(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2023, sáng 21-12, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương).
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur55w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO9w5PGr+G7psWoSuG7ikDhu6V54butw6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qTsOVxKjDveG7rEDDvWrhu6RNw5XEqMO9asavQ8OVw73EqUrDlcSow73hurrEqOG7qOG6usO94buOWMOV4buIw73hu4hK4bquw5TDveG7uFfDvcOsxKjhu6jhurrDveG6q+G6tMOV4buIw73DlcSoQsOVw73hurxNw5rDveG7jMOMw73huq9K4bquw5Xhu4jDveG7pkrDlcSo4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7rWPEqELDlcO94bq8TcOaw73hu4zDjMO94bqvSuG6rsOV4buIw73hu6ZKw5XEqMO94bu04bqww73hurrEqOG6sMOUw73DiuG7kMOVw73DlcOC4buOw73hu45RSsO94bu34buz4bu34bu54bunw73hu6bhuq7DleG7iMO94bu34bu1LeG7teG7t+G7p8O9w4rhu5zDleG7iMO94bq6xKhLw71q4bukTcOVxKjDvWrGr0PDlcO9xKlKw5XEqOG7p8O9w6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qTsOVxKjDveG7rEDDvcOK4bq0w73DikfDlcO9xajEqMOC4buO4bunw73hurrEqOG7qOG6usO94buOWMOV4buIw73huqtKw5XEqMO94buO4buw4bq6w71q4bukRMOVw73hu5XGr0LDlcO9YuG6tsOVxKjhu6fDvcOsxKjhu5DDvTLEqOG7rMO9xahN4bq6xKjDvcOSxKjGoMOV4buIw73hurrEqMavQEbDlcO9xajhu6Thuq7hurrEqMO9b0DDveG6uMSCw5XDvWrhu6TGr8OV4buIw71WUMOV4buIw71iamrhu4vDveG7k0pJxajDvWPEguG7juG7p8O9MsSo4busw73FqE3hurrEqMO9b0DDveG6uMSCw5XDvTTDlOG6sMOVw73DkkfFqMO9Msagw5Xhu4jDveG7iErhuq7DlMO94buTSknFqMO9Y8SC4buO4bunw70yxKjhu6zDvcWoTeG6usSow71vQMO94bq4xILDlcO9NMOU4bqww5XDvcOSR8Wow70yxqDDleG7iMO94buISuG6rsOUw73FqE7DlcSow71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSC4bunw73hu4vGr+G6ssOVw73hu7hXw73DrMSo4buo4bq6w73huqvhurTDleG7iMO94bu04bqww73hurrhuq7hurrDveG6usSoV+G6usO94bum4bqk4bq64bunw73hurrEqFfhurrDveG7tEpJ4bq64bunw73hurjhurDDveG6usOUw5XDveG7iErhuq7DlMO94bq8QsOVw73FqMSoxq/hu6LhurrDveG7iErhuq7DlMO94bu4V8O9w6zEqOG7qOG6usO94bqr4bq0w5Xhu4jhu6fDveG7uOG6tMO94buLxq/hurLDleG7iMO9auG7pFZSw5Xhu4jDveG7qeG7i8av4bqyw5Xhu4jDveG7lVZQw5Xhu4jhu6vFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnhurzFqMSoxq/hu47hurjDvUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9w4Hhu7XDgcOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu3w4Hhu7Uv4bu1w4Hhu7nhurzhu7nhu7Xhu7Phu7fhu7Phu7Xhu7XFqMOB4bu3QUHDgOG7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukceG7t0Hhu7V5w73EguG7jMWocXnDrMSo4buQw70xS8O9xajEqFbDvWpOw5XEqMO94busQMO9auG7pE3DlcSow71qxq9Dw5XDvcSpSsOVxKjDveG6usSo4buo4bq6w73hu45Yw5Xhu4jDveG7iErhuq7DlMO94bu4V8O9w6zEqOG7qOG6usO94bqr4bq0w5Xhu4jDvcOVxKhCw5XDveG6vE3DmsO94buMw4zDveG6r0rhuq7DleG7iMO94bumSsOVxKh5w73hu7ZK4bq8xajEqHF54bqi4buz4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF5w4Hhu7XDgXnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMsSCw5rFqErDlMOVeeG7rcOsxKjhu5DDvTFLw73FqMSoVsO9ak7DlcSow73hu6xAw71q4bukTcOVxKjDvWrGr0PDlcO9xKlKw5XEqMO9xajhuqzDleG7iMO9xKjDlMSC4bunw73hurrEqOG7qOG6usO94buOWMOV4buIw73huqtKw5XEqMO94buO4buw4bq6w71q4bukRMOVw73hu5XGr0LDlcO9YuG6tsOVxKjhu6fDveG6uuG6ruG6usO94bq6xKhX4bq6w73hu6bhuqThurrhu6fDveG6usSoV+G6usO94bu0SknhurrDveG7tOG6sMO94bq44bqww73hurrDlMOVw73hu4hK4bquw5TDveG6vELDlcO9xajEqMav4bui4bq6w73hu4hK4bquw5TDveG7uFfDvcOsxKjhu6jhurrDveG6q+G6tMOV4buIxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu60y4buqw5Xhu4jDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hurrhu5DDvcOK4bucw5Xhu4jDveG6usSoS8O9Y+G7iMavQMOMw5XDveG7i8avxILDleG7iMO94bqx4bqySuG7p8O9ak7DlcSow73hu6xAw73hu7RKRsOV4bunw73DrMSo4buQw70yxKjhu6zDvcWoTeG6usSow73hurE0YzPDvcWoTsOVxKjhu6XDvcOK4bq2SsO94bq8SknDlcO94buM4bq0w5XEqMO9w4rhurbDlMO9b0DDveG6uMSCw5XDvWJqauG7i8O9xahOw5XEqOG7p8O9McSCw5XDvWrGoMOVw73hu4hK4bquw5TDvcWoTsOVxKjhu6fDveG7k8OCw5XDvcOaxKjhu5LDleG7iMO9ak7DlcSow73hu6xA4bunw73hu5PDgsOVw73DmsSo4buSw5Xhu4jDvWsxYzPDvcWoTsOVxKjDveG7tOG6sMO94buM4bq0w5XEqMO9w4rhurbDlMO9xKjGr0BJw5XDveG7i8av4bqyw5Xhu4jDveG7lVZQw5Xhu4jFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXlKMuG6vsOVxajhur7hu6R5w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7tkrhurzFqMSow7nDveG6ouG7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOB4bu54bu5w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fDgeG7tS/hu7XDgeG7ueG6vOG7ueG7teG7s+G7t0Hhu7dBxajhu7fhuqDDgOG6oMOA4buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rxw4PDgXnDvcSC4buMxahxecOsxKjhu5DDvTFLw73FqMSoVsO9ak7DlcSow73hu6xAw71q4bukTcOVxKjDvWrGr0PDlcO9xKlKw5XEqMO94bq6xKjhu6jhurrDveG7jljDleG7iMO94buISuG6rsOUw73hu7hXw73DrMSo4buo4bq6w73huqvhurTDleG7iMO9w5XEqELDlcO94bq8TcOaw73hu4zDjMO94bqvSuG6rsOV4buIw73hu6ZKw5XEqHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhu7Phu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnDgeG7ueG7uXnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61q4bukw5TDleG7iMO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcOSxKhLw73DikThu47DvUPhu47hu6fDvcWoxKhCw5XDvcWoTMOVxKjhu6fDvcWoxKjEgkDDveG7juG6rMWow71qTsOVxKjDveG7rEDhu6fDveG6sTRjM+G7p8O9azFjM+G7p8O9b0DDveG6uMSCw5XDvWJqauG7i8O9xahOw5XEqOG7p8O9w6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qTsOVxKjDveG7rEDDvWrhu6RNw5XEqMO9asavQ8OVw73EqUrDlcSow73DiuG6tMO9xajhuqzDleG7iMO9xKjDlMSC4bunw73hurrEqOG7qOG6usO94bqrSsOVxKjDveG7juG7sOG6usO9auG7pETDlcO94buVxq9Cw5XDvWLhurbDlcSo4bunw73hurrhuq7hurrDveG6usSoV+G6usO94bum4bqk4bq64bunw73hurrEqFfhurrDveG7tEpJ4bq64bunw73hurjhurDDveG6usOUw5XDveG7iErhuq7DlMO94bq8QsOVw73FqMSoxq/hu6LhurrDveG7iErhuq7DlMO94bu4V8O9w6zEqOG7qOG6usO94bqr4bq0w5Xhu4jDvcOK4buQw5XDveG7juG7osWow73hu47hu6rEgsO94buISuG6rsOV4buIw73hu6ZKw5XEqMO94bu04bqww73DlcOC4buOw73hu45RSsO9xILDlcO94buM4bqww5XEqOG7p8O9xKjhurbDlcSow73DmsSo4buo4bq6xanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgeG7ueG7ucOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu34bu3w4Hhu7Uv4bu1w4Hhu7nhurzhu7nhu7Xhu7Phu7fhu7fhu7XDgMWow4Dhu7Xhu7nDg+G7s+G7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukceG6ouG7ueG6onnDvcSC4buMxahxecOsxKjhu5DDvTFLw73FqMSoVsO9ak7DlcSow73hu6xAw71q4bukTcOVxKjDvWrGr0PDlcO9xKlKw5XEqMO94bq6xKjhu6jhurrDveG7jljDleG7iMO94buISuG6rsOUw73hu7hXw73DrMSo4buo4bq6w73huqvhurTDleG7iMO9w5XEqELDlcO94bq8TcOaw73hu4zDjMO94bqvSuG6rsOV4buIw73hu6ZKw5XEqHnDveG7tkrhurzFqMSocXnhuqLhu7Phu7N5w73EqOG6vkrhu4jEqMWocXnDgeG7ueG7uXnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61qxKjGoMOV4buIw73FqErDlcO9xahRSsO94bqrSsOVxKjDveG7juG7sOG6usO9auG7pETDlcO94buVxq9Cw5XDvWLhurbDlcSo4bunw73hurrhuq7hurrDveG6usSoV+G6usO94bum4bqk4bq64bunw73hurrEqFfhurrDveG7tEpJ4bq6w73hu7ThurDDveG6uOG6sMO94bq6w5TDlcO94buISuG6rsOUw73hurxCw5XDveG7tEjDvcWoTMOVxKjDvcSoTMOVxKjDvcOSSsOVxKjDvcWoR8O9LcO94bu44bq0w73EqOG7okrDveG6uuG7rMSCw73FqE7DlcSow73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOVw4Lhu47DveG7tFjEgsO9w5nGr8SC4bunw73DrMSo4buQw70xS8O9xajEqFbDvWpOw5XEqMO94busQMO9auG7pE3DlcSow71qxq9Dw5XDvcSpSsOVxKjDvcOVxKhDw5XDveG7juG6tsOVxKjDucO9Y8OC4buOw73hu7fhu7Phu7fhu7fhu6fDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bq44buaSsO94bq64bqyw5XEqMO94bq64buQw73DlcSoSkjGr8O9w5LEqOG7kMO9w5LEqMOCw5XDvcWoxKjhuq7hurrEqMO9xajEqFfhurrDvcOVxKhWw73FqEzDlcSow73EqEzDlcSow73FqMSoR8O94buISlFKw73hu7ThurDDvcOSxKjGr8O94bu0WeG6usO94bq64buQw73DlcSoSkjGr8O94bq4SkfDlcO9w4rhu6LDleG7iMO9w5rEqFfhurrDvcWo4bq2w5rhu6fDvcOSxKjhu5DDveG7jFZSw5Xhu4jhu6XDveG7iErhuq7DvcOV4buIxq9ARsOV4bunw73DlcSoSkbDlcO94bu0xJDFqMO94buMSknGr8O9xajDgsOV4buIw73hurrEgsOUw73hu7ThurDDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73FqMSo4bquw5Xhu4jDvcOKRMavw73DlcOC4buOw73hurxN4bq6xKjDvTJk4buT4bq3My3hu7XDg8O94bq8SsOMw5XDveG6uEpHw5XDvcOaxKhX4bq6w73FqOG6tsOaw73DiuG6tMO94bqyw5XEqMO9xKhWVMOV4buIw73hurhDxajDveG7jFNKw73DikfDlcO9xKjDlOG6tsWow73DiuG7osOV4buIw73hu6bhurLDlcO94bu4xq9Dxajhu6fDvcOSSsOVxKjDveG6vMOUxILDlcSo4bunw73DikTGr8O9xahWw73hu7hCQMO94bq8WcOV4buI4bunw73DilJKw73hu6bhu5rDleG7iMO94bq64busxILDvWPEqELDlcO94bq8QsOVxanDvcSpw5TDleG7iMO94bu0UUrDveG7plnDvcOKw5ThurDDlcO9w5JHxajhu6fDvcOZxq9AR8Wow73FqELhu47DveG6usSCw5Thu6fDvcOV4bugw73hu4xZ4bq6w73hu4xRw5XDveG6uuG7rMSCw7004bqyw5Xhu4jDveG6uOG7ouG7p8O94bq6xKhLw5XEqMO9w5nGr0BIw5Xhu6fDveG6uuG7osOV4buIw73DiuG7nMOV4buIw73hurzDlMSCw5XEqMO9w5Xhu4jEqEpJw5rDveG7tOG6sMO9Y8SoQsOVw73hurxCw5XDveG6uuG6ruG6usO94bq8QsOVw73FqOG7ouG6usO9xajhu6TDlMOV4buIw73FqE7DlcSow73DlUbDlcO9w5JKw5XEqMO9xahHw70tw73hu7jhurTDvcSo4buiSuG7p8O9w5nGr+G7muG6usO9w5rEqOG7ksOV4buIw70tw73EgsOVw73DlUrDlcSow73DlcOC4buOw73hu7fhu7Phu7fhu7fDveG6uuG7rMSCw73FqE7DlcSow73DiuG6tMO9w4rhurbFqMO9w4pWU+G6usO9w5XEqEpIxq/DvcOSR8Wow73Dmcav4bqyw73DmcavxILDlcO9xajhu6Thu5jDleG7iMO9xajhu6RGw5XDvcWoQ8Wow73hurrhurLDveG6uuG6ruG6usO94buMT8OVxKjDveG7tFnhurrFqcO9Y+G7nkrDveG6uMSQxajDveG6uuG7kMO94bu3QS/hu7fDgMO94bq6xKhOw73FqEpGxq/DveG6usSo4busw71AR8avw73hu7RIw73DkkrDlcSow73FqEfDvS3DveG7uOG6tMO9xKjhu6JK4bunw73Dmcav4bua4bq6w73DmsSo4buSw5Xhu4jDvS3DvcSCw5XDvcOVSsOVxKjDveG7juG6sMO9xahOw5XEqMO9xajEgsO9w4pIw73hu6TEgsO9w4rhurTDvcOK4bq2xajDveG7tOG6sMO94bu0VlPFqMO9w5JHw73EqMOU4bq24bq6xKjFqcO9M03hurrEqMO9MmThu5PhurczLeG7tcODw73DilZT4bq6w73DkkrDjeG7jsO94bumw5Thuq7FqMO9xajhu5rFqMO9w4rhurTDvcWo4bq2w5TDveG7jsagSsO9xajhu6RWUsOV4buIw73FqMSoxq/EkMOVw73hu4xTSsO94bq6xKjDlMO9w5rEqOG6rsWow73FqOG7pErDjcOVw73DkkrDlcSow73FqEfDvS3DveG7uOG6tMO9xKjhu6JKxanDvWrhu5rhurrDvcOK4buiw73FqMOCw5Xhu4jDvcWo4bukVlTDleG7iMO9xajhu57DleG7iMO94bum4bqyw5XDvcOaxKhF4buOw73FqOG7pEbDlcO9w4pNxILDveG6uOG6sMOVw73hu6nhuq/hu4kzw6zhu6vDvVZR4bq6w73DiuG6tsWow73hu7Xhu7fhu6fDgeG7tXPhu6fDveG7tFZTxajDvcOSR8O9xKjDlOG6tuG6usSow73DikjDveG7pMSC4bunw73DilfDleG7iMO9xajEqFfDveG6oMO94bq64bqyw73DlVZR4bq64bulw73huq/hu4kzw6zDveG6uEzDlcSow73DmcavQsOVw73DikTGr8O9w5Xhu4hWUkrDvVZR4bq6w73DiuG6tsWow73hu7fFqcOD4bu3QcO9a8SpM+G7p8O94bu0VlPFqMO9QeG7p0Hhu7dzw73DkkfDvcSow5ThurbhurrEqMWpw71qxKjGr8O9w5Xhu4hCw5XDveG7puG6ruG6usSow71jxKjhurDDvcOVVlHhurrDvcOK4bq2xajDvUHhuqLFqeG6ouG7t+G7s8O9xaglw73DiuG7nMOV4buI4bunw73hu7RWU8Wow73DgMOBc8O94bq8WcO9xajDlOG6rsOVw73hu7ThurDDvcWow4LDleG7iMO94bu34buzc8O94bumw5TDveG7tFFKw73hurrhu6rDleG7iMO9w5I94bunw73hurrEgsOUw73DlcSoQ8Wow73FqFjDvcWo4bukVlHhurrDvcOKR8OVw73DlcSCQOG7pcO94bu0w4LDlcO9xKjhu5DEgsO9LcO94bu44bq0w73EqOG7okrDveG6usSoxq9Aw43DlcO94bq4SkfDlcO9xahKR8OVw73hurjhu6Lhu6XDvcSCw5XDveG7pkrDlcSow73hu7jhurTDvcSo4buiSsO9w4pWU+G6usO94bq44bqyw5TDvcOK4bqy4buO4bunw73DilJKw73hu6bhu5rDleG7iMO94bq64busxILDvWPEqELDlcO94bq8QsOVw73DilZT4bq6w73DlULDleG7iMO94buMRsOV4bulw73Dmcav4bua4bq6w73DmsSo4buSw5Xhu4jDvS3DvcSCw5XDvcOVSsOVxKjhu6fDvcWo4bukxJDFqMO9xahZw73EgsOVw73FqMOU4bqww5XDveG7uOG6tMO9xKjhu6JKw73DilZT4bq6w73hu4hK4buyw73hu7Thu7LDleG7iMWpw71jxKjhu7LDleG7iMO9w5JHxajDvcOZxq/hurLDvcOK4buQw73hurrhu5DDveG7plnDvcOK4buQw5Xhu4jDveG7iOG7kMOaw73FqEvhurrEqMO94bq6WeG6usO94bq64busxILDveG6uuG6ruG6usO94bq6xKhX4bq6w73hu6bhuqThurrhu6fDveG6usSoV+G6usO94bu0Sknhurrhu6fDvcOK4bucw5Xhu4jDveG6uOG6sMOUw70yxqDDleG7iMO94buISuG6rsOUw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWoTsOVxKjDvcOV4buQSsO94bq6xKjGr8OV4buIw73hu7ThurDDvcOK4bucw5Xhu4jDveG6uOG6sMOUw70yxqDDleG7iMO94buISuG6rsOUw73EqMavQEnDlcO94buLxq/hurLDleG7iMO94buVVlDDleG7iMO9w5Xhu5BKw73hu6RKRsOV4buIxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63DrMSo4buQw70xS8O9xajEqFbDvWpOw5XEqMO94busQMO9auG7pE3DlcSow71qxq9Dw5XDvcSpSsOVxKjDveG7jsOUw5Xhu4jDveG7jsav4buaw5Xhu6fDveG6uOG6psOV4buIw73Gr0DDvcWoS8OVw73hurrhu6zEgsO94buOTMOVxKjDveG6q0rDlcSow73hu47hu7DhurrDvWrhu6REw5XDveG7lcavQsOVw71i4bq2w5XEqMO94bu04bqww73hurrhuq7hurrDveG6usSoV+G6usO94bum4bqk4bq6w73FqEpHw5rDvcWo4buw4bq6w73FqMavQEbDlcO9xajhu6TGr0BIw5Xhu6fDveG7tMSQw5XDvcOK4buiw5Xhu4jDveG6uOG6sMO94bq6w5TDlcO94buISuG6rsOUw73hurxCw5XDveG6usSoQ8Oaw73EqOG6sMOVxKjDvcWo4buaxajDveG6usSo4busw73FqOG7pFZQw5Xhu4jDveG6uuG7rMSCw7004bqyw5Xhu4jhu6fDveG6usSoS8OVxKjDveG7puG6ruG6usSo4bunw73DmsSo4bquw5rDveG7jMavxJDFqMO94bq64busxILDvWPEqOG6sMO9w5VWUeG6uuG7pcO9xahL4bq6xKjDveG6ulnhurrDvcWoxKhKw73DisavxILDveG7jMSCw5TDvcOK4buiw5Xhu4jDveG7puG6ssOVw73hu7jGr0PFqOG7p8O9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDveG6uuG6ruG6usO9w5rEqMOUw5Xhu4jDvcWo4buk4bqww5TDvcWoxKhKw73DisavxILDvUBGxq/DvcOVVlHhurrhu6fDveG6usSoxq/DleG7iMO9xajEgkDDveG7uEJAw73hurxZw5Xhu4jDvcOVxqDDleG7iMO9xajEqMagw5XDveG7jlFK4bunw73hu6bhu5rDleG7iMO94oCcxajhu5rFqMO9w4pSSuG7p8O9w4rhu4bDmsO9w4rhurbDlOKAneG7p8O94buI4buQw5rDvcOaxKhEw5XDveG7uEJAw73hurxZw5Xhu4jDvcOSxKjhu5pKw73DiuG6tkrDvcOKw5ThurDDlcO9w5JHxajDvcWow5ThurDDlcO94bq8QsOVw73FqOG7ouG6usO94bu04bqww73hu6ZZw73DmsSo4bquxajDvcWo4bukSsONw5XDveG6uuG7rMSCw73DmcavRsO9xKhWUMOV4buI4bunw73hurrhu6zEgsO9xahOw5XEqMO9asSoxILDlcSow73hurHhu5DEgsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9w4Hhu7nhuqDDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7t+G7t8OB4bu1L+G7tcOB4bu54bq84bu54bu14buz4bu3w4Dhu7fhu7PFqOG7t8OD4bu5w4HDgeG7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukceG7tcOA4bqiecO9xILhu4zFqHF5w6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qTsOVxKjDveG7rEDDvWrhu6RNw5XEqMO9asavQ8OVw73EqUrDlcSow73hurrEqOG7qOG6usO94buOWMOV4buIw73hu4hK4bquw5TDveG7uFfDvcOsxKjhu6jhurrDveG6q+G6tMOV4buIw73DlcSoQsOVw73hurxNw5rDveG7jMOMw73huq9K4bquw5Xhu4jDveG7pkrDlcSoecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOB4bu54bqgecO9L+G7reG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG6q0rDlcSow73hu47hu7DhurrDvWrhu6REw5XDveG7lcavQsOVw71i4bq2w5XEqMO9xajhu6RCw5XDvcWo4buk4buYw5Xhu4jDveG6uuG6suG7jsO9UMOVw73hu6ZZw73DmcavxILDlcO9xahC4buOw73hurrhu6zEgsO9ak7DlcSow73hu6xA4bunw73hurE0YzPhu6fDvWsxYzPhu6fDvW9Aw73hurjEgsOVw71iamrhu4vDvcWoTsOVxKjDveG7tOG6sMO94bq44bqwQMO9xajhu5TDvcOVSkjhu47DveG7tMavSsO9xajhu6RWUeG6usO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DkkfFqMO9w5nGr+G6ssO94buO4bqww73FqE7DlcSow71qxKjEgsOVxKjDveG6seG7kMSCw73DiuG6tMO9w4rhurbFqMO9w4pWU+G6usO9xajhu6TDlMOV4buIw73DlcOC4buOw73hu7fhu7Phu7fhu7fhu6fDveG6uuG7rsOV4buIw73DlcSoVsO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DlcSoSknhu47DveG7tOG7sOG7p8O94buISuG6skrDvcOaxKjhuq7DmsO9xajhu6Thu5jDleG7iMO9xahC4buOw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOaxKjhuq7FqMO9xajhu6RKw43DlcO9w5JKw5XEqMO9xahHw70tw73hu7jhurTDvcSo4buiSsO9w5XDguG7jsO94bu34buz4bu34bu5xanDvWrhu6RGw5XDveG6ulZQw5Xhu4jDveG7tE3DveG6uuG7rMSCw73hu45Mw5XEqOG7p8O94bqrSsOVxKjDveG7juG7sOG6usO9auG7pETDlcO94buVxq9Cw5XDvWLhurbDlcSow73DksSo4bqow5Xhu4jDvcOKTcOVxKjDveG7puG7hMO9xahKR8Oaw73FqOG7sOG6usO9w4rhu6LDleG7iMO94bu0SkbDlcO94bq44bqww73hurrDlMOVw73hu4hK4bquw5TDveG6vELDlcO9xajEqFnhurrDvcSoSknDlcO9xajhu5rFqMO94bq6xKjhu6zDvcWo4bukVlDDleG7iOG7p8O94bq6xKhLw5XEqMO94bum4bqu4bq6xKjDveG6uuG7rMSCw7004bqyw5Xhu4jhu6fDvcOaxKjhuq7DmsO94buMxq/EkMWow73hurrhu6zEgsO9Y8So4bqww73DlVZR4bq64bulw73FqEvhurrEqMO94bq6WeG6usO9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDveG6uuG6ruG6usO9w5rEqMOUw5Xhu4jDvcWo4buk4bqww5TDvcWoxKhKw73DisavxILDvUBGxq/DvcOVVlHhurrhu6fDveG7iOG7kMOaw73DmsSoRMOVw73hu7ThurDDlMO94bumWcO9w5rEqOG6rsWow73FqOG7pErDjcOVw73hurrhu6zEgsO9w5nGr0bDvcSoVlDDleG7iMO9asSoxILDlcSow73hurHhu5DEgsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqi4buz4buzw5rhu7jhu6XDvcSo4bq+SuG7iMSoxajDucO9w4Hhu7nhu7nDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7t+G7t8OB4bu1L+G7tcOB4bu54bq84bu54bu14buz4bu34bqg4bu54bu3xajhuqDDgcODw4Phu7fhu4zhu7PFqcOTw5rhu4jDuuG7pHHhuqLhuqDhu7d5w73EguG7jMWocXnDrMSo4buQw70xS8O9xajEqFbDvWpOw5XEqMO94busQMO9auG7pE3DlcSow71qxq9Dw5XDvcSpSsOVxKjDveG6usSo4buo4bq6w73hu45Yw5Xhu4jDveG7iErhuq7DlMO94bu4V8O9w6zEqOG7qOG6usO94bqr4bq0w5Xhu4jDvcOVxKhCw5XDveG6vE3DmsO94buMw4zDveG6r0rhuq7DleG7iMO94bumSsOVxKh5w73hu7ZK4bq8xajEqHF54bqi4buz4buzecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF5w4Hhu7nhu7l5w70v4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63DrMSo4buQw70xS8O9xajEqFbDvWpOw5XEqMO94busQMO9auG7pE3DlcSow71qxq9Dw5XDvcSpSsOVxKjDvcWo4bqsw5Xhu4jDvcOZxq/hurDDveG6usSow5TDveG6uuG6ruG6usO9xKjhu6LDveG7iErEgsO9w4pMw5XEqMO94bq6xKhLw5XEqMO94bum4bqu4bq6xKjDvcWoxKjGr+G7ouG6usO94buISuG6rsOUw73hu7hXw73DrMSo4buo4bq6w73huqvhurTDleG7iMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqLhu7Phu7PDmuG7uOG7pcO9xKjhur5K4buIxKjFqMO5w73DgUHhuqDDmuG7uOG7pXnDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7t+G7t8OB4bu1L+G7tcOB4bu54bq84bu54bu14buz4bu34bqi4bu54bu5xajhuqLhu7fDgeG7ucOD4buM4buzxanDk8Oa4buIw7rhu6Rx4bu54bqg4buzecO9xILhu4zFqHF5w6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qTsOVxKjDveG7rEDDvWrhu6RNw5XEqMO9asavQ8OVw73EqUrDlcSow73hurrEqOG7qOG6usO94buOWMOV4buIw73hu4hK4bquw5TDveG7uFfDvcOsxKjhu6jhurrDveG6q+G6tMOV4buIw73DlcSoQsOVw73hurxNw5rDveG7jMOMw73huq9K4bquw5Xhu4jDveG7pkrDlcSoecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6ouG7s+G7s3nDvcSo4bq+SuG7iMSoxahxecOBQeG6oHnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61jxKhCw5XDveG6vE3DmsO9w5XhurBAw73hurrhuq7hurrDvcOK4bucw5Xhu4jDveG6usSoS8O9w6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qTsOVxKjDveG7rEDDvWrhu6RNw5XEqMO9asavQ8OVw73EqUrDlcSo4bulw73DrMSo4buQw70yxKjhu6zDvcWoTeG6usSow73hurE0YzPDvcWoTsOVxKjDvWPhu4jGr0DDjMOVw73hu4vGr8SCw5Xhu4jDveG6seG6skrDvcOK4bq0w73FqOG6rMOV4buIw73Dmcav4bqww73hurrEqMOUw73hurrhuq7hurrDvcSo4buiw73hu4hKxILDvcOKTMOVxKjDveG6usSoS8OVxKjDveG7puG6ruG6usSow73FqMSoxq/hu6LhurrDveG7iErhuq7DlMO94bu4V8O9w6zEqOG7qOG6usO94bqr4bq0w5Xhu4jFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5omxq/FqMSow5Thu6R54butauG7pETDlcO9asSoxILDlcSo4buxL8Oa4but

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]