(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 29-11 đến 16 giờ ngày 30-11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 89 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG6sjjhu7jDsuG7qOG7ruG7qi3hu7Dhu7BQ4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qMOd4buy4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6jhurclPuG7qOG7p+G6tE5Bxakt4buw4buyVS854buww5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8OaRjnhuqvhurM44buoZmHhurPhu6hmauG7qOG7peG7tOG6s+G7qOG7pznhuqPhu6h9QOG6teG7qOG7gTnhuqXhurM44buoPjli4bqzOOG7qHvhuqE+OeG7qOG7p+G6tE5Bxakt4buw4buy4buoZuG6o+G6sznhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tOG7nuG7qEbDoeG6sznhu6hmauG7qOG7sFjhu6g4YeG6u+G7qOG6szjhu7jDsuG7qOG7rOG7si3hu7Dhu7Dhu6h9MuG6s+G7qOG7sFjhu6g4YeG6u+G7qOG6szjhu7jDsuG7qOG7ruG7qi3hu7Dhu7BQ4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qGbhuqPhurM54buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6jDneG7suG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buo4bq3JT7hu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7suG7qOG6t+G6uWFRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoVuG7slbhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu7BWw50v4buwWFZ74bus4buwWOG7rOG7rOG7qlZmV+G7rOG7rOG7sFnhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buU4buuw51Xxq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/hurI44bu4w7Lhu6jhu67hu6ot4buw4buwUOG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6jDneG7suG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buo4bq3JT7hu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7ssav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1bhu7JWxq/hu6gvw5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu6fDreG7qGY5NVDhu6hZ4buw4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6jhu4E54bu2ZuG7qOG7hWHhurM54buoZuG7g+G6teG6szjhu6hm4bqj4bqzOeG7qDhj4bq34bueVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bu5Z8OyNOG6s+G7qEbhu4NhNGfhu6jhu4TDqeG6s+G7qDg5YeG7qOG6szkh4bqz4buoZjkx4bq34buo4busWOG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoU8OTPeG7qMWpO+G6s+G7qOG6seG7jeG7qOG7rFZQ4buoRmEy4bqz4buo4bqy4bqr4bqzOOG7qOG7sFDhu6hGOeG6oeG7qGbhu4Ms4bqz4buo4buwVFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu7lnw7I04bqz4buoRjnhuqfhu6jDk2c74bqz4buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6jhu6zhu6rhu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qGZAYeG7qMOzPeG7qMOTZzvhurPhu6jhu4Rh4bqzOeG7qFNW4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buobuG7uOG7qOG7sFjhu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qOG7gTnhu7Zm4buoOWE04bqz4buo4buHZ+G7tOG7qOG7heG7uOG6szjhu6jhurHhuqc+4buow7Lhu6hmMlRRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRuG7gOG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6hY4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurNQ4buoZuG7g+G6teG6szjhu6h9w6Lhu6g+w6Lhu6jhu7Dhu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qH3huqHhu7Thu6g+OeG6o+G7qGY54bqr4bqz4buo4buGZ+G7tOG6s+G7qOG6smRh4buo4buuUOG7qMOzPeG7qOG6sOG6teG6szjhu6jhu5PhurM54buo4buBOeG7tmbhu6g5YTThurPhu6jhu4dn4bu04buo4buF4bu44bqzOOG7qOG6seG6pz7hu6jDsuG7qGYy4bug4buoV+G7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoPuG6peG6s+G7qOG6sUBh4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoU+G7gTnhu4nhurvhurM44buoxrDhuqvhurM44buo4bu54buJw6nhurM44buo4busUOG7qEbhu4Phu4nhurvhurM44buoRjlh4buo4busUOG7qOG6sOG7tOG6t+G7qOG7hMOp4bqz4buo4buwVFDhu6h74bq14buoZmEy4buB4buow7NoPuG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6hm4buD4buJ4bq5PuG7qH3DolFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu7lnw7I04bqz4buo4bu54bq1KuG6szjhu6jhu7nDouG7tOG7qDg5YeG7qOG6szkh4bqz4buoWeG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoU2Y54bqr4bqz4buo4bqyODnDo+G7tOG7qOG7gDloUOG7qMOzPeG7qOG7ueG6tSrhurM44buo4bquYeG6t+G7qFhQ4buoZjnhuqHhu6hm4buDLOG6s+G7qOG7pWhm4buo4buEw6nhurPhu6jhu7BU4buoe+G6teG7qGZhMuG7geG7qMOzaD7hu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qDg5YeG7qOG6szkh4bqz4buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6h9w6JRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bu5Z8OyNOG6s+G7qOG7pyjhurfhu6hGOcOsw7Lhu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qOG7rOG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoUz5p4bqzOOG7qGY54bqh4buoZuG7gyzhurPhu6jhu4A54bq14bqzOOG7qOG7hMOp4bqzVOG7qHvhurXhu6hmYTLhu4Hhu6jDs2g+4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qGbhu4Phu4nhurk+4buofcOiUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkY54bqh4buow7M94buo4bqyODlh4buo4buEw6nhurPhu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qOG7ruG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoU8OzPeG7qEbhu4Phu4nhurvhurM44buo4bqwO+G6t+G7qOG7rFDhu6jDsz3hu6hGO+G6s+G7qEbhu4Phu4nhurvhurM44buo4buwVOG7qHvhurXhu6hmYTLhu4Hhu6jDs2g+4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qGbhu4Phu4nhurk+4buofcOiUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7uWfDsjThurPhu6jhurLhuqvhurM44buo4bunYuG6szjhu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qOG7ruG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoUz5p4bqzOOG7qMOzPeG7qOG6tmHhurM54buo4bqyODnDo+G7tFThu6h74bq14buoZmEy4buB4buow7NoPuG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6hm4buD4buJ4bq5PuG7qH3DolFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu7lnw7I04bqz4buo4buGZyPhurM44buow5Phu4nDqeG6szjhu6g4OWHhu6jhurM5IeG6s+G7qOG7ruG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85Z+G7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoU8OzPeG7qOG7hmcj4bqzOOG7qOG7t2Hhu7ThurXhu6jhu7BQ4buo4buGZyPhurM44buo4bqwZD7hu6jhu7BQ4buoZjnhuqHhu6hm4buDLOG6s+G7qEY74bqz4buo4buAOeG6teG6szjhu6jhu7BU4buoe+G6teG7qGZhMuG7geG7qMOzaD7hu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qDg5YeG7qOG6szkh4bqz4buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6h9w6JRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bu5Z8OyNOG6s+G7qMOSMeG6s+G7qMaw4bqh4bqzOeG7qDg5YeG7qOG6szkh4bqz4buo4buw4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6rzln4buoPuG7tj454buo4bqxw7Lhu6hTw7M94buow5Ix4bqz4buoRjnhuqdU4buoe+G6teG7qGZhMuG7geG7qMOzaD7hu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qDg5YeG7qOG6szkh4bqz4buoZuG7g+G7ieG6uT7hu6h9w6JRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bu5YTThurPhu6jhu6Xhu7ThurPhu6g+OeG6o+G7qH1A4bq14buo4buBOeG6peG6szjhu6g+OWLhurM44buoe+G6oT454buoPuG7tj7hu6g+LOG7geG7qH3hu7ThurM44buo4bqvOSjhurPhu6hm4buD4buJw6nhurM44buoZuG7g2fDsuG7qG4yZlDhu6jhurfDquG7qOG7g2ThurM44buow7NdZuG7qOG6szg5YTThurfhu6hmQGHhu6g+4bu2PuG7qMSR4buoe+G6oT45UOG7qH0mPuG7qDxhNGbhu6jhurHhu7jhu6g+4bu2PuG7qMSR4buoe+G6oT454buoZkBh4buoRuG7g2E0Z+G7qOG7hMOp4bqz4buobuG7uOG7qEY54bqn4buow5NnO+G6s+G7qOG6szkq4bq34buo4buBOeG7tmbhu6g5YTThurPhu6hu4bu44buoZuG7tj454buo4bu14buq4buo4buF4bq54bq34buo4bqzOSxm4buo4buD4bu04buo4bqvOeG6rWHhu6g+ZOG6szjhu6h9Y+G6szhRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4buww53hu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qGbhu4PDquG7qG4z4buoZmrhu6g+4bu2PuG7qGbhuqPhurM5UOG7qGY54bu44bqzOeG7qOG7gTli4buo4bqvOeG7tj7hu6h94bu04bqzOOG7qD7hu7Y+OeG7qOG6scOy4buoZjlb4bq14buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6szlQ4buoOGPhurfhu57hu6hG4buA4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6hY4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6hT4buAOeG7ieG6u+G6szjhu6jhurLhu7Thurfhu6jhurI4QOG6s+G7qOG7sOG7oOG7qOG7peG7tOG7qMaww6DhurM54buo4bus4buobuG7uOG7qOG7ruG7qG4h4bqz4buofWThurM44buobmEx4bqz4buoPuG7tj7hu6hm4bqj4bqzOeG7qGZAYeG7qDhhI2Hhu6h9LGfhu6jhuq7hu7Thu4Phu7RmW3vhurVUUeG7qOG7uWfDsjThurPhu6jhu7khZ+G7qOG6sGQ+4buo4buw4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6hTw7M94buo4bu54buJ4bqzOOG7qOG6sGQ+4buoVFHhu6hGOeG6oeG7qMOzPeG7qOG6sjg5YeG7qOG7hMOp4bqz4buo4buw4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6hTw7M94buoRjvhurPhu6hG4buD4buJ4bq74bqzOFRR4buo4bu5Z8OyNOG6s+G7qOG6sjjhuqc+4buo4bqwJj7hu6jhu67hu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qFPDsz3hu6jhuq5hMeG6s+G7qEY54bqn4buo4buwUOG7qOG6sjhnw7I0ZuG7qHPhurPhu6jhu7BQ4buo4bqw4bu04bq34buo4buEw6nhurPhu6jhu7BUUeG7qOG7uWfDsjThurPhu6jhurLhuqvhurM44buo4bunYuG6szjhu6jhu6zhu6g8NOG6sznhu6jhurM5O+G6s+G7qFPDsz3hu6hGMuG7qOG6suG6q+G6szjhu6jhu7BQ4buoTkDhurPhu6hGOSXhurM44buo4buwVFHhu6jhu7lnw7I04bqz4buoRjlhNGfhu6jhu7nDouG7tOG7qOG7sOG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoU8OzPeG7qEY5YTRn4buo4buAOWhUUeG7qOG7uWfDsjThurPhu6jDkjHhurPhu6jGsOG6oeG6sznhu6hW4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6hTw6rhu6g+4bu2PuG7qMOzPeG7qMaw4bqh4bqzOeG7qOG7ueG6peG7tFDhu6jGsOG6oeG6sznhu6jhu6fhuqvhurM4UOG7qOG7hmfhu43hu6jhurBkPuG7qG7hu7jhu6jDkjHhurPhu6jhu4A54bq14bqzOFRRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRsOh4bqzOeG7qGZq4buo4bqzOOG7uMOy4buo4busWS1WLeG7rOG7quG7rOG7sOG7qH0y4bqz4buo4bqz4bu0w7JQ4buoRjnhu7ThurM54buo4bu54bq14bu24buoODlh4buo4bqzOSHhurPhu6jhu6xRV+G7quG7quG7qDw04bqzOeG7qOG6szk74bqz4buo4bun4bq0TkHFqS3hu7Dhu7Lhu6g+ZOG6szjhu6h7Y+G6s+G7oOG7qOG7sFFZ4buwWOG7qOG6szjhu4nhurth4buofWEzZ+G7qGbhu4PhuqHhu6jhuq854bqtYeG7qH3hu4nhur0+4buo4buD4bu04buobmE04bqz4bug4buo4buw4bus4buoPDThurM54buo4bqzOTvhurPhu6hmbOG7qG7hurXhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmsawMuG6s+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qGbhu4Mx4bqz4buofeG6oeG7tOG7qDzhu7jhurPhu6hm4bq14bu44bqz4buoZuG6o+G6sznhu6h9PeG7qGbhu4NhNeG6s+G7qOG6rznhu7Rh4buofeG7ieG6vT7hu6g5w6nhurPhu6jhu6xQWeG7qGbhu4NhNGfhu6jhurfhu4th4buoZmEx4bq34buobiU+4buow7Nh4bqz4buo4buBOeG6peG6szjhu6jhu6fhurROQcWpLeG7sOG7slHhu6hG4buD4bq14bqzOOG7qOG7rFbhu6g4YeG6u+G7qOG7h2fhu7Thu6h9PeG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6jDs11m4buo4bqzODlhNOG6t+G7qDwq4bqzOOG7qOG7gkYt4buA4bun4buC4buoWFHDnVjhu6rhu6jhurcpZ+G7qGZAYeG7qD7hu7Y+4buofcOp4bqz4buobuG6oeG7qMOy4buoZjLhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qGbhuqPhurM5UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/Dmkbhuqvhu6jhu7nhu7hVL+G7gcOa

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]