyxnMOG7pSzhurczLDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzhu5Xhurnhuq3hu5cs4bqvcuG6ryzhurfhuqlnLOG7lcOp4buXLGfDqeG6ocO0LOG6r+G7oyIs4bqvIGcsxINs4bu2LOG7pSzEgyDhuq8s4buZ4buBLOG7jyzhuq8g4bqvLMSDYmfDqSx14bq5Ymfhu7gsReG6uSBmLOG6t2rhuq8sxIJV4bq24buCLMOp4buX4bulYmcs4buEImdlLOG6rsOpIGfDqSxHZcSpLOG6rsSpZ2UsR2XDqeG6ueG6rWYs4bqvw6loLMSD4bq54bqp4buVLOG7lcOp4bqtZuG7tizhu5Xhu5NoZ2Us4bqvIOG6ryxnNGYsKC4oLi0oLigh4bu2LOG6tzMs4bqvaSw8LMSDIOG6ryzhu5nhu4Es4bqv4bujIizEg2Jnw6ksdeG6uWJnLHXhurnhuqnhu5Us4bq3b2csw7nhurlnLGdlw6nhur8s4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqv4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG7meG7leG7k2hnZSXhurZh4buXLOG7hTAsZ2Xhu5fhu6Xhuq1nLGfDqWFnw50kL+G7meG7leG7k2hnZSUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5TDqeG6s2gsw5TDqWksReG6uSBmLOG6t2rhuq8s4buY4buPLOG7pCzhu5Xhuqks4buUw6kiZ8OpLMOJaSIs4bq2bizhu5TDqSDhurksw4nDrSLhu7YsxIJV4bq24buCLOG6ryDhuq8sw6nhu5fhu6ViZ+G7sizhu5Dhu5ciZyzDiWki4bu2LOG7kOG7lyJnLOG7mG9n4bu2LOG7hCJnZSzhuq7DqSBnw6ks4buFMCxnw6l0Z2Us4bq3b2csdcOqLOG7lcOp4buXbOG6ryxnw6lpZizhu4PDqWks4buDw6k0Zyxnw6nDoeG7lSzhu48s4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7Qs4buDw6nhu5csdXLhuq8sZuG6ueG6q2csZ8ah4bq5LOG7leG7k2hnZSzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhuq9vLOG6r8Op4bqpLOG7lXIs4bqvw6nhu6MsdeG6qyzhu5Uw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8Op4bu4LEdl4buX4bul4bqtZyxnw6lhZyzhuq/hu6MiLOG7lcOpcuG6ryzhu5Xhu5MxZ2UsZzDhu6Us4bqvaSzhu5XDqWMs4buDYyzhurfhuqlnLOG6r28s4bqvw6nhuqks4buVw6kiZ8OpLOG7keG7l+G7peG6qeG7lSzhu5VoIGcs4bqxw6rhuq/DqSx14budLOG7guG6rsSCLMSCw4nhu6Thu5Qs4bqvw61nLGfDqXRnZSzEg8Oh4buVLOG6r+G6ocO04bu4LOG6ruG7nSzhu5XDqWPhu7Ys4buVw6nhurNoLOG7g8OpaDJnLDzhu7Ys4bq24bq54bqr4buXLCg84bu2LEdlw6nDqizhurfDqmfDqSwhPHsvR+G6ti3huq7DlOG7tixnZTDhu6UsfS0hLi0oLiFbLOG6r+G7oyIs4bquw6nhurtnw6ksw7TDqeG7oyzhu5Hhu5fhu6Us4bq3w6pnw6ks4bqvw6nhurks4buV4bq54bqp4buVLHUwLMOp4buhw7NnZSzhurHDo2cs4buVw6nhurksw6kwZ8OpLGZs4buVLOG7mWos4bq34bq54bqr4buXLOG6r+G7oyIs4buE4buX4bqh4buVLMSCMmgsw6nhurljZizhu6Us4buV4bqp4bu2LOG7lW1nZSxmcOG6ryzhu5XDqSJnw6ks4buVaCBnLOG6r8Op4bq5LMO0w6nhurss4buC4bquxIIsxILDieG7pOG7lCzhuq/DqWgs4bqvbyzhu5nhu48s4buC4bquxIIsw6kwZ2UsZzRmLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5Xhurtnw6ks4bqvNGcs4bqvcCx1MGgs4bqvw6nhurksw7TDqeG6uyzhu4Lhuq7EgizEgsOJ4buk4buULGc0Zizhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryzhu4XhurnhuqtnLOG7g+G6qyzhurczLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhuq9vLOG7keG7lyJnLMSDMmgsw6nhurljZizDuTMsw6ls4bq5LOG7lcOp4bqjZizhurfDqmfDqSzhu5Hhu5fhu6Xhuqnhu5Us4buVaCBnLHUwLMOpYizhu5lqLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhuq/DqeG6v2fDqSzhurFoLMSD4bq54bqpZyzhurdsZ2UsdeG6qyxl4bq5ICzhu5XDqeG7l2rhuq/hu7Ysw6lpIizhuq/DqcOh4buV4bu2LHXhuqHhu5Us4buV4buhLOG7pSzhu5Xhuqnhu7Ys4bqv4bubZ2Usw7TDqcOgZyzhuq/DqeG6uSzDtMOp4bq7LMO0w6kg4buVLOG7meG6uWfDqSzhu5U0Z2Usw6loN+G6ryxl4bq5MmYs4buV4buTaGdlLGc0Zizhu5Ux4bq5LOG6r28s4buZ4buPLOG6sWgs4bqvIOG6ryxnZeG7l+G7peG6rWcsZ8OpYWfhu7IsIMO0LOG6seG7nWdlLOG6scOq4bqvw6ksdeG7nSzhu4Phu6ss4buVw6nhu5fhuqHhu5UsZsOz4bq54bu2LMSDbSzhu5nhu5dnZSzhu5XDqeG7l2rhuq/hu7Ysw6lpIizhuq/DqcOh4buVLGbDs+G6ueG7tix14bqh4buVLOG7leG7oSzhu6Us4buV4bqpLGbDs+G6ueG7tCwgw7Qs4bqx4budZ2UsZeG6uSAs4bqxw6rhuq/DqSx14budLOG7g8OpIGYsxINiZ8Op4bu2LOG6r8OpdCIsxINiZ8OpLMSCw4nhu6Thu5QsZsOz4bq54bu0LGXhurkgLGYg4buX4bu2LOG6r8Op4bqpLMO0w6nhuqNmLGYg4buXLGbDs+G6ueG7tCzhurfhurnhuqvhu5cs4bqvw6nhur9nw6ksw6kxZ2UsxINiZ8OpLHXhurliZ+G7uOG7uOG7uCzhurDDo+G7lyzhu5M2Z2Us4bqvIOG6r8OpLOG7leG6u2fDqSxnMOG7pSzhu5nhuqcsZWnDtCzDtMOpw6BnLMOpMWcs4bqvw6nhuqks4buVauG6uSzhurciLHXhurli4bqvLOG7hTFmLOG6r8Op4bq5LOG7keG7l+G7qyzEgsOJ4buk4buU4bu2LGfDqeG7oWdlLGfhuqnhu5cs4bqvcCzhu4XDoeG7pSzhu5VtZ2UsZnDhuq8s4bq34buh4buN4bqvLOG7lcOpImfDqSzhu5Hhu5fhu6Xhuqnhu5Us4buVaCBnLOG6r+G7oyIsZzRmLMSDw6osMmfDqSzDqeG7oeG7j2dlLMSD4buP4bq5LOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV3hu7Ys4buF4buh4buNZ2UsxINiZ8OpLGfDqWFnLOG6u+G7lSwjZzRmLCguKCE9LOG7hTBmLOG6rzRnLOG6r3As4buV4bq7Z8OpLOG6r8OpaCxnNGYs4buZIuG7lywjKC4oKD0s4buFMCzhurfhurnhuqvhu5csxIPDoeG7lSzhuq/huqHDtOG7uCxGw7Phurks4bq3YeG7peG7tizhuq7DqeG6u2fDqSzDtMOp4bujLOG6tzMs4bqvaSzhuq/DqeG7oyzhu5Xhu5Phu6FvZ2Us4buZcyIs4bq3beG6uSxHZcOpw6os4bq3w6pnw6ksITx74bu2LHUwLOG7mOG7jyzhu6Qs4buV4bqpLOG6tzMs4bqvaSx1NGcsxIMyZyxlacO0LOG7p+G7tizhurfhuqssZ2XDqcOqLOG7mXMiLOG6t23hurks4buR4buX4bulLOG6t8OqZ8OpLHXhuqss4buVbWdlLGZw4bqvLOG7lcOpImfDqSzhu5VoIGcs4bqvw6nhurksw7TDqeG6uyzhu4Lhuq7EgizEgsOJ4buk4buU4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buU4buTaGdlLMSDauG6uSzhuq8yZ8OpLGdlYWcs4buZIOG6r8OpLEfDqTAsZ+G7ocOz4bqvLOG6r8Ohw7QsZ2Uw4bulLOG6rzBnZSxl4bq5MmYs4buZYeG7lyzhu5XDqeG6s2gs4buFbCzhu5Xhu5Phur1nw6nhu7Ys4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6r8Op4bujLOG7peG6qeG7lyzigJzhu5lqZ2XigJ0s4bqxciIsdTBoLGdl4buXa2cs4buVw6nhu5cs4buVw6nEqWdlLOG7keG7lyIsw6loMeG7lSzhurdsZ2Us4buC4bquxIIsxILDieG7pOG7lOG7uCxHw6nhu6FnZSzhu4Xhurnhuq1nLOG7leG7neG6ryzhu5VxLCguKC4s4bq34bqpZyzhurfDoOG7lyxnNGYsKC4oKOG7tizhurFoLDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzhuq/hu6MiLOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV3hu7Ys4buF4buh4buXLOG7heG7oeG7jWdlLMSDYmfDqSxnw6lhZyzhurfhuqlnLMSDYmfDqSx14bq5YmcsZeG6uTJmLGYxZ8OpLOG7mWgsdcOz4bq5LGXhurki4bq5LOG6t2gxZyzhu5Xhu5Phu6HDs+G6ryzhurczLDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzhu5Xhurnhuq3hu5cs4bqvcuG6ryzhurfhuqlnLGdl4buXa2cs4buVw6nhu5fhu7gs4buU4buTaGdlLOG7g8Op4bq5LOG6t2nhu7Ys4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLHXDo2csw7TDqTLhurks4bq3MmYsxIMyaCzhuq/DqeG6uSzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5XDqeG7ocOyZ2Usw7nhu5fhu6Xhuq1n4bu2LGfDqeG7oSzhuq/DqeG6qSzhurdsLOG6r2hnLGdl4buhw7Lhurnhu7YsdTRnLMO0w6nDrWdlLMO0w6nhuqNm4bu2LOG6t+G6uWJn4bu2LGfhu6HDs+G6r+G7uOG7uOG7uCx1MCzhuq/DqeG6uSzDtMOpIOG7lSzhu5nhurlnw6ks4bqvw6loLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLMO0w6nDrWdl4bu2LOG6r8OpamdlLOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV0s4buPLOG6t8OqIizDtMOp4buhb2dl4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtOG6riLDtOG7leG6uWhnOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7six9Li7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLD5bPMO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6ueG7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcvZ+G6s8O64buZLygpLj4vIX194bqxLiE8ISE8POG7lV17fSkh4buFLuG7uOG7h8O0ZcOd4buT4buuKSEoOywi4buF4buV4buuO+G7lHIs4bqvw6nhu6Ms4buPLOG6ryDhuq8sxINiZ8OpLHXhurliZyzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryxm4bq54bqrZyxnxqHhurksLSzhu4PDqWks4bqvw6lrZ2Us4buDw6lpOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO30uLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647Pls8OywvJeG6rsOpNGYs4buZaeG6ryzEg2Jnw6ksZ8OpYWcs4buVMeG6uSzEgmJnw6ksdeG6uWJnLOG6tyIs4buDw6loIizDqeG7l+G7pWJnLEbhu6HDsmdlLOG7hSDhu5Xhu7gsd2fDqeG7sizhu5TEqSzDiTAkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5TDqeG6rWYsdTBoLOG6t2nhu7Ys4buVw6nhurNoLOG7kOG7l+G7peG6qeG7lSzhurfDqmfDqSzhu5lqLFt7IS/hu5DhurYt4buU4buUZeG7tixnZTDhu6UsPC17LSguKCEs4bqv4bujIizhu5TDqeG7oyzhu5Xhu6HDs2dlLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6MsdeG6qyzDtMOp4bqtLOG6seG7l+G7pWLhu5Us4bqxImfDqSzhu5kg4bqvw6ks4bqvIOG6ryzDuTMs4buDw6nhu5csdXLhuq8s4bq44bq44bq44bu2LOG6uOG6uOG7tizhurgs4buVw6nhu5ds4bqvLHXhu5tnZSzhurdrZ2UsxIMwaCzhurFhZyzhu5Vs4bqvLOG7lcOp4bq5Y+G7lyzhu5lqLHUwLGbhurnhuqtnLGfGoeG6uSxl4bq5IuG6uSzhurdoMWcsKC4oIS0oLig+LHUwLOG7kOG7l+G7peG6qeG7lSzhurfDqmfDqSzhu5lqLHshKC/hu5DhurYt4buWxILhurDhu5QsZ2Uw4bulLCF7LV0tKC4oISzhuq/hu6MiLOG7ouG7pSzEgyJnLOG6sGFnLOG7lWzhuq8sdeG6qyzDtMOp4bqtLOG6seG7l+G7pWLhu5Us4bqxImfDqSzhu5kg4bqvw6ks4buVw6nEqWcs4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4buDw6lpLOG7g8OpNGcsdeG7m2dlLOG6t2tnZSzEgzBoLOG6sWFnLOG7lWzhuq8s4buVw6nhurlj4buXLOG7mWosdTAsZuG6ueG6q2csZ8ah4bq5LGXhurki4bq5LOG6t2gxZywoLighLSguKD7hu7Ys4buV4bq/Z8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWkiLOG6r8OtZywoISzDuTPhu7YsISkoLOG7lcOpxKlnLOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7g8OpaSzhu4PDqTRn4bu2LGXhurkyZix9XSzDuTPhu7YsPj48LOG7lcOpxKlnLOG7mWgsdcOz4bq5LGXhurki4bq5LOG6t2gxZywoLiF7LSguKC7hu7gs4bq2a2dlLGdlw6nhu4EiLOG7leG7qSzhu4ViLGdl4buhw7Lhurks4bqxYWcs4buVw6kiZixl4bq5IizEgsOJ4buk4buULOG7jyzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryxm4bq54bqrZyxnxqHhurksZeG6uTJmLOG7mWHhu5csI+G6sWgs4buDw6nEqWdlLOG6r8OtZyzhurfhu6Hhu43huq8sZ8OpMCxn4buhw7Phuq8sw6luLOG7leG7k+G7jSzEgsOJ4buk4buUPeG7tixlYeG7pSzhu4PDqWks4buDw6k0Zyx14bqrLGdl4buXa2cs4buVw6nhu5cs4buC4bquxIIsxILDieG7pOG7lCzhuq/DqWgs4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJn4bu44bu44bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslw5TDqTLhurks4buDw6k4Z2Us4bq3w6pnw6ks4buTNmdl4bu2LOG7lXIs4bqvw6nhu6Ms4buVMOG6uSzhuq/DqeG6u2fDqSzhu4UwLOG6r8Op4bujLOG7leG7k+G7oW9nZSzhuq/DqeG7l2dlLHUwLOG6t+G7oeG7jeG6ryzDuSDhuq8s4bq3w6pnw6ks4buFMCzDueG7lyzhu5XDqeG6qSzhu5XDoeG7lSzhu6Xhuqnhu5csw7TDqTLhurks4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buPLOG6ryDhuq8sxINiZ8OpLHXhurliZyzhuq/EqWdlLOG7heG6ocO04bu4LOG7lMOpcuG6ryzhu5XhuqksZzDhu6Us4bq3w63hurksw6nhu4vhurks4bqvIOG6ryzEg2Jnw6ksdeG6uWJnLOG6r8SpZ2Us4buF4bqhw7QsZ2nhurks4bqvw6nhu5dnZeG7tizhu5Xhu5NoZ2Us4bq3aSzhuq9pLMSDYmfDqSx14bq5Ymcs4buPLOG7g8Op4buXLHVy4bqvLGbhurnhuqtnLGfGoeG6uSxm4buXamcsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2csw7TDqTLhurks4bq3beG6uSxmw7Phurksw7TDqeG7oW9nZSzhu5XDqXDhuq8s4buR4buXMmcs4buF4bun4bu2LOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7hTAs4buR4buXMmcs4buF4bunLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqks4bulLOG7leG6qeG7uCzhu5TDqeG6s2gsw5TDqWksReG6uSBmLOG6t2rhuq8s4buY4buPLOG7pCzhu5Xhuqks4bq2bizhu5TDqSDhurksw4nDrSLhu7Ys4buV4buT4buhw7Phuq8sw6nhuqnhu5Xhu7Ys4buVcizhu5XDqWFnLMSDYmfDqSx14bq5Ymcsw7TDqTLhurksZ2FnZSzhuq8iaCzDqeG6uWLhu5cs4buFcuG6r+G7tizDqeG6uWLhu5cs4buR4buXMizhu5Hhu5cyZyzhu4Xhu6fhu7Ys4bq34bq54bqr4buXLMOpMGfDqSzhurdjLOG7lTRnZSzhu5XDqeG7l+G7tizhu5Xhurnhuqnhu5Us4buD4bq5YmYs4bqvw6nhurks4buVw6nEqWdlLOG7keG7lyIsZ8Op4bq54bqr4buXLGXhurky4bq5LMO0w6kgw7QsZ8Op4buh4bu2LOG7hXIiLOG6r8Opw6xnLGfDqXRnZSzhurHDquG6r8OpLHXhu50s4buD4burLOG7lcOp4buX4bqh4buVLGbDs+G6uSzDtMOp4bubLMOp4buNw7Thu7Ys4bqvw6nhurksw7TDqeG6uyzDqeG7jcO0LOG7heG7pyxnw6nhu6FnZSxmImdlLOG7hTHhurksw6nhurli4buXLOG7keG7lzIs4bqvImjhu7QsZ2FnZSzhuq8iaCzhuq/DqcOh4buVLOG7heG7oeG7jWdlLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG7guG6rsSCLMSCw4nhu6Thu5Qs4bq3Yyxl4bq5MmYs4buVw6nhurlj4buXLOG7lWrhurks4bq3Iix14bq5YuG6ryzhu5VxLOG6r8OpauG6uSx1MCzDueG7l8Oh4buVLOG7lWggZyzhu5Xhu5NoZ2Us4buVw6kiZ8OpLOG7keG7l+G7peG6qeG7lSzhu5VoIGcsxILDieG7pOG7lOG7uCzhu4RyIizhuq/DqcOsZ+G7tizhu5lzLOG6seG7nWdlLOG7lcOp4buXauG6r+G7tizDqWkiLOG6r8Opw6Hhu5Xhu7YsdeG6oeG7lSzhu5Xhu6Hhu7Ys4buZ4bq5Z8OpLMO0w6nhuqNmLCJnLOG7lWgwZ+G7tizDqeG7jcO0LOG7heG7p+G7tizDqeG6uWLhu5cs4buR4buXMix1MCzhu5Xhurnhuqnhu5Us4buD4bq5Ymbhu7jhu7jhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhurZjLMSDYmfDqSx14bq5Ymcs4bqvxKlnZSzhu4XhuqHDtCxnaeG6uSzhuq/DqeG7l2dl4bu2LOG6ryDhuq8sxINiZ8OpLHXhurliZyzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryxm4bq54bqrZyxnxqHhurksZ2nhurks4buT4bq54bqtZ2Us4buVw6nhurvhuq/DqSxwZ2Xhu7YsdeG7oeG7jeG7lSzhu5Hhu5ciLOG7g8OpaSzhu4PDqTRnLMOp4bq5Ymcs4buVMeG6uSx1MCzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu5Xhu5NoZ2Us4bqvbyzhuq/DqeG6qSzhu5VyLOG6r8Op4buj4bu2LGfhuq1nLOG6r8OpNGdl4bu2LOG6ryDhuq8s4bqvw6HDtCzhuq9pLOG7lcOp4bqjZizhu5Hhu5fhu6XhuqtnLOG7lXEs4buV4bq/Z8OpLOG6t+G6qWcs4bqvbyzhu5nhu48s4bqvw6BnLOG7keG7lyJnLOG7lWFmLMOpb2csZ3QiLOG7leG7k2hnZSzhurfDoOG7lyzhu5Xhu6Hhu7Ysw6luLOG7leG7k+G7jSzDuWHhu6Us4bqxcmdl4bu2LOG6rzLhurks4buVMWgs4bqvbyzhu5nhu48sdeG6oeG7lSzhuq/DqcOh4buVLMOpMSzhu5XDoGdl4bu2LGbhu5ciLOG7mTVmLGYg4bulLGZp4bqv4bu2LOG7leG7kyJnZSzhu5XDqeG6ueG6qeG7lSzEg8Oq4bu2LOG6tzBoLOG7lTFoLOG6r8Op4buX4bulY2csZeG6uSJoLOG7g+G7qyzhu5XDqeG7l+G6oeG7lSzhu5VxLGdl4buXa2csZ2VhZyzhu5kg4bqvw6nhu7jhu7jhu7jhu7Ys4bq3IMO0LHBnZSxnZTDhu6Us4bqvMGdlLOG6ryJoLGfDqeG7lyzhuq/DoOG7lyzEgzJoLHViLHUwLOG6r8OpNGYs4buZaeG6ryzhu5lw4bqvLOG7g8Op4buL4bqzLEfDqWFnLOG6sWFn4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO+G7leG6s8O54buVLSLhu4XhurllZ+G7sizhu5Phurllw6nhu5Xhu7Q7JSThu5nhu5Xhu5NoZ2Ul4bq2bizhurZw4bqvJC/hu5nhu5Xhu5NoZ2UlJC/DtCU=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]