(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiVeG7ieG7hTThurvFqeG7uWjhu6c0VeG7ieG7r+G7oeG7j+G7izTEg+G7jzThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDk8OBNOG7p+G7icSpNOG7p8ah4bunNOG7j+G7i+G7icSpaHU04bum4buIVeG7pjThu4/hurXhu400NzU3OTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bunbeG7j+G7iTThu6bhu4nDo+G7j+G7iTThu4jDtMOjXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLFqMOJ4buO4bq6NOG7p23hu4/hu4k04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDozThu7N3w6M0w6nDo+G7jzThu4nhuq/hu4/hu4k0w5rFqeG7uWbhu6c04bq9bOG7j+G7iTThu6XGoTQ2OWE4L8Oa4bq8LcWow4nhu47huro04buzZzThu7PEqWjhurk0deG7ieG7hTThurvFqeG7uWjhu6c0VeG7ieG7r+G7oeG7j+G7izTEg+G7jzThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDk8OBNOG7p+G7icSpNOG7p8ah4bunNOG7j+G7i+G7icSpaHU04bum4buIVeG7pjThu4/hurXhu400NzU3OTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bunbeG7j+G7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPhurvhu6fhu4nFqeG7jcOpNMSp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83OTbDoS82w6DDoOG6uzY2YTfhuqM4w6Dhu6fhuqM5NTXDsuG6oS02ODfhurs5NjY2w6E1N+G7p+G6oeG6ozbhuqHDsuG6oy1hPm914buLMzTDo8Oy4bunPzNV4buJ4buFNOG6u8Wp4bu5aOG7pzRV4buJ4buv4buh4buP4buLNMSD4buPNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NMOTw4E04bun4buJxKk04bunxqHhu6c04buP4buL4buJxKlodTThu6bhu4hV4bumNOG7j+G6teG7jTQ3NTc5NOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu6dt4buP4buJNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7iMO0w6MzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg4MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4bq24buP4buJNOG7jcSp4buP4buJNOG7ieG7k8OjPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bum4buJw6rDtTThur3DtDw0w7PDgTThu6fhu4nEqTThurvEqcOt4buPNMO5w6M04buz4bqvw7U04buP4buL4bqv4bu5NDfDoTw0N8OgPDQ34bqhNOG7s+G6rzQ34bqjNOG7p+G7icSD4buP4buLNMOhNOG7j+G6teG7jTQ3NTc5NOG7p+G7icOqw7U0w7Js4bq54buJNOG7p+G7icSpNOG6ueG7scOjNMOJ4budNOG7isSpxIPDtTThurvhu6vhurk04buz4bqvNOG6vOG6r8O1NOG7p+G6scO1NMOpw6Phu4804buJ4bqv4buP4buJNOG7p+G6scSpNOG6uOG7l+G7j+G7izThu7PhurXhu4804bulxqE0NjfDoMOgL8OJ4buK4bq64bq84bumLcOaw5LhurjDkjThu4/hu4vhuq/hu7k0NzcvOC83NTc5Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiw4nhuq/EqTThu6fhu4nEqTThur3hu69y4bq5NOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG7p+G7icSpNGE0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTw04buL4bub4buNKDQ4NMOp4bqvxKk04bun4buJxKk04bq94bud4bq5NMOyZHU04buL4bub4buNNOG7psO1xIPhu488NOG7juG7i8O9NOG7s+G6teG7jzw04buO4buLw7XhurHEqTThu4/hu4vDvTR94bumxKlm4buP4buLNMOD4buP4buJPDThu6bEqWbhu4/hu4s04buO4buLw6M8NOG7psSpZuG7j+G7izRV4buJxIN1PDThu6bEqWbhu4/hu4s04bumw7nFqeG7j+G7izTDmsWpxqHhurk8NOG7psSpZuG7j+G7izThurx24bq5PDThu6bEqWbhu4/hu4s04buO4buJZOG7pzThu7Phuq804bumxKlm4buP4buLNOG7iOG6r+G7j1spNDY0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTThu6fhu6M04buJcnU0w5Phu4nDtcOjNOG7ieG7k+G6uTThu6d4NOG7j+G7icSp4buF4buPNOG7i+G7m+G7jTThurnEg+G6uTThu43hu5fhu4804bun4buJxKk04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4lj4buPNOG7smThu6c0w7JqPDThu4jDtMOjNOG7ieG7k+G6uTw04bukxKnhu4/hu4k04buJ4buT4bq5KTQ2NMOp4bqvxKk04bun4buJxKk04bun4bujNOG7iXJ1NMOT4buJw7XDozThu4nhu5Phurk04bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG7i+G7m+G7jTThurnEg+G6uTThu43hu5fhu4804bun4buJxKk04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4lj4buPNMOSbOG6ueG7iTThu6V5PDThurxsw6M0w7JqPDThu4rEqcSDw7U04bq74bur4bq5NOG6ueG7l+G7j+G7izThurvhuqvhu4804bq9xqHEqTThu7NwxKk04bun4buJajThu6XEqeG7j+G7iTThu4nhu5Phurk04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NHXhu4nhu6M04bun4buJ4buX4buP4buLNOG6uWJ1NOG7puG7iFXhu6Y8NOG7icO14bqn4bq5NOG6ucSD4bq5NOG7jeG7l+G7jzThu6fhu4nEqTThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k0deG7iWPhu480w5Js4bq54buJNOG7pXk8NOG6vGzDozTDsmo04bq9xqHEqTThu7NwxKk04bun4buJajThu6XEqeG7j+G7iTThu4nhu5Phurk04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu3xanhu7nhu4Xhu4804bq5YnU04bum4buIVeG7pj5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG6scSpNOG7p23hu4/hu4k04bun4bujNOG6ueG7iXbhurk0NjThu4jhu53EqTThur3hu5vhu4/hu4s04bun4buJxKk04bq7w7U04bukczThu4rEqcSDw7U04bq74bur4bq5NOG7s+G6rzThurzhuq/DtTThu6fhurHDtTThurnhu4nhu7E04bunw7lrNH3hu4vhu5PEqTTDsuG6rzThu4jhu53EqTThur3hu5vhu4/hu4s04bun4buJxKk04bukczThu4rhurrhurzhu6Y04bum4buJw6Phu4/hu4k04buIw7TDo1s8NOG7i+G7m+G7jTTDoOG6oTThur3EqWnhu4004bun4buJxKk04bq94bqn4bunNOG7p+G6scSpNOG6ucSD4bq5NOG7p8O54buvceG7j+G7izThu6bhu4hV4bumNOG7s+G6rzThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s0deG7ieG7ozThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04bq5w7Q04buP4buJxKlnxak04bq5YnU04buJ4buT4bq5NOG7jeG6rzThurlidTThu4nhu5Phurk04bq5w6PDtTThu4/hu4li4bunNMOy4bqvNOG7puG7iFXhu6Y8NOG6veG6t+G7jTTDqeG6t8O1NOG7p+G7icWpZOG7jzThu6fEqWjhu4804bq54buJw7U04bun4buJajThu6XEqeG7j+G7iSk04buN4bufxKk04buJxanhu7lo4buPPDThu6fhu4lsNOG7t+G6szw04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThurnDtDRq4bunNOG7j+G7iWLhu6c0NjThur3EqWnhu4004bun4buJxKk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurxpNOG7t+G6v+G7pzThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buJZOG7jzThu6fGoeG7pzThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7puG7iFXhu6Y8NOG6vcahxKk04buzcMSpNOG7p+G7iWo04bulxKnhu4/hu4k04buJ4buT4bq5NOG6ueG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k04buLxKnEg8O1NOG6u+G7q+G6uTR14buJ4bujNOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izThurlidTThu6bhu4hV4bumNH3DqcOjw7U04buL4bub4buNNOG7p+G7iWo04bulxKnhu4/hu4k04bq94bqzNOG7ieG7k+G6uTThu7fDteG7j+G7izThurnhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bunw7lr4buP4buJNOG7i8SpxIPDtTThurvhu6vhurk0deG7ieG7ozThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04bq5YnU04bum4buIVeG7pjThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G6teG7jTThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDs8OBNOG7p+G7icSpKTThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG6veG6szThu4nhu5Phurk04bu3w7Xhu4/hu4s04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NHXhu4nhu6M04bun4buJ4buX4buP4buLNOG6uWJ1NOG7puG7iFXhu6Y04buP4buJ4buv4buP4buLNOG6ueG7ieG7r8OjNOG7p+G7icSpNOG7p8ah4bunNOG7j+G7i+G7icSpaHU04bum4buIVeG7pjThu4nDteG6p+G6uTThur3hurM04bun4buJxKk04buP4buJ4buv4buP4buLNOG6ueG7ieG7r8OjNOG7p8ah4bunNOG7j+G7i+G7icSpaHU04bum4buIVeG7pjRzNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G6teG7jTThu6fDueG7r3DhurlbNHXhu4nhurfEqTThurt4NOG7p+G7icSpNDk0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTw04buL4bub4buNNDg0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTThur3hu53hurk0w7JkdTTDsuG6rzThu6bDtcSD4buPPDThu47hu4vDvTThu7PhurXhu488NOG7juG7i8O14bqxxKk04buP4buLw7004buz4bqvNDY0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTThu6fhu6M04buJcnU04bq7w7U04bun4buJajThu6XEqeG7j+G7iTThu6d4NOG6ueG7ieG7k+G7jz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG7iWo04bulxKnhu4/hu4k04bq94buvcuG6uTThur3hurXhu4/hu4s0w7NBNOG6u3g04bun4buJxKk04buN4buX4buPNOG7juG7i8O14bqxxKk04buP4buLw700w7Phu4nEg+G6uTThu7NwxKk04buN4buX4buPNOG7juG7i8O14bqxxKk04buP4buLw7004bq9w6Phu4/hu4s04buJ4buT4bq5NOG7p+G6scSpNOG7p8O54buvceG7j+G7iz404bq8xqHEqTThu7NwxKk04bun4buJajThu6XEqeG7j+G7iTThu4nhu5Phurk04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu3xanhu7nhu4Xhu4804bq5YnU04bum4buIVeG7pjR9w6nDo8O1NOG7i+G7m+G7jTThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG6veG6szThu4nhu5Phurk04bu3w7Xhu4/hu4s04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu3xanhu7nhu4Xhu4804bq5YnU04bum4buIVeG7pjThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G6teG7jTThu6fhu6M04bq54buJduG6uTTDs8OBNOG7p+G7icSpKTThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG6veG6szThu4nhu5Phurk04bu3w7Xhu4/hu4s04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4vEqcSDw7U04bq74bur4bq5NOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu3xanhu7nhu4Xhu4804bq5YnU04bum4buIVeG7pjThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04bq54buJ4buvw6M04bun4buJxKk04bunxqHhu6c04buP4buL4buJxKlodTThu6bhu4hV4bumNOG7icO14bqn4bq5NOG6veG6szThu6fhu4nEqTThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04bq54buJ4buvw6M04bunxqHhu6c04buP4buL4buJxKlodTThu6bhu4hV4bumNHM04buP4buJw73hu4/hu4s04buP4bq14buNNOG7p8O54buvcOG6uVs0deG7ieG6t8SpNOG6u3g04bun4buJxKk0ODTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpPDThu4vhu5vhu400NzTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpNOG6veG7neG6uTTDsmR1NMOy4bqvNOG7psO1xIPhu488NOG7juG7i8O9NOG7s+G6teG7jzThu7Phuq80NjTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpNOG7p+G7ozThu4lydTThurvDtTThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG7p3g04bq54buJ4buT4buPKTThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG6ucO0NOG7p+G7iWk04bq94bq14buP4buLNMOzQTThurt4NOG7p+G7icSpNOG7p+G7ieG7heG7jTTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpNOG7juG7i8O14bqxxKk04buP4buLw7004bq9aTTDsmLhu7k0w7Nm4bunNMO6xanhurc04bu34bq/4bunNOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG7iWo04bulxKnhu4/hu4k04bq94bqzNOG6ucO0NMOJ4bql4buP4buLNOG7p8ah4bunNOG7j+G7i+G7icSpaHU04bum4buIVeG7pjw0w4nhuqXhu4/hu4s04bunxqHhu6c04buP4buL4buJxKlodTThu6fDucWp4buP4buLNOG6uWJ1NOG6veG7r3Lhurk04bq94bq14buP4buLNMOzQTThurt4NOG7p+G7icSpNOG6ucSD4bq5NMOp4bqvxKk04bun4buJxKk04bq94bud4bq5NMOyZHUpNOG6vcahxKk04buzcMSpNMOp4bqvxKk04bun4buJxKk04bun4bujNOG7iXJ1PDThu6fhu4lqNOG7pcSp4buP4buJNOG6ueG7iW004bq94buvcuG6uTThur3hurXhu4/hu4s0w7NBNDY0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTThu6fhu6M04buJcnU04buJw7Xhuqfhurk04bq5xIPhurk04buN4buX4buPNOG7p+G7icSpNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTR14buJY+G7jzThu6fDucO14buP4buLNOG6ueG7qeG7j+G7izThu43hu53hu6c0w6nhuq/EqTThu6fhu4nEqTThu6fhu6M04buJcnU+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjEg+G6uTTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpNOG7psO1xIPhu488NOG7juG7i8O14bqxxKk04buP4buLw708NMOT4buJw7XDozThu4nhu5Phurk04buneDThu4/hu4nEqeG7heG7jzThu7Phuq80w5Phu4nDtcOjNOG7ieG7k+G6uTThu7fhurM04buJ4budxKk04bun4buJxKk04bun4buJw6rDtTThu4lr4buP4buJNOG7p+G7iXbhurk04bunw7nDouG6uTThu4/hu4vhu4nEqWjhu400w7Phu4nEg+G6ueG7iTTDusWpw6Phu480feG7i+G7k8SpNOG6ueG7icWp4buP4buLNMOy4bqvNMOp4bqvxKk04bun4buJxKk04bunw7nDouG6uTThu4/hu4vhu4nEqWjhu41bKTTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpNOG7juG7i8O9NOG7s+G6teG7jzThu6fhu4nEqTThu6fhu4nDqsO1NOG7iWvhu4/hu4k04bun4buJduG6uTThu6d4NMOyxalk4buPNH3hu4vhu5PEqTThurnhu4nFqeG7j+G7izTDsuG6rzTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpNOG7p3g0w7LFqWThu49bPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq8xqHEqTThu6fhu69y4buP4buLPDThur3EqWfFqTTDs8SpaOG7jzw04bq94bq14buP4buLNMOzQTThurt4NOG7p+G7icSpNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p+G7icOqw7U0w7rFqeG7uTThur1s4buP4buJNOG7p+G6scSpNOG6vMSpZ8WpNDY3PDQ2ODTDmsWp4bu5NOG6ueG7iWY04bun4buJxKk04buz4bqvNOG6ueG7l+G7j+G7izThu7PhurXhu4804bulxqE0NjfDoMOgL8OJ4buK4bq64bq84bumLcOaw5LhurjDkjThu4/hu4vhuq/hu7k0NzcvOC83NTc5Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bum4buJccSpNOG7ieG6seG7jzThur3hurXhu4/hu4s0w7NBNOG6u3g04bun4buJxKk04bundzThu4/hu4vhuq/hu7k0Ny9hNOG6vWbhu480NsOg4buJNTU04buP4buL4bqv4bu5NDY1L2EvNzU3OT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7pMOjxak0w7Phu4nEqTTDs2bhu6c04bun4buJxrDhurk04bun4buJccSpNOG7ieG6seG7jzThur3hurXhu4/hu4s0w7NBNOG6u3g04bun4buJxKk8NOG7p+G7iWo04bulxKnhu4/hu4k0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq94buvcuG6uTThu6fhu4nDo+G7uTThur3hu6PEqTThurnEg+G6uTThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04bunxKnhu4804buzZzTDqeG6r8SpNOG7p+G7icSpL+G7jeG7l+G7jzThu6fhu4nEqTThur3hurM04bq94bq14buP4buLNMOzQSk04bumw7nDteG7j+G7izThu6fhu4lxxKk04buJ4bqx4buPNOG6veG6teG7j+G7izTDs0E04bq7eDThu6fhu4nEqTw04bun4buJajThu6XEqeG7j+G7iTThurnDtDThu4/hu4vFqeG7uWjhu4804buz4buT4buP4buLNOG6veG6teG7j+G7izTDs0E04bu34bq/4bunNOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iTThur3hurHEqTThu4nhu5Phurk8NOG6ucOjw7U04bq94bqt4buP4buLNHXhu4nhurfEqTTDs+G7icOjxKk0w6nEg8O1NOG7p8O54buF4buPNHXhu4lj4buPNOG7jWfhu4004bq9Y+G7uTThur3hu7E8NOG6vcaw4buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fEqeG7jzTDs8Oo4buNNOG7jcSp4buP4buJNOG6ueG7iXbhu4/hu4s04bun4buJw6rDtTTDusWp4bu5NOG6vWzhu4/hu4k04bq9aTThu4nhu69z4buP4buLNOG7r8WpNOG7p8Sp4buF4buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bu34bq/4bunNOG7p8Wp4bu5aeG7jzThu6XEqeG7j+G7iTThur3hurHEqTThu4nhu5Phurk8NOG6ucOjw7U04bq94bqt4buP4buLPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bu2w6rhu400w5rFqeG7uWbhu6c04bq9bOG7j+G7iTRdw6M04bunxKnhu6fDssOqPzPhu6fhurHEqTThur3huqvhu7kzNOG7icO5w6rDrD8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc5NsOhLzbDoMOg4bq7NjZhN+G6oTk14bunNjbDoTbDsmEtNjlhOD514bq7w6wzNOG7p8Ojw7nhu4vDquG7pz8zX8Opw7LDo+G7j8OzMzTDucOqw7I/M+G7j8O1w7V1w6rhu4/DqsO5MyLhu6fhurHEqTThur3huqvhu7ldL8OjIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4PFqeG7p+G7icO1w7kzIuG7puG7pDR94buO4buLxanhu5vhu48oNMWow4nhu47huro04bunbeG7j+G7iVtdL3Ui

TS (Nguồn: UBND tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]