(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 3-11 đến 16 giờ ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6ws4bu34buVw5Jsw7Itbm7hu4VsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jhurThu5ls4bu34bu5QWzhurLhu7l14bqybOG7j2zhu6V54bqy4bu5bOG6suG7uXLhurJs4bq24buj4bunbOG7pi7huqVAxagtbuG7kcOtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrGHhu7nhuqrhurLhu7dsRkHhurJsRkps4buk4buT4bqybOG7puG7ueG6omzGsOG7l+G6tGzhu4Dhu7nhuqThurLhu7fhu4Vs4bun4bu5QuG6suG7t2zFqeG6oOG7p+G7uWzhu6Yu4bqlQMWoLW7hu5FsRuG6ouG6suG7uWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buT4buHbGHDgeG6suG7uWxGSmxu4buPbOG7t0Hhurps4bqy4bu34buVw5Jsw7Mtbm5sxrB34bqybG7hu49s4bu3QeG6umzhurLhu7fhu5XDkmzDsi1ubuG7hWxG4buCduG6smzGsOG6oOG7k2zhu6Xhu5XhurJsRuG6ouG6suG7uWzhu7fhu7lBbOG6suG7uXXhurJs4buPbOG7pXnhurLhu7ls4bqy4bu5cuG6smzhurbhu6Phu6ds4bumLuG6pUDFqC1u4buRbOG6tuG6uEFmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrQeG7puG7qeG6skbhu6nhu4JsxalG4bu5R+G6tuG7pWts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2xub+G7keG7keG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb2/DssOyL27hu4/DssWp4buNbuG7j23hu5Hhu43hu49GbsOy4buN4buR4bqwbS1u4buNw7Jv4bul4bupb+G7tcO04buN4buP4buN4buP4bunw7Phu6XDs+G7jcO1w7JmxILhu4Dhu6nhu7drbOG7k+G6sEbhurlrLOG7t+G7lcOSbMOyLW5u4buFbGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu44bq04buZbOG7t+G7uUFs4bqy4bu5deG6smzhu49s4buleeG6suG7uWzhurLhu7ly4bqybOG6tuG7o+G7p2zhu6Yu4bqlQMWoLW7hu5FrbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a25v4buR4buRa2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bumw41sRuG7ucO94buHbGE2bGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu4w4Lhu5Nsw7Phu4NsYeG7ueG6oGzDk+G7m2zhu6ThuqLhurZsOcOJ4bqybG7hu4NsLOG7ueG7iGxh4bu54buT4bqy4bu5bG7hu4Ns4bu44buVbGHhu4JH4bqy4bu3bG5mw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHDgeG6suG7uWxGSmzhurLhu7fhu5XDkmxvw7Utw7Itb21vbmzGsHfhurJs4bqy4buTw5Lhu4VsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jhurThu5ls4bu34bu5QWzhurLhu7l14bqybG9t4buNZm/DtMO1bOG7pXnhurLhu7ls4bqy4bu5cuG6smzhu6dE4bqy4bu3bMWpQ+G6suG7g2xvbeG7jWZu4buR4buRbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxrBBeEdsRuG7guG6oGzhuq7hu7nhuqxB4buDbMO14buPbOG7pXnhurLhu7ls4bqy4bu5cuG6smxGTGxO4bq04bqy4bu3ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zhu6bhuqrhurLhu7dsRuG7meG7p2xGQXbhurZs4bun4bu5w4zhurLhu7dsTuG7o+G7p2zDk0HhurJs4buA4bu54bqk4bqy4bu3bOG7pi7huqVAxagtbuG7keG7h2xh4bq04buV4bqybEbhuqLhurLhu7lsxrDhu5tsRkF34buAbOG6suG7uXXhurJs4buRZm9v4buPZsO14buNbWzhurBBeEdsTuG7o+G7p2zDk0HhurJs4buA4bu54bqk4bqy4bu3bOG7pi7huqVAxagtbuG7keG7hWzGsOG7m2xO4buVbMaw4buT4bqy4bu3bEbhu4JBw73hurJs4bqu4bu54buTQWxG4buCQcO94bqybOG6ruG7ueG7k0FsRkF24bq2bOG7p+G7ucOM4bqy4bu3bOG7p+G7ueG6tGzGsEJBbEbhu4jhurzhurLhu7dsRkps4buNbEZHxJBBbEbhu4LDimzhurB24bqybE7hurhBbOG6rndGbOG7hkfGoWzhu6fDjWxG4bu5w71s4bqy4bu54buIbOG7hOG7k0fhu4fDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYUF24bq2bOG7p+G7ueG6tGzGsEJBbEbhu4jhurzhurLhu7dsRkpsbsO0bEZHxJBBbEbhu4LDimzhurB24bqy4buHbOG7psOCbG9mw7Phu5Hhu49mw7TDs29s4bqy4bu34buI4bq6QWxGQXbhurZs4bq24buKQWxu4buFbMaw4buXRmxGw5Rs4bqweWxubW3hu4Vu4bq94buDbG9mw7PDtcO1ZuG7j+G7keG7jWzhurLhu7fhu4jhurpBbEZBduG6tmzGsMOMbOG6tuG7ikHhu4VsxrDhu5dGbEbDlGzhurB5bOG7keG7keG7hcOzw7Lhur3hu4Nsb2Zuw7NtZm/DtG5s4bqy4bu34buI4bq6QWxGQXbhurZs4bq24buKQWzhurLhu7nhu6Phu6ds4bqw4buXQWzhurB04bqybG7hu4VsxrDhu5dGbEbDlGzhurB5bOG7keG7j+G7heG7j+G6veG7g2zhu49vbWbDtG7hu5Ev4buP4buPw7Rmw7RtbmzhurLhu7fhu4jhurpBbEZBduG6tmzhurbhu4pBbOG6suG7ueG7o+G7p2zhurDhu5dBbOG6sHThurJsb+G7hWzGsOG7l0ZsRsOUbOG6sHls4buRb+G7hcO04bq9ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xhQXbhurZs4bun4bu54bq0bEbhu4Lhu61sRkpsbm9sxrB34bqybMWp4buI4bq4QWxuw7RsRkfEkEHhu4ds4bumw4Jsb+G7kcOyZsO0w7Lhu49sRuG7guG7rWxGQXbhurZs4bq24buKQWxu4buFbMaw4buXRmxGw5Rs4bqweWxubcOz4buFbuG6veG7g2xv4buRb2bhu41uw7RsRuG7guG7rWxGQXbhurZsxrDDjGzhurbhu4pB4buFbMaw4buXRmxGw5Rs4bqweWxubW/hu4Vv4bq94buDbG/Dsm9mw7Ru4buPL2/DtOG7jWbDsuG7kcO1bEbhu4Lhu61sRkF24bq2bOG6tuG7ikFs4bqy4bu54buj4bunbOG6sOG7l0Hhu4VsxrDhu5dGbEbDlGzhurB5bMO04buN4buFbuG6vWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYUF24bq2bOG7p+G7ueG6tGxG4buC4butbEZKbOG7jWzGsHfhurJsxanhu4jhurhBbG5vbEZHxJBB4buHbOG7psOCbMOy4buNw7Jmw7Vv4buRL8Oyw7VvZuG7j29ubEbhu4Lhu61sRkps4buNbMawd+G6smzFqeG7iOG6uEFsbm9sRkfEkEFsRkF24bq2bOG6tuG7ikFsbuG7hWzGsOG7l0ZsRsOUbOG6sHls4buR4buP4buFb+G6veG7g2zDs+G7kcO1ZsO04buNw7Qvw7LDtW9m4buPb25sRuG7guG7rWxGQXbhurZs4bq24buKQWxvbMaw4buXRmxGw5Rs4bqweWzDtMOy4buFb+G6vWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu5JHRuG7ueG6tOG7gmvDrGHhuqps4bu44buVw60v4buAw6w=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]