(Baothanhhoa.vn) - “Phải làm gì với thứ này, phải làm sao cho người dân không đốt nữa, phải làm sao cho họ canh tác bền vững hơn, phải làm sao để họ có được nguồn thu thêm từ những phế phẩm này và phải làm thế nào để mình có thể kiếm tiền được từ những cái này?..” là những câu hỏi đã thôi thúc những người trẻ như Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thị Hồng (Thạch Thành) hiện thực hóa ý tưởng sản xuất tinh dầu thiên nhiên từ phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrLsOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDqcOCdHXhu53hu63DqeG7rXR14bud4butw6nDgsSQw6nhurB04bujw6nhurB04buN4buxw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6tGfhuqTDqcOCdOG6pMOpdOG7r8Otw7R0w6ktw6nDgsSQw6nhu4DDqcOCQ8SC4butc8Op4buT4buj4butw6l0deG7oeG7rcOpw4J0RcO04bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqvigJw6dMOsdcOp4buraeG7scOpc8O5w6nhurrhuqB1w6nDgnREw6nhu61p4bq+4bq1w6nhurB0w6x1w6nhu6tp4buxw6nhurRn4buvw6nDtHThu6/DqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7k+G7tcOCw6nhu63hurhn4bq1w6nhurB0w6x1w6nhu6tp4buxw6nhurRn4buvw6nDtHThu6/DqXR4w6nDtGfhu610w6nDgmjDtMOpw7Xhu5/hu63DqeG6uuG6uOG7rXPDqXTDgOG7reG6tcOp4bqwdMOsdcOp4buraeG7scOp4bq0Z+G7r8Op4buTcMOpdHjDqcO0dsOp4buTQ8ODw7TDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqcOCdOG6pMOpw4J04bud4buxw6nDgsSQw6nhu6104bq44butc8Op4bqwdOG7o8Op4bqwdOG7jeG7scOp4butaeG6vsOp4bq6acOp4bqwdMOsdcOp4buraeG7scOpw4J04bujw6nhu61p4buvw6nhu5Nww6nhu7HDueG7rXTDqcO0dsOpw4J0cMOp4bupdeG7o+G7scOpw4J14buf4butw6nhu5NDw4PDtMOpw4LEkMOp4butdOG6uOG7rXPDqcO0aHXDqeG7rWnhur7hurHDosOi4oCdw6nhu6tpw6nhu6104bq44butc8Opw7Ru4bqkw6l0eXXDqeG7k+G7i8Opw4J04buzdcOpw4J04bqmw7TDqeG7rXThurjhu61zw6nhu61zQ+G6onXDqcOC4bqyxqHDqeG7rXRDw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpVOG6uOG6pMOp4buwdeG7rXThurXDqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdOG7pcOpVOG7t+G7rXPDqeG6pyF0w63DtHTDqSF0aeG7rXThuq3DqXR14buh4butw6nDgnRFw7TDqXR2Z8Op4buAw6nDgkPEguG7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDqcOCdHXhu53hu63DqeG7rXR14bud4butw6nDgsSQw6nhurB04bujw6nhurB04buN4buxw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6tGfhuqTDqcOCdOG6pMOpdOG7r8Otw7R0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur7DqeG6sMOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXDguG7mcOKw4ItZ+G7q3Vz4but4bq3w6nDtOG7meG7rcOC4buZ4bqy4bqzZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4buRw4J04bqk4buxw7XDqXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buH4buB4bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4bq/w6rhurvhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq7ZuG6veG7gS/hurvhu4Phu4Xhu5Hhurvhur3hurvhurvhur/hur3hurnDguG6u+G7heG6veG7heG7geG7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqh4buH4bq94bq/ZcOpZ+G7q8OC4bqhZS7DrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqcOCdeG7rXTDqeG7kcOz4bqkw6nDgnR14bud4butw6nhu610deG7neG7rcOpw4LEkMOp4bqwdOG7o8Op4bqwdOG7jeG7scOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhurRn4bqkw6nDgnThuqTDqXThu6/DrcO0dMOpLcOpw4LEkMOp4buAw6nDgkPEguG7rXPDqeG7k+G7o+G7rcOpdHXhu6Hhu63DqcOCdEXDtGXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFlw4Lhu5nDisOCLWfhu6t1c+G7reG6t8Opw7Thu5nhu63DguG7meG6suG6s2Xhuqsuw6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqcOCdeG7rXTDqeG7kcOz4bqkw6nDgnR14bud4butw6nhu610deG7neG7rcOpw4LEkMOp4bqwdOG7o8Op4bqwdOG7jeG7scOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhu5NDw4PDtMOpw4LhurJD4butc8Opw7Vp4bq+4bq1w6lzdeG6oHXDqcOCdHXhu6HhuqTDqcO1aOG7rcOpw7XhuqThu7Phu63hurXDqcO1aOG7rcOp4burxqHDqcOCw611w6nDtGjDtMOpdOG7uXXDqcO0dMODw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6acOp4butc+G7r2l1w6nDguG7p+G7rXTDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqs2w6nDgkPEguG7rXPDqeG6uuG7n8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOpw4J0deG7neG7rcOp4butdHXhu53hu63DqcOCxJDDqeG6sHThu6PDqeG6sHThu43hu7HDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4bq0Z+G6pMOpw4J04bqkw6l04buvw63DtHTDqeG7q2nDqeG7kUXDqWjhu63DqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtGjDtMOp4bqwdOG7o8Op4bqwdOG7jeG7scOp4butdEPDqeG7q2jhurXDqcO14buXw6nDtOG6qmfDqcO0buG6vsOp4bq0w6zDqcO0dGfhu610w6nhu5Nww6nDisOJw6nhu6vhu4DhurXDqeG7k+G7meG7scOpw7R0Q+G7rXPDqcO0b8OCw6nhu6tv4bq+w6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOpw7Vq4butc8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqeG6sHRo4bqww6nhu6vhu7N1w6nDtOG6pOG7teG7rcOpdMOAdcOp4butQ+G6oMO0w6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpw4J04bu14butc8Oiw6k6dEPDgOG7rXPDqeG6sHRo4bqww6nhu61p4bq+w6nDtHThu6/DqXN1aMOpw4J0aeG7rXTDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4bqyxqHDqeG7sWnDqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc8Op4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqcOCdeG7rXTDqeG7kcOz4bqkw6nhurrhu4/hu63DqcO1w6zhu6/DqeG7k8Os4buxw6LDqeG7qHR1w6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63hurXDqeG7kUXDqWjhu63DqeG6tOG7m8Op4buT4buZ4buxw6nhu6vDrXXDqeG7q8ODdcOpw7rDtHTDqeG7q+G6oOG7rcOp4bq64bufw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcO0dOG7r8Op4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4bq6acOp4buTduG7rXPDqXN24bqww6nhurpp4buvw6nhurp14buhw7TDqcOC4buJ4butc8Opw4LhurJDxILhu61zw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61z4bq1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDgnThuqJ1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDgsOt4buvw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HhurXDqcOC4buJ4butc8Opw4J04bqkw6nhu610w7LhurDDqeG6umnDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG7kW7hu63DqcOC4bqyw7rDqcO0dOG7r8Opw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nDtWnDqcO04buv4butw6nDtGjDtMOp4buRbuG7rcOpw4Lhu7nDtMOp4buxdeG7n+G7rcOp4but4bqmdcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIXTDrcO0dMOpIXRp4butdMOiw6nhu5BFw6lo4butw6nDgnRp4butdMOpw7Thu7Phu61zw6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcO0aMO0w6nhurpv4butw6nhu5Phu5/DqeG6uuG7n8Op4bur4buL4butc8Op4bqwdMO6w6nDgml1w6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhurRn4bqkw6nDgnThuqTDqXThu6/DrcO0dOG6tcOpc3XDrOG7scOpw4J0dXDhuqTDqcO1w63DtMOp4buxaeG6pMOp4buTb8OCw6nDtGfhu610w6nDgmjDtOG6tcOpw4J0Z+G6vsOp4buTQXXDqcOCdHZ1w6nhurbhuqThu5nhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Rn4butdMOpw4Jow7TDqeG6tMOsw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhurB04buN4buxw6nDtOG6qmfDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurrhuqzhu61zw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nhu7Hhu7nDgsOpw7Row7R0w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDosOp4buS4bu34butc8Opw4J04bqideG6tcOp4buT4buZ4buxw6nhu5Phu6Phu63DqcO0dOG7r8Op4butc0PhuqJ1w6nDgnXhu53huqTDqeG7keG6rOG7rXPDqeG6u8Op4buRd+G7rXPDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6l04buvaeG7rcOpw4Lhu69p4butw6nDgnR14bud4butw6nhu610deG7neG7rcOp4bq6acOp4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOpw7R0b8OC4bq1w6nDtHbDqXN1aMOpw4LhurLhu6XDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtGfhu6/hurXDqeG7sWfhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw7Row7TDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nDgsSQw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOp4bux4bu5w4LDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7q3Xhu6HhuqTDqeG7k8Oz4bqkw6nhurpp4buvw6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPhurXDqcOCdeG7o8OCw6nhu6l14buh4buxw6nDtHR1w6nhurB0w7rDosOp4busc+G7r2l1w6nhurJn4bq1w6nhu5FFw6lo4butw6nDtELhu61zw6l0Q+G6oOG7rXPDqcOC4bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDgsO64butdMOpw7Xhu5/hu63DqeG6uuG6uOG7rXPDqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Rn4butdMOpw4Jow7TDqeG6tMOsw6nDtHRn4butdMOpw7R04buvw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqcOCdOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pGfDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgmh1w6nDtOG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOp4butc+G6pOG7t+G7rcOp4bux4bqs4butw6l04bq44bqkw6nDtMOAw6nDgsSQw6nhurJow7TDqcOCdMOsdcOp4bq0Z+G6pMOpw7R0Q+G7rXPDqcO0b8OCw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOp4but4bud4butw6nhu610w7Lhu63DqeG7k0PDg8O0w6nhurRFw6nhu5N24butw6nhu610w7Lhu63DqeG6umnDqXPEqeG7rcOp4bup4bujw4LDqcOCw7rDtHTDqcO0RcO0w6nDgsSQw6nhurB0w7pnw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq64bqs4butc8Op4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4burdeG7oeG6pMOiw6nDlGjDtHTDqcOCdETDtMOpw4J04bqkw6nhu7HhuqRnw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nDtOG6qmfDqeG7kUXDqWjhu63DqcO0QuG7rXPDqeG7qXRow7TDqeG6tOG7r8Op4bq64bqgdcOpw7Row7TDqcO04buz4butc8Opw4Lhur7DqeG7qXRow7ThurXDqcOCdGfhur7DqeG6usO5w6nDgnThuqTDqeG7seG6pGfDqcOCw611w6nDikPEguG7rXPDqcOCdMO5w6nhu5FFw6lo4butw6nDtHbDqeG6u8Op4buT4bu5dcOp4butc0LDqcO04buz4butc8Op4butdG7hu63DqeG6tOG7m8Opw4J14buj4butw6l0aeG7rXTDqcOCdOG6pMOp4bux4bqkZ8Opw4LDrXXDqeG7k+G7t3XDqcO04bqqZ8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4but4bq1w6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG7qXThu7Phu61zw6nhurB0w6x1w6nhu7Fvw4LDqcO04buz4butc8Op4bq0RMO0w6nDgnThuqTDqXPhu6/hu7HhurXDqeG6usOy4butw6nDtHThuqThur5w4butw6nhu7Fpw6nhurrhu4/hu63DqcO0dsOpw4J04bud4buxw6nDgnThuqTDqeG7rXTDsuG6sMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q1R14buh4butw6nDgnRFw7TDqXR2Z8Op4buAw6nDgkPEguG7rXPhurXDqWfhu610w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpVOG6uOG6pMOp4buwdeG7rXThurXDqcO0dHVnw6nhurTGoeG6t8Op4buww4F1w6nhu6vDs+G7rcOp4bq64bufw6nhurbhuqThu53hurXDqeG7q+G7neG7rcOpw4J04buJ4buxw6nhu5Phu7d1w6nhurTDrMOpw4J0b+G6vsOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nhurbhuqThu53DqeG7scO54butdMOp4buTZ+G7rXPDqcO0Z+G7rXTDqcOCaMO0w6nhurJvw4LDqcOCdHXhu6PhuqTDqcO14buf4butw6nhurrhurjhu61zw6nhurppw6nDgnThu5nhu6/DqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw4J0w7nDqeG7k2/DgsOp4buTZ3XDqeG6tOG7m8Op4butc2nhur7DqcO0aeG7rXPDqcO14bulw6nDinZ1w6nhu7F34but4bq1w6nDtcOtw7TDqeG7sWnhuqTDosOpVMOA4butw6nhu63hurhn4bq1w6nhurRn4bqkw6nhu7HDgXXDqeG6uuG6qMOpw4J04bqkw6l04buvw63DtHTDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOp4buT4buLw6nDtXnDqeG7q8OtdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7t3XDqeG6u8Op4burQ8OD4butc8Op4bur4bqg4butw6nhu6tow6nhurTDrMOpdOG7r2vDtMOp4buT4buZ4buxw6nhu5Phu7XDgsOpw7V5w6lzbuG6vsOp4bur4buL4butc8Op4bqwdMO6w6LDqTLhuqB1w6nhu6104bq44butc8Op4bq04bqk4bq+w6nhu61zdMWpw6nigJw6dMOsdcOp4buraeG7scOpc8O5w6nhurrhuqB1w6nDgnREw6nhu61p4bq+4bq1w6nhurB0w6x1w6nhu6tp4buxw6nhurRn4buvw6nDtHThu6/DqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7k+G7tcOCw6nhu63hurhn4bq1w6nhurB0w6x1w6nhu6tp4buxw6nhurRn4buvw6nDtHThu6/DqXR4w6nDtGfhu610w6nDgmjDtMOpw7Xhu5/hu63DqeG6uuG6uOG7rXPDqXTDgOG7reG6tcOp4bqwdMOsdcOp4buraeG7scOpw4J04bujw6nhu61p4buvw6nhu5Nww6l0eMOpw7R2w6nhu5NDw4PDtMOp4butc+G6pOG7t+G7rcOpw4J04bqkw6nDgsSQw6nhu6104bq44butc8Op4bqwdOG7o8Op4bqwdOG7jeG7scOp4butaeG6vsOp4bq6acOp4bqwdMOsdcOp4buraeG7scOpw4J04bujw6nhu61p4buvw6nhu5Nww6nhu7HDueG7rXTDqcO0dsOpw4J0cMOp4bupdeG7o+G7scOpw4J14buf4butw6nhu5NDw4PDtMOpw4LEkMOp4butdOG6uOG7rXPDqcO0aHXDqeG7rWnhur7DosOiw6LigJ3hurHDqeG7k+G7i8Op4bur4bqk4buz4butw6nDgnThu7N1w6nDgnThuqbDtMOpw4Lhu7N1w6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nhu6104bq44butc8Opw7R04bqk4bq+4buj4butw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDgsOtdcOpVOG6pOG7o+G6tcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7peG6tcOpVHdnw6nDlcO54butdOG6tcOpw4Lhu7N1w6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOpxILDqeG7rXThurjhu61zw6nhu63DgHXDqeG7rWnhur7DqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOp4buR4bqs4butc8Op4buraMOpw4LhurJp4bux4bq1w6nhurTDrMOp4buTcMOpw7R0Q+G7rXPDqcO0b8OCw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOp4bqyb8OCw6nhu610deG7n+G6pMOiw6kuZ+G6pMOp4buxw4F1w6nDtHThuqThur7hu6Phu63DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOC4buzdcOp4buT4buf4bqkw6nDinXhu63DqeG7rXN04bunw6nhurvDqeG7k+G7o+G7rcOp4bq9w6nhu61zaeG6vsOp4buTcMOp4buT4buj4butw6nhu6104bq44butc8Op4burd8Opw7R0Q+G7rXPDqcO0b8OCw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOp4bq24bqkZ+G7rcOp4bq0aMOC4bq1w6nDiuG7meG7scOpw7Row7R0w6l0eMOp4buraeG7seG6tcOpdHjDtMOpdHl1w6nhu6l14butdMOp4butc3R14buh4buxw6LDqSHEkMOp4buTb+G6vsOpw4Lhu7N1w6lv4bqww6nhuqrDqeG7gMOpw4JDxILhu61zw6nhurThu5vDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDqeG6tMOsw6nDtHRn4butdMOpw4LDrXXDqeG6tuG6pOG7ncOpdEPDgOG7rXPDqeG7scO54butdMOiw6khdGjhu61zw6nhu4Ut4bq94bq54bq74buH4bq1w6nDguG7s3XDqcO1xKnDgsOpw4Jn4bq+w6nhurpp4buvw6nhu6tp4buxw6nDgnTDicOp4butc3R14buh4buxw6nhurrhuqB1w6nhu63hu7d1w6nDtHRD4butc8Opw7Rvw4LDqeG7rXR54bq1w6nhu7HDgXXDqeG7q0PDg8OCw6nhu61v4bqkw6nDtHThu6fDqeG7k0PDg8O0w6nhur3DqcOCw63DqeG6umnDqcO0dOG7r8Op4bqyZ8Op4bupdOG7r8Os4butc8Op4buB4bq54bq54bux4burw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOiw6kuw6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqcO1Z+G7rcOp4buTw7PhuqTDqeG6uuG6oHXDqeG6tOG7tcOp4burQ8OD4butc8Opw7rDgsOpeXXDqcOC4buzdcOp4buR4bqs4butc8Op4buTcMOpw4Jr4butc8Op4bq6acOpw7Vo4butw6nhu6vGocOiw6nhu6rDs+G7rcOp4buTw7PhuqTDqcOCdMOJw6nhu61zdHXhu6Hhu7HDqcOCdGnhu610w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7k+G7i8Opw4J04buzdcOpw4J04bqmw7TDqcOC4buzdcOp4burw7LhurDDqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nDtHThu6/DqeG6unXhu6HDtMOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhurppw6nhu6l14butdMOp4buR4buvZ+G7rXTDosOpIXRo4butc8Op4bq9LeG6veG6ueG6u+G7g+G6tcOpw4Lhu7N1w6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8OpdOG7ocOpw4J04bu14butc8Opw7R0Q+G7rXPDqcO0b8OCw6nhu6vhuqDhu63DqXTDgOG7rcOp4bq6acOpdOG7r2nhu63DqcOC4buvaeG7rcOpw7Vq4butc8OpdeG7reG7r8OK4bq1w6nhurRn4bqkw6nhur3DqcOCdGjhu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7k+G7i8Op4butdMOy4butw6nhu5NDw4PDtMOp4buTw4Dhu63DqeG7k2vDgsOpdGnhu61zw6nhu5PDs+G6pMOpw4J14bud4butw6LDqSF0aOG7rXPDqeG7hS3hur3hurnhurvhu4PhurXDqcOC4buzdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7k+G7peG7rXTDqeG7q8Sp4bqww6nhu5Nrw4LDqcOCdOG7neG7scOp4bq7w6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtHRD4butc8Opw7Rvw4LDqeG7q+G6oOG7rcOpdMOA4butw6nhurrhuqB1w6nDtOG7s+G7rXPDqeG6tOG6pG/DgsOp4bq7w6nhu61zaeG6vsOpw7R0Q+G7rXPDqcO0b8OCw6nhu5NDw4PDtMOp4bq74bq14buBLeG6vcOpw4Jv4butw6nhu6to4bq1w6nDtHThu6/DqeG6smfDqeG6tMOs4butw6nhu6tDw4Phu61zw6nDgsSQw6nDqi3hu4Hhu6lzw6nDgnXhu610w6nhu5HDs+G6pMOiw6khdOG6onXDqeG7k3Vw4buxw6nhu61p4bq+w6nDguG7s3XDqcO1xKnDgsOp4buTw7PhuqTDqeG7rXTDsuG7rcOp4buTQ8ODw7TDqcO0aMO0w6nhu5PDgOG7rcOp4buTa8OCw6l0aeG7rXPDqcOCxJDDqVRpw6nhu6zhu7l14bq1w6nhu6x14butdMOpw5XDueG7rXThurXDqVThuqThu6PDosOpIXRo4butc8Op4bq74bq7LcOp4bq94bq54bq74buD4bq1w6nDguG7s3XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhu5Phu6Xhu610w6nDgnRp4butdMOp4burw7LhurDDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqSHhu6xUVMOpIXRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqcOCdeG7rXTDqeG7kcOz4bqkw6nhu7B14butdMOpVOG7t+G7rXPhurXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcOCdeG7neG6pMOpw7R04bqk4buN4butw6nDtMOAw6nhurTEgsOpw7R04buvw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4bq6acOpdOG7r2nhu63DqcOCdHXhu6Hhu63DqeG6uuG7n8Op4buxa8OCw6nhurB0aOG6sMOp4bur4buAw6nhu5Nww6nhu5No4bqww6lE4butc8Op4buTQ8ODw7TDqeG7rXThuqTDqcO0w7PhuqTDqcO04bqqZ8Op4bupdGjDtHTDqXRp4butc8Oiw6nDlOG7s+G7rXPDqcOC4bq+w6nhurRn4bqkw6nhu6l0dcOp4buTdcOp4bq6aeG7r8OpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqeG7k+G7i8Opw4LhurLEgsOpw4J0aeG7rXTDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7k8Oz4bqkw6nDgnXhu53hu63DqcO0dHXhu6Phu7HDqUPhuqTDqcOCdOG7o8Op4bq64bufw6nhurrhuqzhu61zw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nhurLhu7nhu61zw6nhu6vhuqDhu63DqeG6uuG6oHXDqXPDs+G7rcOp4buB4bq54bq5w6l0Z8Oiw6nhu6zhu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7g+G6tcOpw7Thu7Phu61zw6nDguG6vsOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhurJnw6nDquG6ueG6ucOp4burw7rDgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDqeG6umnDqeG7gcOiZuG7hWbDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu5N24butc8Opw7R0Z3XDosOp4bus4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4XDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4buTQ8ODw7TDqeG6v+G6ueG6ucOp4burw7rDgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTdsOp4bq0w4nDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7h+G6u8Op4burw7rDgsOpw7R04buvw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nDqsOi4buD4buH4buBw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buTduG7rXPDqcO0dGd1w6LDqeG7rOG7ieG7scOp4bq94bq54bq7ZuG6tcOpw7Thu7Phu61zw6nDguG6vsOp4buRRcOp4bupdeG7o+G7rcOp4bq04bubw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7k0PDg8O0w6nhu4fhurnhurnDqeG7q8O6w4LDqcOCdeG7rXTDqeG7kcOz4bqkw6LDqcOUaMO0w6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buTduG7rXPDqeG7q3jDqeG6tOG7m8Opw4Lhuqzhur7DqcOCdOG6pOG7ucO0w6nhurpp4buvw6nDtGjDtMOp4buTw4Dhu63DqXRp4butc8Opw7Thuqpnw6nhu6l0aMO0dOG6tcOpw4LhuqThur7DqeG7rXR14bud4butw6nhu5FFw6nhu6l14buj4butw6nhurThu5vDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4bupdOG7r8Os4butc8Op4buDw6Lhur/hurnhurnDqeG7q3jDqcOCQ8OA4butc8OpROG7rXPDqeG6uuG6oHXDqeG6u+G6veG6u8Op4burw7rDgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDosOpVHXhu6Hhu63DqeG7rWfhur7hurXDqeG7rXPhu69pdcOp4burQ8OD4butc8Op4bupdGjDtHTDqXRp4butc8Op4bux4bqkZ8Op4burxqHhurXDqcO04buz4butc8Opw4Lhur7DqeG7k+G7i8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4buTQ8ODw7TDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqeG6sHRu4butw6nhurB04bu1dcOpc+G7t+G7scOp4bq7w6nDgkHhu61zw6nhu5PDrXXDqeG7q+G7gMOp4bupdOG6pMOp4bq6RcO0w6khbuG6vsOp4busc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4bq6acOpw7Row7TDqeG7k8OtdcOp4bur4buAw6nEgsOp4bux4bu5w4LDqeG6tOG7tcOpw4Lhu6fhu610w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrMuG6oHXDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nhurppw6nhu4DDqeG7rXN0xalnw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqeG6tG7huqTDqeG6tMSpw7ThurXDqcOCdeG7rcOp4bqyauG7rXPDqcOCxJDDqeG7gMOpw4JDxILhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqXR14buh4butw6nDgnRFw7TDqeG7kUXDqWjhu63DqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw4J14butdMOp4buRw7PhuqTDqcOCdHXhu53hu63DqeG7rXR14bud4butw6nDgsSQw6nhurB04bujw6nhurB04buN4buxw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6tGfhuqTDqcOCdOG6pMOpdOG7r8Otw7R0w6nhurThu5vDqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw4LDreG7r8Op4but4bud4butw6nhu7Hhu7nDgsOpw7VD4bqgw7TDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO0Z+G7r8Opw7R04buvw6nhu61zaeG7rXTDqcO04buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nDtHThu6PDqcO1deG7o+G7reG6tcOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8Opc3Vow6nDguG6suG7pcOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nhu6l0Z3XDqcOCdGjDtMOpdMOD4bqww6nhu6vhu4DDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqcOCaXXDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqcOCdOG7o8Op4buxw63hu610w6nDtOG6qmfDqcOC4bun4butdMOpIXRn4butdMOpVHZnw6LDqeG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurAu4buv4bqk4bqyw7Thu5ll4bqrw5VpdcOp4bq6acOpw6zhu6104bq3w6nhu6rhu53DqTp0Q8OD4butc+G6qS/hurDhuqs=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]