(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, toàn tỉnh có 5.727 hương ước, quy ước (HƯQƯ) đã được phê duyệt. Trong đó, có 1.890 HƯQƯ được sửa đổi bổ sung; 1.972 hương ước đã được phê duyệt trong năm 2017... Những con số trên cho thấy, những năm qua, công tác xây dựng và thực hiện HƯQƯ ở tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần gìn giữ và phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWI7dWnhuqThurl14bqm4buA4bq54bq8aMO64bq54bqk4bq0eOG6ueG7kUJo4bq5dUThuqDhu6904bq5ROG6ouG7kcOi4bq54bqy4bqm4buA4bq5ROG6ouG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7r+G7n+G6tuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6li4bq5VcO6cOG7r+G6ueG7r2jhu4DDouG6ueG6pHbDreG7r+G6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7kXfhurnhu4fhuqXhu4XDquG7heG6uXVE4bqg4buvdOG6uUThuqLhu5HDouG6ueG6suG6puG7gOG6uUThuqLhu5Hhurnhuq1VXSxd4bqp4bq54buZ4buJ4bq54buZRMSC4buR4bq54bq2deG7o+G6ueG7k+G6puG7gHDhuqThuqXhurko4bq0duG7r3Thurnhu5l3w6Lhurnhu5F34bq54bq94bqlZmfhurvhurlVXSxd4bq54buZRMSC4buR4bq5w4Lhurho4bq54buZw4HDuuG6ucO0w4HhurnDguG6puG7r3ThurXhurnhur3huqVn4buFw6rhurl1ROG6oOG7r3ThurlE4bqi4buR4bq54buZ4buJ4bq54buZRMSC4buR4bq54bq2deG7o+G6ueG7k+G6puG7gHDhuqThurnhuqThurR24buvdOG6ueG7r8Sp4but4bq5w6rhurvhur3hu4XhuqXhuqXhuqXhurnhu6514bq64buvdOG6ueG7kXbhu6/hurnDguG7t+G6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG7kXV24bq54bqkdcOz4buAw6Lhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r8Sp4but4bq54bqy4bqmaMOi4bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5Hhurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54bq8w63hurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq5VV0sXeG6ueG6ruG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6pGjhurnhu5nhu4nhurnhu5nDrOG6pOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG6suG6puG7i+G6ueG6pMO54buRdeG6ueG7kcOJ4buRw6Lhurl0d+G6tuG6ueG6tnXDsuG7r+G6uXThu6Xhu6/hurl0w7rhurrhurnhurzDreG6ueG6tnVp4bqk4bq5deG6puG7gOG6ueG6tnV24buvdOG6ueG6pOG6quG7keG6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG6suG6pmnhu6/hurnhuqThu7fhuqThurnhu5nGoeG6tuG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buRQeG7r3Thurnhu5nhu7nhu6904bq54buTb+G7r+G6ueG7kUThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL+G6vWbhur/hursv4buBZuG7k+G7h8Oq4bq7w6rhurvhur/hu4PhuqThu4XDquG7hWfhu7Hhu4PhuqXhu6nhurZ0w6nhurkvYuG6ueG7sMOt4buvdOG6uTt1RMSC4buvdOG6ueG7qnXhu6PDouG6ueG6vuG7ieG6uVV2a+G7r3Thurnhu7BE4bqm4bq54bqtVXZr4buvdOG6uVV3aOG6qeG6peG6ueG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWJVXSxd4bq54buxw63hurnhurLhuqbhu4DhurnhuqRq4buR4bq5xJDhu6904bq54bq+4bq44bq54buTduG6ueG7kUHhu6904bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7k2/hu6/hurnhu5FE4bq54buR4bqo4buvdOG6ueG6pHV24buL4bq54bqkdeG6puG7jeG7r8Oi4bq54buZbOG6pOG6ueG6tGjhurnhu5lx4bq54buZw7rhu6Hhuqbhurnhu5F1xanhu6914bq54bqy4bqmaOG7r+G6uXVw4bq54bq+4buJ4bq5dUHDusOi4bq54buT4bqm4buA4bq54bqk4bq04bul4bq54bux4bu3w7rhurnEkOG7r3Thurnhur7hurjhurnhu5F14bqm4buP4buv4bq54butw4nhu5HhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7kUHhu6904bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7k2/hu6/hurnhu5FEw6Lhurl0w7rhuqzhurbhurl1w6zhu6/hurnhu5F14bufw6Lhurnhu5nhu4/hu4Dhurnhu7HhuqjDuuG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bq2dXbhu6904bq54bqk4bqq4buRw6LhurnhuqThu43hurbhurnhurLhuqZp4buv4bq54buxw6zhu5Hhurl14buN4bqmw6Lhurl04bul4buv4bq5dMO64bq64bq54bq8w63hurnhurZ1aeG6pOG6uXXhuqbhu4Dhurnhu5Fp4buR4bq5dMO6aeG6ueG6pOG6tOG7p+G6ueG6pOG7t+G6pOG6ueG7mcah4bq2w6Lhurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54buv4buf4bq24bq5w4Lhu7fhu6904bq54bq8xKnhu6/hurnhu63DuuG7r3XhuqXhurnhu5J24bq54buZd8Oi4bq54buZceG6uVVdLF3hurl0auG7r+G6ueG6vOG6osO64bq54buZw4PDuuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6vMOt4bq54bq2dWnhuqThurl14bqm4buA4bq5dcO6cOG6puG6ueG6suG6puG7i8Oi4bq5dWvhu6904bq54buvxKnhu63DouG6uSHhuq7hurkzxKnhu6/hurl1d2jDouG6uSh1ceG6ueG6pHVoduG6ueG6vMOt4bq54buS4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG6tnXhu7fDuuG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq5IeG6ruG6uShE4bq54bq2dWnhurbDouG6uSnDlOG7ruG7kuG6ueG7kWnhu5Hhurl14bqm4buAcOG7r8Oi4bq54bqkdeG7p+G6ueG6vuG7icOi4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG6tnXhu7fhurnhu5nhu4/hu4Dhurnhu63DrOG7r3Xhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkaeG7keG6ueG6pOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r+G6ucO0a+G7r3Thurnhu691w7rhu6Hhuqbhurl14bul4buvdeG6ueG6pHXEkOG7keG6ueG6tnV24buvdOG6ueG6tnXhuqzhurXhurnhuqTEqeG7r3Thurnhu5FEw4Phu6904bq54bq0w63hurnDgnZp4bqkw6Lhurnhu5F1xanhurnhu5nDrHbDouG6uXVE4bqi4buvdOG6ueG7k8O14buv4bq54buRaeG7keG6ueG6vuG7icOi4bq54bq2dUTDg+G7r3TDouG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurTDs+G7r+G6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3TDouG6ucOC4bq4aOG6ueG7mcOBw7rDouG6ucO0w4HhurnDguG6puG7r3ThurlVXSxd4bq14bq5w7Thu4nDuuG6ucO0w73hurnhu6914bq64buvdOG6uVVdLF3hurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7kXjhu6/hurnhurZ14bqo4bq5dcSC4bq24bq54bqy4bqm4buA4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7kUJo4bq54bq2dWnhurbhurnhu7Hhuqbhu43huqThurnhurzDreG6ueG6pOG7peG7r3Xhurl14bul4buvdeG6ueG6pHXDieG7keG6ueG6pOG7n+G6ueG6ruG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3ThuqXhurnhu65Bw7rhurnhu5Phuqbhu6904bq5VV0sXeG6ueG6suG6puG7gOG6ueG7meG7p+G7r3XhurnhurThu7Phurnhu6914bq64buvdOG6ueG6vMO6cOG7keG6ueKAnOG7km/hu6/hurnDtMO64buf4bqkw6Lhurnhu5Nv4buv4bq5w7TDreG7r8Oi4bq54buTb+G7r+G6ueG7scOt4butw6Lhurnhu5Nv4buv4bq54burw7px4but4bq54bqk4bq0aOKAneG6ueG7k8OJaOG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F1QuG6ueG6pOG6tEThuqDhu690w6Lhurnhu5lEw4Phu6904bq54bux4bu3w7rhurnhu5FCaOG6ueG7mOG7i+G7r3TDouG6ueG7kXXDueG7r3XhurnDgmnhu5F14bq54bq2dWnhurbhurnhu7Hhuqbhu43huqThurnhu5FCaOG6ueG7rnXDreG6ueG7r0ThuqLhu5HDouG6ueG6pOG6tOG7jeG6pOG6ueG6pMOJ4bq5aOG7r+G6ueG6pHbDreG7r+G6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rDouG6ucO04buLduG6ueG6pOG7ueG7r+G6ueG6vMOt4bq54bq2dWnhuqThurl14bqm4buA4bq54buRaeG7keG6uXTDumnhurnhuqThurThu6fhurnhurzEqeG7r+G6uXV3aOG6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r+G6ueG6pHXhu7fhu6904bq54buTb+G7r+G6ueG6pEHhu5HhuqXhuqXhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu7Thu6904bq54buw4buj4bq5M8Sp4buv4bq5KHVEw4Phu690w6Lhurko4bq0ROG6ruG7r3ThurnhuqR14bu14buv4bq5KOG6tOG7p+G7r3XhurkodeG7teG7r+G6ueG6reG6vuG7ieG6uVV2a+G7r3Thurk7deG6rMOi4bq5VXZr4buvdOG6uVV3aOG6qeG6ueG7kXV24bq5w7TDuuG7n+G6pOG6s+G6uSjhurThu6Phu6/hurnhu5nhu6do4bq5w7TDreG7r+G6ueG6pHXhu7Xhu6/hurnhu5F34bq5dMO64buf4buvdOG6ucOU4bu14buvdOG6ueG7kcOB4bql4bq54buYceG6ucO04buLduG6ueG6vHDhurl0w7rhu5/hu6904bq5w5Thu7Xhu690w6Lhurl1ROG6oOG7r3ThurlE4bqi4buR4bq54buZ4buJ4bq54buZRMSC4buR4bq54buvdW/hu6/hurnhu5Nv4buv4bq54bqkdeG7t+G7r3Thurnhu691w7PhuqThurnhurLhuqbhu4Dhurnhu5nhu6fhu691w6Lhurnhu691ROG6s+G6uVThu6Xhu6/hurl0w7rhurrhurnhurxw4bq5w4LDuuG7r3Xhurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ueG6vMOt4bq54bq+4bqm4buvdOG6ueG6suG6pmjhu6914bq5dMO64buf4buvdMOi4bq54burdeG7teG7r3ThurnhurzEkOG6pOG6ueG6tGnhu5HhurnDtEVo4bq5w7Thu4nDusOi4bq54bqy4bqm4buX4bqk4bq54buTeeG7r+G6ueG6vHDhurnDgsO64buvdeG6uXTDuuG7n+G7r3Thurnhur3hurnhu7HDsuG7ry/huqThuqbDsuG7r+G6peG6ueG7rnXDg+G6ueG7mURo4bq54bq8w6124bq5dUThuqDhu6904bq5ROG6ouG7keG6ueG7r+G7o+G7r+G6uXTDuuG7n+G7r3ThurnhurzDreG6ueG7q3XhuqbhurnhurzDieG7keG6ueG6vuG6puG7r3ThurnhurLhuqZo4buvdeG6uXTDuuG7n+G7r3Thurnhu7Hhuqbhu7Xhu6/hurnDgsOs4buRdeG6ucOC4budw6LhurnhuqR1dmnhu6904bq54butaeG6pMOi4bq54bqk4bq04bqu4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7r+G6oMO64bq5dXfhu6904bq5dMO6d8Oi4bq54buvdHXFqeG6ueG7r3ThuqDDuuG6ueG7kUJo4bq54buvdETDg8O64bq54buTb+G7r+G6ucOCaOG6puG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdMOt4buA4bq54buxaHbhurnhu5lB4buvdOG6ueG7rXDhuqThurnhu63DvcO64bql4bq54buYRMSC4buR4bq5w7TDuuG7n+G6pMOi4bq5deG6puG7gHDhu6/hurlVdmvhu6904bq5VXdo4bq54buZ4buJ4bq54buZ4buP4buA4bq54butw6zhu6914bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq5dUThuqDhu6904bq5ROG6ouG7keG6uXRq4buv4bq54bq84bqiw7rhurnhurzDunDhu5HhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq54buv4buf4bq24bq5w4Lhu7fhu6904bq54bq8xKnhu6/hurnhu63DuuG7r3XhuqXhurnhu5jhu5/hu6/hurnhu69o4buAw6LhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu5nhu6do4bq5w7TDreG7r+G6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54bq94bq74bq7xIPhurnhu5Fp4buR4bq54bqkdeG7teG7r8Oi4bq54buxw63hu6904bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6uVVdLF3huqXhurnhu5Bp4buR4bq54bqkdeG7teG7r8Oi4bq54buxw63hu690w6Lhurnhu6t14bqm4bq54bq2deG7t+G6ueG7meG7ieG6ueG7kXVC4bq54buZQeG7r3Thurnhu7Hhu7nhu6904bq5dHXhu5fhurbhurnhurLhuqbhu4Dhurnhu5F14buf4bq54buTb+G7r+G6ueG7kXVC4bq54bq8w6124bq54bq8w7pw4buR4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdMOi4bq5w4Lhurho4bq54buZw4HDusOi4bq5w7TDgeG6ucOC4bqm4buvdOG6uVVdLF3hurnhurzhu6Hhurnhu6/hu5/hurbhurnDguG7t+G7r3ThurnhurzEqeG7r+G6ueG7rcO64buvdeG6ueG6suG6pmjhurnhu5Fp4buR4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bqz4bq54busReG7r3ThurnhuqR1ecOi4bq5dMO6w4DhurnhuqTDgcOi4bq54bq8w7pw4buR4bq54buRROG6osO6w6LhurnhurzDunDhu5HhurnhuqRo4buvdMOi4bq54buxcuG6uXVBw7rhuqXhuqXhuqXhurnhu7Thu6904bq54buw4buj4bq5KHVo4buvdeG6ueG7kOG7i+G7r3XDouG6uSjhurRE4bqu4buvdOG6uTt1eOG7r3ThurkzxKnhu6/hurl1d2jhurkt4bq5KHXhu7Xhu6904bq54bqkw7rhu6/hurl14bqm4buAcOG7r+G6uVV2a+G7r3ThurlVd2jhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurPhurkoReG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG6pHXDieG7keG6uXXDunDhu6/hurlVXSxdw6Lhurnhu5Fp4buR4bq54buxcuG6uXVBw7rhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu5nhu6do4bq5w7TDreG7r+G6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buZRMSC4buR4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5HhurnhuqR14buVduG6ueG7r3R1w7rhurnhuqR1xJDhu5HhurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhuqR14bu34buvdMOi4bq54bq2dcOy4buv4bq5dUHDuuG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54bqk4bq0eOG6ueG7kXXhuqDDuuG6ueG7k2/hu6/hurl0w7po4buv4bq54buZbOG7keG6ucOCauG7keG6ueG7r3VE4bq54bur4buXduG6ueG7kXbDouG6ueG7kcOD4bq54bqkROG6ouG7r3TDouG6ueG7kcOD4bq54buvdETDg8O6w6LhurnDtOG6oMO64bq54buRdeG7i8O6w6Lhurnhu5nDs+G6puG6ueG6vOG7jeG6pOG6peG6peG6peG6ueG7q+G7n+G6pOG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq5w7TDunHhuqbhurnhu5PDunLhu6/hurnhurzEqeG7r+G6ueG7r3R1cOG6ueG6suG6psOy4buv4bq54buRdeG6rOG7r3ThuqXhurkodeG7teG7r3ThurnhurLhuqZo4bq54buxcuG6uXVBw7rhurnhu5nhu4nhurnhuqTDrHbhurnhu6t1w7nhurnhuqR14buf4bq54bq84bqmw7rhurnhuqRE4bqgw7rDouG6ueG6tnXDs+G7r+G6ueG7q3Xhuq7DuuG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buvdW/hu6/hurnhu5Nv4buvw6Lhurnhu5nhu7nhu6904bq54bqkdcODw7rhurl0d+G6tuG6ueG6tnXDsuG7r+G6ucO04buLduG6ueG6pOG7ueG7r8Oi4bq54bq2dWnhuqThurl14bqm4buA4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu6/hu5fhuqThurnhu5nGoeG6tuG6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4bq54buTb+G7r+G6ueG6pEHhu5HhuqXhurkzw7pw4buR4bq54buRROG6osO6w6LhurnhurzDunDhu5HhurnhuqRo4buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54bqkdeG7lXbhurnhu5nDuuG7oeG6puG6ueG7q3V24buL4buv4bq54bqk4bq0duG7r3ThurlVXSxd4bq54bq84bqiw7rhurnhu5Fp4buR4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurnhu5F1w7nhurPhurlUeeG7r+G6ueG7r3XGocOi4bq54bqkw7rhu5/huqThurnhu6vDunDhu63DouG6ueG6vMSp4buv4bq54butw7rhu6914bql4bq54buudeG6uuG7r3ThurnhuqThurREw4Phu6904bq5dcSC4bq24bq54bq8w7rhurnhurZ1w6zhu63hurlVXSxd4bq54buZRMSC4buR4bq54bur4bun4bq24bq54bqkdcODw7rhurnhu691auG7keG6ueG7r3Xhuq7DouG6ueG7k3bhurnhu5l3w6Lhurl1w7Lhuqbhurl14buf4bqk4bq54buvdW/hu6/hurnhu5Nv4buv4bq54buZ4buh4bqm4bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7r3R1w7rhu6Phu63hurnhuqThuqzhu5HhurnhuqR14buVduG6uVVdLF3huqXhurnhu5jhu5/hu6/hurnhu69o4buAw6LhurnhuqR2w63hu6/hurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG7kXfhurnDquG7h+G6ueG6vuG7icOi4bq54buZw6zhuqThurnhu5F14bqm4buP4buv4bq54bq8xKnhu6/hurl1d2jhurnhu6/hu7Xhu6904bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7reG6osO64bq14bq54buF4buFw6Lhu4PEg+G6uXVB4bq54buTb+G7r+G6ueG7mcOs4bqk4bq54buTaOG7r3Xhurl1w7pw4bqm4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3XhurnhurzEqeG7r+G6uXV3aOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYijDrMO64bq5deG6puG7gHDhu6/hurkodUTDg+G7r3Thurk14bqmb+G7r8Oi4bq54bq8w7pw4buR4bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6uVVdLF3hurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq5dHfhurbhurnhurZ1w7Lhu6/hurnhurZ1aeG6pOG6uXXhuqbhu4DhurnhuqR14bqmw7Lhu6/hurnhurZ1duG7r3Thurnhu61H4bq54bqk4bqq4buRw6Lhurnhu5nhu6Hhurnhu5FoduG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5F14bqm4buP4buv4bq54butw4nhu5Hhurnhu5nDrHbhurnhu5nEkOG7keG6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r+G6ueG6pHXhu7fhu6904bq54buRQmjhurnhu5Nv4buv4bq54bqkQeG7keG6ueG7rcOt4bq54buReOG7r+G6ueG7scOt4bq54oCc4buR4bu14buvdOG6ueG7keG6quKAneG6uXXDgOG6ueG6pOG6tMSC4bq54buZauG7keG6ueG7scOJ4buR4bq54buRdXbhurnhurzDunDhu5HhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq54bq2dXbhu6904bq54bqk4bq0w6124bq54oCcKHbDreG7r+G6ueG7k2/hu6/hurnhu5l2w63hu6/hurnhu6vhu5/huqThurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54buZw4PDuuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4oCd4bql4bq54bq94bq74bq7xIPhurnhu7HDreG7r3TDouG6ucO04buL4buvw6Lhurnhu6t14bqm4bq54bq2deG7t+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhu5nhu4nhurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54buZRMSC4buR4bq5VV0sXeG6ueG6vMOt4bq54bqkdUTDg+G7r3Thurnhur7huqbhu4Dhu6Phu6/hurnhu5lExILhu5HhurnDguG6uGjhurnhu5nDgcO6w6LhurnDtMOB4bq5w4Lhuqbhu6904bql4bq54buQaeG7keG6uVVdLF3hurnhu5lExILhu5Hhurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu6904bq54bqkdeG7lXbhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurnhu5F1b+G7reG6ueG7meG7oeG6ueG7kWh24bq54bq8aMO64bq54bqk4bq0eMOi4bq54bqk4bq0aeG7kXXhurnhu691w7pw4but4bq54buRQmjhurnhu63DgMO64bq54buRaeG6ueG7r3Vv4buvw6Lhurnhu63DgMO64bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3XDouG6ueG7k3jhu6904bq5dXnhurnhu5nhu7fDuuG6ueG6vOG6osO64bq54bq8w7pw4buR4bq54bqk4bqm4buA4buj4buv4bq54bqk4bq04bqm4buA4buh4buvw6Lhurl0w7ppduG6ueG7k+G6quG7keG6ueG7kXbhu6/hurnhu5F1aeG6puG6ueG7kWnhu5HhurnhurLhuqbhu4Dhurnhu5nhu6fhu6914bq54buRQmjhurnhurZ1aeG6tuG6ueG7seG6puG7jeG6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq8w7pw4buR4bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7r+G7n+G6tuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buqdeG7teG7r3ThurnhuqR1ceG6ueG6tnVC4bq54buvdeG7jeG7r+G6ueG7r3Xhurrhu6904bq5dcO6cOG6puG6ueG6suG6puG7i+G6ueG7rcOt4bq5VV0sXeG6ueG7meG7ieG6ueG7rWjhu6904bq54buxw6zDuuG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq8w7pw4buR4bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6ueG7r+G7n+G6tuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6vMSp4buv4bq54butw7rhu6914bq54bq8w63hurnhurZ1duG7r3ThurnhuqThurTDrXbhurnigJwodsOt4buv4bq54buTb+G7r+G6ueG7mXbDreG7r+G6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu5nDg8O64bq5w4Lhu7fhu6904bq54bq8xKnhu6/hurl1d2jigJ3huqXhurko4bqm4buA4bq54buvdcO64buj4buvw6Lhurnhuq7hurnhu5lv4bqm4bq54buZd+G6ueG6vMO14buv4bq54buReOG7r+G6ueG6pOG7peG7r3XhurnhuqThurTDrOG7r3Thurnhur5v4buA4bq54buTw4nhu690w6LhurnhuqR1w4nhu5Hhurl1w7pw4buv4bq5VV0sXeG6ucOC4bqg4bq5w4LDrcO6w6Lhurl14bul4buvdeG6ueG6pHXEkOG7kcOi4bq54buT4buN4bq24bq54burdeG6puG7teG7r+G6ueG7kWnhu5HhurnhurLhuqbhu4Dhurnhu5nhu6fhu6914bq54buRQmjhurnhurZ1aeG6tuG6ueG7seG6puG7jeG6pMOi4bq54butw63hurnDtMO94bq54bqy4bqmaOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buZbOG7keG6ueG7mcO6ceG7rcOi4bq54buZw7rhu6Hhuqbhurnhu6vDunDhu6/hurnhu5FCaOG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3ThuqXhurnhu5Dhu7Xhu6904bq54bqkaeG7keG6ueG6pOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r8Oi4bq54bq2dcOB4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG7kXVEaOG6ueG6pHVEw4Phu6904bq54bq+4bqm4buA4buj4buvw6Lhurnhu5PDteG7r+G6ueG7meG7n+G7r+G6ucO04buL4buv4bq54buRaOG7reG6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG7kXXhuqbhu6904bq54buvw63hu4Dhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6vOG7jeG7r+G6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqThurTDunDhuqThurnhu5lx4bql4bql4bql4bq54buudeG6uuG7r3Thurl1w6zhu6/hurnhu5F14buf4bq54buZd+G6ueG7scOt4but4bq5w4Lhuqbhu4Dhurl0w7rhu4vhu63hurnhurxow7rhurnhuqThurR4w6Lhurnhurzhu6fhurnhuqThurTDueG6ueG7kUJo4bq5VV0sXeG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZw4PDuuG6ucOC4bu34buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7mHHhurlVXSxd4bq54bq2dWnhuqThurl14bqm4buA4bq5dcO6cOG6puG6ueG6suG6puG7i8Oi4bq54bqkdcODw7rhurl0w7po4buv4bq54bqk4bqiw7rhurnhu5F1w7nhu6914bq54bqy4bqm4buA4buh4buv4bq54buRaeG7keG6ueG6vuG7icOi4bq54bq2dUTDg+G7r3TDouG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurTDs+G7r+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkxanhu6914bq54buRw7Lhu6/hurnhuqR1RMOD4buvdOG6ueG6vuG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6tMOt4bq5w4J2aeG6pMOi4bq5w4Lhurho4bq54buZw4HDusOi4bq5w7TDgeG6ucOC4bqm4buvdOG6uVVdLF3hurnhu5nhu4nhurnhu5F34bq54bq2deG6qOG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq54bqy4bqm4buA4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7kUJo4bq54bq2dWnhurbhurnhu7Hhuqbhu43huqTDouG6ueG7mcO64buh4bqm4bq54burw7pw4buv4bq54bqkdcOJ4buR4bq54bqk4buf4bq54buZ4bunaOG6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6peG6uSjhurR24buvdOG6ueG6suG6pmnhurnhuqThurThu6Xhu6914bq54bq0w63hurnDgnZp4bqkw6LhurnDguG6uGjhurnhu5nDgcO64bq54bq2deG7i8O64bq54buR4bu14buvdOG6ueG7q3Vow7rDouG6ueG7k2/hu6/hurnhu5F1QuG6ueG6vMOt4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54burdWjDuuG6ueG6pHXDieG7keG6uXXDunDhu6/hurlVXSxd4bq54bqkdeG7lXbhurl1ROG6ouG7r3ThurnigJzhuqR1w7rhu5/huqThurnhuqR1w4nhu5HDouG6ueG7k3Lhurl1w7px4bqmw6Lhurnhu5Ny4bq54buvdeG6osOi4bq54buTcuG6ueG6pHXDieG7keG6uXXDunDhu6/DouG6ueG7k3Lhurnhu6vDunHhu63hurnhuqThurRo4oCd4bql4bq5KMSp4buvdOG6ueG7kUTDg+G7r3Thurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkaeG7keG6ueG7q8O6ceG7reG6ueG6pOG6tGjDouG6uXTDumnhu63hurnDgmnhuqThurXhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7keG6ueG6pOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r+G6ueG6vOG7jeG7r+G6ueG7mUHhu6904bq54buvdW/hu6/hurnhu5Nv4buv4bq54bqkdWjhu63hurl0w7po4bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6uVVdLF3hurl0auG7r+G6ueG6vOG6osO64bq54bq8w7pw4buR4bq54bqkdcOJ4buR4bq5dcO6cOG7r+G6ueG6suG6puG7gOG6ueG7kXXhu5/hurnhu5Nv4buv4bq54buRdULhurnhuq7hurnhu5HhuqDhurnDguG6ruG6peG6qy/hurZi

Bài và ảnh: Thế Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]