(Baothanhhoa.vn) - Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều người con TP Thanh Hóa đã mãi nằm xuống trong lòng đất mẹ hoặc để lại một phần máu xương nơi chiến trường ác liệt. Để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh, bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, TP Thanh Hóa đã và đang chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công (NCC) ngày càng tốt hơn.
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rHAu4buE4buqxJAsTOG7qMSQ4buOUsOM4buoxJDGr+G7sMSQw5Q9U8SQO8Od4buqUcSQ4buOUuG7sMSQ4buqUXs9U8SQ4buO4busxJDhu45Z4buqUeG6pi9Sw4nhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmfhu5Dhu4TDlUThuqxzOklTxJA/LuG7hMSQ4bq4xJDhu44u4bu04buOxJDFqFJG4buqUcSQ4buOUlPhu5rhu6rEkCw6ez3hu6pRxJDFqDXEkOG7jjzhu4TEkMOVTOG7qsSQLOG7tOG7juG6tsSQ4buqUlPhu5wuxJDhu6pRez1TxJDhu47hu7Dhu6rEkHPhu6HEkHNS4buE4buqUsSQZ+G7rOG7hMSQw5TDjcSQ4buow41TxJDhu6rhu4jhu6jEkDIuw53hu6pRxJAsOuG7sOG7qlHEkMav4buu4buqUcSQw5RNLMSQ4buo4buYxJBS4buwxKjhu47EkMOU4buexJDGr0hTxJDhu6jhu7QsxJAmUk7hu6rEkOG7qEYuxJAye0Dhu6pRxJDhu6pAU8SQ4buOUlPhu5rhu6rEkCw6ez3hu6pRxJBG4buOxJDGr1Phu6Is4bqyxJBk4buexJAsOlPEkEzhu6rhurbEkOG7jEczxJAsV8SQxq/hu67hu6pRxJDhu4xT4buaLMSQQOG7qsSQO0wuxJA74buK4buOxJDDlMOdU8SQMCNTxJAsUuG7msSQUuG7osSQ4buOUuG7hMSQ4buE4buqUuG6tsSQ4buM4buI4buqUcSQLDpG4buOUsSQ4buqUlPhu6Lhu6jEkDBHxJDhu6pRUuG7pOG7hMSQLFXhu6pSxJA7TC7EkOG7qsSo4buqUeG6tsSQc+G7ocSQc1Lhu4Thu6pSxJBn4bus4buExJDDlMONxJAwR8SQw5Thu4Thu6pRxJDhu45Sw4zhu6jEkMav4buwxJDDlD1TxJA7w53hu6pRxJAwTyzEkOG7jlJNLOG6tsSQLFPhu6pSxJAsUk7hu6rEkOG7jlLhu7DEkOG7qlF7PVPEkOG7juG7rMSQ4buOWeG7qlHEkMOCbWJi4bqkxJDhu6pRRzPEkOG7jkfhu6pRxJAsw50sxJBSQOG7quG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEw5UsUi7hu6jhu4zEkFNi4buQ4buqLOG7kDpExJA7LDPGr+G7kMOBRDFTw5UsUuG6rsSQ4buARUUmMuG6sMSQUuG7kFNRUizhuq7EkMOK4bq4w4omMuG6sETEkDs64buOw4FELy/hu47DleG7quG6suG7jOG7hOG7sCxS4buE4buqUlLhu7Dhu4ThurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq44bq44bq44buAL8OJ4buA4buAw5XhurrDicOK4bq84buA4bq64bq6LMOJw4rhu4Lhurrhur7Gr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4buA4bq84bq8RMSQ4buExq8sw4FEcC7hu4Thu6rEkCxM4buoxJDhu45Sw4zhu6jEkMav4buwxJDDlD1TxJA7w53hu6pRxJDhu45S4buwxJDhu6pRez1TxJDhu47hu6zEkOG7jlnhu6pRRMSQMVPDlSxSw4FE4buARUVExJBS4buQU1FSLMOBRMOK4bq4w4pExJAv4bqsa8ON4buqUsSQw5RI4buwxJAmUns94buqUcSQZFnhu6pRxJByQOG7qsSQLFLDjOG7qOG6tsSQLMSo4buqUcSQPy5HxJBRU+G7hMSQw5RV4buqUsSQ4buOUlThu6pSxJA7RuG7jlLEkCw6xqDhu6rEkMOUw5rhu4TEkOG7jEfhu6rEkCZSez3hu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxzOuG7sOG7qlHEkOG7jkbhu47EkOG7ji7hu7Thu47EkOG7jlJT4bua4buqxJAsOuG7hOG7qlLEkOG7jEnhu7DEkDDhu6LEkMOU4bu04buOxJDGr08mxJDDlUzhu6rEkCzhu7Thu47EkDBHxJDGr0fhu6jEkOG7qlJT4bui4buoxJAwKcSQPy7DneG7jsSQLOG7msSQ4buO4buE4buwxJDhu45J4bq2xJBz4buhxJBzUuG7hOG7qlLEkGfhu6zhu4TEkMavLlnhu6rEkCxdxJBSR+G7sMSQxq9HxJDhu6pAU8SQw5TDjcSQw5Thu6zhu6pRxJBR4busJsSQ4buqUlPhu5wuxJA7feG7jsSQ4buqUXs9U+G6tsSQO33hu47EkOG7jjzhu4ThurLEkGdT4bui4buqxJDhu6rhu4Qz4bq2xJAsUkfhu6pSxJAmUsOdxJDhu47hu6zEkOG7gOG6suG7huG6vsOKxJDhu6pRez1TxJDhu47hu6zEkOG7jlnhu6pRxJDDlOG7hOG7qlHEkFJ7JeG7qlHEkOG7jlLhu5rEkMOU4bu0xJAsOiTEkOG7jk0mxJBSR+G7qlHEkCxSRuG7qlHhurLEkHM64buw4buqUcSQw5Thu6zhurbEkOG7qlF7PVPEkFLhu7BILMSQw5Thu7Thu6pRxJDhu45G4buOUsSQ4buoSOG7qlHEkCw6eyPhu47EkMOJLcOJLcOJ4buC4bq8w4rEkOG7juG7rMSQ4bq8xJDhu6pRez1T4bqwxJDhu6pRez1TxJBS4buwSCzEkMOU4bu04buqUcSQ4buORuG7jlLEkOG7qEjhu6pRxJAsW8SQ4buqUUczxJDDiS3DiS3DieG7guG6vMOKxJDDlOG7muG7qsSQ4buqUUczxJDFqFIlU8SQ4buqUVLhu6Thu4TEkGJG4buOUsSQ4buoSOG7qlHEkHNSRuG7qlHEkHNG4buoxJDhu6rDjOG7qMSQw4nhu4LhurzDisSQxq9HxJDhurzEkOG7qlF7PVPhurDEkCxSTOG7qsSQ4buqUkzhu6rEkMavU+G7oizEkDvhu6TEkMOJ4bqy4bq8ReG6vMSQ4buqUXs9U+G6sMSQbOG7mMSQ4buvU+G7oizEkG3hu4Thu6jEkDnhu6pSxJBSKOG7qlHEkOG6vsSQ4buqUXs9U+G6sMSQOeG7qlLEkFIo4buqUcSQa13hu47EkMaveyThu6pRxJAwPsSQLDrhu4Thu6pRxJBtUkzhu6rEkMOVTOG7qsSQw4rEkOG7qlF7PVPhurDEkCxSe0Dhu6pRxJDhu4xT4buqUuG6tsSQ4buqUXs9U8SQUnsl4buqUcSQ4buOUlThu6pSxJA7RuG7jlLEkOG7qlJ7xJAsUntA4buqUcSQ4buMU+G7qlLEkOG6uuG6ssOKReG6vMSQ4buqUXs9U+G6sMSQ4buM4bui4buqUsSQ4buMU+G7qlLEkMOJ4bqyRcOK4buGxJDhu6pRez1T4bqwxJDhu6pRez1TxJBS4buwSCzEkMOU4bu04buqUcSQxahSRuG7qlHEkOG7jlJT4bua4buqxJDhu4zDmsSQ4buqUlPhu6Dhu6jEkOG7jlJNLMSQw5Thu7Thu47EkFLhu6zhu4TEkFJW4buOxJAwR8SQ4buO4buw4buqxJDDlOG7lMSQ4buOPOG7hMSQUlbEkMavR8SQw4nhurLhur7DisOKxJDhu6pRez1T4bqwxJDhu6pRez1TxJBS4buwSCzEkMOU4bu04buqUcSQ4buORuG7jlLEkOG7qEjhu6pR4bq2xJBS4buwSCzEkMOU4bu04buqUcSQxahSRuG7qlHEkOG7jlJT4bua4buqxJDhu4zDmsSQw5TDmuG7jlLEkOG7jOG7iizEkCwoxJDDlEczxJDhu4Dhur7EkOG7qlF7PVPhurDEkOG7qlF7PVPEkCZSKeG7jsSQMCnEkCxSe0Dhu6pR4bq2xJDhu4zhu6Lhu6pSxJDhu4xT4buqUuG6tsSQ4buOUk0sxJDDlOG7tOG7jsSQUuG7rOG7hMSQUlbhu47EkOG7hsOJ4bqgxJAsOiXEkMavxqDhu6rhurbEkGzhu5jEkOG7r1Phu6IsxJBt4buE4buoxJA54buqUsSQUijhu6pRxJDGr0fEkMOJ4bq84buCxJDhu6pRez1T4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxk4buexJDhu45Sw4zhu6jEkMav4buwxJDDlD1TxJA7w53hu6pRxJDhu45S4buwxJBtYmLhurbEkHPhu6HEkHNS4buE4buqUsSQZ+G7rOG7hMSQw5TDjcSQw5TDkzPEkOG7qEjhu6pSxJDhu45Z4buqUcSQLEbhu47EkCwuM8ag4buqxJAsOi4z4buc4buq4bq2xJAmUuG7tsSQ4buMU+G7muG7qsSQ4buOUjzEkCw6e0Dhu6pRxJDhu4484buExJBkSeG7qlHhurbEkOG7jlJU4buqUsSQO0bhu45S4bq2xJAmUkYmxJDGry5PLMSQ4buOPOG7hMSQbVJHxJDhu6p7I+G7jsSQMOG7nMSQ4buOUlThu6pSxJA7RuG7jlLEkHsuxJDDlMONU8SQbWJixJAwI1PEkOG7jkbhu45SxJDhu6hI4buqUcSQw5Thu57EkOG7qlF7PVPEkMOVTOG7qsSQ4buMU+G7mizhurbEkMWoxqDEkMWoUuG7hFPEkCxSPMSQLCnhu47EkFLhu7LEkDtAxJAsUuG7kOG7sMSQPy4zxJDDlMOa4buqUsSQMEfEkCxS4buE4buoxJBRU+G7hMSQUVNG4buoxJA7RizEkDBT4bui4buOxJAsUl3hu47EkFJT4bui4buq4bqyxJBkxKjhu47EkOG7jFPhu6Is4bq2xJAsUkfhu6pSxJAmUsOdxJDDlMONxJDGr0fhu6jEkCzDnSzEkOG7jlnhu6pRxJAsRuG7jsSQLFPhu5omxJDhu6pST+G7quG6tsSQMuG7kizEkMOVLjPhu6Is4bq2xJAyRuG7jsSQ4buqUk/hu6rEkFLhu7LEkDtAxJDhu4484buExJDhu45G4buOxJDDlMOdU8SQLHsk4buqUcSQ4buOUnvhu4TEkMOUeyThu47EkFJ7JeG7qlHEkCw6JMSQ4buOTSbEkMOU4buexJBRUyEmxJBtYmLEkMWoUlnhu6pRxJAmUklTxJDhu45Sw5ouxJAsUlPhu6IsxJAsUuG7rlPhurLEkG1R4buEM8SQO+G7hC7EkMWoUlPEkOG7jkbhu47EkCZSez3hu6pR4bq2xJAyw43EkOG7qlJP4buqxJDDlHsk4buOxJDDlEDhu6rEkOG7jjzhu4TEkG1iYsSQw5Thu5zEkOG7qlFSw5rEkCxSKcSQUnsl4buqUcSQ4buOUlThu6pSxJA7RuG7jlLEkCw6JMSQ4buOTSbEkHsuxJDDlMONU+G6tsSQdOG6q21jxJDhu45G4buOxJAmUns94buqUeG6tsSQMsONxJAsOlPhu57hu6rEkMWoUuG7hFPEkDpHxJA74buwRizEkFLhu7LEkDtAxJAsUuG7kOG7sMSQPy4zxJDDlMOa4buqUsSQMEfEkCzhu7bEkOG7jlJ94buOxJBS4bu0U8SQ4buqUVLDmsSQMuG7kizEkMOUw51TxJAwI1PEkCxb4buqUcSQLDp7PeG7qlHEkFIkJsSQ4buOKcSQLFLhu57hurLEkGTDnVPEkDAjU8SQ4buqUiDhu6pRxJAsOns94buqUcSQUiQmxJDFqFJZ4buqUcSQw5Q8xJDDlFPhu5wuxJDFqFPhu6Lhu6rEkCxS4buQ4buwxJA/LjPEkMOUw5rhu6pS4bq2xJDhu45G4buOxJAmUns94buqUeG6tsSQMsONxJA74buWxJAsUlnhu6pRxJDhu4xG4buwxJDhu45S4buwxJBtYmLEkMOUeyThu47EkOG7jFPhu5os4bqyxJBkw51TxJAwI1PEkCw6ez3hu6pRxJBSJCbEkMOUPMSQw5RT4bucLsSQxahT4bui4buq4bq2xJDhu45G4buOxJAmUns94buqUeG6tsSQMsONxJA74buWxJDGr08mxJAsPcSQLDpV4buqUsSQxajDqOG7qMSQLFLhu5Dhu7DEkOG7jFPGoOG7qsSQ4buMSeG7qsSQUlYmxJAy4buSLMSQMEfEkFLhu7LEkDtAxJDDlOG7nMSQ4buqUVLDmsSQdOG6q21jxJAsUkfhu6pSxJAmUsOdxJAy4buQ4buoxJAy4buSLOG6ssSQcuG7hC7EkMWoUlPEkMWoU+G7nuG7qMSQLDrhu4ThurbEkDLhu5IsxJDDlS4z4buiLOG6tsSQdOG6q21jxJAsUkfhu6pSxJAmUsOdxJDDlOG7nMSQ4buqUVLDmsSQciXEkGvhu4Thu7DEkMOU4bu04buqUcSQLcSQc1J7QOG7qlHEkOG7jFPhu6pSxJAwR8SQd8ONxJBS4bu0U8SQw4JrZHPhuqvDg3dn4bqkxJAwR8SQ4buORuG7jsSQ4buOQMSQPy7hu4Thu6rEkOG7jk0mxJAsOsag4buqxJAy4buQ4buoxJAy4buSLMSQUVNJU8SQPy4z4buaLOG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsYlnhu6pRxJAsRuG7jsSQJlLDnVPEkFIkJsSQLFPhu5omxJDhu6pST+G7quG6tsSQMuG7kizEkMOVLjPhu6IsxJAwR8SQUVNJU8SQPy4z4buaLMSQ4buOUuG7msSQw5Thu7TEkHsuxJDDlMONU8SQw5TDnVPEkDAjU8SQ4buqUXs9U8SQUuG7sEgsxJDDlOG7tOG7qlHEkMWoUkbhu6pRxJDhu45SU+G7muG7qsSQ4buMw5rEkOG7qlJT4bug4buoxJDhu45STSzEkMOU4bu04buOxJBS4bus4buExJBSVuG7jsSQ4buOPuG7qlHEkMOUeyThu47EkCxSR+G7qlLEkCZSw53EkD8u4buE4buqxJAsTOG7qMSQLFJd4buOxJBSU+G7ouG7quG6ssSQcuG7hC7EkMWoUlPEkOG7juG7rMSQMMOM4buqxJDhu4xJ4buqxJDhu4484buExJByJcSQa2Rz4bqrw4N3Z8SQMOG7nMSQOkfEkDvhu7BGLOG6tsSQ4buM4bu2xJA7LuG7qlHEkOG7jlJ94buqUcSQ4buOfcSQw5TDnVPEkDAjU8SQ4buqUXs9U8SQUuG7sEgsxJDDlOG7tOG7qlHEkMWoUkbhu6pRxJDhu45SU+G7muG7qsSQ4buMw5rEkOG7qlJT4bug4buoxJDhu45STSzEkMOU4bu04buOxJBS4bus4buExJBSVuG7juG6tsSQ4buhUuG7ruG7qlHEkGtkc+G6q8ODd2fEkCxSR+G7qlLEkCZSw53EkCZSw51TxJBSJCbEkDAjU8SQdOG6q21jxJDhu45G4buOxJAmUns94buqUeG6tsSQMsONxJAsUlnhu6pRxJDhu4xG4buwxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJDDlMOdU8SQLHsk4buqUcSQw5Thu4Thu6pRxJBSeyXhu6pRxJAsOiTEkOG7jk0mxJDhu4zhu7bEkDsu4buqUcSQLFLGoOG7qMSQ4buOUn3hu6pRxJDhu459xJDhu45SfeG7qlHEkOG7qFPhu6pSxJDDlMONxJAsUuG7hOG7qMSQUVPhu4TEkMWoUkbhu6pRxJDhu45SU+G7muG7qsSQLEhTxJDhu45SU+G7muG7qsSQLDp7PeG7qlHEkOG6q+G6tsSQYuG6tsSQasSQw5Thu57EkCxT4buaJsSQLCnhu47EkMOUeyThu47EkFJ7JeG7qlHEkCw6JMSQ4buOTSbhurLEkGTDnVPEkDAjU8SQ4buqUiDhu6pRxJDDlMOdU8SQLHsk4buqUcSQ4buO4busxJAsUj1TxJBRU+G7hOG7qsSQ4buOWeG7qlHEkCxG4buO4bq2xJDhu45SU+G7muG7qsSQw5RNLuG6tsSQJlIp4buOxJAwKcSQ4buOUlPhu5rhu6rEkMOUTS7EkCxbxJDhu6pRRzPEkMOJLeG7hi3DieG7guG6vsOJxJDDlOG7muG7qsSQ4bq6RS3hurwtw4nhu4Lhu4DDisSQLEhTxJDhu45SU+G7muG7qsSQLDp7PeG7qlHEkOG6q+G6tsSQYuG6tsSQasSQ4buoR8SQxahSWeG7qlHEkOG7juG7ruG7qsSQ4buOUn3hu6pRxJDhu4594bq2xJDhu45G4buOxJAmUns94buqUeG6tsSQMsONxJBSeyPhu6pRxJDDlcOS4buqxJDhu45G4buOxJDDlMOdU8SQLHsk4buqUcSQxq9H4buoxJDDlEDhu6rEkDJT4buqxJBRU0lTxJDhu6jDjcSQJlJTxqDhu6rEkFJT4buiLsSQw5RA4buqxJAww5rhurbEkOG7juG7rMSQMkbhu47EkOG7qlJP4buqxJDhu4484buExJB04bqrbWPEkCZSez3hu6pR4bq2xJAyw43EkFEiU8SQ4bqr4bu0xJBiUsOZxJBSLjPEkHAuTOG7qsSQO13EkCzDmeG7qlLEkMOU4buexJBRU0lTxJDhu6jDjcSQJlJTxqDhu6rEkFJT4buiLsSQw5RA4buqxJAww5rhurLEkOG7ryNTxJA7XcSQPy7hu4Thu6rEkCxM4buo4bq2xJBS4bu4xJAsOiTEkOG7jjzhu4TEkCxSR+G7qlLEkCZSw53EkDBHxJDhu45G4buOxJAmUns94buqUeG6tsSQMsON4bq2xJDhu45AxJDhu4xJ4buqxJDhu45G4buOxJDDlMOdU8SQLHsk4buqUcSQw5TDjcSQ4buM4bu2xJA7LuG7qlHEkMOUeyThu47EkOG7jlJ94buqUcSQ4buOfcSQ4buqxqDhu6rEkDvDncSQUuG7ssSQO0DEkMOU4bucxJDhu6pRUsOaxJDhu45NJsSQLDrGoOG7qsSQ4buOWeG7qlHEkOG7qlJP4buqxJAwR8SQUVNJU8SQPy4z4buaLMSQ4buOUuG7msSQw5Thu7TEkHsuxJDDlMONU8SQw5TDnVPEkDAjU8SQ4buqUXs9U8SQUuG7sEgsxJDDlOG7tOG7qlHEkMWoUkbhu6pRxJDhu45SU+G7muG7qsSQ4buMw5rEkOG7qlJT4bug4buoxJDhu45STSzEkMOU4bu04buOxJBS4bus4buExJBSVuG7jsSQLDrGoOG7qsSQw5TDmuG7hMSQ4buMR+G7qsSQLFJH4buqUsSQJlLDncSQw5RILMSQLDfEkMav4buixJDhu47hu4Thu7DhurLEkGdT4bui4buqxJDhu6rhu4Qz4bq2xJAs4bu24buqUcSQO8OdxJDhu6pRez1TxJBS4buwSCzEkMOU4bu04buqUcSQxahSRuG7qlHEkOG7jlJT4bua4buqxJAwR8SQ4buO4buw4buqxJDDlOG7lMSQ4buOPOG7hMSQUlbEkOG7jMOaxJDhu6pSU+G7oOG7qMSQ4buOUk0sxJDDlOG7tOG7jsSQUuG7rOG7hMSQUlbhu47EkMOU4buE4buqUcSQUnsl4buqUcSQLDokxJDhu45NJsSQUkfhu6pRxJAsUkbhu6pRxJDGr0fEkMOJ4bqy4bq+w4rDisSQ4buqUXs9U+G6tsSQLDrhu7Dhu6pRxJDDlOG7rMSQLDpd4buOxJAsU+G7mibEkMavR8SQw4nhurLhurjhurjhu4DEkOG7qlF7PVPhurbEkFFTRuG7qsSQLFPhu5omxJDGr0fEkOG6vOG6uOG7hsSQ4buqUXs9U+G6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsbVHhu7BHU8SQLFJd4buOxJBSU+G7ouG7qsSQw5Qh4buqUeG6tsSQw5Q84bq2xJDFqMOaJsSQLFI9U8SQ4buORuG7jsSQ4buOUuG7msSQw5Thu7ThurbEkOG7jlJU4buqUsSQO0bhu45SxJDhu4484buExJBtUkfEkOG7qnsj4buOxJDDlMOdU8SQMCNTxJBtYmLhurbEkOG7qlIg4buqUcSQ4buqw4zhu6jEkD8u4buE4bq2xJBsc3NwxJAwR8SQ4buORuG7jsSQw5Thu7BH4buqxJAsUuG7nsSQ4buOUlThu6pSxJAsOsOaxJAtxJAyw43EkFLhu7RTxJAsW8SQLFJH4buqUsSQJlLDncSQw5Thu5rhu6rEkCZSez3hu6pR4bq2xJAyw43EkMOUw43EkMWoxqAuxJBRVlPEkOG7jkbhu47EkCzhu7bEkOG7jlJ94buO4bq2xJDhu45GxJDhu6pSTOG7quG6tsSQ4buORuG7jsSQ4buoSOG7qlLEkCxSez3hu6pRxJA/Lkzhu6rEkFLhu7jEkCw6JOG6tsSQUVMhJsSQw5QqxJBRU+G7hMSQw5RV4buqUsSQbWJixJDhu47hu6zEkFLhu7BH4buqxJDhu45J4buqUsSQxahS4busxJDFqFLDjOG7quG6tsSQw53hu6jEkMOU4buELuG6tsSQ4buM4bui4buqUsSQLE8s4bq2xJDhu6pSR8SQJcSQMi7DneG7qlHEkOG7jk0m4bqy4bqy4bqyxJBiWeG7qlHEkCxG4buOxJDhu45Sw4zhu6jEkDvhu6zhu47EkDt94buOxJDFqFJX4buQxJDhu45S4buwxJBtYmLEkOG7jj7hu6pRxJDDlHsk4buOxJAsUkfhu6pSxJAmUsOdxJAsUl3hu47EkFJT4bui4buqxJDhu45SLsSQw5RG4buw4bqyxJBn4buI4buqUcSQ4buqw4zhu6jhurbEkOG7jkbhu47EkCZSez3hu6pR4bq2xJAyw43EkDpHxJA74buwRizhurbEkMavTybEkMOV4buE4buqUsSQO0bhu45SxJBtYmLEkOG7juG7ruG7qsSQw5Q8xJA7feG7jsSQxahSV+G7kMSQ4buOUuG7sMSQw5RTxJDhu6pRUsOZxJDDlXsq4buqUcSQLE8mxJAsOi7hu6pRxJAsSFPEkHM6LuG7qlHEkCxM4buoxJBkU+G7nC7EkMOVeyrhu6pRxJBtYmLEkOG7jjzhu4TEkCzDmeG7qlLhurLEkOG7r1Phu6Lhu47EkOG7jk0mxJAsUuG7lMSQ4bqrZ3hzxJDhu45S4buwxJBtYmLEkOG7jj7hu6pRxJDDlHsk4buOxJAsUl3hu47EkFJT4bui4buqxJDFqMOaJsSQLFI9U+G6tsSQ4buMSeG7sMSQw5RJ4buoxJA/LjPhu5zhu6rEkMavJFPEkOG7jlLhu7DEkG1iYuG6ssSQYijhu6pRxJAwI1PEkOG7jlLDjOG7qMSQxq/hu7DEkMOUPVPEkDvDneG7qlHEkDBPLMSQ4buOUk0s4bq2xJBz4buhxJBzUuG7hOG7qlLEkGfhu6zhu4TEkOG7jj7hu6pRxJDGry5Z4buqxJA/LuG7hOG7qsSQLEzhu6jEkMOU4bua4buqxJDDlD1TxJA7w53hu6pRxJAsU+G7qlLEkCxSTuG7qsSQ4buOPOG7hMSQbWJi4bqyxJBtUkzhu6rEkOG7jkbhu47EkOG7qlFHM8SQxq/hu6DhurbEkCzhu5os4bq2xJDhu6pR4buwR1PEkOG7qlIg4buqUcSQJlJO4buqxJA/LkfEkOG7jjzhu4TEkGJSPMSQLMOa4buOUsSQ4buqeyPhu47hurbEkOG7jjzhu4TEkCzDmeG7qlLhurbEkMavw43hu6pSxJDDlEjhu7DEkCxSR+G7qlLEkCZSw53hurbEkMavw43hu6pSxJDDlEjhu7DEkOG7jkbhu47EkCZSez3hu6pR4bq2xJAyw43EkMOU4bucLsSQLOG7tsSQ4buOUn3hu47EkOG7jkbhu47EkMOU4buwR+G7qsSQw5Thu5rhu6rEkCxSw4zhu6jhurbEkCw64buE4buwxJAsxKjhu6pRxJDhu6pSIOG7qlHEkCZSTuG7qsSQPy5HxJA0xJDhu6pRUuG7pOG7hMSQMEfEkEzhu6rEkOG7jk7hu6rEkCxSw4zhu6jEkFJXU8SQw5Q9U8SQO8Od4buqUeG6tsSQ4buM4bui4buqUsSQLE8sxJDhu4484buExJBtYmLhurbEkMOU4bu04buqUcSQMFPGoOG7qsSQUlbEkDB7JCzEkD8u4buExJDhu6rhu7hTxJDDlOG7hC7EkCxSTOG7qsSQLFLhu57EkCxT4buaJsSQLCnhu47EkDvDneG7qlHEkOG7juG7rMSQVOG7jlLEkOG7jlLhu7DEkFFT4buExJDDlFXhu6pSxJAwR8SQMsONxJBS4bu0U+G6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsZ3sj4buqUcSQLCNTxJDFqDfEkOG7qlPhu6Lhu6jEkOG7gMOKxJDhu6rDjOG7qMSQ4buqUUczxJAsUntA4buqUcSQ4buMU+G7qlLhurbEkMavU+G7oizEkDvhu6ThurbEkCxSR+G7qlLEkCZSw53EkDBHxJDhu45G4buOxJAyw43hurbEkCZSez3hu6pRxJA74buWxJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQ4buqUlPhu5wuxJBS4buwSCzEkMOU4bu04buqUcSQNMSQ4buqUVLhu6Thu4TEkOG7qlJ7xJAsUsOM4buo4bq2xJAsxKjhu6pRxJA/LkfEkOG7jlLhu7DEkG1iYuG6tsSQLOG7tsSQ4buOUn3hu47EkMav4bugxJDhu45OLsSQO1PGoC7EkCxIU8SQbVFS4buk4buExJAsOuG7hOG7qlHEkMavU+G7oizEkDvhu6TEkGdH4buoxJBx4buy4buqUeG6sMSQw5VM4buqUcSQUuG7sOG7hOG6tsSQw5VM4buqUcSQUntA4buqUcSQLEhTxJBqUi7EkOG7r8OM4buqxJBS4bus4buExJAseyXhu6pRxJDhu6pT4bui4buoxJDhuqtG4buOxJBn4buy4bq2xJBk4buc4buqxJAsUj3EkOG6q0fEkOG7qOG7mMSQ4buvU+G7oizEkG3hu4Thu6jEkDnhu6pSxJBSKOG7qlHEkDBHxJDhu45G4buOxJA54buqUsSQUijhu6pRxJDGr1Phu6IsxJA74buk4bq2xJBqUi7EkCx7JeG7qlHEkOG7qlPhu6Lhu6jEkFFTRuG7sMSQMFPGoOG7qsSQMEfEkFJW4buOxJA7U+G7qlLEkFIzxJA7U+G7qlLEkCw6xqDhu6rEkOG7jlnhu6pRxJAsOns94buqUcSQw5Thu4omxJDDlMagxJA7WeG7qlHEkGzDjeG6tsSQbVFS4buk4buExJAsOuG7hOG7qlHEkMavU+G7oizEkDvhu6TEkGdH4buoxJBx4buy4buqUcSQMEfEkHN7JOG7qlHEkMOUR1PEkHNS4buE4buqUsSQ4buqU8ag4buqxJAyLuG7qlHEkCZS4buw4buqUeG6ssSQZMSo4buOxJDhu4xT4buiLOG6tsSQ4buqw4zhu6jEkOG7quG7hDPEkCxSR+G7qlLEkCZSw53EkDvhu5bEkCzhu7bEkOG7jlJ94buOxJBRxKgmxJDhu6jEqCzhurbEkOG7jFPhu54uxJDDlXtA4buqUeG6tsSQxahS4buQ4buqxJAsUnsl4buqUcSQbWJixJAsU8agLsSQ4buMU+G7ni7EkDBHxJDhu45G4buOxJAsTybEkCxS4bue4bq2xJDhu45GxJDhu6pSTOG7qsSQ4buO4busxJAsUkfhu6pSxJAsVOG7jlLEkCw64buw4buqUcSQ4buOWeG7qlHEkCxG4buOxJDhu45Sw4zhu6jEkDvhu6zhu47EkG1iYsSQMEfEkCZS4buw4buqUcSQLDpH4buwxJDigJxk4buc4buqxJBA4buqxJDDlEYmxJDhu6pRUuG7pOG7hOKAneG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4buvI1PEkDtdxJA/LuG7hOG7qsSQLEzhu6jEkOG7jlIuxJDDlEbhu7DEkOG7jjzhu4TEkOG7jk0mxJA8M+G6tsSQ4buOUlThu6pSxJA/LjPhu5zhu6rEkCxbxJAsUkfhu6pSxJAmUsOdxJDDlOG7muG7qsSQJlJ7PeG7qlHhurbEkDLDjeG6tsSQw5Thu5rhu6rEkOG7quG7hDPEkHPhu6HEkHNS4buE4buqUsSQZ+G7rOG7hMSQxahSWeG7qlHEkOG7juG7ruG7qsSQUVPhu4TEkMOUVeG7qlLEkOG7jlJU4buqUsSQO0bhu45SxJDGr0fEkFLhu7TEkOG7qlFSw6jhu7DhurbEkOG7jk/hu6rEkOG7qlFSw6jhu7DhurDEkCxNLMSQ4buOScSQ4buORuG7jsSQUVPhu4TEkMOUVeG7qlLEkG1iYsSQw5Thu5wuxJDhu47hu6zEkOG7qH3hu47EkDvDneG7qlHEkOG7juG7hOG7sMSQUkDhu6rEkOG7qH3hu47EkDvDneG7qlHEkCw6LuG7qlHEkOG7jFXhu6pSxJDhu4484buExJDhu6pRez1TxJDDlUzhu6rEkOG7qkBTxJDhu457xJAsOiHhurLEkGThu57EkCZS4buw4buqUcSQLDpH4buwxJAs4buwR+G7qsSQw5VM4buqxJDhu45Sw4zhu6jEkDvhu6zhu47EkCxSe0Dhu6pRxJDhu4xT4buqUuG6tsSQUVPhu4TEkMOUVeG7qlLEkMavU+G7oizEkDvhu6ThurbEkG1iYsSQMCNTxJDhu45G4buOUsSQ4buoSOG7qlHEkMOU4buQ4buoxJDGr0hTxJBSU+G7oi7EkD8uScSQLFJT4buaLMSQLFJd4buO4bq2xJBz4buhxJBzUuG7hOG7qlLEkGfhu6zhu4TEkCxT4buaJsSQLCnhu47EkMavR+G7qMSQLMOdLMSQ4buOWeG7qlHEkCxG4buOxJDigJxk4buc4buqxJBA4buqxJDDlEYmxJDhu6pRUuG7pOG7hOKAneG6tsSQw5Thu57EkCw6LjPhu5zhu6rEkCxSw53hu6pRxJAsw50sxJDDlOG7mCbEkOG7jjzhu4TEkMOVTOG7qsSQLOG7tOG7jsSQ4buow41TxJDhu6jDjVPEkMOUeyThu47EkFFV4buqxJBRUyDEkDBHxJAmUkYsxJBSLjPhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzRMSQOywzxq/hu5DDgUQs4buQMiwt4buExq9TUeG7quG6rsSQOlNRUizhurBE4bqs4bqmOyw64buw4buqUeG6rOG6q0dTxJAwR8SQSeG7qlLhuq7EkHNSLsSQ4buvLlPhuqYvOyw64buw4buqUeG6rOG6pi8m4bqs


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]