(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 30-1 đến 16 giờ, ngày 31-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 432 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzXeG6sHLGoOG7keG7l+G7mS3hu5lq4buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXDhu5HhurDhurbhurLhu5FE4bq24butROG7kcah4buX4buV4buRd+G6okThurbhu5FE4bq24bupROG7kUPDuXjhu5FYIsOpLFkt4buZ4buhby/hurbhu5nDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO0w7PhurPhurbDikThurDhu5FL4bqyROG7kUvDleG7kVdwROG7kVjhurbhuqbhu5HDvXPEkOG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kXjhurbhur5E4bqw4buReeG6pHjhurbhu5FYIsOpLFkt4buZ4buh4buRS+G6pkThurbhu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcOG7ieG7keG6s+G6tEThurbhu5FLw5Xhu5Hhu5nhu53hu5HhurDhurJIauG7kUThurByxqDhu5Hhu5fhu5Mt4buZ4buRw73DgEThu5Hhu5nhu53hu5HhurDhurJIauG7kUThurByxqDhu5Hhu5fhu5kt4buZauG7kUvEqMOBROG7kcO94bqkcOG7kXdyROG7kUvhuqZE4bq24buR4bqw4bq24bqy4buRROG6tuG7rUThu5HGoeG7l+G7leG7kXfhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5FDw7l44buRWCLDqSxZLeG7meG7oeG7kUNH4bqya28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G6skPhurDhu5F4QnBKSmfDtOG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buf4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buR4bud4buZ4buV4buK4buWxKnDtOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buV4buT4bubL+G7meG7ncaheeG7meG7meG7neG7leG7m8ah4bubS+G7neG7n+G7neG7o+G7lULhu5Nr4bqo4buK4bqw4buLxKhn4buVxqHhu6HDtOG7kXBCS2fDtF3hurByxqDhu5Hhu5fhu5kt4buZauG7keG6s+G6tnBE4bq24buRO0Vw4buR4bqw4bq24bqy4buRROG6tuG7rUThu5HGoeG7l+G7leG7kXfhuqJE4bq24buRROG6tuG7qUThu5FDw7l44buRWCLDqSxZLeG7meG7ocO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu53hu5nhu5XDtOG7kS/Ds28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzWE/hu5FL4bq2w4Nq4buR4buZ4buT4buj4buRd+G6okThurbhu5FE4bq24bupROG7keG7iuG6tnFL4buR4bq24bqy4bqiROG7kUvEqMSQROG6sOG7kXjhu4ZE4bqw4buRw73hu4BE4bqw4buR4bqw4buAQ+G7iW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzO0zGoOG6okThu5E7xJDhu6VE4bqw4buRO0Vw4buR4buV4buT4buRbTvEkOG7pUThurDhu5HhurPhurbDuUThurDhu5Hhu5Vq4buRO8SQ4bulROG6sOG7kTt04bqy4buR4buVauG7kTvEkOG7pUThurDhu5F94buGeOG7keG7lWrhu5E7xJDhu6VE4bqw4buRw53hu4544buR4buZauG7kTvEkOG7pUThurDhu5HhurtM4bupROG7keG7lWrhu5E7xJDhu6VE4bqw4buR4bqz4bq2cEThurbhu5Hhu5lq4buRO8SQ4bulROG6sOG7kcSD4bq2T+G7keG7l2rhu5E7xJDhu6VE4bqw4buR4bqz4bq2ckThurbhu5Hhu5lq4buRO8SQ4bulROG6sOG7kVhxS+G7keG7mWrhu5E7xJDhu6VE4bqw4buROuG6snBE4bqw4buR4buXauG7kTvEkOG7pUThurDhu5HhurdGROG7keG7mWrhu5E7xJDhu6VE4bqw4buR4bq9w4BE4buR4buZbsSpby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7M7TMag4bqiROG7kV3hurBw4buR4bq3RkThu5Hhu5nhu5FtXeG6sHDhu5HDneG6suG6oERuxKlvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDsztMxqDhuqJE4buR4bqz4bq24bq44buR4bq7TOG7qUThu5Hhu5Xhu5/hu5Ft4bqz4bq24bq44buR4bq74buMRkThurDhu5Hhu5nhu5Nq4buR4bqz4bq24bqk4buRS8So4burROG7keG6s+G6tuG6uOG7keG6u0zhu6lE4buR4buZauG7keG6s+G6tuG6uOG7kX3hu6lD4buRxqFq4buRfXBD4buR4bq3RkThu5Hhu5dq4buR4bqvTHRE4bqw4buRxIPhurZN4buR4buZauG7keG6u0zhu6lE4buR4bqz4bq24bqyw4FE4buR4buZauG7keG6u0zhu6lE4buRV3HhurLhu5Hhu51q4buR4bq7TOG7qUThu5HhurfhurJE4bq24buR4buZauG7keG6s+G6tuG6uOG7kTt04bqy4buR4buZbsSpby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7M7TMag4bqiROG7kVdx4buR4bqz4bq24buMR3jhu5Hhu5nhu5Ft4bqz4bq2ckThurbhu5F94bupQ27EqW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzO0zGoOG6okThu5HDqeG6rEThurbhu5F94buGeOG7keG7meG7leG7kW3DqeG6rEThurbhu5HhurPhurLDgEThu5Hhu5lq4buRw6nhuqxE4bq24buRfcSQROG6sOG7keG7l2rhu5HDqeG6rEThurbhu5E74buMROG6sOG7keG7mWrhu5HDqeG6rEThurbhu5E7TkThurDhu5Hhu5lq4buRW+G6skThurbhu5HhurPhu6lE4buR4buZauG7kcOp4bqsROG6tuG7kVBE4buR4buZauG7kcOp4bqsROG6tuG7keG6r0xwROG6sOG7keG7mWrhu5HDqeG6rEThurbhu5E7w4lw4buR4buXbsSpby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7M7TMag4bqiROG7keG6vcOBROG7kcOd4bqkROG6tuG7kcah4buRbeG6vcOBROG7kcSD4bq2xJBE4bqw4buR4buZauG7keG6vcOBROG7kX3hu6lD4buR4buZauG7keG6r0zhu5rhu5F94buGeOG7keG7lW7EqW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqz4bq24bqk4buR4buWdeG7kVfhuqZD4buR4bq3RkThu5Hhu5Xhu5FtfXBD4buR4bq3RkThu5Hhu5lq4buRXeG6sOG6uHjhu5HhurPEqHPEkOG7keG7mW7EqW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzO0zGoOG6okThu5HhurPhurbhurLhuqJM4buRO0Vw4buR4buh4buRbeG6s+G6tuG6suG6okzhu5HhurPEqExE4bqw4buR4buXauG7keG6s+G7qUThu5FY4bq24bupTOG7kcahauG7keG6s+G6tuG6suG6okzhu5HDqcOS4buR4buZauG7keG6s+G6tuG6suG6okzhu5FZTMag4buR4buZbsSpby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PhurPEg+G7keG6t+G7sUPhu5HhurdGROG7keG7o+G7kW3huq9MdEThurDhu5FY4bq24bupTOG7keG7lWrhu5Hhuq9MdEThurDhu5FY4buM4buR4buZauG7keG6r0x0ROG6sOG7kUvhurLDgEThu5Hhu5lq4buRV8O5eOG7keG6t0ZE4buR4buVauG7keG6s8So4buMSEThurDhu5HhurdGROG7keG7mW7EqW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqzxIPhu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcOG7keG7o+G7kW3DncOKROG6sOG7kcOp4bqi4buR4buZauG7kVBE4buRO+G7jEThurDhu5Hhu5Vq4buR4bqz4bupROG7keG6t0ZE4buR4buZauG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6s+G6tsO5ROG6sOG7keG7mWrhu5HDncOKROG6sOG7kTvhu4xGROG6sOG7keG7lW7EqW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqz4bq24bqk4buR4buWdeG7kV3hurDhurbhurLhu5HhurdGROG7keG7neG7kW07dOG6suG7kTty4buR4buZauG7kTt04bqy4buR4bqz4bq2cEThurbhu5Hhu5Vq4buR4bqz4bupROG7kVnhu6lE4buR4buZauG7kTt04bqy4buR4bqz4bq24buMSUThurDhu5Hhu5lq4buR4bq7TOG7qUThu5F94bupQ+G7keG7mW7EqW8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzO0zGoOG6okThu5Fdw4pE4bqw4buRWOG6vkThurDhu5Hhu6Phu5Ft4bqzxKhMROG6sOG7kVjhurbhurRE4bq24buR4buZauG7keG6s+G7jElE4bqw4buRw6nDukThu5Hhu5lq4buRWMOKROG6sOG7kX3hurLDgUPhu5Hhu5Vq4buR4bqz4bq2w7pE4bqw4buRfcSQROG6sOG7keG7mWrhu5HhurPhurbDukThurDhu5HhurPhurbhurjhu5Hhu5VuxKlvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDsztMxqDhuqJE4buR4bqz4bq2c3jhurbhu5HhurPhurZyROG6tuG7keG7l+G7kW3hurPhurZyROG6tuG7keG6s8Sow5R44buR4buZauG7keG6s+G6tnJE4bq24buR4bqz4bqyw4BE4buR4buZauG7keG6s+G6tnJE4bq24buRWMOKROG6sOG7keG7mW5rby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Phu5nhu5fhu5fhu5F34bqiROG6tuG7kUThurbhu6lE4buR4bqw4bq24bqy4buRROG6tuG7rUThu5Hhu4hMcOG7kUpyROG6sOG7kULhurh44buRS3PhurLhu5F4RuG7kUrDjeG7kcag4buRS8OA4buR4bqw4buAQ+G7ieG7kTtMxqDhuqJE4buRWOG7r0Phu5HhurPhurbDk8ag4buR4buj4buRbVjhu69D4buR4bqzTeG7keG7mWrhu5FY4buvQ+G7kX3EkEThurDhu5Hhu5Vq4buRWOG7r0Phu5FXw4JE4bq24buR4buZauG7kVjhu69D4buRw6nhu6lE4buR4buZauG7kcSD4bq2xJBE4bqw4buR4bq3RkThu5Hhu5VuxKnhu5HhurZMxqDhuqJE4buRV3Hhu5HhurPhurbhu4xHeOG7keG7l+G7kW3hurPhurZyROG6tuG7kX3hu6lD4buR4buVauG7kVjhu4Lhu5F9w5JE4bqw4buR4buZbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6u+G7jEZE4bqw4buR4buZ4bub4buRbeG6r0x0ROG6sOG7kV3hurDhurh44buR4buXauG7keG6r0x0ROG6sOG7kTvDiXDhu5Hhu5Vq4buR4bqvTHRE4bqw4buROuG6snDEkOG7keG7mWrhu5Hhuq9MdEThurDhu5F9xJBE4bqw4buR4buZauG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6s8Soc3jhurbhu5Hhu5lq4buR4bqvTHRE4bqw4buRXeG6tnBD4buR4buZauG7keG6s+G6ssOBROG7keG6s8SocEThurDhu5Hhu5lq4buR4bqz4bq24bqk4buRS8So4burROG7keG6s+G7qUThu5HEg+G6tsSQROG6sOG7keG7m27EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5Fd4bq24buM4buR4bq7TOG7qUThu5HGoeG7kW3hurPhurZwROG6tuG7kTvDiXDhu5Hhu5lq4buR4bq9w4FE4buRWHFL4buR4buVauG7keG6s+G6tnBE4bq24buR4bqvTOG7qUThu5Hhu5luxKnhu5HhurZMxqDhuqJE4buRO+G7rUzhu5F94buGeOG7keG7m+G7kW3DnXDhu5F94buGeOG7keG7lWrhu5FY4buxTOG7kX3hu4Z44buR4buZauG7kTvhu4xE4bqw4buRfeG7hnjhu5Hhu5lq4buRXeG6sOG7jOG7kX3hu4Z44buR4buZbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6vcOBROG7kcOd4bqkROG6tuG7keG7leG7m+G7kW3hurPhurPhu5Hhuq9McUThu5F9csSQ4buR4buZauG7kcOd4bqkROG6tuG7kVfDgkThurbhu5Hhu5Vq4buR4bq9w4FE4buRfeG7qUPhu5Hhu5lq4buRw53huqRE4bq24buRWMOKROG6sOG7keG7mWrhu5Hhur3DgUThu5HhurPhu6lD4buR4buVauG7kV3hurDhurh44buRfeG7qUPhu5Hhu5lq4buR4bqvTOG7muG7kX3hu4Z44buR4buZauG7keG6s8Soc+G6suG7keG6sOG6snBD4buRSuG6vuG7keG7m+G7keG6sOG6tuG6suG7kUThurbhu61E4buR4buZ4budbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7kTvEkOG7pUThurDhu5E7RXDhu5Hhu5Xhu5FtO8SQ4bulROG6sOG7kTtJ4buK4buR4buZauG7kTvEkOG7pUThurDhu5F94buMTOG7keG7mW7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5Fd4bqwcOG7keG6t0ZE4buR4buZxqHhu5FtXeG6sHDhu5Hhur3DgUThu5Hhu5lq4buR4bqz4bq24bqk4buR4bqzxKjhu6tE4buR4buZauG7kV3hurBw4buRxIPhurZN4buR4buZauG7kV3hurBw4buR4bqzxKhMROG6sOG7kcahauG7kV3hurBw4buR4bqz4bq2c3jhurbhu5Hhu5lq4buRXeG6sHDhu5HDneG6suG6oEThu5Hhu5lq4buRXeG6sHDhu5HhurPhurbDk8ag4buR4buZauG7kV3hurBw4buRUEThu5Hhu5lq4buRXeG6sHDhu5HhurPEqOG7jEhE4bqw4buR4buZauG7kV3hurBw4buR4bqz4bqyw4BE4buR4buZauG7kV3hurBw4buRxIPhurbhu4xJROG6sOG7keG7mW7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5Fd4bqw4bq4eOG7kX3hu6d44buR4buV4buRbcSD4bq2TkThurDhu5E64bqyccSQ4buR4buZauG7keG6s+G6tuG6pOG7keG6s8So4burROG7keG7mW7EqeG7keG6s8SD4buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXDhu5Hhu5fhu5FtxIPhurZN4buR4bq3RkThu5Hhu5lq4buRO8SQ4bulROG6sOG7keG6r0xwROG6sOG7keG7mWrhu5Hhuq9MdEThurDhu5HhurPhurbhuqRE4bq24buR4buZbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6s+G6tuG6uOG7keG6u0zhu6lE4buR4buX4buRbeG6u0zhu6lE4buR4bqz4bq24bqyw4FE4buR4buZauG7kX1wQ+G7keG6t0ZE4buR4buZauG7keG6u0zhu6lE4buRfeG7reG7iuG7keG7mW7EqeG7keG6s8SD4buR4bq34buxQ+G7keG6t0ZE4buR4buV4buRbeG6r0x0ROG6sOG7kcOp4bqyROG6tuG7keG7mWrhu5HhurPEqExE4bqw4buR4bq3RkThu5Hhu5luxKnhu5FL4bq24bqk4buR4buWdeG7kVfhuqZD4buR4bq3RkThu5Hhu5Xhu5FtXeG6sOG6uHjhu5HhurPEqHPEkOG7keG7mWrhu5HDncOKROG6sOG7keG6t0ZE4buR4buZbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6s+G6tuG7jEhE4bqw4buR4bq7TOG7qUThu5Hhu6Phu5Ft4bqz4bq24bq44buR4bqz4bq2cEThurbhu5Hhu5Vq4buR4bq9w4FE4buRXeG6tuG7qUThu5Hhu5lq4buR4bq7TOG7qUThu5FZ4buMRkThurDhu5Hhu5Vq4buR4bq7TOG7qUThu5F94bu34buR4buVbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7kX1wROG6sOG7kVjhurZxROG6tuG7keG7neG7kW3hur3DgUThu5HhurPhurbDuUThurDhu5Hhu5lq4buROuG6snDEkOG7kVBE4buR4buVauG7keG6s+G7qUThu5HEg+G6tk144buR4buZauG7kcOd4buAROG6sOG7kX3hu4xGROG6sOG7keG7mWrhu5HhurPhurbhuqThu5HhurPEqOG7q0Thu5Hhu5luxKnhu5FL4bq24bqk4buR4buWdeG7kV3hurDhurbhurLhu5HhurdGROG7keG7meG7m+G7kW3hurPhu6lE4buRWeG7qUThu5HGoWrhu5Fd4bqyROG6tuG7kTt04bqy4buR4buZauG7kTt04bqy4buRfeG6rEThurbhu5Hhu5lq4buRO3ThurLhu5E7w4lw4buR4buXauG7keG6s8So4buMSEThurDhu5F94bupQ+G7keG7mWrhu5E7dOG6suG7keG6s+G6tnBE4bq24buR4buVauG7keG6u0zhu6lE4buRfeG7qUPhu5Hhu5Vq4buRXeG6sOG7jEjhurLhu5FL4bqmROG6tuG7keG6quG6tnF44buRQuG7jEzhu5FLxKhN4buR4buZbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7kV3DikThurDhu5FY4bq+ROG6sOG7keG7leG7kW3hurPhurbhuqThu5HhurPEqOG7q0Thu5Hhu5lq4buRW+G6skThurbhu5F74bq2w4rhurLhu5Hhu5luxKnhu5HhurZMxqDhuqJE4buRw53DikThurDhu5HhurdGROG7kcah4buRbcOdw4pE4bqw4buRW+G6skThurbhu5Hhu5lq4buRw53DikThurDhu5E7w4lw4buR4buZauG7keG6scOVROG6sOG7keG6s+G6tsOKROG6sOG7keG7mWrhu5HDncOKROG6sOG7keG6vcOBROG7keG7mW7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5E7cuG7keG6s8SoTEThurDhu5Hhu5nhu5Phu5Ft4bqz4bq24bqk4buRS8So4burROG7keG7l2rhu5E7cuG7kV3hurDhurh44buR4buVauG7kTty4buRV8O5eOG7keG7mWrhu5E7cuG7kVjhurbhu6lM4buR4buZauG7kTty4buR4bqz4bq2ceG6suG7keG7lWrhu5E7cuG7kcOp4bqyROG6tuG7keG7mW7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5HhurPhurZzeOG6tuG7keG6s+G6tnJE4bq24buR4buV4buRbeG6s+G6tnJE4bq24buRW+G6skThurbhu5Hhu5lq4buR4bqz4bq2ckThurbhu5Hhur3DgUThu5Hhu5luby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Phu5nhu6Hhu5Xhu5F34bqiROG6tuG7kUThurbhu6lE4buRw71wROG6sOG7kcO94buMSXjhu5F4cXjhurbhu5FCxqDhu5FL4bq24buzxJDhu5Hhu4hMxqDhu5HDveG6pEThurbhu5HhurDhu4BD4buJ4buR4bqzxIPhu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcOG7keG7n+G7neG7kW3hurPEqOG7jEhE4bqw4buR4bqz4bq24bqy4buR4buhauG7keG6s+G6tuG6suG6okzhu5FZ4buMRkThurDhu5HGoWrhu5HhurPhu6lE4buR4bq3RkThu5Hhu5dq4buR4bqvTHRE4bqw4buRO+G7jEThurDhu5Hhu5Vq4buR4bqzcsSQ4buR4bq7TMagw4FE4buRxqFq4buR4bqvTHRE4bqw4buR4bqz4bq2w7lE4bqw4buR4buVauG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6s+G6tnJE4bq24buRxqFq4buR4bqvTHRE4bqw4buR4bqz4bupQ+G7keG7lWrhu5HDncOKROG6sOG7keG6t0ZE4buR4buZauG7kcOdw4pE4bqw4buRw6nhuqLhu5Hhu59q4buRw53hurLhuqJE4buRV+G6ssOBROG7keG7o2rhu5FdcEPhu5Fd4bqwc0Thu5Hhu5Vq4buRw53DikThurDhu5F94bqsROG6tuG7keG7mWrhu5HDncOKROG6sOG7kTvhu4xGROG6sOG7keG7o2rhu5HDncOKROG6sOG7kTt04bqy4buR4buXauG7kVdw4buRw53DgkThurbhu5Hhu5lq4buR4bqvTHRE4bqw4buRw53DikThurDhu5Hhu5lq4buRUEThu5E74buMROG6sOG7keG7oWrhu5E7ckPhu5HhurHhu4BE4bqw4buR4buZauG7kV3hurDhurh44buR4bqzxKhzxJDhu5Hhu5lq4buRw53DikThurDhu5HhurPhurbhurjhu5Hhu6Fq4buRxIPhurZN4buR4bq3RkThu5Hhu5lq4buRO8SQ4bulROG6sOG7kcOdc+G6suG7keG7mWrhu5Hhuq9MdEThurDhu5HhurPhurbhuqRE4bq24buR4buZauG7kcOdw4pE4bqw4buRWOG7jEZE4bqw4buR4buVbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7kV3hurbhu4zhu5HhurPhurZwROG6tuG7keG7meG7kW3hur3DgUThu5HhurPhurbhurhuxKnhu5FL4bq24bqk4buR4buWdeG7kV3hurDhurbhurLhu5HhurdGROG7keG7meG7l+G7kW3hurPhu6lE4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7keG7mWrhu5E7dOG6suG7kVjhurbhu6lM4buR4buVauG7keG6s8So4buMSEThurDhu5F94bupQ+G7kcahauG7kTt04bqy4buRXeG6tuG7qUThu5Hhu5Vq4buRO3ThurLhu5FXw4JE4bq24buR4buZauG7kVfDgkThurbhu5Fb4bqyROG6tuG7keG7lWrhu5HhurPEqE144buRfeG7qUPhu5Hhu5luxKnhu5HhurZMxqDhuqJE4buR4bqz4bq24bqy4bqiTOG7kTtFcOG7keG7meG7kW3hurPhurbhuqThu5FLxKjhu6tE4buR4bqz4bq24bqy4bqiTOG7kTtFcG7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5FXceG7keG6s+G6tuG7jEd44buR4buZ4buRbcOd4bqy4bqgROG7keG6r0xwROG6sG7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5Hhuq9MdEThurDhu5Hhurvhu4xGROG6sOG7kcah4buRbeG6r0x0ROG6sOG7kV3hurDhurh44buR4buZauG7keG6r0x0ROG6sOG7keG6s+G6tnHhurLhu5Hhu5lq4buR4bqvTHRE4bqw4buRw53huqRE4bq24buR4buZauG7keG6s+G7qUThu5HEg+G6tsSQROG6sOG7keG7mW7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5HDqeG6rEThurbhu5F94buGeOG7keG7meG7kW3hurPhurbhuqThu5HhurPEqOG7q0Thu5HDqeG6rEThurbhu5F94buGeG7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5Fd4bqw4bq4eOG7kX3hu6d44buR4buZxqHhu5FtXeG6sOG6uHjhu5HhurdGROG7kcahauG7kcSD4bq2TkThurDhu5HhurDhurJxxJDhu5Hhu5lq4buR4bqvTHBE4bqw4buR4bqzxKhMROG6sOG7keG7lWrhu5F9cEPhu5HhurdGROG7keG7mWrhu5Fb4bqyROG6tuG7keG6t0ZE4buR4buZauG7kVhwxJDhu5Fd4bqw4bq4eOG7kcahauG7kX3hu4Z44buR4bqz4bq24bqkROG6tuG7keG7mW7EqeG7kUvhurbhuqThu5Hhu5Z14buRV+G6pkPhu5HhurdGROG7keG7l+G7kW3Eg+G6tk3hu5HhurdGROG7keG7lWrhu5F9cEPhu5HhurdGROG7keG7mW7EqeG7keG6s8SD4buR4bq34buxQ+G7keG6t0ZE4buR4buf4buRbeG6s8SoTEThurDhu5HhurdGROG7keG7lWrhu5Hhuq9MdEThurDhu5HhurPhurbhurjhu5Hhu5lq4buR4bqvTHRE4bqw4buRWOG7jOG7keG7mWrhu5Hhuq9MdEThurDhu5FY4bq24bupTOG7kcahbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7kTvEkOG7pUThurDhu5E7RXDhu5Hhu5nGoeG7kW07xJDhu6VE4bqw4buR4bqz4bq2cEThurbhu5Hhu5dq4buRO8SQ4bulROG6sOG7keG6s8So4buMSEThurDhu5Hhu5lq4buRO8SQ4bulROG6sOG7kV3hurDhurh44buR4buZauG7kTvEkOG7pUThurDhu5E7SeG7iuG7keG7nWrhu5E7xJDhu6VE4bqw4buRw51zxJDhu5Hhu5lq4buRO8SQ4bulROG6sOG7kcOd4buOeOG7keG7mWrhu5E7xJDhu6VE4bqw4buR4bqvTOG7nOG7keG7mW7EqeG7keG6tkzGoOG6okThu5HhurPhurZzeOG6tuG7keG6s+G6tnJE4bq24buR4buZ4buh4buRbeG6s+G6tnN44bq24buRw53hu4BE4bqw4buR4buZauG7keG6s+G6tnN44bq24buR4bqz4bupROG7keG7mWrhu5HDqeG7qUThu5FZTOG7keG7nWrhu5HhurPhurZzeOG6tuG7kcOd4bqkROG6tuG7keG7mWrhu5HhurPhurZyROG6tuG7kVvhurJE4bq24buR4buZauG7keG6s+G6tnJE4bq24buR4bqz4bupQ+G7keG7lWrhu5HhurPhurZzeOG6tuG7kVfDgkThurbhu5HGoWrhu5HhurPhurZyROG6tuG7keG6s+G6tuG6uOG7keG7mWrhu5HhurPhurZyROG6tuG7kVvhu6Dhu5Hhu5lq4buR4bqz4bq2c3jhurbhu5F9xJBE4bqw4buR4buZbsSp4buR4bq2TMag4bqiROG7keG6s8So4bqy4bqiTOG7keG6t0ZE4buR4buVxqHhu5FtWeG7qUThu5F94bua4buR4buVauG7keG6s+G6ssOAROG7kV3DikThurDhu5Hhu5dq4buRO0nhu4rhu5F94bua4buR4buVauG7keG6s+G6tuG6uOG7kV3hurDhurh44buR4buZauG7keG6s+G6tuG6uOG7keG6s+G6tsOA4buR4buVauG7keG6s+G6tuG6pOG7keG6s8So4burROG7keG6s8So4bqy4bqiTOG7keG6t0ZE4buRxqFq4buR4bq7TOG7qUThu5HhurPhurbhuqRE4bq24buRxqFq4buRw53hu4BE4bqw4buR4bqz4bq2w7lE4bqw4buR4buZauG7keG6s+G6tuG6uOG7keG6t0ZE4buR4buZauG7kXvhurZMxqDDgEThu5Fdw4pE4bqw4buR4buZauG7kcOd4buAROG6sOG7keG6s+G6ssOAROG7keG7mWrhu5Fdw4pE4bqw4buR4bqzxKjhu4xIROG6sOG7keG7mWrhu5HhurPhurbhurjhu5HEg+G6tk3hu5Hhu5luxKnhu5HhurZMxqDhuqJE4buRXcOKROG6sOG7kVjhur5E4bqw4buR4buV4buRbVvhurJE4bq24buRe+G6tsOK4bqy4buR4buZauG7keG6s+G7jElE4bqw4buR4bq3RkThu5Hhu5luxKnhu5HhurZMxqDhuqJE4buRXeG6sHDhu5HhurdGROG7keG7meG7kW1d4bqwcOG7keG6s+G6tnHhurJuby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PhurPhurRE4bq24buRS8OV4buRROG6sHLGoOG7keG7leG7oy3GoS3hu5Xhu5Phu5Xhu5nhu5HDvcOAROG7kURwxqBq4buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7xJBx4buR4bqw4bq24bqy4buRROG6tuG7rUThu5Hhu5Xhu5lr4buT4bud4buh4buRd+G6okThurbhu5FE4bq24bupROG7kVgiw6ksWS3hu5nhu6Hhu5F44buGROG6sOG7kXnhu4BExKnhu5Hhu5nhu5tr4bujxqHhu5Xhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kcO94bqy4bqgTOG7kUvEqOG6pOG7keG6quG6tuG6uuG6suG7kcO94buMSXjhu5HEqHDhu5Hhu5jhurLhuqJExKnhu5Hhu5Xhu5vhu5F34bqiROG6tuG7kUThurbhu6lE4buRS+G7kOG7keG7mMSQROG6sGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1jDikThurDhu5FLcXjhu5FL4bqyw4FD4buReOG6tsOTROG6sOG7keG7mMO5eOG7keG7luG6skThu5Hhu4rhurbDiUThurDhu5FYIsOpLFkt4buZ4buh4buJ4buR4bqzxJByROG7kUvhuqZE4bq24buRw7114buRS+G6ssOA4buK4buRROG6tuG7rUThu5Hhu5tr4bub4buX4buha+G7mcah4buf4buRQuG6suG6oEzhu5Hhu5jDuXjhu5Hhu5bhurJE4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buRWCLDqSxZLeG7meG7oWrhu5HDvXXhu5Hhu5hy4buRw71wROG6sOG7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6tnDhurLhu5Hhu5Xhu5Xhu5HDvUlL4buRS+G6ssOBQ+G7keG7mEfhurLhu5HhuqrDgEvhu5Hhu4hMdOG7kXhP4buRS+G6tsOD4buRROG6tuG7jOG7kUpwTOG7ieG7keG7lWvhu5fhu5/hu5Vr4buh4buT4bubL+G7lWvhu5fhu6Hhu5drxqHhu5vhu5fhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUvDleG7keG7meG7n+G7kUtM4buC4bqy4buRS8Sow43hu5FCw4FE4buRS+G6ssOBQ+G7kUPDkuG6suG7keG7mWrhu5HDvXNL4buRS+G7nuG7kULhuqLhu5Hhu6Hhu6Fq4bub4budacSp4buR4buVa+G7l8ah4buVa+G7m+G7l8ahL+G7lWvhu5fhu6Hhu5drxqHhu5vhu5fhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUvDleG7keG7meG7n+G7kUtM4buC4bqy4buRS8Sow43hu5FCw4FE4buRS+G6ssOBQ+G7kcO9w5Phu5FDw5LhurJq4buRw71zS+G7kUvhu57hu5FC4bqi4buR4buh4bujauG7oWnEqeG7keG7leG7n+G7lWvGoeG7leG7oS/hu5Xhu5/hu5tr4buV4buV4bud4buRS8So4bu54buR4buZ4buV4buRw73DgEThu5F54buMR+G6suG7keG7meG7n+G7kUtM4buC4bqy4buRS+G6ssOBQ+G7kUPDkuG6suG7keG7mWrhu5HDvXNL4buRS+G7nuG7kULhuqLhu5Hhu6Hhu6Fq4buTacSp4buR4buV4buj4bufa+G7k+G7k+G7oy/hu5Xhu5/hu5tr4buV4buV4bud4buRS8So4bu54buR4buZ4buV4buRw73DgEThu5F54buMR+G6suG7keG7meG7n+G7kUtM4buC4bqy4buRS+G6ssOBQ+G7kcO9w5Phu5FDw5LhurJq4buRw71zS+G7kUvhu57hu5FC4bqi4buR4buh4bujauG7m2nEqeG7keG7leG7neG7nWvhu5nhu6Phu5fhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUvhurLDgUPhu5FDw5LhurLhu5F34buC4buRSkxE4bqw4buR4buYcuG7keG7oeG7l2vhu5vhu5fhu5Phu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUvhurLDgUPhu5FDw5LhurLhu5FE4bq2w7l44buRQnPhurJrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nb4buE4bqy4buRROG6sOG7jEjhurLhu5F54bupROG7keG6tnXGoOG7kUvhurbhu7PEkOG7kXnhurzhurLhu5F44bq24bunS+G7kXjhurZB4buRS+G6tsOKROG6sOG7kUvhurJE4buRS8OV4buRd3BE4buReOG6tuG6puG7kcO9c8SQ4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buReOG6tuG6vkThurDhu5F54bqkeOG6tuG7kXjDk3Dhu5HDveG6pHDhu5Hhu4rhurbhu4xGROG6sOG7kUPDgkThurZq4buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buRROG7qUThurDhu5F4cMSQ4buR4bq2RkThu5FE4buScOG7keG7muG7kUvhurbhu4544buR4buK4bq2w4lE4bqw4buReOG6tuG6vkThurDhu5F54bqkeOG6tuG7kXfhuqJE4bq2auG7kUvhurbDlHjhu5HhurbhurLhuqJE4buRROG6sOG6tuG6ssOBQ+G7kUtNeOG7keG6quG6tkzGoMOAROG7kXhxxJDhu5Hhu5t74buReMOTcOG7kVfhu4bhu5Hhur3hu5FLw4Dhu5HDvcOD4buR4bq2c0Thu5F44bq2w4Dhu5FKw5Thu5FC4bupxqDhu5FCcEThu5F4w5Nw4buReeG6pHjhurbhu5F34bqiROG6tmtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKUExL4bq2xJDEqMO0w7PhurPDiuG7kTtyby/hu4rDsw==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]