(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-7, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào NCT 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrCzhu7fhu4jhurpBbOG7p+G7k+G6tGxGR8SQQWzhu4Dhu7nhu5lGbOG7uUfDkmxO4buTQWxG4buC4bqkbEZHxJBBbOG7p+G7k+G6tOG7hWzhu7fhu4jDieG6suG7t2zhu4Thu5nhurLhu7dsw60v4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7uOG7qeG7k8Wpa8OsOeG7meG6suG7t2zhu40tw7Xhu4Vs4buk4buT4bqybGHhu7nhu4jhurrhurLhu7dsTsONbOG7uERBbCzhu7fhu4jhurpBbOG7p+G7k+G6tGxGR8SQQWxoLOG7pmFpbEbhuqLhurLhu7lsxrDhu5tsRsSQbOG7p+G7ucSo4bunbOG7uURBbOG6suG7t+G7ueG6oGzhu4TDiWzhuq53Rmzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7meG7p2zhu7lEQWxO4buVbOG7gOG7ueG6tOG6suG7t2xG4buC4buV4bq0bCzhu6ZhbOG7j2xG4bu54buZ4bqy4bu3bMawdEds4bqy4bud4bq24buDbOG7peG7leG6smzhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2zhu7nhu4jhurjhurLhu7fhu4Vs4bqy4bu5QXnhurZsTsONbOG7j2xG4bu54buZ4bqy4bu3bOG7p0dCQWzhurLhu53hurZsb21vb2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmzFqUbhu7lH4bq24bula2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzw7Phu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vb8O1L27hu43DssWpb25uw7PDtW1vRsO1b25tw7PhurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5b8Oza2zhu5PhurBG4bq5ayzhu7fhu4jhurpBbOG7p+G7k+G6tGxGR8SQQWzhu4Dhu7nhu5lGbOG7uUfDkmxO4buTQWxG4buC4bqkbEZHxJBBbOG7p+G7k+G6tOG7hWzhu7fhu4jDieG6suG7t2zhu4Thu5nhurLhu7drbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7jcOzw7NrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Os4bum4buZ4bunbMaw4buXQWzhu6VBw71HbMWpS2zhu7lEQWzhurLhu7fhu7nhuqBmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7uEF54bqybOG6suG7k8OSbEbhurThu5XhurJsRuG6ouG6suG7uWzhu7lBeeG6smzhu6fDgmzhu7d04bqybMOzbW1mbW1tbCzhu6ZhbOG7p+G6pOG6smzhu4TEqOG7p2zhuq7hu7nhuqzhu6nhu4VsxrDhu5PhurLhu7dsRuG7gkvhu6dsRkF34buAbOG6sOG7k+G6tGzGsEThurLhu7ds4buExqHhurJsw5NHc0bhu4Vs4bquQeG6suG7uWzFqeG6tOG7k+G6suG7ueG7hWzFqeG6oOG7p+G7uWxOw43hu4VsTuG6uEFs4bqy4bu5QXhHbOG6tuG6qmzhu7nDgOG6suG7uWzhurLhu7nhu4jhu4dsP0HhurLhu7lsRndsRuG7guG7k+G6suG7t2xG4buC4buXQeG7hWzGsENBbOG7gkrhurLhu7fhu4Vs4bun4bu54bud4bqybOG6skfhuqpB4buFbOG6rkHhurLhu7lsxanhurThu5PhurLhu7nhu4VsxanhuqDhu6fhu7lsTsON4buFbOG7hMah4bqybMOTR3NGbE51RmzhurBBeUdsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu34buFbOG7p+G7uXdsRuG7meG7p2zGsOG7mWzhurbhu5Bs4bqy4bu34bu5eeG7hWzhurDhu5XhurZsxrBDbOG7t0Lhurbhu4Vs4buExqHhurJsw5NHc0ZsxrBDbOG6tkThu6dmZmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4buPbEbhu7nhu5nhurLhu7dsxrB0R2zhurLhu53hurbhu4Vs4bu4REFsLOG7pmFsRuG6ouG6suG7uWzGsOG7m2zhu6fhu7nhuqJsxrDhu5fhurRs4bun4buZ4bunbOG7p3Phu4Bs4bu5REFsLOG7pmFs4bu54bq04buV4bqybEbhu7nhu5XhurLhu7lsRkJGbOG7p+G7meG7p2zhurbDjeG7p2xGQXZH4buFbOG6suG7uUF54bq2bE7DjWzGsHhs4buC4buTZmzhu6bhu5nhu6ds4bunc+G7gGzhu7lEQWzGsOG7m2xG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smxGQkZs4bun4buZ4bunbOG6suG7uUF54bq2bE7DjWxG4buC4bqm4bqy4bu3bEZy4bq2bE54bOG7p+G6quG6suG7t2xG4buZ4bunbMOTcsOSbMWpS+G6suG7t2xGxJBs4bun4bu5xKjhu6ds4bu5REHhu4Vs4bun4bqq4bqy4bu3bEbhu5nhu6ds4bun4bu54bud4bq2bOG7hMOC4bunbE7hu5Vs4buA4bu54buZRmzhu7lHw5JsTuG7k0FsRuG7guG6pGws4bumYWzGsOG7iOG6vOG7p2zhu4ZH4buT4bqybEZy4bq24buDbCzhu6ZhbOG7p+G7meG7p2zhu6dz4buAbEbDgeG7p+G7uWzhu6dL4bunbEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zhu6fhu5nhu6ds4buA4bu54bq04bqy4bu3bEbhu4Lhu5XhurRsRuG7uUFsxrBH4buTbMWp4bq0bGHhu4JH4bqy4bu3bOG7iMOJ4bqy4bu3bOG7uERBbCzhu6ZhbOG6pUF5Rmws4buT4bq2bOG7gOG7ueG7mUZsxrBE4bqy4bu3bOG6suG7ueG7iGzhu4Dhu7nhurThurLhu7dsRuG7guG7leG6tGzigJxhR8SQQWzhu6fhu5PhurRsLWzhu7fhu4jDieG6suG7t2zhu4Thu5nhurLhu7figJ3hu4NsLOG7pmFs4bqw4buV4bq2bOG6rkHhurLhu7lsRnds4bu3QeG6rEHigKZs4bukduG6smzhu6fhu5fhurLhu7lsxrDDguG7hWzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7meG7p2zhu6fhu7nhu53hurZs4buEw4Lhu6ds4buExKjhu6ds4bqu4bu54bq04but4buFbMaw4bq6QWzhu4RC4bqy4bu3bE51Rmzhu6fhu7lzRuG7hWxGQeG6suG7uWxG4bu5dOG6smzhu6fhu7nhurRsLOG7pmFsxrDhu4jhurzhu6ds4bun4buZ4bunbOG7p3Phu4Dhu4Vs4bqy4bu34buV4bqy4bu5bE7hu5VsRuG6tOG7leG6smzDk+G7m2zhu7lEQWzhu4ZH4buT4bqybEZy4bq2Zmzhu49sRuG7ueG7meG6suG7t2zhu4ZH4buTbEbhurThu5XhurJsRuG6ouG6suG7uWzhu6fDgmzhu4/hu5Fm4buPw7NvbCzhu6ZhbMaw4buI4bq84bunbOG6tkrhurLhu7dsRuG7ueG6pmxO4bq4QWxGxJDhurLhu7ds4bquQeG6suG7uWzhu4Dhu7nDgWxv4buP4buFbmxGw5RsxrBD4bqy4bu34buDbG9ubWbhu41tbWws4bumYWzGsOG7iOG6vOG7p2zhuq7hu7nhu5nhurZs4buExKjhu6ds4bqu4bu54bq04butbMaw4bqg4bqy4bu5bOG6ruG7juG7g2xvw7TDsmbDs8O1b2ws4bumYWzhu6fDgmzhu4TEkGxG4bu54bup4bq0bMWp4bqoQWzhu4TEqOG7p2zhuq7hu7nhurThu63hu4Nsw7Ju4buRZsOz4buRw7JsLOG7pmFs4bunw4JsRuG7ueG7rWzhu6Thu7jhuqlh4oCmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrQeG7puG7qeG6skbhu6nhu4JrbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWtPQcWpRuG7ueG7h2zDtG1t4buAw5Phu4Ns4bu54bupQeG7t+G7uUbhu4ds4buNw7PDs+G7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb29vw7UvbuG7jcOyxalvbm7Ds+G7j8Oy4buPRsOybeG7j2/DteG6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4Lhurnhu5Fvb2ts4buT4bqwRuG6uWss4bu34buI4bq6QWzhu6fhu5PhurRsRkfEkEFs4buA4bu54buZRmzhu7lHw5JsTuG7k0FsRuG7guG6pGxGR8SQQWzhu6fhu5PhurThu4Vs4bu34buIw4nhurLhu7ds4buE4buZ4bqy4bu3a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43Ds8Oza2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrGHhurThu5XhurJs4bunxqHhurLhu7ls4bu5REFs4bqy4bu34bu54bqgZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6w24bu54buZRmzhu7lHw5Js4bqy4bu5TeG6suG7t2zhuq53Rmzhu4ZHxqFsxrDhu5dGbMaw4buI4bq84bun4buFbOG7j2xG4bu54buZ4bqy4bu3bOG7p0dCQWzhurLhu53hurZsb21vb2zhu7hEQWws4bumYWzhu6fhu5nhu6ds4bunc+G7gGxGQXfhu4BsRsON4bunbEZ14buAbEbhu4JH4bqy4bu3bMOTcsOSbMWpS+G6suG7t2xGxJBs4bun4bu5xKjhu6ds4bu5REFs4bqy4bu34buVw5Js4bun4buV4bqy4bu3bE5N4bqy4bu3bOG6tuG7l+G6suG7ueG7g2zhu4Dhu7lCQWzhu7nhurzhu4Bs4bunSeG6suG7t2zhu6fhu5nhu6ds4bunw4ls4buGR+G7k+G6suG7hWzGsOG6tOG7leG6smxG4bu5w71s4buGR+G7k+G6smxGcuG6tuG7hWzhurJy4bqy4bu3bOG7p+G7k+G6tGzhu7lBeUds4buGR8ahbOG7p+G6quG6suG7t2xG4buZ4bunbOG7p+G7ueG7neG6tmzhu4TDguG7p2zhu4TEqOG7p2zhuq7hu7nhuqzhu6nhu4VsTnVGbOG7p+G7uXNGbE7hu5VsRkHhurLhu7lsRuG7uXThurJs4bun4bu54bq0bCzhu6Zh4buFbOG6suG7uXNGbOG6sOG7lWzhu6fhu5nhu6dsRuG7guG7iOG6uuG6suG7t2zhu7nhurzhu4BsLOG7pmFs4bqu4bu5w4Js4bqu4bu54bud4bqyZmzGr0PhurLhu7dsRuG7ueG6ukHhu4VsxrDDusOSbOG6tuG7l+G6suG7uWzhu4Dhu7nhurThurLhu7dsRuG7guG7leG6tGxG4bu5QWzGsEfhu5Ns4oCcYUfEkEFs4bun4buT4bq0bC1s4bu34buIw4nhurLhu7ds4buE4buZ4bqy4bu34oCdbOG7t+G7o+G6smxO4bq4QWxG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smzhu6fhu5nhu6ds4bun4bu54buIw4nhurLhu7dsRuG7gsOA4bqy4bu5bOG7gOG7ueG7mUZsRuG7gkHDveG6smzhuq5B4bqy4bu5bEZ3bC1sw5Phu5ts4bu5REFs4bunw4zhu5NsxrDhuqDhu5Ns4buA4bu54buIw4nhurLhu7dmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buSR0bhu7nhurThu4Jrw6xh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uEd2w60v4buAw6w=

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]