(Baothanhhoa.vn) - Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều người con TP Thanh Hóa đã mãi nằm xuống trong lòng đất mẹ hoặc để lại một phần máu xương nơi chiến trường ác liệt. Để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh, bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, TP Thanh Hóa đã và đang chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công (NCC) ngày càng tốt hơn.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDuX3hu4pZ4bq+e+G7jljhur7hu5bhu6ZNWOG6vlfDneG6vuG7mjvFqOG6vj49WeG7pOG6vuG7luG7psOd4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5bhu7Lhur7hu5YjWeG7pMSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pFxak8S8Wo4bq+KX3hu4rhur7hu4Lhur7hu5Z9JeG7luG6vlbhu6bhu4hZ4buk4bq+4buW4bumxahSWeG6vns8MTtZ4buk4bq+VsOg4bq+4buWIOG7iuG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bqo4bq+WeG7psWoU33hur5Z4bukMTvFqOG6vuG7lsOdWeG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7mkzhur5YTMWo4bq+WU9Y4bq+OX09WeG7pOG6vns8w51Z4buk4bq+V+G7tFnhu6Thur7hu5rDlXvhur5Y4bue4bq+4bumw53Dk+G7luG6vuG7mlXhur5XSsWo4bq+WCV74bq+KOG7psOUWeG6vljhu4h94bq+OTE/WeG7pOG6vlk/xajhur7hu5bhu6bFqFJZ4bq+ezwxO1nhu6Thur7hu4jhu5bhur5XxahUe+G6quG6vsOqVeG6vns8xajhur7hu45Z4bqo4bq+4buUxKhh4bq+e+G7uOG6vlfhu7RZ4buk4bq+4buUxahSe+G6vj9Z4bq+PuG7jn3hur4+TuG7luG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur574bumUuG6vuG7plThur7hu5bhu6bhu4rhur7hu4pZ4bum4bqo4bq+4buUT1nhu6Thur57POG7iOG7luG7puG6vlnhu6bFqFRY4bq+N8So4bq+WeG7pOG7puG7rOG7iuG6vnvhu6hZ4bum4bq+PuG7jn3hur5Zw5NZ4buk4bqo4bq+xanDuuG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaTOG6vjfEqOG6vuG7muG7ilnhu6Thur7hu5bhu6ZNWOG6vlfDneG6vuG7mjvFqOG6vj49WeG7pOG6vjfhu5B74bq+4buW4bumw5V74bqo4bq+e8WoWeG7puG6vnvhu6bDlFnhur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+4buWI1nhu6Thur5Dw7XhurvhurtE4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7lsSoWeG7pOG6vns9e+G6vuG7pj9Z4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisage+G7pn1Y4buU4bq+xajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vknhu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkfhu4JHKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL8Wo4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvWeG7nDg+L+G7guG7guG7gkkv4buGSUnGoOG7hOG7hkdGSeG7hOG7hHvhu4ZHw4zhu4RIV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqwSUZGw4rhur7hu4pXe+G6sMOKw7l94buKWeG6vnvhu45Y4bq+4buW4bumTVjhur5Xw53hur7hu5o7xajhur4+PVnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+4buWI1nhu6TDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKSeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pH4buCR8OK4bq+L0Xhu41MWeG7puG6vuG7mkrDneG6vijhu6YxO1nhu6Thur7DqiNZ4buk4bq+4bunP1nhur574bumTVjhuqjhur57w5NZ4buk4bq+KX3EqOG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur57PFFZ4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+KOG7pjE7WeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqTzDnVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5Z9JeG7luG6vuG7luG7psWoUlnhur57POG7ilnhu6bhur7hu5RLw53hur43VOG6vuG7miXhu5bhur5X4buQKOG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+N8So4bq+V8SoWOG6vlnhu6bFqFRY4bq+NyLhur4pfT3hu5bhur57UuG6vuG7luG7isOd4bq+4buWS+G6qOG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vld9I1nhur57NOG6vuG7psSow53hur5XxKjhur5ZP8Wo4bq+4buaTOG6vuG7muG7slnhu6Thur7hu6Thu7Io4bq+WeG7psWoU33hur4+MuG7luG6vlnhu6QxO8Wo4bqo4bq+PjLhu5bhur7hu5Yg4buK4bqq4bq+xKnFqFRZ4bq+WeG7imHhuqjhur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7pj3hur7hu5bhu7Lhur5J4bqqw41IR+G6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+4buWI1nhu6Thur7hu5rhu4pZ4buk4bq+4bumMS5Z4buk4bq+4buW4bumUuG6vuG7miXhur57PCzhur7hu5bDlSjhur7hu6bEqFnhu6Thur574bum4buIWeG7pOG6quG6vsWpPMOdWeG7pOG6vuG7muG7suG6qOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+WEpZ4buk4bq+ezwxOuG7luG6vuG7hi3hu4Yt4buGw4xGR+G6vuG7luG7suG6vkbhur5Z4bukMTvFqOG6rOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+WEpZ4buk4bq+ezPhur5Z4bukxKhh4bq+4buGLeG7hi3hu4bDjEZH4bq+4buaUlnhur5Z4bukxKhh4bq+VuG7pi7FqOG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rhur7hurvhu4jhu5bhu6bhur5YSlnhu6Thur7FqeG7puG7iFnhu6Thur7FqeG7iFjhur5ZTVjhur7hu4bDjEZH4bq+V8So4bq+RuG6vlnhu6QxO8Wo4bqs4bq+e+G7puG7jlnhur5Z4bum4buOWeG6vlfFqFR74bq+PuG7rOG6vuG7huG6qkbhu4BG4bq+WeG7pDE7xajhuqzhur7hu4/hu57hur7hu7XFqFR74bq+w7Xhu4pY4bq+xINZ4bum4bq+4bumXVnhu6Thur5I4bq+WeG7pDE7xajhuqzhur7Eg1nhu6bhur7hu6ZdWeG7pOG6vuG7jTThu5bhur5XMSxZ4buk4bq+NzDhur57POG7ilnhu6Thur7DteG7puG7jlnhur7GoOG7jlnhur5H4bq+WeG7pDE7xajhuqzhur574bumMT9Z4buk4bq+4buUxahZ4bum4bqo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu6YxLlnhu6Thur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4+4buI4buW4bum4bq+WeG7pjHhur574bumMT9Z4buk4bq+4buUxahZ4bum4bq+4buE4bqqR+G7gEbhur5Z4bukMTvFqOG6rOG6vuG7lFRZ4bum4bq+4buUxahZ4bum4bq+4buG4bqq4buAR8ON4bq+WeG7pDE7xajhuqzhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vlbhu6bhu4hZ4buk4bq+4buW4bumxahSWeG6vuG7lOG7quG6vlnhu6bFqMOaWOG6vuG7luG7psOVe+G6vuG7miXhu5bhur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu6bhu7bhu5bhur43xKjhur7hu5bDnVnhur7hu5rhu6Dhur7hu5Yg4buK4bq+4bum4bu24bq+V8So4bq+4buG4bqqSEdH4bq+WeG7pDE7xajhuqzhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vlhKWeG7pOG6qOG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vlbhu6bhu4hZ4buk4bq+4buW4bumxahSWeG6vuG7lOG7quG6vuG7muG7quG7luG7puG6vuG7lE574bq+e13hur7hu5rEqGHhur5JSOG6vlnhu6QxO8Wo4bqs4bq+WeG7pDE7xajhur4o4bumIuG7luG6vjci4bq+e+G7pjE/WeG7pOG6qOG6vuG7lFRZ4bum4bq+4buUxahZ4bum4bqo4bq+4buW4bumw5V74bq+4buaJeG7luG6vuG7puG7suG7iuG6vuG7puG7tuG7luG6vsON4buG4bqy4bq+ezwu4bq+V1FZ4bqo4bq+4buP4bue4bq+4bu1xahUe+G6vsO14buKWOG6vsSDWeG7puG6vuG7pl1Z4buk4bq+V8So4bq+4buGRsOM4bq+WeG7pDE7xajhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6pV4bq+4buW4bumTVjhur5Xw53hur7hu5o7xajhur4+PVnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6vsO14bq74bq74bqo4bq+xanDuuG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaTOG6vuG7muG7kmHhur5YSlnhu6bhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur57fWFRWeG6vns8fWFTWeG6qOG6vijhu6Yq4bq+4buUxahSWeG6vuG7luG7piDhur57PDE/WeG7pOG6vuG7liDhu4rhur7DqktZ4buk4bqo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6qOG6vijhu6bhu4go4bq+V33hu5B74bq+4buWIOG7iuG6vsO14bumxKjhur5ZMTrhu5bhur43U+G6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur4xfeG6vuG7mkzFqOG6vsO14bq74bq74bq+NzrFqOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vlhKWeG7pOG6vuG7mlXhur5Z4bukMTvFqOG6vsag4buOWeG6vuG7lMWoUnvhuqjhur5WUeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vnvhu6Yg4bq+eyLhu5bhur7hu6Yk4bq+Pj/hur574bum4bucw53hur4pfWHhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+N8So4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7pMWo4buIWOG6vj7hu4h74bq+N8WoVOG7luG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6quG6vsOqw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bqo4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6Y94bq+4buaTOG6vlfEqFjhur57PXvhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur57xahSKOG6vlnhu6bhu5BZ4bqo4bq+OeG7onvhur7GoH1hVHvhuqjhur454buI4buW4bq+WeG7puG7kFnhur7hu6Yk4bq+Pj/hur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vuG7luG7pjHhu4rhur7hu5oxLOG7luG6vuG7pjEuWeG7pOG6vns8LOG6vuG7lsOVKOG6vuG7mlXhur7hu6TFqFso4bq+w7Xhurvhurvhur5W4bumI1nhu6Thur4o4bumS8Wo4bq+4buW4bum4buqfeG6vnvhu6bFqFR74bq+e+G7puG7tMWo4bqq4bq+w7Xhu6Thu4ph4bq+PuG7in3hur5W4bumxajhur7hu5bhu4jhu5bhur4o4bumMTtZ4buk4bqo4bq+OUzhur5Z4bum4buQWeG6vuG7mjEs4buW4bq+4buaP1nhur7hu5Yg4buK4bq+w7Xhurvhurvhur7hu5pT4bq+WeG7pOG7puG7quG6vnvhu6Yi4bq+4bumMS5Z4buk4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vns8LOG6vuG7lsOVKOG6vjF94bq+4buaTMWo4bqo4bq+xrDhurnDteG6veG6vuG7luG7iOG7luG6vijhu6YxO1nhu6Thuqjhur45TOG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vjzEqOG6vj7DneG7iHvhur7hu6Yk4bq+Pj/hur574bum4bucw53hur4pfWHhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+N8So4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4bumJcWo4bq+WeG7pOG7puG7quG6vjnhu6J74bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vnszWeG7pOG6vns8MTtZ4buk4bq+4bumLCjhur7hu5Yi4bq+e+G7plXhuqrhur7Dqj3FqOG6vjc6xajhur5Z4bumNlnhu6Thur57PDE7WeG7pOG6vuG7piwo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buaIOG6vuG7msWoU33hur5WxahUWeG6vnvhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur4o4bumMTtZ4buk4bqo4bq+OUzhur4+UOG6vnvhu6YjWeG7pOG6vuG7lOG7iMOd4bq+4buW4bumw53hur7DteG6u+G6u+G6vuG7mjEs4buW4bq+4buUxahSe+G6quG6vsOqPcWo4bq+NzrFqOG6vns8MTtZ4buk4bq+4bumLCjhur7hu5og4bq+4buaxahTfeG6vlbFqFRZ4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+KOG7pjE7WeG7pOG6qOG6vjlM4bq+PlDhur5X4buQKOG6vns74bq+ezzhu6hZ4bum4bq+VsOoWOG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7lMWoUVnhur7hu5RLWeG6vuG7puG7tijhur454buie+G6vjfEqOG6vuG7piThur4+P+G6vuG7mlPhur5Z4buk4bum4buq4bq+xrDhurnDteG6veG6vnvhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPeG6vjnhu5xY4bq+OeG7onvhuqrhur7hu6fhu4p94bq+VuG7psWo4bq+VsWoVVjhur57POG7iuG6qOG6vjnhu6J74bq+xqB9YVR74bqo4bq+xrDhurnDteG6veG6vnvhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPeG6vuG7mlPhur5Z4buk4bum4buq4bq+4bunLuG6vuG7jeG7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur4t4bq+xanhu6YxP1nhu6Thur7hu5TFqFnhu6bhur43xKjhur7hu7lM4bq+4bumJcWo4bq+Q+G7jcOqxanhurnDguG7ucSpROG6vjfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhur7hu5bDlSjhur57PFFZ4bq+OeG7nFjhur454buie+G6vuG7pMWoS8Wo4bq+KX1hUnvhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq7I1nhu6Thur574buI4buW4bq+KOG7pj3FqOG6vuG7piwo4bq+e8WoUijhur5Z4bum4buQWeG6qOG6vjnhu6J74bq+xqB9YVR74bq+N8So4bq+4bukxahLxajhur4pfWFSe+G6vuG7luG7plLhur7hu5ol4bq+MX3hur7hu5pMxajhur7hu5o9xajhur43OsWo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur5W4bum4buIWeG7pOG6vuG7luG7psWoUlnhur7hu5Thu6rhur5Z4bumxajDmljhur7hu5bhu6bDlXvhur7hu5ol4buW4bq+4bum4buy4buK4bq+4bum4bu24buW4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5oxLOG7luG6vnvhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPeG6vil94buKWeG6vnvhu45Y4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bqq4bq+4bun4buKfeG6vlbhu6bFqOG6vuG7luG7suG6vjdNWeG6vuG7lEtZ4bq+4buWIOG7iuG6vuG7py7hur7hu43DqsWp4bq5w4Lhu7nEqeG6vjdT4bq+PMSo4bq+PsOd4buIe+G6qOG6vuG7lCrhur4+fVnhu6Thur7hu5bhu6YyWeG7pOG6vuG7ljLhur7hu5o9xajhur43OsWo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur5W4bum4buIWeG7pOG6vuG7luG7psWoUlnhur7hu5Thu6rhur5Z4bumxajDmljhur7hu5bhu6bDlXvhur7hu5ol4buW4bq+4bum4buy4buK4bq+4bum4bu24buW4bqo4bq+w7rhu6bhu7RZ4buk4bq+4buNw6rFqeG6ucOC4bu5xKnhur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7pj3hur4o4bumPcWo4bq+4bumLCjhur43OsWo4bq+xrDhurnDteG6veG6vuG7luG7iOG7luG6vijhu6YxO1nhu6Thuqjhur45TOG6vnvhu6YjWeG7pOG6vuG7lOG7iMOd4bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bq+4bua4buKWeG7pOG6vuG7pjEuWeG7pOG6vns8LOG6vuG7lsOVKOG6vuG7lCrhur4+fVnhu6Thur574bumUVjhur7hu5bhu6YyWeG7pOG6vuG7ljLhur7hu5bhu6YyWeG7pOG6vljFqFnhu6bhur7hu5pM4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vlbhu6bhu4hZ4buk4bq+4buW4bumxahSWeG6vntKxajhur7hu5bhu6bFqFJZ4bq+ezwxO1nhu6Thur7hurnhuqjhur7hurvhuqjhur7DsuG6vuG7mlXhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+4buaMSzhu5bhur7hu6YxLlnhu6Thur57PCzhur7hu5bDlSjhuqrhur7Dqj3FqOG6vjc6xajhur5Z4bumNlnhu6Thur7hu5o9xajhur57MSxZ4buk4bq+4buW4buy4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7pMWo4buKWeG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6qOG6vuG7luG7psWoUlnhur7hu5rDlX3huqjhur4o4bumIuG7luG6vjci4bq+4buW4bumxahSWeG6vuG7msOVfeG6vnsz4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7hi3DjS3hu4bDjEjhu4bhur7hu5pSWeG6vuG7hOG7gC1GLeG7hsOMSUfhur57SsWo4bq+4buW4bumxahSWeG6vns8MTtZ4buk4bq+4bq54bqo4bq+4bq74bqo4bq+w7Lhur5YxKjhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu7RZ4bq+4buW4bumMlnhu6Thur7hu5Yy4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+KOG7pjE7WeG7pOG6qOG6vjlM4bq+4bumMTpZ4buk4bq+xqDhu5hZ4bq+4buW4buI4buW4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vlfEqFjhur7hu5o/WeG6vjnFqFnhur7hu6TFqEvFqOG6vlhM4bq+KOG7psWoUVnhur7hu6bFqFR94bq+4buaP1nhur434buq4bqo4bq+4buW4buy4bq+OeG7iOG7luG6vlnhu6bhu5BZ4bq+4buWIOG7iuG6vsaw4bq5w7Xhur3hur4o4bumMTtZ4buk4bqo4bq+OUzhur7hu6Q1xajhur7hurkl4bq+4bq74bum4buw4bq+4bumfWHhur7DuX3hu45Z4bq+PjThur574buwWeG7puG6vuG7mlXhur7hu6TFqEvFqOG6vlhM4bq+KOG7psWoUVnhur7hu6bFqFR94bq+4buaP1nhur434buq4bqq4bq+4bu1OsWo4bq+PjThur4pfeG7ilnhur574buOWOG6qOG6vuG7pibhur57PCzhur7hu5Yg4buK4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6Y94bq+N8So4bq+4buW4buI4buW4bq+KOG7pjE7WeG7pOG6qOG6vjlM4bqo4bq+4buWP+G6vuG7lEtZ4bq+4buW4buI4buW4bq+4buaPcWo4bq+ezEsWeG7pOG6vuG7mkzhur7hu5Qq4bq+Pn1Z4buk4bq+4buaMSzhu5bhur7hu5bhu6YyWeG7pOG6vuG7ljLhur5ZUVnhur4+PeG6vuG7piThur4+P+G6vuG7mlPhur5Z4buk4bum4buq4bq+4buWw5Uo4bq+ezxRWeG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7puG7kFnhur43xKjhur7hu6TFqEvFqOG6vil9YVJ74bq+4buW4bumUuG6vuG7miXhur4xfeG6vuG7mkzFqOG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vlbhu6bhu4hZ4buk4bq+4buW4bumxahSWeG6vuG7lOG7quG6vlnhu6bFqMOaWOG6vuG7luG7psOVe+G6vuG7miXhu5bhur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu6bhu7bhu5bhur57PFFZ4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6Y94bq+4buaSnvhur574bqj4bq+V1Thur7hu5bhu4rDneG6quG6vsSpxahUWeG6vlnhu4ph4bqo4bq+eypZ4buk4bq+Pj3hur5Z4bukMTvFqOG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vlbhu6bhu4hZ4buk4bq+4buW4bumxahSWeG6vjfEqOG6vuG7lsOdWeG6vuG7muG7oOG6vuG7liDhu4rhur7hu6bhu7bhur7hu5Thu6rhur5Z4bumxajDmljhur7hu5bhu6bDlXvhur7hu5ol4buW4bq+4bum4buy4buK4bq+4bum4bu24buW4bq+4bua4buKWeG7pOG6vuG7pjEuWeG7pOG6vns8LOG6vuG7lsOVKOG6vuG7psSoWeG7pOG6vnvhu6bhu4hZ4buk4bq+V8So4bq+4buG4bqqSEdH4bq+WeG7pDE7xajhuqjhur57PMOdWeG7pOG6vuG7muG7suG6vns8NOG7luG6vnvFqFIo4bq+V8So4bq+4buG4bqq4buC4buCSeG6vlnhu6QxO8Wo4bqo4bq+4bukxajhu4hZ4bq+e8WoUijhur5XxKjhur5G4buCw43hur5Z4bukMTvFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDteG7pMOdxKjFqOG6vnvhu6Y04buW4bq+4bumxahUWeG6vuG7mltZ4buk4bqo4bq+4buaIOG6qOG6vlbhu6oo4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7plLhur7hu5ol4bqo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vuG7liDhu4rhur7DteG7psSo4bq+WTE64buW4bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vsO14bq74bq74bqo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WU1Y4bq+KX3hu4rhuqjhur7hu4/FqcWpw7nhur43xKjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5rDncSoWeG6vnvhu6ZV4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+ezzhu6rhur4t4bq+OUzhur7hu6Ylxajhur57M+G6vnvhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPeG6vuG7mlJZ4bq+KOG7pjE7WeG7pOG6qOG6vjlM4bq+4buaTOG6vlZRfeG6vuG7pOG7tsWo4bq+4buW4buI4buW4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bqo4bq+4buW4buI4bq+WeG7puG7jlnhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur5YSlnhu6bhur574bumMTtZ4buk4bq+KX3hu45Z4bq+4bumJuG6vns8LOG6qOG6vuG7pMWoWyjhur7hu5oh4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+w7Xhurvhurvhur7hu5bhu7Lhur7hu6bDncSoWeG6vuG7lktZ4bum4bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6qOG6vj1Y4bq+4bua4buKfeG6qOG6vuG7lFRZ4bum4bq+e+G7kHvhuqjhur5Z4bumxKjhur4u4bq+OX09WeG7pOG6vuG7lsOVKOG6quG6quG6quG6vuG6uyNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vuG7luG7pk1Y4bq+PuG7suG7luG6vj4y4buW4bq+VuG7puG7uOG7nOG6vuG7luG7psOd4bq+w7Xhurvhurvhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+e+G7psSoWeG7puG6vijhu6Y94bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+4buW4bumfeG6vuG7muG7iMOd4bqq4bq+xKlPWeG7pOG6vllNWOG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vijhu6YxO1nhu6Thuqjhur45TOG6vjzEqOG6vj7DneG7iHvhuqjhur5X4buQKOG6vsag4buKWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7DteG6u+G6u+G6vuG7luG7tFnhur7hu5og4bq+PjLhu5bhur5W4bum4bu44buc4bq+4buW4bumw53hur7hu5rFqOG6vlnhu6Thu6bhu7Dhur7GoDEhWeG7pOG6vnvhu5Ao4bq+ezx9WeG7pOG6vntKxajhur7FqTx9WeG7pOG6vnvhu45Y4bq+w6rFqFN94bq+xqAxIVnhu6Thur7DteG6u+G6u+G6vuG7liDhu4rhur574buwWeG7puG6quG6vuG7tcWoVOG7luG6vuG7lsOVKOG6vnvhu6bhu6Dhur7hurnEqUHFqeG6vuG7luG7psOd4bq+w7Xhurvhurvhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+e+G7pjThu5bhur7hu6bFqFRZ4bq+VuG7qijhur574bumO8Wo4bqo4bq+4buUS8Od4bq+4buaS1jhur4pfWFTWeG6vlcsxajhur7hu5bhu6bDneG6vsO14bq74bq74bqq4bq+4bq7XVnhu6Thur43OsWo4bq+4buW4bumTVjhur5Xw53hur7hu5o7xajhur4+PVnhu6Thur434buQe+G6vuG7luG7psOVe+G6qOG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7ljBZ4buk4bq+V30jWeG6vil94buKWeG6vnvhu45Y4bq+4buaUlnhur7hu5o7xajhur4+PVnhu6Thur57xahZ4bum4bq+e+G7psOUWeG6vuG7liDhu4rhur7DteG6u+G6u+G6quG6vsO14bum4buOWeG6vuG7luG7iOG7luG6vlnhu6TEqGHhur5Xw5rhuqjhur57Unvhuqjhur5Z4bukw53EqMWo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+KOG7psOUWeG6vil9xKjhur7hu5Yg4buK4bq+4bq74bumIOG6vnvhu6rhu5bhu6bhur5ZMTrhu5bhuqjhur7hu5Yg4buK4bq+e+G7sFnhu6bhuqjhur5XTFnhu6bhur7hu5pKw53hur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7pj3huqjhur5XTFnhu6bhur7hu5pKw53hur7hu5bhu4jhu5bhur4o4bumMTtZ4buk4bqo4bq+OUzhur7hu5pTfeG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7msOdxKhZ4bq+4buaUlnhur574bumTVjhuqjhur57POG7isOd4bq+e8OTWeG7pOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vijhu6bDlFnhur4pfcSo4bq+w6Hhur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+N8So4bq+4buOWeG6vuG7lsOUWeG6vnvhu6ZNWOG6vuG7puG7uMWo4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bqo4bq+4buUVFnhu6bhur574buQe+G6vuG7liDhu4rhur7DteG6u+G6u+G6qOG6vuG7miVZ4buk4bq+N8WoUVnhur7hu6bhu7bhur43MSx74bq+KX3hu4rhur5ZJsWo4bq+4bua4buKfeG6vnvhu6bhu45Z4bq+e+G7plXhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+Pj1Z4buk4bq+4buW4buy4bq+xq/hu5bhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vjfEqOG6vjlM4bq+4bumJcWo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSpMTpZ4buk4bq+ezrFqOG6vlbhuqPhur5ZxahUWOG6vklH4bq+WU1Y4bq+WeG7pMSoYeG6vnvhu6YxP1nhu6Thur7hu5TFqFnhu6bhuqjhur5XxahUe+G6vj7hu6zhuqjhur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7pj3hur43xKjhur7hu5bhu4jhu5bhur45TOG6qOG6vijhu6YxO1nhu6Thur4+UOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vlnhu6bFqFN94bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+w6Hhur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+WeG7pjHhur574bumTVjhuqjhur57w5NZ4buk4bq+KX3EqOG6vuG7luG7psOd4bq+w7Xhurvhurvhuqjhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur5Xw5rhur7hu5bDlH3hur4+xahRfeG6vntKxajhur7DteG7pOG7puG7rOG7iuG6vns84buKWeG7pOG6vlfFqFR74bq+PuG7rOG6vsSpxKhY4bq+4bulJFnhu6Thuqzhur7GoOG7jlnhu6Thur7hu6bDneG7iuG6qOG6vsag4buOWeG7pOG6vuG7pjE/WeG7pOG6vntKxajhur7DsuG7pn3hur7hu7VNWeG6vuG7puG7suG7iuG6vnsxLlnhu6Thur5ZxahUWOG6vuG6ueG7iOG7luG6vsSpJOG6qOG6vsOqU1nhur574bumO+G6vuG6ucSo4bq+WOG7nuG6vuG7tcWoVHvhur7DteG7iljhur7Eg1nhu6bhur7hu6ZdWeG7pOG6vjfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vsSDWeG7puG6vuG7pl1Z4buk4bq+V8WoVHvhur4+4bus4bqo4bq+w7Lhu6Z94bq+ezEuWeG7pOG6vlnFqFRY4bq+4bukxajhu4jDneG6vjfFqFFZ4bq+N8So4bq+4bum4bu24buW4bq+PsWoWeG7puG6vuG7pmHhur4+xahZ4bum4bq+ezxRWeG6vuG7liNZ4buk4bq+ezwxO1nhu6Thur7hu5pOKOG6vuG7mlHhur4+I1nhu6Thur7hu49M4bqo4bq+w7Xhu6Thu6bhu6zhu4rhur57POG7ilnhu6Thur5XxahUe+G6vj7hu6zhur7EqcSoWOG6vuG7pSRZ4buk4bq+N8So4bq+xakxLFnhu6Thur7hu5rEqMWo4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+WcWoUVnhur45fVnhu6Thur4o4bumw51Z4buk4bqq4bq+w6rDk+G7luG6vuG7lMWoVHvhuqjhur5ZTVjhur5Z4buKYeG6vnvhu6bEqFnhu6bhur4o4bumPeG6vj5Q4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4bukw5Mo4bq+WMOTe+G6qOG6vuG7lMWoVX3hur7GoDE/WeG7pOG6qOG6vlbhu6bhu5xZ4bq+e+G7pjEuWeG7pOG6vsO14bq74bq74bq+e8WoUX3hur7hu5TFqFV94bq+N8So4bq+4buW4buI4buW4bq+e+G7kCjhur574bumVeG6qOG6vuG7luG7iOG6vlnhu6bhu45Z4bq+4buW4buy4bq+e+G7psSoWeG7puG6vnvGr+G7luG7puG6vns8w51Z4buk4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4buW4bumTVjhur4+4buy4buW4bq+w7Xhurvhurvhur43xKjhur4o4bumw51Z4buk4bq+ezzEqMOd4bq+4oCcw6pTWeG6vj9Z4bq+4bua4buIKOG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu1OsWo4bq+PjThur4pfeG7ilnhur574buOWOG6vuG7luG7pn3hur7hu5rhu4jDneG6vuG7liDhu4rhur7hu5bDlSjhur4gYeG6qOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vil9YVNZ4bq+ezPhur574bumxKhZ4bum4bq+KOG7pj3hur7hu5pSWeG6vijhu6YxO1nhu6Thuqjhur45TOG6qOG6vuG7mlJZ4bq+WeG7imHhur7FqcO64bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu7RZ4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vlfEqOG6vuG7piXhur5Z4buk4bumw6jDneG6qOG6vuG7luG7kFnhur5Z4buk4bumw6jDneG6rOG6vnvDlXvhur7hu5ZL4bq+4buW4buI4buW4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+w7Xhurvhurvhur7hu5pTfeG6vuG7luG7suG6vlgy4buW4bq+Pj1Z4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6Y/WeG6vlgy4buW4bq+Pj1Z4buk4bq+ezx9WeG7pOG6vuG7lOG7qFnhu6bhur7hu5Yg4buK4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur5ZP8Wo4bq+4buWMeG6vns8W+G6quG6vsOqVeG6vijhu6bDnVnhu6Thur57PMSow53hur57w53EqFnhur7GoOG7jlnhur7hu5bhu6ZNWOG6vj7hu7Lhu5bhur574bumMT9Z4buk4bq+4buUxahZ4bum4bqo4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+V8WoVHvhur4+4bus4bqo4bq+w7Xhurvhurvhur43OsWo4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+WEpZ4buk4bq+4bua4bucWOG6vldKxajhur7hu6bFqFR94bq+KX1L4bq+e+G7psWoUnvhur574bumNOG7luG6qOG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vnvFqFIo4bq+eyLhu5bhur5XxKhY4bq+ez174bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4oCcw6pTWeG6vj9Z4bq+4bua4buIKOG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rigJ3huqjhur7hu5pV4bq+ezx9YVNZ4bq+e+G7pj1Z4buk4bq+ez174bq+4bua4bueKOG6vuG7liDhu4rhur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vlhMxajhur5YTMWo4bq+4buaMSzhu5bhur7hu6Thu6hZ4bq+4bukxag24bq+N8So4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDiuG6vj57YVfhu5zhurDDinvhu5w5ey3hu4pXxajhu6RZ4bqm4bq+PMWo4buk4bume+G6rMOKRcSQPns8w51Z4bukReG6ucSoxajhur43xKjhur5LWeG7puG6puG6vsWp4bumfeG6vuG7tX3FqMSQLz57PMOdWeG7pEXEkC8oRQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]