(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 24-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 38 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 bệnh nhân từ các điểm dịch trong tỉnh, còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam. Tất cả bệnh nhân được ghi nhận tại các khu cách ly.
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buBI+G7rcOz4buIaMOs4buJLcOtacOpaDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbmjhu63hu692aMOB4buv4budw4Fo4buLbGjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4FoQcO0cGhQPeG6o1ZRLcOtbWhB4bqsduG6vy/hu6/DreG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu65zbnFn4buBMeG7r+G6sMOB4butaOG6uHbDgWjhurhGaOG7oG7DgWhQ4buvw71ocsOyw4BoROG7r+G6osOB4butaHDhu6/hurbDgeG7rWhxeXDhu69oUD3huqNWUS3DrW1o4bq4w73DgeG7r2gx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG7DqWjDgeG7rcOz4buIaMOs4buJLcOtacOpaOG6uEXhu6XDgWhyeW5o4buhw7PDgWjhurjDvcOB4buvaOG7reG7r3Zow4Hhu6/hu53DgWjhu4tsaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWhBw7RwaFA94bqjVlEtw61taEHhuqx2w6lo4bq4RcOAw4Hhu61ocuG6oGhw4bqgaMOt4buJaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWjhurhGaHBvcGhyduG7qUFocXlw4buvaOG6uEXDgMOB4butaOG6uMO9w4Hhu6/DqWhw4bqiw4Fo4bu5w7J2aOG7ucOzaHDhurDDgeG7rWhx4buXw4FoMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaOG6uEVCaMONxalo4bq4Rmhwb3Bo4bq4w73DgeG7r2jhurjhu6/Ds8OB4buvaEThu6/hurZoROG7r3duaCNuQeG6uWgxxqHhurhocOG7jWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4FocuG7guG6qnBo4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaOG6uMOydmhwb3Bo4bu34buv4bq6aHBvcOG7r2jhu7nhu4jhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bq/dkHhu61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ3ZQc8OB4bq4c0VnaMOJ4bq44buI4bu5c+G6rWfDjHZx4bq44buvxJFobGlpROG7imVo4buvc3bhu63hu6/hurjEkWjhu4tqaUThu4plZ2jDiUVw4bqtZy8vcHHDgeG6ueG7oW7DgOG6uOG7r27DgeG7r+G7r8OAbuG6ucONw4EvcXPDieG7t+G6uMOARC/DgXPDjMOJL8Osw63hu4nDrC/DrWrhu4lxacOtauG7iW3EqcOs4bq4a8Sp4buLa23hu7lp4bq54bu1ROG7rWRF4bqt4buJbMSpZ2hu4bu54bq44bqtZyPhu63Ds+G7iGjDrOG7iS3DrWnDqWgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5o4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaOG7i2xo4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBaEHDtHBoUD3huqNWUS3DrW1oQeG6rHZnaMOMdnHhurjhu6/huq1nbGlpZ2jhu69zduG7reG7r+G6uOG6rWfhu4tqaWdoL+G7geG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4FQ4bq+aOG6uOG7r+G7qcOpaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWjhu7nhu5fhu4how4Hhu6924burQWjhurhGaHBvcGhyduG7qUFocXlw4buvaOG6uEXDgMOB4butaOG6uMO9w4Hhu69o4but4bqyQcSRaDHDsnZow4JocXlw4buvaOG6uOG7r3lo4buK4buPaOG7oMO9QWgw4bqmw4Fo4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaOG6uOG7r+G7pUFobGjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4FoQeG6rHZo4bq4w7J2aOG7t+G7r+G6umhwb3Dhu69o4bu54buIw6low4Hhu5fDgeG7rWjhurjDgsOB4butaMOJ4bq2aOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWjhurjDsnZow4JocXlw4buvaMOBw7Phu4ho4bu54bulw4Fow63hu4vDrGjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4HhurloMcOydmjhu6/hurrhu4jGsMOBaOG7rsOzaDFF4bq6w4Hhu61o4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaOG7iWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4HDqWjhur3DrWhyeW5ocOG7r8O9aOG7iuG7j2jhuq/hu6fDgWgw4bqmw4HDqWjhu4tocnluaHDhu6/DvWjhu4rhu49o4buuw7No4bugeMOB4buvw6pocOG7jWjhu4lo4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBaHLFqeG6umhw4bqgaOG6uHbhu6dEaOG7iuG6vHBow43huqx2aMOtaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWhy4buC4bqqcGjhu63hu692aMOB4buv4budw4Fo4bq4ReG7guG6rHBocuG6oOG6uWgxw7J2aOG7r+G6uuG7iMaww4FoMeG7r8ODaMSD4bq64buXw4Fo4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaMOsaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWhB4bqsdmjhur3hurjhu6/hurDDgWjhu4nDqWjhu4rhu49oxIPhurrhu5fDgWjhu7hudmjhu7nDs2jhu6HhurZow43Ds2hBdWhw4buAbmjDrWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4FocuG7guG6qnBo4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaOG6uEXhu4LhuqxwaHLhuqDDquG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhu6Buw4FoUOG7r8O9aHLDssOAaEThu6/huqLDgeG7rWhw4buv4bq2w4Hhu61ocXlw4buvaHBvcGhwxqFEaHJuw4Hhu61o4bq4duG7p0Ro4bq44bq+cGjhu7fhu6/hu6PDgWjhurhF4buC4bqmw4Hhu61o4bq4ReG6uuG7iGjDjeG7p+G6uGhwb3Bo4bq4ReG7guG6qMOB4butaOG7r+G6qkRo4bu5duG7pcOBaMSQ4bq6bsOBaHLhu6fDgWhwb3BocG5o4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7kUFow4nhuqxBaOG6uG9w4buvaHBvcGjhu7BpaEVuaOG7t+G7r8SCdmhw4bq0w4Hhu61ocuG6ssOB4but4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gVBvcGjhu6/hurrhu4jGsMOBaOG7reG7r3Zow4Hhu6/hu53DgWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4Fow43FqWjhurhGaHBvcGjhurjDvcOB4buvw6lo4bq44buvw7PDgeG7r2hE4buv4bq2aEThu693bmgjbkFocm7DgeG7rWjhurjhu69HcGjhu692xrDDgWhwb3Dhu69o4bu54buIaOG6uOG7nURo4bq4ReG6usOB4butaOG7reG6skHEkWjhu67hurrhu4jGsMOBaCPhurDDgeG7rWhQ4bq2w4Hhu61o4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaMSpaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWjhur3hu4rhu49oMeG7r8O1w4Hhu61o4bugeMOB4buvaMOtw6lo4buK4buPaFDhurDDgeG7rWjhu7h24bulQWjhu4nDqmVo4buu4bq64buIxrDDgWgi4bq64buNw4Hhu61oxIPhu4LhuqbDgeG7rWjhu63hu692aMOB4buv4budw4Fow6xo4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBaOG6vUJo4buK4buPaCLhurrhu43DgeG7rWgx4buvb3Zow43Ds2jhu4rhu49oIuG6uuG7jcOB4butaOG7uMOAw4Hhu63DqmVo4buu4bq64buIxrDDgWjhu6BvaDHhu6/hu4LhuqxwaOG7reG7r3Zow4Hhu6/hu53DgWjDrWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4FocnluaHDhu6/DvWjhu4rhu49oUnbFqcOBaDHhu6/hu4LhuqrDgeG7rWVo4buu4bq64buIxrDDgWgx4buvw4NoxIPhurrhu5fDgWjhu63hu692aMOB4buv4budw4Fow61o4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBw6locnluaHDhu6/DvWjhu4rhu49oxIPhurrhu5fDgWhd4buv4bq8ZWjhu67hurrhu4jGsMOBaCPhu63Dg3Bo4bu44buTcGjhu63hu692aMOB4buv4budw4Fo4buLaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWjhur1CaHBvcGjhu4rhu49oIuG6um7DgeG7rWgxReG6usOB4butw6loMeG7r+G6vOG7iGgw4bqmw4Fow43Ds2hAdsOB4buvaDDhuqbDgcOqZWjhu67hurrhu4jGsMOBaOG6r+G7pcOBaFJ5w4Hhu69o4but4buvdmjDgeG7r+G7ncOBaOG7iWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4Fo4bq94buLaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWhCaOG7iuG7j2hSecOB4buvaDHhu6/Ds8OB4buvaMONw7Now61oQmjhu4rhu49oIuG6usSoaOG7uOG6tHDDqmVo4buu4bq64buIxrDDgWjhu67hu53hurpo4bu44bq0cGjDrGjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4Fo4bq9Qmjhu4rhu49o4buuw4BuaOG7uOG6tHBow43Ds2hSbmjhu7jhurRww6plaOG7ruG6uuG7iMaww4FoMeG7r3bGsOG6umjhu67huqBuaMOsaOG7ocaww4Hhu69ow4Hhu6/hu5fDgWhww4rDgeG7rWhyeW5ocOG7r8O9aOG7iuG7j2gx4buvdsaw4bq6aOG7uMSoZWjhu67hurrhu4jGsMOBaCPhu6/hu4JoxIPhurrhu5fDgWjDrWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4HDqWhyeW5ocOG7r8O9aOG7iuG7j2jhu67huqBuaCLhurpKZWjhu67hurrhu4jGsMOBaDHhu6/DsnDhu69oMeG7r8Ozw4Hhu69ow61o4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBw6locnluaHDhu6/DvWjhurjhu695aOG6uEXGocOBaOG6o+G7l8OBaFHhurplaDHhu695aOG7iuG7j2gj4but4buvdmgw4bqmw4Fow61o4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBw6locnluaHDhu6/DvWjhu4rhu49oUG9waDDhuqbDgWVoMeG7r8Ozw4Hhu69oROG7r+G6tmgx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG5ow61o4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBaEJoROG7r+G7guG6qMOB4butaFLhurDDgeG7rWjhu7jhu7PDgeG7r+G6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4Hhu652xrDDgWhwb3Bo4buhxrDDgeG7r2jDgeG7r+G7l8OBaHLhu49ocuG7guG6qnBocOG7r+G6uuG7iOG7qcOBaHLhu6fDgWhwb3Dhu69o4bu54buIaMONw7NocnbFqeG6umjhurhFeWjhurjDsnZo4bugxrDDgeG7r2jDjXbGsMOBaHJ2xanhurpo4bq4RXloUD3huqNWUS3DrW1ow4nhurZow61ow43Ds2hQ4bqmaMOJQmjhurjhu6/hurpoceG6usOB4butw6locnbFqeG6umjhurhFeWjhu6HGsMOB4buvaMOB4buv4buXw4FoUD3huqNWUS3DrW1ocOG7gG5o4bugxrDDgeG7r2jDjXbGsMOBaDLDgeG7rWjhu6Hhu4Lhuqzhurpo4bq4w73DgeG7r2gx4buvbsOB4buvaOG7ruG6oG7hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMXfDgeG7r2jhurhGaMOB4butw7Phu4how6xrLeG7iS3DrGnDrMOtaHLhu6fDgWjDgW7hu4jDqWgx4buvbsOB4buvaOG7rsOAb2jhu63hu692aMOB4buv4budw4FobGpqaHBuaEHDtHBoUD3huqNWUS3DrW1ocOG6tMOB4butaHHhurLDgWVoxKlpamjDgeG7reG7guG6qHZocnbFqeG6umjhurhFeWjhu7fhu6/EgnZoRW5ow412xrDDgeG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4FS4bunw4Fow4Fu4buIw6lo4bq4ReG7pcOBaHJ5bmjhu6HDs8OBaOG6uMOAw7PDgWjhurjDvcOB4buvaHLhu49o4bq4RXbhu6nDgWjhu7fhu69udmjhurh24bulQWhy4buC4bqqcGjhu6/huqbDgWjDrWjhurhFdsaw4bq6aOG7uXbFqeG6umjDjcO0cGjhu4p2w4FoROG7r+G6osOB4butaFA94bqjVlEtw61t4bq5aDFFw4DDgeG7rWjDrOG7iWjhu6124bqoaMSQ4bq6bmhy4buPaOG6uOG7r0dwaOG7r3bGsMOBaOG7inThurhow4Hhu63hu692xrBBaOG7oeG7kcOB4butaCAxLV1QIGhq4bq5w63DrGloQeG7n+G6umjhurjDsnZocG9waHLhuqbDgWjDjXlo4buIaOG6uOG7p2jhurhFw4DDgeG7rWjhurjDvcOB4buv4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdETuG6uuG6uOG7r8OARWfhu4Ex4bqwaOG7rsOz4bq/L0Thu4E=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]