(Baothanhhoa.vn) - Mong muốn có làn da đẹp, không ít phụ nữ tìm đến các cơ sở làm đẹp để đắp mặt nạ, sử dụng các loại mỹ phẩm được quảng cáo có tác dụng “thần thánh” chăm sóc, trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hiệu quả không thấy đâu mà làn da lại bị tàn phá vì các loại hóa chất độc hại.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butxKnDncO94bq84buww5Xhu4jDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73hurrEqMOC4buOw73hu6bhu5DhurrDveG6vMSCw7nDvTJFw5XDvcWoxKjEkMOVw73igJzFqEpIw5XDveG7jkPFqOG7p8O9xajEkMWow73hu47EgsOV4buI4oCd4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7rWLDlMOV4buIw73hu47Gr+G7msOVw73hurrhu5DDveG7jOG6sMOVw73hurzEgsO9w4rhu4bDmuG7p8O9w5LEqMagw5Xhu4jDvUvFqMO9w5rEqOG7sMO9w5Xhu7LDvcWoTOG7jsO9w4pHw5XDveG6uuG6ruG6usO94bq6UMO94bumVMO94buM4bqw4buOw73DiuG7hsOaw73DisONw73DiuG6pMOaw73hu47huqzFqMO9w5Xhurbhu6fDveG7psOdw73hurzhu7DDleG7iMO94bq64bqu4bq6w73hu4zDlOG6tkrDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73DilZT4bq6w73Dmcav4bqyw5Xhu4jDveG6uuG6rsOUw73hurrhu5DDvcWo4bqu4bq6w73hurzhu7DDleG7iMO94oCcxajEqETDlcO9xajEqOG6rsOVxKjigJ3DveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6uuG7p8O9xajhu6Thu4LDvcSo4buQxILDveG7jOG6sMOVw73hurzEgsWpw71qxq9Aw73DlcSoSkbDleG7p8O9xajhu6TDlMOV4buIw73DlcSoSkjGr8O9xajhu6RWUsOV4buIw73EqFPDmuG7p8O9xKhKScavw73Dmcav4bqyw73DksSoxqDDleG7iMO9xajEqENAw73DikLGr8O94buO4bqww73hu4zhurDDlcO94bq8xILDveG7jOG6tkrDveG6uE3DvcWo4bqww5XDvcOaxKjhuq7DveG7tEzDveG6uuG6ruG6usO94buMw5ThurZKw73EqOG7kMSCw73hurrEqEPFqMO9w4rhu6LhurrDvcSo4bq2SsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF54bq8xajEqMav4buO4bq4w71KMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG6oOG7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOB4bu3w4HDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly9KxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uvw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu54bu1w4Ev4bu14bqg4bqg4bq8QeG7s8ODw4Hhu7Xhu7XhuqDFqEHhu7XhuqLhu7nDg+G7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukccOD4bqgw4F5w73EguG7jMWocXnEqcOdw73hurzhu7DDleG7iMO94buOKsO9w5rEqEXhu47DveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6usO94bq8xILDucO9MkXDlcO9xajEqMSQw5XDveKAnMWoSkjDlcO94buOQ8Wo4bunw73FqMSQxajDveG7jsSCw5Xhu4jigJ15w73hu7ZK4bq8xajEqHF54bqg4buz4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF5w4Hhu7fDgXnDvS/hu60x4bqu4bq6w73hu6ZPw70xScOVxKjDveG7tEpJw5XDvTPEgsO94buMSsOMxq/DvWrEqMSCw5XEqMO94bqx4buQxILDvcOSxKjhuq7hu47DveG6usSow5TDveG6uEnDlcSow73DlcSoQsOVxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61i4bugSsO9w5Xhu4jhurBAw73huqnEqMOUxILDveG6qcSo4bqu4buOw73hurhJw5XEqOG7p8O9MUnDlcSow73hu7RKScOVw70zxILDveG7jErDjMavw71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSCw73FqEpHw5rDvcOVxKjEkMOVw73EqOG6sMOV4buIw73hurrEqOG7sOG6usO94bq4ScOVxKjDvcOVxKhCw5XDvcOKR8OVw73DksSo4bqu4buO4bunw73DikpIxq/DvcWo4bukTcO94bq64bqu4bq6w73hurhJw5XEqMO94bu0SMO94bq8xILhu6fDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w4rhu5DDveG6uuG7kMO9w5XEqEpIxq/DvcWo4bukVlLDleG7iMO9xKhTw5rDveG6uEnDlcSow73DlcSoQsOVw73hurhNw73hu7RKRuG7jsO94bq8xILDvcWoSkfDmsO94bu44buo4bq64bunw73hurzEgsO94bq4TcO9w5JL4bq6xKjDvVfDleG7iOG7p8O9w5Xhu4hXxILDveG7pOG6rsWo4bunw73hu45Fw5XDvcOK4buU4bunw73hu4hK4bq0w5XDveG7juG6tuG6usSo4bunw73DmsSo4buqw73DlUjFqcWpxanDveG7tEzDveG7psOdw73hurzhu7DDleG7iMO94buOKsO9w5rEqEXhu47DvcOSxKjGoMOV4buIw73hu6Thu5bDvcOV4buIxq/hu5zDlcO94buI4bua4bq64bunw73hu7jGr0PFqMO94bu4V8Wpw71q4bukVlLDleG7iMO9xKhTw5rDveG6uuG7rMSCw73hu47hu6LFqMO94bq4ScOVxKjDvcOVxKhCw5XDvcOV4buyw73FqEbDlcO94bqxxanhu6fDveG7t8OBw73FqMav4bueSsO9VMO9xKjGr0BJw5XDvWrEqOG6tuG6usSow71qxKjhurDDlcSow73hu4zhurDDveG7juG7osWow73hu7RLw73hurzhu7DFqcO9M8OUw73hurzEgsO9w5XEqFLDleG7p8O94bq4TcO94buO4buww5XDvcWo4bukV8OV4buIw73hurrhuq7DvcOVRsOVw73hurrEqE3DveG6scWpw73DiuG6tMO9w4pHw5XDveG7juG7osWow73hurpQw73hu6ZUw73hu4zhurDhu47DvcOK4buGw5rDvcOKw43DveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6usO94bq8xILDveG7tOG6sMO9w4pWU+G6usO94bq4xqBK4bunw73DiuG6pMOaw73hu47huqzFqMO9w5XhurbFqcWpxanDvcSpxILGr8O94bu04bqwSsO94buMRMOVw73DikfDlcO94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq64bunw73hurzEgsO94bq44bqkxajDvcOKRMavw73hurrhu5DDvcWo4bukSknGr8O94bq6xKhXw5Xhu4jDvcOV4buIV8SC4bunw73hu45Fw5XDvcOK4buU4bunw73DlcSoVsOV4buIw73hurrEqE3DveG6scWpw73DksSoxqDDleG7iMO9w4pHw5XDvcOSxKjhuq7hu47hu6fDvcOKSkjGr8O9xajhu6RNw73FqOG6tkrDveG6ulDDveG7plTDveG6uuG7kMO94bq6xKjGr0BGw5XDveG7jsagw5XDveG7juG6sMO94bu0w4nDlcO9xahKR8Oaw73FqOG7sOG6usO9w4pHw5XDveG6ulDDveG7plTDveG7jOG6sOG7jsO9w4rhu4bDmsO9w4rDjcO94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq6w73hurzEguG7p8O94bumw5TDleG7iMO9xajhu6RKScavw73hurrEqFfDleG7iMO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcWoxKjGr0BGw5XDveG7iErhurLhu47FqcO9NEfDlcO9w5LEqErDveG7juG6rMWow73hu6ZWw5Xhu4jDvcOK4buU4bunw73DleG7iFfEgsO94buk4bquxajDvcWoxKhMw73hurrEqE3DveG7jlFKw73DlcSoxJDDmsO94bu0SknDlcO9VMO9xajGr0BHw5XDvcSoxq9AScOVw73hu7ThurDDvcOaxKjhurJKw73hurrEqMavQMONw5XDveG7jEbDlcO94bq6Q8Oaw73hurpXxq/DvcWo4bq2SsO9MUnDlcSow73hu7RKScOVw70zxILDveG7jErDjMavw71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSCw73hu4zhu6jhurrDvcOVw53EgsO9w4pG4buOw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWo4bukw5TDleG7iMO9xahMw5XEqMO9xajhu6ThurbDleG7iMO94bq8xILDveG7juG6rMWow73hurrDgsOV4buI4bunw73hurjhu5TDleG7iMO94buk4bquxajhu6fDveG7juG6rMWow73hu6ZWw5Xhu4jDvcOVSOG7p8O9w4rhu5Thu6fDveG6vMSCw73DksSoxqDDveG6uMOUw5Xhu4jDvcWo4buk4buQ4bq6xanFqcWpw73EqcSCxq/DvcOSxKhKw73FqEpHw5rDvcOVxKjEkMOVw73hurhJw5XEqMO9w5XEqELDleG7p8O94bq44bqu4bq6w73hu6ZPw73FqEpHw5XDvcSo4bqww5XEqMO94bu4w53DveG7jCPDvcWo4bq2SsO94bq6xKjhu6DDvcOVxKhWw73hurjGoErDvcWoxKjGr+G7muG6uuG7p8O9w4rhuqTDmsO94buO4bqsxajDvcOV4bq24bunw73DkuG6vuG7jsO94bq8VlXDleG7iMO9ReG7jsO94buM4bqw4buOw73hurxNxq/DveG6vMSCw73DkkfFqMO9xKhTw5rDveG7tFFKw73Gr+G7msOV4buIw73FqMSoxq/hu5rhurrDvcWoxKjhur7DlMO94bq6xKhOw73Dik3DlcSow73DisONw73hu4hK4bqy4buOw73hurrhuq7hurrDvcWo4bukSknGr8O94bq6xKhXw5Xhu4jDvcOSxKjhu5DDveG6usSoTcavw73DlcSoVsO9w5Xhu4hXxILDveG7pOG6rsWo4bunw73hu6ZWw5Xhu4jDvcOVSMWpw700SkjGr8O9xajhu6RNw73FqEvhurrEqMO94bq6WeG6usO9xajhu6TDlMOV4buIw73hu7ktw4HDvcOV4buI4bqwQOG7p8O94bq64bqu4bq6w73FqOG7pEpJxq/DveG6usSoV8OV4buIw73FqOG7pEbDlcO94bq8xILDveG7juG6rMWow73FqMSoxq9ARsOVw73hu4hK4bqy4buOxanDvcSpw5TDleG7iOG7p8O9w4rhu5pKw73hu7RRSsO94bq64bqu4bq6w73FqOG7pFZSw5Xhu4jDvcSoU8Oaw73DleG6sEDhu6fDveG6vMSCw73DiuG6tMO94bq4TcO9xajhu57DlcO9xajEqFZQw5Xhu4jDvcOVxKhKSMav4bunw73hurzEgsO94buO4buUw5Xhu4jhu6fDveG7iErhurTDlcO94buO4bq24bq6xKjhu6fDveG6vMOMw73DisONw73hu4zhurZKw73FqEzDlcSow73FqOG7pOG6tsOV4buIw73FqMOCw5Xhu4jDveG7puG6pOG6usO9xajhu5rDveG7psSCxq/DveG7tEpG4buOw73DlUbDlcO9w5rEqOG6skrDveG7jkPFqMO9w5XEqEpIxq/DvcWoxKhSSsO94buISsSCw5XDvcOKw43DvcOKSkjGr8O9xajhu6RNw73DmsSo4buw4bq6w73EqOG7nErFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTLGr+G7ouG6usO94bum4buaw5Xhu4jDvcOaxKjhuq7FqMO9xajhu6RKw43DleG7p8O9w4pKSMavw73DkkpJw5XDveG7tMSQxajDveG6usSoQ8Wow73hu7ThurDDvcWoSsOVxKjDvcWoxKhEw5XDveG6uuG7rMSCw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOVw73DilZT4bq6w73DlULDleG7iMO94buMRsOVw73FqMSoTMO9w5XEqMavw73hurpExq/DveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6usO94bq8xILDveG6uuG7rMSCw73DmsSo4bquSsO9w4rhu4bDmsO9xajhu6RUw73DlUbDlcO9w5rEqOG7nsO94bq4SkfDlcO9xKhQw5XFqcO9NOG6rsOaw71Xw5Xhu4jDvcOVxKjGr8O94bq6RMavw73DiuG7kOG7p8O9w5XEqEpIxq/DveG6ulDDveG7plTDveG7jOG6sOG7jsO9w4rhu4bDmuG7p8O94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq6w73hurzEgsO94buO4buY4bq6w73hu4xGw5XDvVTDvcOVxKhKSMavw73DlVBK4bunw73DleG7iMSCQMO94bq64bqyw73hurrDncSCw73EqOG6sMOV4buIw73hurrhuqTFqMO9xajhu5Dhurrhu6fDveG7iOG7okrDvcOKRMavw73hurrhu67DleG7iMO94bq64buQw73DlcSo4buyw5Xhu4jDveG7iOG7kErDveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6usO94bq8xILFqcWpxanDvWrEqE3DvcWo4bukVlLDleG7iMO94buOKsO9w5rEqEXhu47DveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6usO94bq8xILDveG6uuG7rsOV4buIw73DmsSo4bquxajDvcWo4bukSsONw5XDveG7pEThu47DveG7pOG7osO94bu0UUrDveG6uuG6ruG6usO94buMw5ThurZKw73EqOG6sMOV4buIw73hu7jhuq7hurrEqMO9xajEgkDhu6fDvcSo4bqww5Xhu4jDvcOV4buiSsO9w4pNxILDveG7tFFKw73DlcSoSkjGr8O9w5XEqOG6tMOVw73EqEpJxq/DvcOSxKjhuq7hurrDvcOVxKjEgsav4bunw73DlcSoSkjGr8O94buOV+G6usO94buISuG6rsO9w4rDjcO9w4rhuq7DmsO9V8OV4buIw73DlcSoxq/DveG6ukTGr8O9w4rEgsO94bq84bq2w5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw73DmsSo4bquSsO9w4rhu4bDmsWpw73EqcOUw5Xhu4jhu6fDvcWoxKhNw73FqOG7pFZSw5Xhu4jDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73EqEpJw5XDvcOVxIJAw73hurrhu5LDlcO94oCc4bu04bqww5Xhu4jDvcWoxKjEgsavw73hu4zDicOVw73hu4zhu6LDleKAneG7p8O94bq8w4zDveG7iEJAw73EqOG7mMSCw73hurrEqMOUw73DleG7iFZSSsO94bumw53DveG6vOG7sMOV4buIxanDvWrEqOG6rsOV4buIw73hu7kt4bu34buz4bu34bu54bunw73FqMSo4bq+w5TDvcWoxKjGoMOV4buIw73hurjhuq7DlMO94bq64busxILDvTLhu7DhurrDveG7i8av4bqyw5XDveG7jCPDveG6vFZT4bq6w73hu6kx4buiw73hu5fDvcWoR+G7q+G7p8O94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73hu6bhur7hu6TGr+G7jsO9xajEqELhu47DveG7leG7t8O94bq64busxILDvcOVxKjhurTDlcO9xKjhurDDleG7iMO94bqxxq9ASMOVw73DrMSoSsO9MsOU4bum4buO4bq+xahK4bq64bumw73hurhNw73DikzDlcSow73hurrEqE7DveG7jFbGr8O9xKjhurDDlcSo4bunw73FqMSoxq/DvcSo4bucSsO9xajhu6RGw5XDvcOaxKjhurbhu47DveG7tErDvcWow5ThurDDlcO9w5nGr+G7muG6usWpw73huqsjw73hurzDlMO9w4pMw5XEqMO94bq6xKhOw73hu4xWxq/DvcSo4bqww5XEqOG7p8O9xajEqMavw73EqOG7nErDveG7puG6ssOVw73DmsSoReG7jsO94buM4bqww73hurzDlMO94buOw4nGr8O9w5JKw43hu47DvcOV4buIxKhKSeG7jsO94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73hurrEqFfEgsO9xKhA4bq84bukw5TDmcavSsOVw5TDleG6vsO9LcO94bq6xKhDxajDvcOSxKjGoMOV4buIw73DilZT4bq6w73DmsSo4buAw5rDveG6uuG7kMO9xajhu6TDlMOV4buIw73DmcavQMO9w4pNw5XEqMO94bu0SMO94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73hu44qw73DmsSoReG7jsO94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq6w73hurzEgsWpw70yxq/hu5pKw73FqMSo4bquw5Xhu4jDveG6oi3hu7fhu7Phu7fhu7fhu6fDvTLhu7DhurrDveG7i8av4bqyw5XDveG7jCPDveG6vFZT4bq6w73DiuG6tMO94bq64buQw73hurrGoMOV4buIw73hu7TDgsOVw73hu4jDnUrDveG7plTDvUDDvcWoR8O94bq64bqu4bq6w73FqE7DlcSo4bunw73FqMSo4bqww5XEqMO9w5rEqOG7muG7p8O9Msagw5Xhu4jDvcWoQMO9amPhurHhurHDvcWoxKhWUMOV4buIw73hu47hurZKw73hu44qw73DmsSoReG7jsO94bqxxq89w5XEqMO9NOG7oMO9MsOU4bum4buO4bq+xahK4bq64bumw73hu7RIw73hu7RKSeG6usO9w4pMw5XEqMO94bq6xKhOw73hu4xWxq/DvcSo4bqww5XEqOG7p8O9xajEqMavw73EqOG7nErDvcWo4bukRsOVw73FqMOU4bqww5XDvcOZxq/hu5rhurrDveG7juG7osWow73hu4zGoMO9w5Lhur7hu47DvcWo4bukTcO9w5Xhuq7hu47DveG6usSoV8SCw73Dkkrhu47DveG7jMOU4bq2SsO9w5XhuqzDleG7iMWpw700RMavw73FqMSo4bquw5Xhu4jDveG6oi3hu7fhu7Phu7fhu7fhu6fDvTHhu6LDvTLGoMOV4buIw71qxKhWUMOV4buIw73DiuG6tMO9w4pWxILDveG7pMSCw73hurrhurLDlcSow73hurjhuq7DlMO94bu0SMO94bu5w73hu6bhurLDlcO9w5rEqEXhu47DveG7jirDvcOaxKhF4buOw73hurrhu6zEgsO9M+G7pMO9asSo4bq+4bukxILDmkDDvWLhur7hu4zEguG7puG7jsSCw73hurrEqFfEgsO9xKjhurDhu47DveG7jFZTw5Xhu4jDvcWoxKjhu6xAw73DleG7iELDlcO94bu0VlPFqMO9w5nGr+G6rsO94buOV+G6usO94bq6xKjDlMO9w5rEqOG7gMOaxanFqcWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butMeG6ruG6usO94bumT8O9w6zEqOG6tuG7jsO9asSoTcO94bqr4bqwSuG7p8O94bqpxKjDlMSCw73huqnEqOG6ruG7jsO94bq4ScOVxKjhu6fDvTFJw5XEqMO94bu0SknDlcO9M8SCw73hu4xKw4zGr8O9asSoxILDlcSow73hurHhu5DEguG7p8O94bq6xKjDlMO94bq4SkfFqMO5w71jxKjhu7LDleG7iMO9w5XDguG7jsO94buIRMOVw73DikJA4bunw73hurhJw5XEqMO94bu0SknDlcO9xajEqFZSw5Xhu4jDveG7uMavQEbDlcO9xahKR8Oaw73DlcSoxJDDlcO94bq64bqu4bq6w73hurhJw5XEqMO9w5XEqELDlcO9w4pHw5XDvcOSxKjhuq7hu47hu6fDvcOKSkjGr8O9xajhu6RNw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWoTMOVxKjDvcWo4buk4bq2w5Xhu4jDveG6vMSCw73hurhNw73DkkvhurrEqMO9V8OV4buIw73DleG6rMOV4buI4bunw73DleG7iFfEgsO94buk4bquxajhu6fDveG7jOG6sMOVw73hurzEgsO94buO4buUw5Xhu4jhu6fDveG7puG6tuG7jsO9w5Xhuq7hu47DveG7jMOUxILDleG7iMO94buM4buexanFqcWpw700xILDvcOaxKhEw5XDveG6uuG6ruG6usO94bq4ScOVxKjDvcOVxKhCw5XDvcOV4bqwQMO94bq84buqw5Xhu4jDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73hu6bEgkrDveG6uuG6ruG6usSo4bunw73hu44qw73DmsSoReG7jsO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG7pOG7lsO9w5Xhu4jGr+G7nMOVw73hu4jhu5rhurrhu6fDveG6uuG6ruG6usO94buMw5ThurZKw73DkuG6vuG7jsO9xajhu6Thu6LDlcO94bq6xKhXxILDvcWoxKjhurDDlcSow73DmsSoRMOVw73hurrDlOG7pMWoSuG6usOUSuG6vMO9xKjDlOG6rOG6usO94bq84buqw5Xhu4jDveG6uuG6ruG6usO94bq4SknDlcO9w5rEqOG6rsOaw73hu4zhu6LFqMO9xahFQOG7p8O94buMw4LDlcO9w5JK4buO4bunw73hu4zEguG7puG6vuG7pMWpxanFqcO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOK4buow5Xhu4jDveG6uuG6ruG6usSow73DksSoSkfDlcO94buM4bqww5XDveG6vMSCw73hurhNw73FqOG7nsOVw73FqMSoVlDDleG7iMWpw71q4bukSknGr8O94bq6xKhXw5Xhu4jhu6fDveG6uErDjcavw73EqEpJw5XDvcWoxKhWUsOV4buIw73hu4jhuqzDmsO94buM4bqww73DleG7iFfEguG7p8O94buk4bquxajhu6fDveG6vMSCw73DleG7nkrDveG7iErhuq7hurrDvcOK4buU4bunw73FqOG7pEbDlcO94bq4SMO94buO4bqsxajDveG6uuG7kMO94buO4buww5XDvcOVVlHhurrhu6fDvcOV4bqsw5Xhu4jDvcSoUMOVw73hu4zhurDDvcWoTMOVxKjDvcWo4buk4bq2w5Xhu4jDveG7plbDleG7iMO9w5VI4bunw73hurrEqOG6skDDvcOVVlHhurrhu6fDveG7juG7sMOVw73hu47hu6zhu6fDvcWoSkfFqMO94bq8TeG6usSoxanFqcWpw7004buaSsO94bu0UUrDvcWo4bukVlLDleG7iMO9xKhTw5rDveG7psOdw73hurzhu7DDleG7iMO9w5Lhur7hu47DvcWo4buk4buiw5XDveG6usSoV8SCw73FqMSo4bqww5XEqMO9w5rEqETDlcO94bq6w5Thu6TFqErhurrDlErhurzhu6fDvcOSxKhKw73hu45RSsO94bumw53DveG6vOG7sMOV4buIw73hurzEgsO94bq64busxILDvcOV4buIVlJKw73hurzhu6rDleG7iMO9xajhu6ThuqTDleG7iMO94buOTcOVw73DksSo4bquw73DlcSoxILDlcSo4bunw73hu6bDlMOV4buIw73hurrEqE7DveG7psSCxq/DveG7juG7osWow73FqMSoUkrDveG7iErEgsOVw73DleG7iOG6pMOV4bunw73hurzEgsO94bq44bqkxajDvcOKRMavw73hurhNw73DkkvhurrEqMO9V8OV4buI4bunw73hu4zhu6jhurrDvcOV4bqww5TDveG6uuG7rsOV4buIw73DncOV4buIw73DiuG7lOG7p8O9xajEqMSQ4buOw73hurrEqEvDveG7uMavQ8Wow73EqEpJw5XDvcWoTMOVxKjDvcWo4buk4bq2w5Xhu4jDveG7iErhurTDlcO94buO4bq24bq6xKjhu6fDveG7pMSQ4buOw73hu4zGoMOV4buI4bunw73hurzEgsO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOKSMavw73hu47hurDGr+G7p8O94buOQ8Wow73hu6bhuqThurrDvcWo4buaw73hurzEguG7p8O94bq8w4zDveG6uE3DvcWoQ8OVw73hurrGoMOV4buIw73hurhUSsO94bq64bqu4bq6w73FqOG6ruG6usO9w5XEqELDlcO94bu4Q8avw73FqFjDveG6uEbDlcO9w5Xhu4jDlOG6sErhu6fDveG6vMOMw73hu47huqThurrDveG6uuG6ruG6usO94bq4ScOVxKjDveG7jCPDveG7tEjDveG6vMSCxanFqcWpw7004buaSsO94bu0UUrDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5Xhu4hWUkrDveG6uuG7kMO94bq4ScOVxKjDveG7jCPDveG7tEjDveG6vMSCw73DlUbDlcO9w4pHw5XDvcWoxKjDguG7jsO9w5LEqOG6ruG7jsO9xajhurZKw73hurrhuq7hurrDveG6ulDDveG7plTDvUDDvcWoR8O9xahKw5XDveG6usSQQMO94bq64buQw73hurjhuq7hurrDveG7pk/DveG6usSoxq9ARsOVw73DksSow5TEgsO94bq8xILDveG7jErDjMavw73DisONw73DilZT4bq6w73FqFbDveG7tEPDleG7p8O9w4pKSMavw73FqOG7pE3DvcOaxKjhu6rDvcSoU8Oaw73hu7RRSsO9xahYw5Xhu4jDveG7jMOU4bq2SsO94bq8xILhu6fDvcOSxKjGoMOV4buIw73DlUbDlcO9xahZw70jw73hu6bDncO94bq84buww5Xhu4jDvcWoxKjGr+G7muG6usO9w4pKSMavw73FqOG7pE3DvcSow5ThuqzhurrDveG7jirDvcOaxKhF4buOw73hurrEqMOC4buOw73hu6bhu5DhurrDveG6vMSCxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu6004buaSsO94bu0UUrDvcOV4buIVlJKw73hurhMw5XEqMO9xajEqFZSw5Xhu4jhu6fDvcOVRsOVw73hurrEqOG7rMO9w4rhu6LDleG7iMO94bq64bqu4bq6w73hurhKScOVw73DmsSo4bquw5rDveG6uOG6ssOUw73hu7RJ4bunw73hurrEqMOC4buOw73hu6bhu5DhurrDveG6vMSCw73FqMSo4bq+w5TDveG7ucO94bq4VlHhurrDveG6ulDDveG6uOG6ssOVw73hu4jhu5zhu47DucO94buM4bqw4buOw73hu6bhurbhurrEqOG7p8O94bq6xKjhu5rDleG7iMO9w5XhuqTDleG7iMO94bu04bqww73hurxWVcOV4buIw71F4buOw73DisONw73hurrhu5DDveG7jOG6sMOVw73hurzEgsO9w5LEqOG7lOG6vsO94buO4bq2w5XEqMWpw700w43DvcOaxKjhu5LDleG7iMO9xajhu6Thuq7DlcSow73hu6bhurbhu47DveG6vMSC4bunw73hu6Thuq7hu47DveG7juG6ruG7p8O9xajEqEzDveG6uFZR4bq6w73DilDDlcO94buISuG6ssOVw73hu7ThurDDvcSo4buyxq/DvcSoSknGr8O9w5XEqEPFqMO94buM4bqww73hurzhu6rDleG7iMO9w5Lhur7hu47DveG6usSo4buaw5Xhu4jDvcOV4bqkw5Xhu4jDvcSo4bqmw5Xhu4jDvcOV4buI4bqwQOG7p8O94bq4xqBKw73DiuG7qMOV4buIw73FqMSoUkrDveG7iErEgsOV4bunw73DiuG7rMO94buMSkjGr8O94buMVlPDleG7iMO94bu04bqww73hurzhu6rDleG7iMO94bq64bqu4bq6w73hurhKScOVw73DmsSo4bquw5rDveG6usSo4bq+w73hurrEqOG6pMOVw73DksSoSsO9xahKR8Oaw73hu7jhu6jhurrDveG7tFFKw73huq7DlcSow73DleG6pMOV4buIw73hu47huqzFqMO9xajhu6RSSsWpw73huqnhur7hu47DveG6usSo4buaw5Xhu4jDvcOV4bqkw5Xhu4jDvcOaxKjhurJKw73hurjGoErDvcOK4buow5Xhu4jDveG7tOG6sMO9w4rhu6zDveG7jlFKw73hurrhu5DDvcWo4bqu4bq6w73hurzhu7DDleG7iOG7p8O94bu04buqw5Xhu4jDveG7juG6rMWow73DksSoxq9AR8OVw73hurrhuq7DlMO94bq4xqBKw73hu4xKSMavw73hu4xWU8OV4buIw73hu7Uv4bu5w73DikfDlcO94bu1L0HDvcWoxKhMxILDveG6uuG6sMO9w5rEqEbDveG6usSow5TDvcWow5ThurDDlcO94buO4bqsxajhu6XDveG7tOG7qsOV4buIw73DikTGr+G7p8O94buO4bqsxajhu6fDveG6uuG7nsO94buMSkjGr8O94buMVlPDleG7iMO9w5Lhur7hu47DveG6usSo4buaw5Xhu4jDvcOV4bqkw5Xhu4jDvcOaxKjhurJKw73DiuG7rMO94bu1w73FqMSoTMSCw73hurrhurDDvcOaxKhGxanDveG6qcSoSsO94buM4bqw4buOw73hu7RKSeG6usO9w5XEqEpIxq/DveG6vFZRSsO94bquw5XEqMO94bum4bquw5Xhu4jDveG7juG6rMWow73FqOG7pFJK4bunw73hu6TEgsO94buO4bucw73EqMagSsO9w5XEqEpIxq/DvcWoxKhMw73hu6bEgsavw73hu7fDveG7iEpSw73DmsSo4bqySsO94bq4xqBKw73hu4zhurZKw73DkuG6vuG7jsO94bq6xKjhu5rDleG7iMO9w5XhuqTDleG7iMWpw71jR8avw71Uw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOVxKjhurDDvcSow5ThuqzhurrDveG7jOG6sOG7jsO94bu0SknhurrDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w4pKSMavw73DkkpJw5XDvUvFqMO9w5rEqOG6skrDvcWoSkfDmsO94bu44buo4bq6w73hu7RRSsO94bquw5XEqMO94bum4bquw5Xhu4jDveG7juG6rMWow73FqOG7pFJK4bunw73DlUbDlcO94bq4xqBKw73hu7fDveG7jETDlS/DleG7iOG6sEDDveG7tOG6sMOUw73hurjGr+G7nkrDveG7puG6rsOV4buIw73hu7ThurDDvcWo4bukVsSCw73FqOG7pFZR4bq6w73DksSoSsO94bukxILDvcOV4buIw5ThurBKw73FqOG7pFJKw73DksSow5ThurLDleG7iMO94bu1w4HDvS3DveG7ueG7s8O9w5rEqOG7qMWoxanDvTThuqzhurrDveG6uEpJxajhu6fDvcOSxKjGoMOV4buIw73DlUbDlcO9xahZw70jw73DikpIxq/DvcWo4bukTeG7p8O94bq6xKjDguG7jsO94bum4buQ4bq6w73hurzEgsO94bq44bqmw5Xhu4jDveG6uuG6ruG6usSow73hurjGoErhu6fDvcOK4bqkw5rDveG6uuG6ruG6usO94buMw5ThurZKw73DkuG6vuG7jsO9xajhu6Thu6LDlcO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG7pOG7lsO9w5Xhu4jGr+G7nMOVw73hu4jhu5rhurrhu6fDveG6uuG6ruG6usO94buMw5ThurZKw73hu4zhuq7DveG6ukJA4bunw73hu6RWU8avw73FqMSoxq/hu5rhurrFqcWpxanDveG6uFRKw73hurrhu5DDvcWoxKjDjcO94buIQkDDvcWo4buew5XDvcWoxKhWUMOV4buIw73DksSo4buQw73EqOG7nErDvcOaxKjhu7DhurrDveG6usSow5TDveG7jOG6sMOVw73hurzEgsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB5w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO94bukSuG7iMSoxajhu6V54but4bux4bumxajhu6TDlMOV4buI4butMeG6sErDveG7tOG6sMO94bqyw5XEqMO5w71iSsOVxKjDveG6sUpIw5Xhu7Ev4bumxajhu6TDlMOV4buI4but4buxL8Oa4but


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]