Đó là những đứa trẻ co ro trong bộ đồng phục mỏng manh trên hè phố phụ giúp người lớn bán hàng tết ở những quầy hàng “dã chiến”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7qztlXTrhu5DDnWJQ4buQ4bqz4bqx4bu44buQ4bqzO1Mi4buQw6ksJVhPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk8O0IOG7kH1S4buQXTtlXTrhu5DDnWJQ4buQ4bqz4bqx4bu44buQWCLhu5DhurEi4buQ4bqz4bqxIl064buQVzfhu5DDnTZdOuG7kMSDO+G6p1jhu5BbMl064buQW1BdO+G7kOG6s+G6sSNd4buQO8Oo4buQxIM7NeG7kMSDO+G6p+G7kDosw6LEg+G7kF064bqrw6As4buQfcOhXeG7kFdRXeG7kDtSXTrhu5DhurM94bqz4buQ4bqj4buQXTtlXTrhu5Dhuq/hurXhu7Dhur3hu5A7Ul064buQ4oCcWVXhu5BYOyw9XeKAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq94buQxIPhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQWOG7sl3hurPhu7LhurHEqMOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu5rhu5bhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7luG7mOG7msSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7mOG7oOG7kuG7li/hu5jhu6Lhu55Z4buc4buU4buU4buY4bui4buU4buU4bqz4buc4buU4buU4bugfeG7ki3hu5jhu5gtOlDDqVhLPsSDOsOU4buQUH3hurNHw5Thu6s7ZV064buQw51iUOG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG6sztTIuG7kMOpLCVYw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kFjhu7Jd4bqz4buy4bqxxKjDlMOTaV074buQWyxdO+G7kDsxUEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6sjQs4buQV8OZ4bqz4buQOuG7psSD4buQezvhurU0XeG7kFvhu6bhurPhu5DhurM74buq4bqz4buQ4bqzO+G7sF3hu5BY4bqtUOG7kFs34bqz4buQw51iUOG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG6s+G6sSNd4buQw7RTLOG7kH034buQxrAj4buQxrDhuqEs4buQezss4buQXSDhu5DhurM74buq4bq94buQWzfhurPhu5BXU13hu5Dhuq/hurXhu7Jd4buQw50s4buQ4bq3w5lb4buQ4bqzPeG6s+G7kFjhuqVdOuG7kF064bqrw6As4buQfcOhXUvhu5DFqTss4buQW1Lhu5BbN+G6s+G7kMOdYlDhu5DDqTZd4buQw6lV4buQ4bqzLD1d4buQfVMs4buQxIM7LlDhu5BXU13hu5BbIV07SuG7kOG6szsh4buQw51iUOG7kHssUOG7kFcy4buQWDtT4bq9S+G7kOG7qTfhurPhu5A7IV074buQVF074buQ4bqx4buq4bqz4buQw51RXTrhu5DhurM74bqrYV06SuG7kFgg4buQfUDhu5BdIOG7kFcy4buQWDtT4bq94buQw6kh4buQ4bq74buq4bq14buQOzjhu5DDqcOhLOG7kFdTXeG7kFshXTtLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDiSHhu5DhurdQIuG7kF07ZV064buQw51iUOG7kOG6s+G6seG7uOG7kMOdUF064buQ4bqj4buQw5034buQ4bqz4bq1OCzhu5DDnT1d4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOkrhu5DDneG6q+G6oVjhu5DEgztRxIPhu5B94bq14bus4bqz4buQV1Qi4buQw6kl4buQfVMs4buQxIM7VCzhu5B9UCLhu5DDnTddOkrhu5DhurM74busW+G7kFg7LuG7kH1S4buQVyjhu5BY4bqrw6NdOuG7kFdiWOG7kH1SW+G7kMOpLCVY4buKTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtOG7puG6s+G7kOG6sVDhu5BY4buo4bq14buQOzIsSuG7kF074bqrXTrhu5DhurM0LOG7kFjhuqldOuG7kMOdIlFd4buQVyw94bqz4buQ4bqx4bukXTrhu5BXNeG7kFvhu7bhu5BYO8OiXTrhu5BYO8WoXTrhu5BYMF3hu5B9ZFDhu5BYOzFd4buQXVIi4buQeztRWOG7kHs7LOG7kFtS4buQ4bqzPeG6s+G7kH1S4buQWSjEg+G7kMOdKuG7kHssPVvhu5DhurMsJF3hu5DhurM14bqz4buQXTvhu6rhurNLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDteG6peG7kMOp4buq4bqz4buQw6lU4buQw6lS4buQw501LOG7kFvhu6bhurPhu5BYVOG7kMOpw6Es4buQ4bq3ZOG7kF064bq14bq94buQOywqW0rhu5BdO+G6q1064buQXTtlXTrhu5DDnWJQ4buQ4bqz4bqx4bu44buQXTvhuqvhu5DhurM7PeG7kMOpVl3hu5BYMF3hu5BbUOG6veG7kFvDmV3hu5B9UuG7kOG6t1DhurXhu5DhurM94bqz4buQfVMs4buQw53huqvhuqFY4buQw509XeG7kOG6s+G6seG6q8OgXTpLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurI0LOG7kFcsPeG6s+G7kFs34bqz4buQw51iUOG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG6o+G7kDvhurXhur0lXeG7kOG6vCNd4buQw7QoXTtK4buQezss4buQ4bq74bq1NV064buQ4bqzO1JdO+G7kMSDOzXhu5DEgzvhuqfhu5A6LMOixIPhu5BYOyLhu5BbN+G6s+G7kOG6sywlW+G7kFdRXTvhu5Bb4bq/4buQ4bqj4buQw53huqvDoF064buQ4bqyNOG7kMOJPF074buQw7UsJV3hu5B7Oyzhu5Bbw6Es4buQ4buY4buW4buQ4bqz4bq1OCzhu5BYUVg74buQw53hu6jhur3hu5Dhu5bhu5Bdw5pb4buQw6lS4buQOizDoOG7kMOpVl3hu5DEgztULOG7kH1SW+G7kMOpLCVY4buQ4buq4bq9S+G7kHHhu7Bd4buQXTvhuqvhu5BYIl3hu5DDneG6q8OgXTrhu5DhurPhurHhuqPhu5B9Uyzhu5B9w6HEg+G7kDsxWOG7kMOdVeG7kMOdIF064buQfVMs4buQw6nDoSzhu5BdIEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8OJIeG7kFvhuqvhurXhu5DhurcsXTvhu5BYZFjhu5DDnSJQXeG7kFtS4buQXTssJOG6teG7kF064bqrw6As4buQfcOhXeG7kMOdVeG7kMOpNOG7kOG6sztiWOG7kOKAnMOd4buu4bq94oCd4buQXTtlXTrhu5DDnWJQ4buQ4bqz4bqx4bu44buQ4bqxUOG7kHs7Mizhu5DDqTBdOuG7kOG6s1Dhur3hu5BbIV07SuG7kFgg4buQ4bqzOyrhu5DhurtQ4buQO2Fd4buQfVLhu5DigJzDneG7ruG6veKAneG7kFg7w6JdOuG7kMOpUiLhu5BYU1vhu5BXVuG6vUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7qzssJOG6teG7kMOdYlDhu5DhurPhurHhu7jhu5B7OzRdOuG7kDsk4buQVyw94bqz4buQWyFdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kMSDO1HEg+G7kH3hurXhu6zhurPhu5BXVCLhu5DDqSXhu5DDqVLhu5BXNeG7kFvhu7bhu5BYIOG7kH1A4buQWOG6qV064buQw53hu6jhurXhu5BYIOG7kFcsPeG6s+G7kFfDmeG6s+G7kFgiXeG7kH1QIuG7kMOdN1064buQ4bq3w6Fb4buQfVLhu5DDqSzhu5DEgztTW+G7kMSDO1HEg+G7kH3hurXhu6zhurNLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PEgjtRxIPhu5B94bq14bus4bqz4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1Bb4buQ4bqv4bq14bq94buQw50oXTvhu5BdOjssI1vhu5BY4buqW+G7kOG6s+G6teG6vSpd4buQWeG6p106SuG7kOG6t8SR4buQWeG6p1064buQfVAi4buQw503XTrhu5DhurPhurHhu7jhu5Dhu7Jb4buQWeG6q8OhLOG7kOG7mOG7muG7kOG6s+G6tTgsSuG7kF074bqrXTrhu5B9LCXhurXhu5BYIOG7kFdQIuG7kF07LCPhurXhu5BdOuG6q8OgLOG7kFg7LFDhu5Dhurfhu7jhu5DDqVLhu5BYO+G7qsSD4buQO1JdO+G7kMOdLCThurXhu5DDnSDhu4pPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6tkDhu5BYIOG7kF064bqrw6As4buQ4bq3xJHhu5BZ4bqnXTrhu5B9UCLhu5DDnTddOuG7kFg14buQ4bqzIV074buQfVJb4buQ4bq3UCzhu5BdO+G7pFvhu5BYIOG7kF07ZV064buQXTvhu6hd4buQWDRdOuG7kDosUeG7kOG6seG7uEvhu5Dhu6s74bqrXTrhu5BY4bqpXTrhu5BYIOG7kF07ZV064buQXTrhuqvDoCzhu5DDneG6q1Dhu5DhurPhurHhu7jhu5Dhu7Jb4buQw6lSIuG7kFhh4buQ4bq34bqj4buQ4bq3VF3hu5DhurvhurXhu6rhurNK4buQeyxdO+G7kFkiUF074buQWOG6rVDhu5BbIV074buQfVJb4buQw6ksJVjhu5DDqSHhu5B9MF064buQ4bqzO+G6q2FdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7j2Hhu5Dhuq/hurVQXeG7kFdUIuG7kMOpJeG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG7slvhu5B7OzRdOuG7kMSDO1Qs4buQfVLhu5B7OzRdOuG7kFcsPeG6s+G7kMOdLCThurXhu5DDnSBK4buQXTvhuqtdOuG7kFfhuqMs4buQ4bqv4bq1UF3hu5A7JeG7kH1QIuG7kMOdN1064buQWOG6rVDhu5BYO8OiXTrhu5B7OzRdOuG7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6sVJdOuG7kFfhurU3WOG7kMOpJOG7kFvhu6bhurPhu5DEgztRxIPhu5B9w6pK4buQXTo7PFDhu5B9UuG7kHs7NF064buQWCDhu5BbN+G6s+G7kFdUXeG7kDvhuqHEg+G7kMOdNl064buQXVIi4buQXToiUizhu5DhurM7MlDhu5DhurM74bq14busXeG7kFssJV06SuG7kF0jXeG7kHs7IOG7kMOdKuG7kFhQXeG7kOG6szssJcSDSuG7kFtS4buQWGHhu5BXVF3hu5BYOynhu5BZY1064buQfVMs4buQ4bqj4buQW2JY4buQOznhu5DhurPhurHhuqHhu5A6LFQs4buQxIM7IF064buQfVAi4buQw503XTpLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDteG6q8OgXTrhu5BdO+G6q+G7kFhU4buQXTrhuqvDoCzhu5DhurfEkeG7kFnhuqddOuG7kH1QIuG7kMOdN106SuG7kF07ZV064buQw51iUOG7kOG6s+G6seG7uOG7kMOpUuG7kF064bqrw6As4buQ4bqzO+G7qF3hu5BY4bqtUOG7kFg7w6JdOuG7kMOdUF064buQ4oCcw502XTrhu5DhurM74bq14busXeKAneG7kH1SW+G7kOG6t1AsSuG7kHs7LD1d4buQWDsi4buQ4bqv4bq14bq94buQw50oXTvhu5BY4bqtUOG7kMSDO1HEg+G7kH3hurXhu6zhurPhu5DDqSThu5B9UCLhu5DDnTddOuG7kMOpUuG7kFdUIuG7kMOpJeG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG7slvhu5DhurPhurHhuqPhu5BdI13hu5B74bu0W+G7kDssJeG6teG7kH1kWOG7kMOdLOG7kF07LCThurVLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtOG7pF064buQ4bq3UOG6teG7kOG6t2Thu5DhurM7UyLhu5DDqSwlWOG7kFjhuq1Q4buQXTtlXTrhu5DDnWJQ4buQ4bqz4bqx4bu44buQ4bqz4bqxI13hu5A7w6jhu5DEgzs14buQXTssJOG6teG7kHs7VOG7kF3Dml064buQfVLhu5BbN+G6s+G7kOG6s+G6q2FdOuG7kH1QLOG7kHs7NF064buQw53huqvhuqFY4buQV1Qi4buQw51UW0vhu5Dhu487w6JdOuG7kOG6s1Dhu5BYYuG7kFtVLOG7kFg74buqxIPhu5BdO+G7rF3hu5DDnSwk4bq14buQXVLhur3hu5A7UOG6veG7kOG6t1Ai4buKTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhurYi4bq14bqxWOG7ssOUw5Phu4Vd4buQ4burOywjXU8vxIPDkw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]